Studie Tekenen, Zegelen, Wonderen

Tekenen, zegelen en wonderen zijn drie geestelijke zaken, die met elkaar te maken hebben. Een teken is een merkwaardige gebeurtenis, die ergens op wijst.

<<inleiding moet nog worden geschreven>>

Studievragen

Wat zijn tekenen volgens de Bijbel waartoe dienen tekenen.

Beperking studie

Van de tekenen zijn die teksten bekeken, die in de torah voorkomen en die in de boeken Matteüs en Marcus voorkomen.

Tekenen

Zowel in het Oude als Nieuwe Testament komen woorden voor, die je met tekenen zou kunnen vertalern.

Oude Testament

Er is één Hebreeuws en één Aramees woord in het Oude Testament, die met teken of tekenen is te vertalen. Hier de gegevens van deze woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1אוֹת
‘owth
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H226Teken
Komt 79 keer voor in 77 verzen
KJV: sign(s) (60x), token(s) (14x), ensign(s) (2x), miracles (2x), mark (1x)
2אָת
‘ath (Aramees)
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H852Teken
Komt 3 keer voor in 3 verzen
KJV: sign (3x)

Het Aramese woord voor teken komt drie keer voor in het boek Daniël namelijk in hoofdstuk 4: 2 en 3 en 6:27.

Als het in het Hebreeuws over owth gaat, dan zijn dat tekens van God. Het woord owth komt 39 keer in de eerste vijf boeken van Mozes voor. Hier alle 39 teksten.

Genesis 1:14. God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de dagen en de jaren,
Opmerking: voor nacht en dag de dagen, de zon, die weer terug komt de jaren en ook de start van de feestcyclus van de voorjaar en najaarsfeesten.

Genesis 4:15. Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En Hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.
Opmerking: de HEER geeft Kaïn bescherming door hem een teken te geven. Welk teken zou dat geweest kunnen zijn?

Genesis 9:12-13. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.
Genesis 9:17. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

Opmerking: de regenboog is het teken van het verbond tussen God en alle levende wezens en God en de aarde

Genesis 17:11. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen; dat zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie.
Opmerking: de besnijdenis is het teken van het verbond tussen Abraham, die bij hem horen en zijn nakomelingen.

Genesis 38:28. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien.
Opmerking: het gaat hier om Zerah, het kind dat toch als tweede geboren zal worden bij de schoondochter van Juda de zoon van Jacob.

Exodus 3:12. God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’
Opmerking: dat gaat t.z.t. ook gebeuren. Jaren later komt Mozes met zijn volk bij deze berg.

Exodus 4:8-9. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat zij dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zijn dat zij zelfs deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen, veranderen, ja, in bloed veranderen op het droge. [HSV]
Opmerking: het gaat hier om wonder tekenen. Mozes kon een stok in een slang laten veranderen en andersom en Mozes kon als tweede teken zijn hand zijn boezem insteken en uithalen waarbij die hand melaats was en andersom ook weer die hand laten genezen.

Exodus 4:14-19. Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Mozes en Hij zei: Aäron, de Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat híj uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. En híj zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het  zijn: Híj zal voor u tot een mond zijn en ú zult voor hem tot een god zijn. Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen. [HSV]

Exodus 4:28-30. Mozes vertelde Aäron al de woorden van de HEERE, Die hem gezonden had, en al de tekenen die Hij hem opgedragen had. Toen ging Mozes op weg, met Aäron, en zij verzamelden alle oudsten van de Israëlieten. Aäron sprak al de woorden die de HEERE tot Mozes gesproken had, en deed de tekenen voor de ogen van het volk. [HSV]

Opmerking: de NBV21 vertaalt in Exodus 4 de woorden met tekenwonderen en met wonderen.

<<nog verder opmerkingen toevoegen>>

Exodus 7:3. Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en Ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten.

Exodus 8:23. Ik zal Mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet. Morgen zal dit teken gebeuren. [HSV]

Exodus 10:1-2. Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe, want Ík heb zijn hart en het hart van zijn dienaren onvermurwbaar gemaakt, zodat Ik deze tekenen van Mij in zijn midden kan verrichten, en zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat Ik in Egypte heb aangericht, en wat Mijn tekenen waren die Ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Exodus 12:13. Maar jullie zal Ik voorbijgaan: aan het bloed zal Ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee Ik Egypte straf, jullie niet treffen.
Opmerking: hier geeft de NBV21 vertaling het woord merkteken. Is een teken van geloof van de Israëlieten.

Exodus 13:9. Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd.
Opmerking: hier geeft dus de NBV21 vertaling herinneringsteken.

Exodus 13:16. Laat dit gebruik zijn als een teken om uw arm en een band op uw voorhoofd, om u eraan te herinneren dat de HEER ons met krachtige hand uit Egypte heeft bevrijd.’

Exodus 31:13. ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Neem wel steeds mijn sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor Mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat Ik, de HEER , jullie geheiligd heb.

Exodus 31:16-17. Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor Mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft Hij gerust om op adem te komen.’
Opmerking: het in acht nemen van de sabbat is een teken van geloof van het volk Israël.

De NBV21 vertaalt in Leviticus 2:2, Leviticus 2:9. Leviticus 2:13. Leviticus 2:16. Leviticus 5:12. Leviticus 6:8. Leviticus 13:15. Leviticus 24:7 met het woord teken terwijl dat helemaal niet in het Hebreeuws staat.

