Les Het Evangelie

Als je mensen zou vragen wat het evangelie inhoudt, dan kun je het volgende te horen krijgen: het evangelie is dat als je in God gelooft, dat je dan als je sterft naar de hemel gaat. En dat is mogelijk omdat Jezus voor mensen, die in hem geloven aan het kruis is gestorven. Zo ongeveer staat het ook in een brief van de apostel Paulus.

Anderen zullen bij ‘het evangelie’ denken aan de vier boeken aan het begin van het Nieuwe Testament. In sommige kerken gaat men staan als er een gedeelte uit het evangelie wordt gelezen. Uit eerbied en respect voor het evangelie.

Is er meer te zeggen over het evangelie? Zeker. Het woord evangelie is de vertaling van een Griekse woord, de taal waarin het Nieuwe Testament is geschreven. Het Griekse woord is ‘euangelion’. Dat woord is een samenvoeging van ‘eu’ dat goed betekent en ‘aggelion’ dat boodschap betekent. Dus het hele woord betekent ‘goede boodschap’, je zou ook kunnen zeggen: ‘goed nieuws’.

Wat is het goede nieuws dan? Waar gaat het goede nieuws over? En voor wie is dat goede nieuws? Daar gaat deze les over. Allereerst noemt de Bijbel ‘goed nieuws’.

<<De Heere God zag de nood en de zorgen van de wereld en de mensen in die wereld en Hij zegt: “Ik heb goed nieuws: Ik ga jullie helpen“.

Hoe gaat God dat doen? Meestal gaat dat via mensen, die hulp van God krijgen voor dat werk. Doordat zo is bedacht dat het moet werken blijven we in verbinding met God en komen we als hulpvrager en hulpgever met elkaar in verbinding.

Maar, zou je kunnen zeggen, in de Bijbel lees ik ook ernstige dingen. Is dat onderdeel van het goede nieuws of is er nog een ander nieuws. Het slechte nieuws? Hier gaat het in de laatste paragraaf over. >>

Wat houdt het goede nieuws in?
In de Bijbel zijn er allerlei beschrijvingen over wat het evangelie was en is. Hier enkele voorbeelden.

Het goede nieuws is in de Bijbel per situatie verschillend.

Tegen Maria zegt de engel Gabriël: ik heb goed nieuws voor je. Je zal een kind krijgen en die moet je Jezus noemen. <<verwijzing>>

Ook de herders in Bethlehem krijgen te horen van engelen dat er goed nieuws is. Namelijk dat de redder van de wereld is geboren. Blijkbaar waren die herders mensen met een groot perspectief en keken ze uit naar redding voor zichzelf wellicht of voor de wereld.

Als Jezus begint met zijn werk noemt hij de komst van het koninkrijk van de hemelen en de genezing en ziekten en kwalen goed nieuws. (Matteüs 4:23, 9:35 en 11:5). Bij die laatste tekst gaat het ook over doven, die weer horen, doden, die zijn opgestaan en ook armen worden genoemd.

Paulus schrijft de aanloop tot het evangelie nog eens op voor de gemeente van Rome.
Romeinen 1:1-3. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. [HSV]

Als Jezus groot is geworden en het goede nieuws gaat brengen, dan houdt dat in dat mensen genezen van iedere kwaal. En er is ook goed nieuws voor de armen lezen we regelmatig. Ik neem aan dat dat betekent dat in hun nood wordt voorzien.

Jezus brengt het goede nieuws van het Koninkrijk van de hemel aan Joodse mensen. Ze leefden onder druk van de Romeinse bezetters. Het is eerst alleen een koninkrijk van de hemel. Maar na drie eeuwen, weten we nu, komt ook het aardse koninkrijk onder invloed van het evangelie.

In de tijd van de nieuwe gemeente na het Pinksterfeest gaan allerlei mensen evangeliseren. Dat wil zeggen zij gaan goede nieuws brengen, eerst in Jeruzalem, daarna in de streken er om heen Israël en daarna de Romeinse en Perzische wereld in die dagen.

Er zijn zelfs mensen in de Bijbel, die zoveel evangeliseren dat ze evangelisten worden genoemd.

Er zijn in totaal wel zo’n 130 teksten in de boeken van het Nieuwe Testament waar de woorden: evangelie, evangeliseren en evangelisten worden gebruikt.

