Hoe leer je ontvangen

Zonder dat je kunt ontvangen, kun je geen nieuwe mens of nieuwe schepping worden. Een belangrijke te ontwikkelen vaardigheid dus.

Wat je kunt ontvangen komt van verschillende richtingen. Het is ontvangen niet alleen van God of van de gaven van God, het is ook ontvangen van elkaar als mensen, die met God verbonden zijn. Daarnaast kunnen we allerlei geestelijke en andere gaven ontvangen.

In het algemeen hebben we het in Nederland er moeilijk mee om te ontvangen, denk maar aan een compliment ontvangen of een bijzonder cadeau. Dat past niet zo in onze cultuur.

Het gaat hier dan ook nog om zaken te ontvangen vanuit de geestelijke wereld. Wellicht nog moeilijker. Of juist gemakkelijker dan zou ook kunnen.

De onderwerpen hierna geven aan wat we kunnen ontvangen. Het leren ontvangen, waar het in deze les om gaat, is dan wel een voorwaarde om die volgende lessen tot een goed einde te kunnen brengen.

1. Wat er samenvattend over ontvangen in de Bijbel staat.
Alleen al het Nieuwe Testament spreekt 400 keer over ontvangen. In de Bijbel is het dus een belangrijk onderwerp.

Het Grieks gebruikt, afgezien van de mogelijke voorvoegsels, twee woorden, die in onze taal de betekenis van ontvangen hebben. Wat het meest voorkomt is een woord dat zowel ontvangen als nemen betekent. In onze cultuur zijn dat twee heel verschillende dingen. Het andere woord betekent alleen ontvangen en dan vooral (gastvrij) ontvangen.

De Nederlandse vertalingen kiezen voor allerlei woorden om te vertalen. Naast ontvangen, ook aannemen, aanvaarden, verwelkomen of nog andere woorden. Misschien is het wel door al die verschillende woorden in de vertalingen dat het onderwerp onbekend is gebleven.

2. Onze geest en ons hart weer gaan gebruiken om te ontvangen.
De teksten van de Bijbel gaan er van uit dat we een geestelijke antenne hebben, die kan ontvangen. Dat was in de tijd van de Bijbel zowel in Israël, het oude Griekenland en het Romeinse Rijk heel normaal.

Maar dat is in onze tijd en in ons land anders geworden. We zijn die antenne in het algemeen kwijt geraakt. ‘Bevindelijke’ mensen hebben dat nog wel. Mensen uit buitenlandse culturen soms ook. Hulpgevers en hulpvragers van alternatieve geneeswijzen soms ook. Trouwens, als we kunnen ontvangen, dan is het nog wel zaak om op de juiste zender af te stemmen.

We kunnen ons verstand gebruiken om geestelijke zaken op te nemen. Maar ons innerlijk,  onze geest en ons hart kunnen dat veel beter. Misschien kun je zeggen dat die onderdelen er juist voor zijn gemaakt.

Laten we hun ontvang capaciteiten weer aanspreken. Alleen, het is net als bij spieren, die je zelden gebruikt. Dan is het een kwestie van langzaam weer in gebruik nemen. Bij een volgend punt komt de praktische kant aan de orde. We gaan nu verder met wat in de Bijbel staat.

3. Ontvang de Geest en elkaar.
Het belangrijkste wat we kunnen ontvangen is het ontvangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat na het ontvangen in je innerlijk wonen.
Johannes 20:22. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest.

We zijn aan de uitdrukking gewend geraakt, maar het is wel merkwaardig dat je een persoonlijkheid zoals de Geest kunt ontvangen.

Er zijn ook teksten waarin staat dat we Jezus kunnen ontvangen. En zelfs de Vader.
Matteüs 10: 40. Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Matteüs 18:5. En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. [HSV]

Wat mooi is, is, dat Jezus ons, op zijn beurt, ook heeft ontvangen. Het is wederzijds. Wij willen Hem ontvangen en Hij ontvangt ons.
Lukas 15:2. Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: Die man ontvangt zondaars en eet met hen.