Numeri 2:1-2. De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Wanneer de Israëlieten hun tenten opslaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand ervan, ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie.
Opmerking:

Numeri 14:11. En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? [HSV]

Numeri 14:22. Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd, [HSV]

Numeri 16:36-38. En de HEERE sprak tot Mozes: Zeg tegen Eleazar, de zoon van de priester Aäron, dat hij de vuurschalen uit de vlammen moet halen en het vuur weg moet strooien, ver weg; want ze zijn heilig, te weten de vuurschalen van deze mensen die ten koste van hun leven gezondigd hebben. En maak er platgeslagen platen van, als een beslag voor het altaar. Zij hebben ze immers voor het aangezicht van de HEERE gebracht, daarom zijn ze heilig. Zo zullen ze voor de Israëlieten tot een teken zijn. [HSV]

Num 17:10. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Breng de staf van Aäron terug vóór de getuigenis, om hem te bewaren, als teken voor de opstandigen. En u zult een einde maken aan hun gemor over Mij, opdat zij niet sterven.
Opmerking: de NBV21 vertaalt met ‘als waarschuwing’.

De NBV21 vertaalt in Numeri 5:26, Numeri 6:7, Numeri 6:18 met het woord teken terwijl dat helemaal niet in het Hebreeuws staat.

Deuteronomium 4:34. Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen?

Deuteronomium 6:8. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.

Deuteronomium 6:22. Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof.

Deuteronomium 7:19. Herinner u de grootse daden die u met eigen ogen hebt gezien, de tekenen en wonderen en uw bevrijding met sterke hand en opgeheven arm! Zo zal de HEER ook optreden tegen alle volken die u angst aanjagen.

Deuteronomium 11:3. Zijn tekenen en Zijn daden die Hij in het midden van Egypte verricht heeft, bij de farao, de koning van Egypte, en heel zijn land, [HSV]

Deuteronomium 11:18. Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.

Deuteronomium 13:2. Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,
Opmerking: in andere vertalingen is dit Deuteronomium 13:1.

Deuteronomium 26:8. En de HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen.

Hier gaat het er over als de vervloekingen in het leven van de mensen uitwerken. Die zullen voor altijd een teken zijn.
Deuteronomium 28:46. Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot in eeuwigheid. [HSV]
Opmerking: de NBV21 vertaalt met afschrikwekkend voorbeeld.

Deuteronomium 29:2. U was getuige van zijn grootse daden en tekenen en wonderen,

Deuteronomium 34:11. Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en al zijn dienaren, en aan heel zijn land.

Nieuwe Testament

Er is een zelfstandig naamwoord en een werkwoord in het Grieks dat rond het woord teken of tekenen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1σημεῖον sēmeionZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G4592
SB3995
Teken
Komt 77 keer voor in 69 verzen.
KJV: sign (50x), miracle (23x), wonder (3x), token (1x).
2σημαίνω sēmainōWerkwoordG4591
SB3994
Signaleren
Komt 6 keer voor in 6 verzen
KJV:  signify (6x)

Het Grieks zelfstandig naamwoord gebruikte men voor allerlei soorten tekens voor onderscheiding of herkenning. Een teken van bewijs of een wonderteken. Het Griekse werkwoord gebruikte men voor het geven van geluid, licht of rooksignalen.

Hier de teksten uit het boek Matteüs waarin het woord sēmeion voorkomt.

Lucas 2:12. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’
Opmerking 1: als de herders uit de velden een kind zullen vinden dat in doeken is gewikkeld, duidt dat op de de geboorte van hun redder, de messias, de Heer.
Opmerking 2: de herders zullen worden geleid, hoe bovennatuurlijk. Ze zullen zekerheid krijgen van de juistheid van die leiding als ze het teken zien.

Lucas 2:34. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt.
Opmerking 1: Jezus was een teken van God zelf. Alleen, de mensen wilden niet allen hem als zodanig zien. Er werd weersproken dat Hij van God kwam.

Matteüs 12:38-39. Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en farizeeën met een vraag: ‘Meester, we zouden graag een teken van U zien.’ Hij antwoordde: ‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona.
Opmerking: het teken waar Jezus naar wijst is de drie dagen en drie nachten dat Jona in de vis in de zee was. Het is mij niet duidelijk of ze dat toen al begrepen of wilden begrijpen. Wellicht dat ze achteraf hebben opgemerkt, dat Jezus drie nachten in de dood was.

Marcus 8:11-12. Daar kwamen de farizeeën op Hem af, en ze begonnen met Hem te discussiëren. Om Hem op de proef te stellen, verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’
Opmerking: de tekenen in dit hoofdstuk zijn bijna allemaal tekenen uit de hemel.

Matteüs 16:1-4. De farizeeën en de sadduceeën kwamen Hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” En ’s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona.’ En Hij liet hen staan en vertrok.

In het evangelie van Lukas komen deze teksten ook voor.
Lucas 11:16. Anderen verlangden van Hem een teken uit de hemel om Hem op de proef te stellen.
Lucas 11:29-30. Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei Hij: ‘Dit is een verdorven generatie! Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve, zo zal de Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn.

Er zijn een aantal teksten, die gaan over het eind van de tijd.

Matteüs 24:3. Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’
Opmerking: wat zou het teken zijn van de komst van Jezus?

Matteüs 24:23-24. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden.

Matteüs 24:30. Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.

Marcus 13:4. ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’

Marcus 13:22. … want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk Gods uitverkorenen te misleiden.

Lucas 21:7. Ze stelden Hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’

Lucas 21:11. … er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen.
Lucas 21:25-26. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.

Rond de tijd van de kruisiging en de opstanding van Jezus.

Matteüs 26:48. Judas, die Hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’

Lucas 23:8. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst Hem te zien, omdat hij veel over Hem gehoord had; en hij hoopte een of ander teken te zien dat door Hem gedaan zou worden. [HSV]

Marcus 16:17-18. Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen: zij die geloven zullen in mijn naam demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hen niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

Marcus 16:20. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen .

