Les Het Evangelie

Als je een christen zou vragen wat het evangelie inhoudt, dan kun je het volgende te horen krijgen: “Het evangelie is, dat als je in God gelooft, dat je dan, als je sterft, naar de hemel gaat. En dat is mogelijk omdat Jezus voor mensen, die in hem geloven aan het kruis is gestorven”. Zo’n antwoord sluit aan bij wat de apostel Paulus schrijft in een brief.

Andere christenen zullen de vier boeken aan het begin van het Nieuwe Testament noemen. Dat is het Evangelie. In sommige kerken gaat men in een kerkdienst staan als er een gedeelte uit het Evangelie wordt gelezen. Uit eerbied en respect voor het Evangelie.

Wat het is, het evangelie

Allereerst goed om naar de betekenis van het woord te kijken.

Het woord evangelie is een Vernederlandsing van het Griekse woord ‘euangelion’. Is er iets over de betekenis van dit woord te zeggen? Zeker!

Het woord is een samenvoeging van twee woorden. Het woord ‘eu’ dat ‘goed’ betekent en ‘aggelion’ dat ‘boodschap’ betekent. Het Griekse woord ‘euangelion’ zou je dus met ‘goede boodschap’ kunnen vertalen. Of wat algemener met ‘goed nieuws’, de NBV gebruikt de uitdrukking ‘goed nieuws’ ook in hun vertaling.

Als je het woord evangelie nu gebruikt weet je nu wat dit Griekse woord betekent.

Maar, wat is het goede nieuws dan? Waar gaat het goede nieuws over? En voor wie is dat goede nieuws? Daar gaat deze hele les over.

Na onderzoek van wat in er in de Bijbel staat, zou ik dit onderwerp zó samenvatten. De Heere God zag de nood en de zorgen van de wereld en de mensen in die wereld en Hij zegt: “Ik heb goed nieuws: Ik ga jullie helpen“.

In de Bijbel staat er ook bij hoe God dat in grote lijnen gaat doen. De hoofdlijn is dat God de hulp via mensen laat komen, die daarvoor hulp van God krijgen. Dat is de hoofdlijn.

Het is, denk ik, zo bedacht omdat mensen daardoor in verbinding met elkaar komen. En ook met God. Er moet samenwerking zijn tussen mensen en samenwerking met God om dat goede nieuwe werkelijkheid te laten worden.

Maar, zou je kunnen zeggen, in de Bijbel lees ik ook ernstige dingen. Is dat onderdeel van het goede nieuws of is er ook nog slecht nieuws. Daar gaat het in de laatste paragraaf over.

Wat houdt het goede nieuws in?

In de Bijbel zijn er allerlei beschrijvingen over wat het evangelie was en is. Hier enkele voorbeelden.

Het goede nieuws is in de Bijbel per situatie verschillend. Tegen Maria zegt de engel Gabriël: ik heb goed nieuws voor je. Je zal een kind krijgen en die moet je Jezus noemen. Lucas 1:19. Oppervlakkig gezien was een kind krijgen voor de ongetrouwde Maria slecht nieuws. Maar uiteindelijk zal ze bedacht hebben dat het het beste nieuws was wat een mens maar kan overkomen.

Ook de herders in Bethlehem krijgen te horen van engelen dat er goed nieuws is. Namelijk dat ‘de redder van de wereld is geboren’. Lucas 2:10-12. De boodschap zal een keer in hun leven hebben gebracht. Hoe dikwijls zullen er niet van hebben gesproken met anderen? In ieder geval is het de schrijver van het boek Lucas ter ore gekomen. En nu zijn deze herders de bekendste van alle herders op de wereld.

Als Jezus begint met zijn werk noemt hij de komst van het koninkrijk van de hemelen en de genezing en ziekten en kwalen ‘goed nieuws’. Zie het boek Matteüs 4:23, 9:35 en 11:5. Bij die laatste tekst gaat het ook over doven, die zullen horen, en doden, die zullen opstaan. En ook de arme mensen worden genoemd.

Paulus schrijft de voorgeschiedenis en de komst van het evangelie nog eens op voor de gemeente van Rome.
Romeinen 1:1-3. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. [HSV]

Als Jezus groot is geworden en het goede nieuws gaat brengen, dan houdt dat in dat mensen genezen van iedere kwaal. En er is ook goed nieuws voor de armen lezen we regelmatig. Ik neem aan dat dat betekent dat in hun nood wordt voorzien.

Jezus brengt het goede nieuws van het Koninkrijk van de hemel aan Joodse mensen. Ze leefden onder druk van de Romeinse bezetters. De bezetters bleven, maar het persoonlijk leven van de mensen veranderen ingrijpend. In plaats van ziek, gezond, in plaats van onwetend, nu met wijsheid en inzicht, in plaats van zwak krachtig.

Nu weten we dat als we terugkijken in de geschiedenis dat het koninkrijk van de hemel steeds meer invloed kreeg. En dat na drie eeuwen het aardse Romeinse rijk verandert in een christelijk rijk. Veel Joodse mensen hoopten in de tijd van Jezus dat Hij de Romeinen het land uit zou jagen. Maar als ze de weg van Jezus hadden willen gaan dan was dat wel gaan gebeuren. Wellicht wel eerder dan nu het geval is geweest, nu slechts maar een deel van de Joodse mensen Jezus gingen volgen.

In de tijd van de nieuwe gemeente na het Pinksterfeest gaan allerlei mensen evangeliseren. Dat wil zeggen zij gaan goede nieuws brengen, eerst in Jeruzalem, daarna in de streek rond Jeruzalem, Judea, daarna in de streken rond Judea daarna ook in de de Romeinse en Perzische wereld in die dagen. En later nog in bijna of alle landen van de wereld.