Het idee is dat wij ook onderling elkaar ontvangen zoals Jezus ons ontvangt en wij Hem. Uit de vele teksten kies ik deze:
Romeinen 15:7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Het ontvangen is niet zomaar welkom heten en hen een plek in je huis te geven. Nee, de gedachte is dat je andere mensen ontvangt zoals Jezus jou zou ontvangen. In acceptatie, zonder veroordeling.

Geef hen de ruimte een bijdrage te leveren. Geniet ervan wat zo’n mens dan inbrengt. Hen te helpen bij alles wat ze nodig hebben. Dat is mensen ontvangen.

Ontvangen doe je als met een geliefde of een  gewaardeerd lid van de eigen familie. Zo wordt op een aantal plaatsen over het ontvangen van mensen in de Bijbel gesproken.

Ontvangen van mensen, ook al zijn ze in de Heer, kan moeilijk zijn, omdat mensen lastige eigenaardigheden kunnen hebben. Het is nog een heel traject om ontvangen van mensen te leren. 

4. Ontvangen van geestelijke en andere zegeningen.
Bij het ontvangen van de Heilige Geest komen er ook allerlei andere geestelijke zegeningen mee.

In de Bijbel is er een hele rij allerlei verschillende geestelijke zegeningen te lezen, die je kunt ontvangen:
– het eeuwige leven, Marcus 10:30
– genade op genade, Johannes 1:16
– kracht, Handelingen 1:8.
– de wet, Handelingen 7:53
– bedieningen, Handelingen 10
– vergeving van zonden, Handelingen 26:18
– verzoening, Romeinen 5:11
– een onvergankelijke krans, 1 Korintiërs 9:25
– de maaltijd van de Heer, 1 Korintiërs 11:23.
– het evangelie.  Korintiërs 15:1-3
– stichting, opbouw voor de hele gemeente, 1 Korintiërs 14:5
– de helm des heils en het zwaard des Geestes, Efeziërs 6:17.
– het onwankelbare koninkrijk, Hebreëen 12:28
– de genadegave zoals jij die ontvangen hebt, 1 Petrus 4:10.
– de zalving, 1 Johannes 2:27.

Het is zeker niet alleen dat we geestelijke zegeningen zullen ontvangen. Het is veel breder. Alles wat het leven mooi maakt kun je ontvangen.
Matteüs 7:8. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

5. Principes bij het ontvangen.
De Bijbel geeft allerlei principes, die aan de orde zijn bij het ontvangen. Hieronder staan er zeven.

Niet alleen ontvangen, maar ook geven.
Matteüs 10:8. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Je ontvangt wat je beloofd is, maar anderen kunnen onverdiend meer krijgen. Dat is genade voor die anderen. Dat is de boodschap van het verhaal van de arbeiders in de wijngaard. Matteüs 20:7-11.
Het ontvangen van talenten is niet vrijblijvend. Matteüs 25:16-30.
Je krijgt alleen wat je door de hemel gegeven wordt, Johannes 3:27.
Jezus vervult de cruciale rol in het geven en ontvangen, zie Johannes 10:17-18.
Het is goed om met dankzegging te ontvangen, zie 1 Timoteüs 4:4-5
Heb geduld bij het ontvangen, zie Jakobus 5:7.

6. Oefenen in het ontvangen.
Goed om eerst te zorgen voor de basisvoorwaarden om te ontvangen. Je hebt een goed hart nodig en je geeft je hart als het ware aan God. Hij maakt er dan een liefhebbend hart van.
Spreuken 4:23. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Spreuken 23:26. Mijn zoon, mijn dochter geef mij je hart.

Waar houdt het hart zich mee bezig?  In je hart zit je passie, je gemoed, je verlangens, je ontferming voor mensen. ‘Houden van’ doe je met je hart. Het is dan ook in de eerste plaats belangrijk om goed voor je hart te zorgen.