Tekenen in het evangelie van Johannes.
Johannes ziet de bijzondere daden, die in het normale leven niet kunnen, wij zouden zeggen wonderen als tekenen. Hij heeft er steeds over ‘die Jezus verricht’. In het Grieks staat wat met verricht is vertaald, het gewone woord voor maken of doen, poieó G4160. Je kunt ook zeggen de wonderen, die Jezus deed.

Jezus veranderde water in wijn.
Johannes 2:11. Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem.

Johannes 2:18. Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’

Johannes 2:23. Toen Jezus op het pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof in zijn naam, omdat ze de tekenen zagen die Hij verrichtte.

Johannes 3:2. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’

Johannes 4:48. Jezus zei tegen hem: ‘Jullie geloven alleen maar als je tekenen en wonderen ziet!’

Johannes 4:54. Dit deed Jezus toen Hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede teken.

Johannes 6:2. Een grote menigte mensen volgde Hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen Hij bij zieken verrichtte.

Johannes 6:14. Toen de mensen het teken zagen dat Hij verricht had, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’

Johannes 6:26. Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent.

Johannes 6:30. Toen vroegen ze: ‘Welk teken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen?

Johannes 7:31. Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven, ‘want,’ zeiden ze, ‘wanneer de messias komt, zal die niet meer tekenen verrichten dan Hij heeft gedaan.’

Johannes 9:16. Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond verdeeldheid.

Johannes 10:41. Veel mensen kwamen naar Hem toe; ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen tekenen verricht, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is waar.’

Johannes 11:47. Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen ..

Johannes 12:18. Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht.

Johannes 12:37. Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in Hem.

Johannes 20:30. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan,

Deze dertien plaatsen uit het boek Handelingen.

Handelingen 2:19. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.

Handelingen 2:22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.

Handelingen 2:43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

Handelingen 4:14-16. En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar,
en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. [HSV]

Handelingen 4:22. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar. [HSV]

Handelingen 4:29-31. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig uw boodschap te verkondigen door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’ Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig.

Handelingen 5:12. De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo,

Handelingen 6:8. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk.

Handelingen 7:36. Het was deze Mozes die het volk wegleidde uit Egypte onder het verrichten van tekenen en wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar lang.

Handelingen 8:6-8. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen.
En er ontstond grote blijdschap in die stad. [HSV]

Handelingen 8:13. Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

Handelingen 14:3. Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten.

Handelingen 15:12. Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidense volken had verricht.

Waar in de brieven van Paulus over tekenen wordt gesproken

Romeinen 4:11. Het teken van de besnijdenis ontving hij later, om te bezegelen dat hij, als onbesnedene, rechtvaardig was door zijn geloof. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, opdat ook zij als rechtvaardigen aangenomen zouden worden.

Romeinen 15:19. … door krachtige tekenen en wonderen die ik heb verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanaf Jeruzalem tot aan Illyrië overal het evangelie van Christus verspreid.

1 Korintiërs 1:22-23. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.

1 Korintiërs 14:22. Klanktaal is dus een teken dat niet bij gelovigen hoort maar bij ongelovigen, en profeteren hoort niet bij ongelovigen maar bij gelovigen.

2 Korintiërs 12:12. Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: volharding in alles, tekenen, wonderen en grote daden.

2 Tessalonicenzen 2:9. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,

2 Tessalonicenzen 3:17-18. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief. Zo schrijf ik. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Hebreeën 2:4. Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door overeenkomstig zijn wil steeds de heilige Geest te schenken.

Openbaring 12:1. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.

Openbaring 12:3. Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien hoorns, en op elke kop een kroon.

Openbaring 13:13-14. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

Openbaring 15:1. Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt.

Openbaring 16:14. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 13:17. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

In deze tekst staat in de vertaling het woord merkteken.
Openbaring 19:20. Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
Opmerking: Hier gaat het om het merkteken van het beest in het Grieks charagma, Strong 5480. Dit woord komt acht keer voor.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het veranderen van water in wijn door Jezus wordt het eerste teken genoemd. Johannes 2:11. Waar is het dan een teken van? Van de goddelijke betrokkenheid op het leven van ons mensen?

De tegenstander doet ook tekenen. 2 Tess,

Zegelen

Het verzegelen en zegelringen komt zowel in het Oude en het Nieuwe Testament voor. Hieronder de resultaten van het onderzoek naar het voorkomen van deze woorden.

Oude Testament

In het Hebreeuws zijn er twee soorten woorden rond zegel en zegelen. Hieronder staan ze.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1תָּו
tāv
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H8420Merkteken
Komt 3 keer voor in 3 verzen.
KJV: mark (2x), desire (1x).
תָּוָה
tāvâ
WerkwoordH8427Verzegelen
Komt in 3 keer in 2 verzen voor.
KJV: scrabble (1x), set (1x).
2טַבַּעַת
ṭabaʿaṯ
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H2885Zegelring
Komt 50 keer voor in 38 verzen
KJV: ring (49x)
3חָתַם
ḥāṯam
WerkwoordH2856Verzegelen
Komt 27 keer voor in 24 verzen.
KJV: seal (18x), seal up (6x), marked (1x), stopped (1x), variant (1x).
חוֹתָם ḥôṯāmZelfstandig naamwoord
mannelijk
H2368Zegel
Komt 14 keer voor in 13 verzen.
KJV: signet (9x), seal (5x).

Tava inkrassen

Dit werkwoord komt in twee verzen voor. Hieronder staan ze.

Dit gaat over de latere koning David, die in gevaar deed alsof hij gek was.
1 Samuël 21:13. Daarom deed hij net alsof hij gek was: toen ze hem beetpakten, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard.

Job 31:35. Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren! Zie, mijn ondertekening! Laat de Almachtige mij antwoorden, en laat mijn Tegenstander een aanklacht op schrift stellen.

