Les Ik en Mijn Karakter

Er zijn verschillende methoden om verandering van je houding en gedrag aan te pakken. Deze les behandelt er twee. De één is een aanpak, die uit de wereld van de psychologie komt. De andere komt uit de wereld van mensen, die zich met geestelijke dingen bezig houden.

Deze les geeft een overzicht van beide methoden. Het heeft als doel te helpen bij de voorbereiding om in behandeling te gaan. En misschien kun je ook jezelf helpen op basis van deze informatie.

De psychologische aanpak

Deze aanpak is beschreven in het boek ‘Ik kan veranderen’ van Michelle Düsseldorp. Als je op internet zoekt dan kom je wel conferenties, workshops of seminars van haar tegen onder de naam Groundwork. Zo kun je met haar aanpak kennis maken.

De werkwijze van Groundwork gaat ervan uit dat je door nare of traumatische gebeurtenissen zelfdelen hebt ontwikkeld in je innerlijk. Op zich is een zelfdeel goed.

Bijvoorbeeld als je lerares op een school bent, dan hoort daar ook een bepaalde houding en gedrag bij. Die specifieke houding en gedrag zou je een zelfdeel kunnen noemen.

Het wordt pas vervelend als een zelfdeel een dominante plek in je leven krijgt. Dat je als er iets gebeurt alleen maar als de lerares kan reageren. En ook nog eens op zich heel uitgesproken wordt. Dat je in je hele leven de ultieme lerares uit gaat hangen.

Het boek “Ik kan veranderen” bladzijden 111 tot en met 113, geeft een niet uitputtende lijst van zelfdelen. De klager, de drammer, de presteerder, de perfectionist, het slachtoffer, de weter, de zorger en de criticus/rechter.

Ieder van die zelfdelen heeft een goede en nuttige kant. Het wordt alleen vervelend als ze overheersend worden. Wat nodig is, is zelfbeheersing.

Wat er onder het probleem ligt is een verwonding, een verwond deel. Een deel dat onvoorwaardelijke liefde, bevestiging, een complimentje, goedkeuring, acceptatie, veiligheid, erbij horen warmte, troost, begrepen worden of behoefte aan zingeving (bladzijde144).

Er zijn elf stappen naar innerlijke genezing en groei geformuleerd, bladzijden 120 tot 154 van het boek:
1. Niet kennen (vraag je omgeving naar gedragspatronen).
2. Ontkennen. 3. Verkennen. 4. Herkennen. 5. Erkennen.
6. Bekennen (anderen op de hoogte stellen).
7. Aanvaarden (je zwakke plekken onvoorwaardelijk accepteren)
8. Parkeren (dat je kunt een pijn kunt parkeren tot je tijd hebt om dat deel toe te spreken).
9. Helen (na onvoorwaardelijke acceptatie van het verwonde deel).
10. Benutten (anderen helpen).
11.Zijn (heelheid).

De geestelijke aanpak

Wat Michelle een zelfbeeld noemt, noemt men bij de geestelijke aanpak ‘een geest van’ en dan de naam van het probleem.

De geestelijke aanpak spit dieper. Mij lijkt dat nare dingen in je karakter meestal, of misschien wel altijd, een geestelijke oorzaak hebben.

Laten we een voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld iemand, die heel opvliegend kan zijn. Dit is vast iemand met veel temperament. En dat is prima, want dat kan onderdeel zijn van het ontwerp van iemand, van zijn identiteit. Als het dat alleen is, dan is die iemand heerlijk snel, alert. Geweldig om zo iemand bij lastige situaties in de buurt te hebben. Ook zijn directheid kan heel prettig zijn.

Maar als er boosheid en bitterheid in die persoon zit, dan kan iemand op een nare manier ‘exploderen’. Het is lastig omgaan met iemand, die bijna uit het niets heel boos kan worden.

Wat er geestelijk gezien gebeurt, is dat het rijk van de duisternis via de deur van bitterheid binnen komt en zijn verwoestende werk doet. Zijn temperament is vervuild.

Mensen die geestelijk gevoelig zijn zullen genieten van een mooi karaktertrek zoals temperament en een pijnlijk beklemmend gevoel krijgen van een lelijke karaktertrek zoals vervuild temperament.

Met dit voorbeeld wordt ook wel duidelijk dat met het wegsturen van wat je bijvoorbeeld ‘een geest van opvliegendheid’ zou kunnen noemen niet het hele probleem hebt opgelost.

Het is nodig om na te gaan waar die boosheid en bitterheid vandaan komt. Misschien is er een wond, die moet worden geheeld. Misschien zijn er verkeerde daden in het verleden, die moeten worden erkend en waar afstand van moet worden genoemen.

Aanpak bij ‘familiar spirits’.

Het ontdekken bij jezelf van ‘familiar spirits’ is best lastig omdat ze je heel vertrouwd zijn. Wat je denkt lijken je eigen gedachten te zijn. Je doet dingen vanzelfsprekend en automatisch manier.

Hoe kun je de ‘familiar spirits’ bij jezelf ontdekken?
1. Door je af te vragen of er dingen in de Bijbel staan die je moeilijk kunt aanvaarden of geloven. Dat kan een aanwijzing zijn voor zo’n geest.

2. Door er op te letten hoe anderen op een andere manier reageren op een bepaalde situatie.

3. Door te luisteren naar wat de Heilige Geest je vertelt over jouw innerlijk, je manier van denken en doen. Ga dan niet met de Heilige Geest in discussie, maar neem de autoriteit over wat hij over jou en tegen jou zegt serieus

Acceptatie, aanvaarding en de wil om ervan af te komen
Het is één ding om bewust te worden van de sferen van denken die je kenmerken. Het is een ander ding om dat te accepteren. En vervolgens ook nog te bedenken dat het goed is om ervan af te komen.