Algemene aanwijzingen over leren ontvangen:
– Richt je hart op God. Gewoon in je persoonlijke stille tijd. Als je hoofd nog vol zit van de dagelijkse dingen kan het helpen om die dingen op te schrijven en het schrijven dan weg te leggen. Zoek God ’s morgens vroeg, dan is je hoofd leger.
– Betrek anderen erbij. Mensen die met en voor je bidden. Drukke mensen in hun hoofd worden rustiger als mensen met hen bidden in de Geest. Laat als begeleider de woorden stromen zoals de Geest het aangeeft. De Geest zal het innerlijk van de hulpvrager bewerken. Zo komen ze in de nabijheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
– bezoek samenkomsten met sprekers en muziekgroepen bij wie harten opengaan, waar de Geest de ruimte krijgt om te waaien waarheen Hij wil. Met een ‘opziener’ die het geheel goed kan bewaken.

Goed om ook te noemen wat je vooral niet moet doen. Namelijk je met zaken bezig houden, die je geestelijk verontreinigen.

Specifieke aanwijzingen:
– Zoek naar woorden in de Bijbel, die je hart aanspreken. Lees ze aandachtig.
– Ontvang woorden van anderen. Dat kunnen nieuwe woorden van God zijn. Of een speciale toepassing van bestaande woorden van de Bijbel.

– Misschien zie je ineens een plaatje in je hoofd. Dat kan iets van God zijn, dat je kunt ontvangen. Ook anderen kunnen een beeld voor jou hebben.
– Misschien krijg je een bijzondere droom. Je kunt zelf de betekenis ook ontvangen. Maar zoek anders naar iemand, die het uit kan leggen.

– Ineens kan er een lied in je hoofd klinken: een bestaand of een nieuw lied.
– Ineens weet je iets wat je niet had kunnen weten. Dat heet een woord van kennis. Iemand anders kan ook een woord van kennis voor jou ontvangen. Het kan gaan om iets wat je ten diepste bezig houdt. Het kan ook over iets anders gaan.
– Ineens heb je een antwoord op een moeilijk probleem, een prachtige oplossing voor een probleem waar jijzelf of een ander mee worstelt. Dat heet een woord van wijsheid.
– Ineens kun je een gedachte krijgen voor een profetische handeling. Zoals Jezus de voeten ging wassen van zijn discipelen bijvoorbeeld.

Er zijn nog allerlei zaken die iemand kunnen overkomen zoals spreken in andere talen, profeteren, warm worden, dronken zijn in de Geest, niet meer op eigen benen kunnen staan, omvallen, van de wereld zijn (extase) of niet meer kunnen stoppen met lachen of huilen. En dan nog allerlei openbaringen en inspiraties voor anderen of voor jezelf.

Als je een ander wil helpen te ontvangen zijn er allerlei mogelijkheden. Door zelf iets te doen of een ander iets te laten doen. Een gebed om inspiratie door voor de ander de woorden voor te zeggen en dat de ander na te laten zeggen. De ander helpen zich te bevrijden van leugens, vergeving uit te spreken en wat dan ook om blokkades op te ruimen.

Als je denkt dat het zal helpen dat iemand in de vrijheid komt, dan kun je voor iemand een eerloze weg gaan. Zo kun je bijvoorbeeld namens alle mannen een onderdrukte vrouw vergeving vragen. Ook dit is een weg waarin Jezus ons is voorgegaan. Zo ging hij lijden voor ons. Voor onze vrijheid.

Al eerder werd trainen in de les genoemd. Dat is inderdaad bij ontvangen ook van toepassing. Door steeds maar weer te ontvangen, en daar dan ook iets mee te doen in je leven, ga je steeds beter ontvangen.

7. Waarom is ontvangen zo moeilijk. Mogelijke blokkades.
Ontvangen kan moeilijk zijn omdat er blokkades zijn. Dat kunnen blokkades op persoonlijk vlak zijn, het kunnen geloofskwesties zijn of het kunnen theologisch kwesties zijn.