Hier een tekst met het Hebreeuwse woord תָּוָה, tāvâ, Strong H8428 dat eenmalig voorkomt en krassen betekent.
Psalm 78:40-41. Hoe vaak tergden zij God in de woestijn, kwetsten zij Hem in dat dorre land, hoe vaak keerden zij zich af en daagden zij Hem uit, krenkten zij de Heilige van Israël!
Opmerking: ze krasten de Heilige van Israël. Zoals later Jezus werd gekrast, gegeseld tijdens zijn verhoor voor de kruisiging.

Zelfstandig naamwoord tav.
Het zelfstandig naamwoord tav komt in drie verzen voor. Tweemaal in Ezechiël hoofdstuk 9 en eenmaal in het boek Job. Hieronder staan ze alle drie.

Job 31:35. Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren! Zie, mijn ondertekening! Laat de Almachtige mij antwoorden, en laat mijn Tegenstander een aanklacht op schrift stellen. [HSV]

Het hoofdstuk Ezechiël 9 is een heftig hoofdstuk. God gaat Jeruzalem straffen over het onrecht en het onnodig bloed vergieten. Een in linnen geklede man met een schrijverskoker en zes mannen met een dodelijk wapen zullen door de stad Jeruzalem gaan. Alleen die mensen, die jammeren en klagen over de zonden van de stad, in onze hedendaagse cultuur zou je dat protesteren of demonstreren kunnen noemen, die moesten ze eerst een teken op hun hoofd laten aanbrengen. Zij moesten worden gespaard.

Ezechiël 9:4-6. De HEER zei tegen hem: ‘Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.’ Tegen de zes anderen hoorde ik Hem zeggen: ‘Ga achter hem aan, trek ook door de stad en dood iedereen. Wees onverbiddelijk en heb geen medelijden. Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen – jullie moeten ze allemaal ombrengen. Maar laat degenen die het merkteken dragen ongemoeid. Begin bij mijn heiligdom.’ En ze begonnen bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden.

Het zelfstandig naamwoord ṭabaʿaṯ zegelring

<< teksten met het woord zegelring moeten nog worden toegevoegd>>

Verzegelen en zegel hatam en hotam

Het werkwoord hatam, verzegelen, komt in 24 verzen voor. Bij de Qal en Niphal werkwoordsvorm betekent het woord ‘verzegelen’. Bij Piel vorm betekent het woord opsluiten en bij Hiphil stoppen. Deze vormen zijn gebruikt in de verzen van Leviticus 15:3 en Job 24:16.

Hier de citaten van alle andere verzen waarbij het dus verzegelen betekent.

Dit is een tekst uit het lied van Mozes.
Deuteronomium 32:34. Is dat niet bij Mij opgeborgen, verzegeld in Mijn schatkamers?

1 Koningen 21:8. Uit naam van Achab schreef Izebel brieven, verzegelde die met het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Nabot woonde.

Nehemia 9:38-10:1. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift, met het zegel van onze vorsten, Levieten en priesters. Onder hen die hun zegel zetten waren: Zijne Excellentie Nehemia, de zoon van Hachalja, en Zidkia. [HSV]

Ester 3:12. Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen van de koning, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld.

Ester 8:8-10. Stel nu zelf, in naam van de koning, een verordening op schrift die u voor de Joden het beste lijkt, en verzegel die met de koninklijke zegelring. Want wat geschreven is in naam van de koning en verzegeld met de zegelring van de koning kan niet worden herroepen.’ Meteen daarna, op de drieëntwintigste dag van de derde maand, de maand siwan, werden de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Mordechai het wilde en dat gericht was aan de Joden, aan de satrapen en de gouverneurs, en aan de hoofden van alle provincies, van India tot Nubië, honderdzevenentwintig provincies. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal, ook voor de Joden in hun eigen schrift en hun eigen taal. Mordechai liet dit bevel schrijven in naam van koning Ahasveros en verzegelde het met de zegelring van de koning. Door boden die snelle paarden bereden, gefokt in de koninklijke stoeterij, liet hij brieven verspreiden.
Opmerking: welk woord is gebruikt voor zegelring?

Job 9:7. De zon houdt op te schijnen als Hij het beveelt, en Hij sluit de sterren weg, verzegeld.

Job 14:17. Mijn overtreding is in een buidel verzegeld, en U houdt mijn ongerechtigheid bijeen. [HSV]

Job 33:14-17. Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op: in een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats. Dan openbaart Hij het voor het oor van de mensen, en Hij verzegelt hun tuchtiging, om de mens van een verkeerde daad af te brengen. [HSV]

Job 37:7. Hij verzegelt de hand van ieder mens, zodat alle mensen Zijn werk kennen.

Hooglied 4:12. Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron.

Jesaja 8:16. Ik zal mijn getuigenis zorgvuldig bewaren, dit onderricht in mijn leerlingen verzegelen.

Jesaja 29:11. Het visioen van dit alles is voor jullie als de tekst van een verzegeld boek, dat aan iemand die kan lezen wordt voorgelegd met de vraag: ‘Lees dit eens,’ waarop hij antwoordt: ‘Dat gaat niet, het is verzegeld.’

In Jeremia 32 gaat het om de koop van een akker.
Jeremia 32:9-11. … en kocht de akker van mijn neef Chanamel uit Anatot. Ik stelde een koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en betaalde Chanamel zeventien sjekel zilver, die ik afwoog in een weegschaal. Ik gaf zowel het verzegelde contract, waarin de bepalingen en voorwaarden waren vastgelegd, als het open contract.

Jeremia 32:14. Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Neem deze brieven, deze koopbrief – de verzegelde en deze opengelaten brief – en doe ze in een aarden pot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven.