Weet wel. Als je afkomt van nare gedachten, die aan je kleven, dan wordt je leven een stuk beter. En er zijn mensen, die je bij dit proces willen helpen. Er zijn mensen, die gratis en voor niets jou willen helpen.

Deze geestelijke aanpak werkt het best in een geestelijke omgeving, waar mensen zijn, die dichtbij God leven. Zij zullen dan ook pas aan de slag gaan als ze de aanwezigheid van de Heilige Geest opmerken.

Dat geldt voor het ontdekken van wat er precies aan de hand is. Dat geldt zeker als er actie moet worden genomen. Namelijk om die geest te verwerpen.

Stappen om van een vertrouwde geest af te komen.
In het pastoraat is een belangrijke sleutel om te vergeven. Van anderen en jezelf. Zo laat je je rechten los en ben je afhankelijk van God. Jezelf kun je niet helpen, maar de schepper van hemel en aarde kan jou wel helpen.

Daarom de volgende stappen:

Vergeef degenen, die jouw oren heeft getraind om die stem te horen (dit kan jezelf zijn geweest).

Vraag Jezus jou te vergeven voor het feit dat je deze geest toeliet in je leven en denken.

Zeg tegen de geest: “Door het bloed van Jezus verwerp ik elke samenwerking met de geest van <en dan de naam van wat je hebt ontdekt>.

Dank U Jezus, dat U de macht van deze geest over mij hebt verbroken en ik vraag U, Heilige Geest, om deze stem niet meer toe te laten als een vertrouwde stem voor mij. Van nu af aan ben jij <en dan de naam van wat je hebt ontdekt> onbekend voor mij. Mijn oren zullen jouw stem niet langer als waarheid aannemen, en ik breek nu jouw macht [klap in je handen] in Jezus’ naam.

Jezus, wat heeft U voor mij in plaats van deze leugenachtige geest?”

Achtergronden

De geestelijke aanpak zeker, maar ook bij de psychologische aanpak hebben we te maken met de geestelijke wereld.

We weten redelijk goed hoe de materieële wereld werkt, maar van de werking van de geestelijke wereld weten we in het algemeen weinig.

En dan gaan mensen opmerkingen maken als: “Begrijp jij dat die persoon dit of dat niet ziet?”. Een mens, die alleen de materieële wereld kent heeft daar geen antwoord op.

Wat mensen, die alleen de materieële wereld kennen ook niet begrijpen is waarop mensen kunnen als het ware exploderen als je hun geestelijke wereld raakt.

Geestelijke blind en doofheid

Als je niet kunt zien wat er aan de hand is, is dat geestelijke blind en doofheid. Het is van alle tijden. Jezus noemde ook al dat mensen blind en doof waren. <<>>

Als je iets van rekenen of taal niet begrijpt, dan helpt het als iemand het nog eens uitlegt. Bij geestelijke blind- en doofheid helpt dat dikwijls niet.

Wat helpt wel? Het woord van God uitspreken. Zeg de woorden van God uit de Bijbel of die de Geest je te binnen brengt nog een keer. En misschien nog een keer. Bekijk de timing goed. Soms moet er eerst weer tijd overheen gaan voordat je het woord weer opnieuw wil laten klinken.

Wat ook helpt is een omgeving waar veel van de Geest is. Als je dit doet met een groep, die leeft met God. Een groep met vooraf lofprijzing en aanbidding. Een voorbedegroep op de achtergrond, dan zal het kunnen zien en horen gemakkelijker gaan.

Blindheid en doofheid kunnen zijn veroorzaakt dat die persoon, maar dat kan ook zijn voorgeslacht of omgeving zich lange tijd blind en doof hebben gehouden voor de waarheid van de woorden van God, die hebben geklonken.

Uitbarsting

Wat ook kan gebeuren is, dat als de waarheid vanuit de Geest klinkt, dat er een oprisping bij een persoon plaats vindt, dat lijkt op een emotionele uitbarsting.

Die persoon is niet gewoon mee oneens, maar kan tot een soort van ontploffing komen. Zodra de waarheid klinkt denkt hij of zij niet na maar reageert direct buiten zijn verstand om. Mensen zouden zelfs agressief kunnen worden.

We kennen uit het boek Handelingen de uitbarsting in Efeze toen de godin van de stad ter discussie werd gesteld.

In onze tijd zijn er ook van die uitbarstingen. Veiligheidshalve schrijf ik ze hier niet op. Zo’n ontploffing kan ook innerlijke ontploffing zijn. Een soort van zelfvernietiging.

Een minder heftig voorbeeld in onze tijd zijn mensen met een slavernij verleden. Die hebben groot onrecht en veel pijn geleden. Zodra deze mensen opnieuw onrecht ervaren of pijn niet wordt erkend, dan komt dat krachtig naar voren.

Samenvatting

Natuurlijk helpt het om via de psychologisch aanpak aan jezelf te werken. Het helpt dat je dingen bewust wordt. Een helder beeld over jezelf helpt altijd. Het helpt dat je moeite doet voor verandering. Dat bemoedigd jezelf, de omgeving en de Heere God zal het belonen.

Natuurlijk helpt het ook om geestelijk duistere entiteiten weg te sturen. Ook dit maakt je bewust en helpt voor een helder beeld over jezelf. En dat je moeite doet voor de verandering.

Maar vooral ook zal helpen als je je pijn onder ogen ziet en je laat helpen. Of je verkeerde daden en je daarvan bekeert.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.