Er zijn zelfs mensen in de Bijbel, die zoveel van hun tijd met het evangeliseren bezig waren, het goede nieuws brachten, dat ze evangelisten werden genoemd.

Er zijn in totaal wel zo’n 130 teksten in de boeken van het Nieuwe Testament waar de woorden: evangelie, evangeliseren en evangelisten worden gebruikt.

Het goede nieuws is soms in één zin te vatten, maar je kunt er ook een boek over schrijven. Dat laatste heeft de schrijver Marcus gedaan. Zo begint zijn boek.
Marcus 1:1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

De kerk heeft trouwens alle vier boeken, die over de geschiedenis van Jezus gaan ‘de evangeliën’ genoemd. En de schrijvers noemde ze ‘evangelisten’. Die evangelisten waren volgens de kerk mensen van uitzonderlijke klasse. Ze werden vergeleken van de vier hemelse dieren waar het in Oude Testament bij de profeten over gaat. Matteüs de mens, Marcus de leeuw, Lucas het rund en Johannes de adelaar.

Wat is te leren over het goede nieuws?
Het evangelie heeft niet één of twee inhouden. Hoe mooi ook. Nee, God wil in de breedste zin van het woord, het goede nieuws voor ons zijn.

Wat we ook te kort komen, wat onze nood ook is. God en Jezus willen ons helpen. Hij heeft goed nieuws als we arm zijn, want dan komt er hulp. Voor als we ziek of onvrij zijn is er hulp. Als we geen vrede en rust kennen is er ook hulp.

Lukt het om zo breed over het goede nieuws, het evangelie, te denken?

Als je anderen het goede nieuws wil brengen

Het is heel belangrijk dat we kijken wat de nood is van andere mensen. Afgeleid daarvan kun je het goede nieuws brengen.

Als je je zorgen maakt over waar je na dit leven naar toe gaat, dan is dat je in de hemel mag komen goed nieuws. Maar als die persoon zich daarover helemaal geen zorgen maakt, dan zal dit goede nieuws hem niet aanspreken.

Misschien worstelt er wel iemand met het feit dat het eind van zijn leven nadert en hij denkt ‘dood is dood’. En dan kom jij langs en je maakt duidelijk: ‘je leeft verder, er is een opstanding uit de dood’.

Als je eenzaam bent, dan heb je de behoefte aan contact. Een broeder of zuster in Christus die je warmte biedt, is goed nieuws.

Als je denkt dat je niets voorstelt en een volgeling van Jezus neemt je serieus en is in je geïnteresseerd. Dan is dat goed nieuws.

Misschien kan iemand je wel van je schuld, je schaamte, je bitterheid en wrok afhelpen. Dat is heel goed nieuws.

En wees ook niet bang om te bidden als iemand lijdt onder zijn ziekte. Of als iemand last heeft van de duisternis om hem daarmee te helpen. Misschien kun je anderen inschakelen om je te helpen. Om zo het goede nieuws van genezing en bevrijding te brengen.

In deze tijd is er veel stress en druk. Dan is dit mooi nieuws.
Hebreeën 4:3. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust.

In het pastoraat zeg ik regelmatig tegen iemand: “God heeft je lief, Hij houdt van je”. Is dat waar? Zeker, het staat in de Bijbel, hier is de tekst.
Johannes 3:16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Je kunt het evangelie ook samenvatten met de naam van één persoon: Jezus. Of zoals hij werd genoemd in Israël: Jeshoea. Je kunt met Hem leven. En blijven leven, zelfs als je dood gaat.

Om goed nieuws te zijn, moet je jezelf soms wegcijferen. Lastig.
Marcus 8:35. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.

Nog ter bemoediging. Het goede nieuws ontvangen en brengen was zo goed en zo aantrekkelijk in de tijd na dat bijzondere Pinksterfeest dat het miljoenen en miljoenen mensen ertoe bracht om er kennis van te nemen en er mee in zee te gaan. Ook al liep je daardoor groot risico en kwamen je relaties onder druk te staan.

Er is toch ook slecht nieuws?

Als je de Bijbel leest kom je ook ernstige passages tegen. Dat kun je toch geen goed nieuws noemen? Hieronder staan een drietal voorbeelden.

Matteüs 7:22-23. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Matteüs 25:24-26. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?

Matteüs 25:41-43. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”

Het goede nieuws is niet zonder een voorwaarde. En die voorwaarde is dat je de wil van God gaat volgen. En als je blijvend niet aan die voorwaarde wil voldoen, dan kun je het goede nieuws niet ontvangen.

Bij het eerste tekstgedeelte hierboven staat dan ook:
Matteüs 7:21. ….. alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Bij het tweede tekstgedeelte is het van belang dat je je talenten gaat gebruiken. Ook al doe je dat maar beperkt. Dat is de wil van God.

De Heer wil ons het goede nieuws geven. Daar hoort logischer wijs ook bij dat we zelf het goede nieuws willen zijn. En andere mensen dus willen helpen. Zo niet, dan pas je niet bij God en bij deze goede nieuws boodschap.

Werkvorm/opdracht

Wat zou voor jou het goede nieuws zijn?

Zou je ook een goed nieuws brenger willen zijn? Niet alleen woorden maar ook dat je andere mensen daadwerkelijk gaat helpen met hun kleine of grote problemen?

Wil je weten wat er over dit onderwerp in de Bijbel staat. Lees dan hier Studie het Evangelie

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.