Jeremia 32:44. Men zal ervoor betalen en in aanwezigheid van getuigen koopcontracten opstellen en verzegelen, in het gebied van Benjamin, in het gebied rond Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, het heuvelland en de Negev. Want Ik zal hun lot ten goede keren – spreekt de HEER .’

Ezechiël 28:12. Mensenkind! hef een klaaglied op over de koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere Heere: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid! [Statenvertaling]

Daniël 9:24. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. [HSV]

Daniël 12:4. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’

Daniël 12:9. Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd.

Nog twee woorden in deze reeks, die beiden eenmaal voorkomen.

Het zelfstandig naamwoord חֹתֶמֶת (ḥōṯemeṯ) Strong H2858 komt eenmaal voor in Genesis 38:25.

Het werkwoord חֲתַם (ḥăṯam), Strong H2857 komt eenmaal voor in Daniël 6:18. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen.
Opmerking: Er staat het Hebreeuwse woord עִזְקָא,ʿizqā’, Strong H5824
dat alleen in deze tekst voorkomt en nog wel twee keer en dat door de NBV met zegelring is vertaald.

Nieuwe Testament

In het Grieks komt maar één soort woord voor in drie vormen dat met een zegel heeft te maken. Een zegel heeft iets moois, iets voornaams, dit in tegenstelling tot woorden, die er ook zijn, die duiden op een brandmerk of tatoeage.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1σφραγίς sphragisZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4973Zegel
Komt 16 keer voor in 16 verzen.
KJV: seal (16x).
2σφραγίζω sphragizōWerkwoordG4972Verzegelen
Komt 26 keer voor in 17 verzen.
KJV: seal (22x), set to (one’s) seal (1x), stop (1x), seal up (1x), set a seal (1x), variations of ‘seal’ (1x).
3κατασφραγίζω
katasphragizō
WerkwoordG2696Verzegelen
Komt eenmaal voor in Openbaring 5:1.
KJV: seal (1x).

Een zegel kan twee functies hebben. Aan het zegel kun je zien dat een belangrijk persoon je iets speciaals hebt gegeven. En een zegel kan ook iets verborgen houden. Je kunt het dan pas lezen of gebruiken als je het zegel verbreekt.

Verzegelen is een actie om iets verborgen te maken. Soms lezen we in de Bijbel dat een zegel wordt verbroken dan wordt iets openbaar wat eerst verborgen was. Soms was niet bekend dat er iets verborgen was.

Het woord sphragis, zegel komt in 16 verzen voor, drie keer in de brieven en de 13 keer in het boek Openbaring. Het werkwoord sphragizō komt acht keer in de brieven en 18 keer in het boek Openbaring voor. Het werkwoord katasphragizō komt eenmaal in het boek Openbaring voor. Hieronder staan alle verzen gesorteerd naar de volgorde van de boeken van het Nieuwe Testament.

Matteüs 27:65-66. Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Dit zijn woorden van Jezus.
Johannes 3:31-33. Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. [HSV]
Opmerking: de tekst begrijp ik niet goed.

Johannes 6:25-27. En toen zij Hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden zij tegen Hem: Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?
Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.
Opmerking: Jezus is door God de Vader verzegeld.

De eerste tekst in de brieven van Paulus gaat het over aartsvader Abraham en de relatie van hem met geloof en besnijdenis.
Romeinen 4:9b-11.  Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene! En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als  een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog  onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden; en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was. [HSV]
Opmerking: een besnijdenis is een zegel van goedheid voor iemand, die besneden is.

Romeinen 15:28. Nadat ik mij van deze taak gekweten heb, en de opbrengst van de collecte officieel aan hen heb overhandigd, zal ik u op doorreis naar Spanje bezoeken.
Opmerking: in het Grieks staat de verzegelde vrucht, daar heeft de NBV collecte en officieel van gemaakt.

1 Korintiërs 9:2. Ook al ben ik voor anderen geen apostel, voor u ben ik dat zeker wel, want u bent door uw geloof in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap.
Opmerking: een apostel zonder een gemeente, die door hem is gesticht is een apostel zonder waarmerk.

2 Korintiërs 1:21-22. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en als voorschot de Geest in ons hart gegeven heeft.

In komend deel van de Bijbel vertelt Paulus dat hij heeft geleerd om niet tot last van de gemeente te zijn. Daar is hij goed in en dat imago, daar is Paulus zuinig op.

2 Korintiërs 11:10. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, die roem zal ik mij nergens in Achaje laten ontnemen.
Opmerking: in de vertaling van Professor Brouwer staat het zo: ‘.. dat deze roem te mijnen opzichte niet tot zwijgen zal worden gebracht in de landstreken van Achaje’. Als het onder een zegel zit, dan zie je het niet meer.

Efeziërs 1:13-14. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
Opmerking: de NBV vertaalt met ‘gemerkt met het stempel van de heilige Geest’.

Efeziërs 4:30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. [HSV]
Opmerking: ook hier vertaalt de NBV met merken en stempel, de hele zin luidt ‘Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. ‘

2 Timoteüs 2:19. Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. [HSV]
Opmerking: hier is het zegel als je door Jezus wordt gekend.

De teksten van het boek Openbaring

In het boek Openbaring zegels of merktekens acht keer in verband gebracht met het voorhoofd. Het Griekse woord daar voor is metopoon, Strong G3359. Dit woord bestaat uit twee delen meta dat met, na en achter betekent en poon dat duidt op de ogen. Het is de ruimte tussen de ogen of het voorhoofd.

Overigens komt het idee van iets speciaal op het voorhoofd ook voor in Exodus en Deuteronomium. Zie hierboven.

In de Joodse traditie ziet het opvolgen van de geboden in deze delen van de Bijbel er zo uit. Een soort kastje op het voorhoofd. Men noemt dat kastje evenals de snoeren om de arm ’tefillim’.