Het goede nieuws is soms in één zin te vatten, maar je kunt er ook een boek over schrijven. Dat laatste heeft Marcus gedaan. Zo begon het schrijft hij.
Marcus 1:1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

De kerk heeft trouwens alle vier boeken, die over de geschiedenis van Jezus gaan ‘de evangeliën’ genoemd. En de schrijvers de ‘evangelisten’. Die evangelisten waren volgens de kerk van toen de mensen van uitzonderlijke klasse. Ze werden vergeleken van de vier hemelse dieren waar het bij de profeten over gaat. De mens, de leeuw, het rund en de adelaar.

Wat is hiervan te leren?
Het evangelie heeft niet één of twee inhouden. Hoe mooi ook. Nee, God wil in de breedste zin van het woord, het goede nieuws voor ons zijn.

Wat we ook te kort komen. God en Jezus willen ons helpen. Hij heeft goed nieuws als we arm zijn, want dan komt er hulp. Ook als we ziek of onvrij zijn is er hulp. Ook als we geen vrede en rust kennen is er hulp.

Lukt het om zo breed over het goede nieuws, het evangelie te denken?

Als je anderen het goede nieuws wil brengen
Het is heel belangrijk dat we kijken wat de nood is van andere mensen. Afgeleid daarvan kun je het goede nieuws brengen.

Als je je zorgen maakt over waar je na dit leven naar toe gaat, dan is dat je in de hemel mag komen goed nieuws. Maar als die persoon zich daarover helemaal geen zorgen maakt, dan zal dit goede nieuws hem niet aanspreken.

Misschien worstelt er wel iemand met het feit dat het eind van zijn leven nadert en hij denkt ‘dood is dood’. En dan kom jij langs en je maakt duidelijk: ‘je leeft verder, er is een opstanding uit de dood’.

Als je eenzaam bent, dan heb je de behoefte aan contact. Een broeder of zuster in Christus die je warmte biedt, is goed nieuws.

Als je denkt dat je niets voorstelt en een volgeling van Jezus neemt je serieus en is in je geïnteresseerd. Dan is dat goed nieuws.

Misschien kan iemand je wel van je schuld, je schaamte, je bitterheid en wrok afhelpen. Dat is heel goed nieuws.

En wees ook niet bang om te bidden als iemand lijdt onder zijn ziekte. Of als iemand last heeft van de duisternis om hem daarmee te helpen. Misschien kun je anderen inschakelen om je te helpen.

In deze tijd is er veel stress en druk. Dan is dit mooi nieuws.
Hebreeën 4:3. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust.

In het pastoraat zeg ik regelmatig tegen iemand: “God heeft je lief, Hij houdt van je”. Is dat waar? Zeker, het staat in de Bijbel, hier is de tekst.
Johannes 3:16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Je kunt het evangelie ook samenvatten met de naam van één persoon: Jezus. Of zoals hij werd genoemd in Israël: Jeshoea. Je kunt met Hem leven. En blijven leven zelfs als je dood gaat.

Om goed nieuws te zijn, moet je jezelf soms wegcijferen. Lastig.
Marcus 8:35. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.

Nog ter bemoediging. Het goede nieuws ontvangen en brengen was zo goed en zo aantrekkelijk in de tijd na dat bijzondere Pinksterfeest dat het miljoenen en miljoenen mensen ertoe bracht om er kennis van te nemen en er mee in zee te gaan.

Er is toch ook slecht nieuws?
Als je de Bijbel leest kom je ook ernstige passages tegen. Dat kun je toch niet goed nieuws noemen. Hieronder staan een drietal voorbeelden.

Matteüs 7:22-23. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Matteüs 25:24-26. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?

Matteüs 25:41-43. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”

Het goede nieuws is niet zonder voorwaarde. En dat is de wil van God volgen. En als je blijvend niet aan die voorwaarde wil voldoen, dan is de keerzijde slecht nieuws.

Bij het eerste tekstgedeelte staat dan ook:
Matteüs 7:21. ….. alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Bij het tweede tekstgedeelte is het van belang dat je je talenten gaat gebruiken. Ook al doe je dat maar beperkt.

De Heer wil ons het goede nieuws geven. Daar hoort logischer wijs ook bij dat we zelf het goede nieuws willen zijn. En andere mensen dus willen helpen. Zo niet, dan pas je niet bij God en bij deze goede nieuws boodschap.

Werkvorm/opdracht

Wat zou voor jou het goede nieuws zijn?

Zou je ook een goed nieuws brenger willen zijn? Niet alleen woorden maar ook dat je andere mensen daadwerkelijk gaat helpen met hun grote problemen?

Wil je weten wat er over dit thema in de Bijbel staat. Lees dan hier de studie, Studie het Evangelie

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.