Het woord metopoon komt voor het eerst voor in Openbaring 7:3.

We hebben het hier over het woord sphragis, dat zegel betekent. Een heel ander soort merkteken is de χάραγμα cháragma, Strong 5480, SB4798, dat is het woord dat acht keer wordt gebruikt als merkteken van het beest. Dat kan een brandmerk zijn, wellicht een tatoeage.

Openbaring 5:1-2. Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’
Opmerking: in de eerste zin is het eenmalig voorkomende woord katasphragizō gebruikt. Het legt door gebruik van dit woord extra nadruk op de verzegeling.

Openbaring 5:5. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Huil niet. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen.’
Openbaring 5:9. En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met uw bloed hebt U voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

Openbaring 6:1. Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’
Openbaring 6:3. Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’
Openbaring 6:5. Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield.
Openbaring 6:7. Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’
Openbaring 6:9. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis.
Openbaring 6:12. Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood.

Openbaring 7:2. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe:

Openbaringen 7:3-9. Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Uit de stam Juda waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Naftali waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Manasse waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Levi waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld. [HSV]

Openbaring 8:1. Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, die ongeveer een half uur duurde.
Opmerking: blijkbaar ontzagwekkend wat er moest vrijgekomen na die half uur durende stilte in de hemel.

Openbaring 9:4. Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen.

Openbaring 10:4. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. [HSV]
Opmerking: hier is overduidelijk dat verzegelen ‘verbergen’ betekent in die zijn dat het alleen mag worden opgemaakt door een bevoegd persoon.

Openbaring 13:16. Verder liet het bij alle mensen, groot en klein, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.
Opmerking: een gebod van God wordt gebruikt door de boze.

Openbaring 14:1. Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.

Openbaring 14:9. Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt,

Openbaring 17:5. en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’.

Openbaring 20:1-4. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Ook zag ik tronen, en degenen die erop zaten mochten rechtspreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met Christus.

Openbaring 22:4. en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.

Openbaring 22:10. En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. [HSV]
Opmerking: met andere woorden, hou deze profetie niet geheim.

Stigma
Er is ook nog het woord στίγμα, stigma, Strong 4742, SB4123, dat ook op een tatoeage of brandmerk kan duiden. Het woord stigma komt alleen in deze tekst voor.
Galaten 6:17. En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam.
Opmerking: ook de HSV, SV en NBG kozen voor het woord litteken om daarmee te vertalen.

Van heilige Franciscus van Assisi weten we dat hij na een lange tijd van vereenzelviging met het lijden van Jezus ook de tekenen van Jezus lijden op zijn lichaam kreeg. Men noemde die tekenen stigma’s.

In het Nieuwe Testament wordt het woord stigma niet gebruikt voor de doorboorde handen en de doorstoken zij van Jezus.

In Johannes 20:20 laat Jezus aan de discipelen zijn handen en zijn zij zien zodat ze wisten dat de verschijning Jezus was. De discipel Thomas was daar niet bij.

Als ze hem over de verschijning van Jezus vertellen zegt hij tegen hen:
Johannes 20:25. Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.

Het woord dat met litteken is vertaalt is τύπος, typos, Strong G5179, maar dat kun je beter met afdruk vertalen. De afdruk van de spijkers in zijn handen en van de speer in zijn zij.

En in vers 27 nodigt Jezus de discipel Thomas uit “Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij”.

Andere bronnen

Het woord ’tav’ is de naam van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Een belangrijk woord dus. Waarom dat woord maar zo weinig voorkomt in de Bijbel, namelijk drie keer, is mij niet bekend.

In het oud Hebreeuwse schrift uit de tijd van voor koning Salomo leek de vorm van deze letter op een kruis. Dat is christenen opgevallen. Om te onthouden en er nog eens over na te denken.

Hieronder de ontwikkeling van de vorm van de letter.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
God heeft Jezus verzegeld. Johannes 6:27.

God had de leden van de gemeente gewaarmerkt als zijn eigendom en de Heilige Geest als voorschot gegeven. 2 Korintiërs 1:22.

Door het geloof was men verzegeld door de Heilige Geest. Efeziërs 1:13-14. De leden van de gemeente van Efeze zijn verzegeld door de Heilige Geest tot de dag van de verlossing. Efeziërs 4:30

De mensen met het zegel van God mag je geen kwaad doen. Openbaring 9:4. Ook engelen kunnen het zegel van God hebben. Openbaring 7:2.

Wonderen

Zowel in het Oude als u het Nieuwe Testament gebeuren vele wonderen en wordt er ook over wonderen gesproken.

Oude Testament

Er komen twee Hebreeuwse woorden voor, die je met wonder kunt vertalen. Verder is er ook een Aramees dat je met wonder kunt vertalen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1מוֹפֵת mowphethZelfstandig naamwoord
mannelijk
H4159Wonder
Het woord komt 36 keer voor in 35 verzen.
KJV: wonder (25x), sign (8x), miracle (2x), wondered at (1x)
2פֶּלֶא 
pele’
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H6382Wonder
Komt 13 keer voor in 13 verzen.
KJV: wonder (8x), wonderful (3x), wonderfully (1x), marvellous (1x)
פָּלָא
pālā’
WerkwoordH6381Wonderlijk zijn
Komt 71 keer voor in 69 verzen.
KJV: (wondrous, marvellous…) work (18x), wonders (9x), marvellous (8x), wonderful (8x), …things (6x), hard (5x), wondrous (3x), wondrously (2x), marvellously (2x), performing (2x), miscellaneous (8x).
3תְּמַהּ
tĕmahh (Aramees)
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H8540Wonder
Komt drie keer voor in drie verzen
KJV: wonder (3x).

De uitdrukking tekenen en wonderen komt in de Hebreeuwse taal, Strong H226 en H4159, in combinatie in 18 teksten voor, hieronder staan ze allemaal.

Het Aramese woord voor wonder komt alle drie keer voor met het Aramese woord voor teken, zie vorig hoofdstuk.

Wonder מוֹפֵת mowpheth
Hier de 14 teksten van de torah waarin het woord mewpheth voorkomt.

Exodus 4:21. Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Nu je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten zien waartoe Ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig weigert het volk te laten gaan.

Exodus 7:3. Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en Ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten.

Exodus 7:9. ‘Als de farao jullie om een wonder vraagt, moet jij, Mozes, Aäron opdragen zijn staf voor de ogen van de farao op de grond te gooien; die staf zal dan een grote slang worden.’

Exodus 11:9-10. De HEER had tegen Mozes gezegd: ‘De farao zal niet naar jullie luisteren. Zo kan Ik des te meer wonderen in Egypte laten gebeuren.’ Al deze wonderen hadden Mozes en Aäron daarna in het bijzijn van de farao verricht, en de HEER had ervoor gezorgd dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten uit zijn land weg te laten gaan.

Deuteronomium 4:34. Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER , uw God, in Egypte hebt zien doen?

Deuteronomium 6:22. Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof.

Deuteronomium 7:19. Herinner u de grootse daden die u met eigen ogen hebt gezien, de tekenen en wonderen en uw bevrijding met sterke hand en opgeheven arm! Zo zal de HEER ook optreden tegen alle volken die u angst aanjagen.

Deuteronomium 13:1-2. U moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af. Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,

Deuteronomium 26:8. En de HEER bevrijdde ons uit Egypte, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen.

Deuteronomium 28:45-46. Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u weggevaagd wordt, omdat u de stem van de HEERE , uw God, niet gehoorzaam geweest bent, door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft, in acht te nemen. Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot in eeuwigheid. [HSV]

Deuteronomium 29:2. U was getuige van zijn grootse daden en tekenen en wonderen, …

Deuteronomium 34:11. Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en al zijn dienaren, en aan heel zijn land.

Psalm 71:7. Voor velen ben ik een teken: U bent mijn veilige schuilplaats.
Opmerking: omdat het hier over een persoon gaat, vertaalt de NBV21 niet met wonder maar met teken. Is dat wel goed? HSV idem. NBG en SV vertalen wel met het woord ‘wonder’.

Psalm 78:42-43. Zij dachten niet aan zijn helpende hand, aan de dag dat Hij hen verloste van hun belager en in Egypte tekenen verrichtte, wonderen in de vlakte van Soan.

Psalm 105:5. Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken,

Psalm 105:26-27. Hij stuurde Mozes, zijn dienaar, en Aäron, de man van zijn keuze. Zij kondigden zijn wondertekenen aan, machtige daden in het land van Cham.

Psalm 135:8-9. Hij trof de eerstgeborenen van Egypte, van mens en van dier, en deed wonderen en tekenen – in je midden, Egypte – voor de farao en al zijn dienaren.

Wonder פֶּלֶא pele’
Dit woord komt dertien keer voor. het eerst in Exodus 15:11 en daarna pas weer in de Psalmen. Dit woord komt niet voor in combinatie met het woord voor teken.

Hier die ene tekst uit de torah en de teksten uit de Psalmen met dit woord.

Exodus 15:11. Wie onder de goden is uw gelijke, HEER ? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke wonderen?

Psalm 77:12. Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,

Psalm 77:14. U bent de God die wonderen doet, U hebt de volken uw macht getoond,

Psalm 78:11. Zij vergaten zijn grote daden, de wonderen die Hij had getoond.

Psalm 88:11. Doet U wonderen bij doden, staan schimmen op om U te loven? sela

Psalm 88:13. Weet men in de duisternis van uw wonderen of van uw weldaden in het land der vergetelheid?

Psalm 89:6. HEER , laat de hemel dit wonder prijzen, laat de kring van hemelingen U loven om uw trouw.

Psalm 119:129. Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart.


Wonderlijk zijn
Het werkwoord wonderlijk zijn komt 11 keer voor in de torah en 30 keer in de Psalmen. Van de totaal 71 keer. Als de vorm van het werkwoord Piel is, dan heeft het met een offer te maken en bij Hiphil met een wijding bijvoorbeeld.

Genesis 18:14. Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben! [HSV]

Exodus 3:20. Daarom zal Ik Mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al Mijn wonderen die Ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. [HSV]

Exodus 34:10. Toen zei Hij: Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk zal Ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen.

Psalm 9:2. Ik wil U loven, HEER , met heel mijn hart, vertellen van uw wonderdaden.

Psalm 26:6-7. Ik zal mijn handen in onschuld wassen, een rondgang maken om uw altaar, HEER, om een loflied aan te heffen en van uw wonderen te verhalen.

Psalm 31:22. Geprezen zij de HEER om zijn trouw, Hij heeft een wonder voor mij verricht, Hij ontzette mij als een belegerde stad.

Psalm 40:6. Veel wonderen hebt U verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER , mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.

Psalm 71:17. God, U onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen.

Psalm 72:18. Geprezen zij God, de HEER , de God van Israël. Hij doet wonderen, Hij alleen.

Psalm 75:2. Wij loven, God, wij loven U, uw naam is ons nabij, uw wonderen gaan van mond tot mond.

Psalm 78:4. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER , van de wonderen die Hij heeft gedaan.
Psalm 78:11-12. Zij vergaten zijn grote daden, de wonderen die Hij had getoond. In het land Egypte, in de vlakte van Soan, zagen hun voorouders hoe Hij een wonder verrichtte:

Psalm 78:32. Toch bleven zij zondigen, op zijn wonderen vertrouwden zij niet.

Psalm 86:10 U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God.

Psalm 96:3. Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER , heel de aarde. Zing voor de HEER , prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.

Psalm 98:1. Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft Hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.

Psalm 105:1-2. Loof de HEER , roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, zing en speel voor Hem, spreek vol lof over zijn wonderen.
Psalm 105:5. Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken,

Psalm 106:7. Toen onze voorouders in Egypte waren, sloegen zij geen acht op uw wonderen, dachten zij niet aan uw tekenen van trouw, en kwamen in opstand aan de oever van de Rietzee.
Psalm 106:22. …wonderen in het land van Cham, geduchte daden bij de Rietzee.

Psalm 107:8. Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht:
Psalm 107:15. Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht:
Psalm 107:21. Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht,
Psalm 107:24. …. ze zagen de daden van de HEER , zijn wonderen op de oceaan.
Psalm 107:31. Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht,

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komt een woord voor dat je met wonder kunt vertalen. Hier de gegevens.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1τέρας 
teras
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G5059
SB4425
Wonder
Het woord komt 16 keer voor in 16 verzen
KJV: wonder (16x).

De uitdrukking tekenen en wonderen komt in de Griekse taal, Strong G4592 G5059 in combinatie zestien keer voor. Ook die staan hieronder allemaal. Het Griekse woord voor wonder, komt ook altijd voor in combinatie met het woord voor teken.

Matteüs 24:24. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden.

Marcus 13:22. want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk Gods uitverkorenen te misleiden.

Johannes 4:48. Jezus zei tegen hem: ‘Jullie geloven alleen maar als je tekenen en wonderen ziet!’

Handelingen 2:19. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.

Handelingen 2:22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. <<ook tekenen en wonderen?>>

Handelingen 2:43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

Handelingen 4:30. door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.’

Handelingen 5:12. De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo,

Handelingen 6:8. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk.

Handelingen 7:36. Het was deze Mozes die het volk wegleidde uit Egypte onder het verrichten van tekenen en wonderen, niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn, veertig jaar lang.

Handelingen 14:3. Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten.

Handelingen 15:12. Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidense volken had verricht.

Romeinen 15:18-19. Ik mis de vrijmoedigheid om over iets anders te spreken dan wat Christus met het oog op de gehoorzaamheid van de volken door mij tot stand heeft gebracht – door wat ik heb gezegd en gedaan, door krachtige tekenen en wonderen die ik heb verricht door de macht van Gods Geest. Zo heb ik vanaf Jeruzalem tot aan Illyrië overal het evangelie van Christus verspreid.

2 Korintiërs 12:12. Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: volharding in alles, tekenen, wonderen en grote daden.
Opmerking: hier de toevoeging van grote daden.

2 Tessalonicenzen 2:9. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen.

Hebreeën 2:4. Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door overeenkomstig zijn wil steeds de heilige Geest te schenken.

Eenmalig komt het bijvoeglijk naamwoord θαυμάσιος, thaumasios, Strong G2297 voor in deze tekst.
Matteüs 21:15. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden hoe de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ riepen, en ze waren hoogst verontwaardigd.
Opmerking: Jezus deed allerlei wonderlijke dingen.

Anders
In de NBV21 vertaling is wel twintig keer met wonder vertaald, maar er staat bijvoorbeeld δύναμις (dynamis), Strong G1411 dat 120 keer in 116 verzen voorkomt.

Wat kunnen we van deze teksten leren?

Wonderen horen bij apostelen. Handelingen 15:12 en Romeinen 15:18-19, 2 Korintiërs 12:12.

Ook valse messiassen en valse profeten laten tekenen en wonderen zien. Matteüs 24 en Marcus 13. En de Satan laat wonderen zien, althans dat is zijn bedoeling. 2 Tessalonicenzen 2:9

Het getuigenis van God gaat via wonderen. Hebreeën 2:4

Wat kunnen we van deze studie leren?

Het Hebreeuwse woord oth en het Griekse woord semeion dat je met het woord ’teken’ kunt vertalen is altijd iets van God. Het is een signaal uit de hemel, let op ik ben er. Voor mensen goed om te zien en op te merken. Anders denken we wellicht dat we er alleen voor staan, gaan we ons alleen en eenzaam voelen.

Een teken is een direct signaal van God of iets wat God doet in een mens. De lichten in de hemel, de zon, de maan en de sterren worden tekens genoemd, maar ook iemand, de spontaan geneest en vele andere dingen.

De NBV vertalingen gebruiken het Nederlandse woord teken ook wel als vertaling van andere Hebreeuwse of Griekse woorden. Let daar op als je die vertaling leest. Dan is dat dus anders dan wat je hier leest.

Het woord dat wij met zegel vertalen is het Hebreeuwse woord ’tav’. Het woord ’tav’ is de naam van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Een belangrijk woord dus. Waarom dat woord maar zo weinig voorkomt in de Bijbel, namelijk drie keer, is mij niet bekend. In het oud Hebreeuwse schrift uit de tijd van voor koning Salomo leek de vorm van deze letter op een kruis. Ook om te onthouden en er nog eens over na te denken.

Een zegel levert een waarmerk op. De gelovigen hebben de Geest van God als zegel op hun leven. Als we ons dat beseffen is dat een bemoediging en een geruststelling. Je kunt dat zegel ook bij elkaar zien als gelovigen. Duisteren machten zien dat ook en het zorgt daarom voor bescherming.

Door een zegel aan te brengen kun je iets verzegelen en daardoor verbergen. Als een zegel wordt verbroken, daar kunnen we o.a. van lezen in het boek Openbaring, dan komt er iets te voorschijn. In het boek Openbaring zijn het de gevolgen van vervloekingen, die mensen op zich hebben geladen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.