Voorbeelden van persoonlijke kwesties:
“Ik ga niet iets ontvangen als er niets tegenover hoeft te staan”
Dat is inderdaad een onderdeel van onze cultuur. Maar als christen leven we van genade en uit genade. We hoeven het niet te verdienen. Dat is de verkeerde weg.

“Ik ben het niet waard om iets te ontvangen”
Dat is een persoonlijk drama, hier is een pastoraal traject nodig.

“Ik kan alleen met mijn hoofd ontvangen, niet met mijn hart”
Dat is een veel voorkomende menselijke tekortkoming. Juist voor jou is deze les bedoeld.

Voorbeelden van geloofskwesties:
“Ik ben al eerder teleurgesteld in God, ik heb geen zin om nog eens teleurgesteld te raken”.
Mogelijke reactie hier op: De Heere God heeft ook jou op het oog. Teleurstelling kan zijn ontstaan omdat je iets van God verwachtte wat Hij nooit heeft beloofd te zullen doen. Ga in gesprek met iemand die je kan helpen.

“Hoe weet ik nu of het van God is of niet, zijn al die bovennatuurlijk dingen niet van de duivel? De Bijbel waarschuwt toch voor valse profeten”.
Mogelijke reactie hier op: Het is heel belangrijk om de bron te adresseren. Je kunt bidden: “Here Jezus van Nazareth vul mij met uw Geest, zodat ik kan onderscheiden wat wel en niet goed is”. Nog een tip: soms ziet het er raar uit omdat mensen bij het ontvangen van geestelijke zegeningen de gevoelens van hun lichaam laten spreken.

“Dit is meer voor Pinkstermensen dan voor mij”.
Reactie: er is maar één God en één gemeenschap van gelovigen. De Here God heeft voor de mensen een plan, welk label de mensen zichzelf of anderen hen ook geven. 

Voorbeelden van ‘Theologische’ kwesties:
– Geloven is rationeel, er valt niets te ontvangen.
– God bemoeit zich niet met het aardse leven en zijn aanwezigheid is zeker niet te beleven.
– Ontvangen klopt niet met mijn kijk op de uitverkiezing. Alleen als God het voor mij bestemd heeft zal ik dit ontvangen. Maar dat kun je niet weten.

Antwoord hier op:
Als je de geloofsgetuigenissen van Hebreeën hoofdstuk 11 leest, dan zie je dat geloven meer is dan iets via het verstand. Dat God zich wel bemoeit met het aardse leven. En als God mensen roept, gaat Hij dan ook met hen op weg. Ook voor jou lezer van deze tekst is er de oproep: Nader tot God.

Tenslotte:
Als je een ander helpt dan is de ervaring de beste leermeester. Leg anderen de handen op en vraag of de Heer zichzelf aan hen openbaart of dat ze een specifieke openbaring of beleving krijgen. Bij iemand die een ontmoeting met God heeft of iets geopenbaard krijgt, kunnen al deze kwesties als sneeuw voor de zon verdwijnen.

8. Liederen, schilderkunst en maaltijd van de Heer.
Er zijn een paar liederen over ontvangen. De mooiste vind ik deze. Het lied: “Hoe zal ik U ontvangen”. Het is gezang 117 uit het Liedboek van de Kerken (1973). Het is een lied voor de adventstijd en Palmzondag.

1. Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

Een ander mooi kerklied is “Geest van hierboven” lied 477 uit het Liedboek van de Kerken.

Een bekend lied is ook Vrede zij U, lied 58 Opwekking bundel.
In diverse andere liederen komt voor dat de Heer waard is om te ontvangen onze eer en glorie.

Ontvangen in de schilderkunst

In de middeleeuwen en de renaissance was devotie een belangrijk thema in de schilderkunst.  Devotie is een goede houding om te kunnen ontvangen.

Eén thema in de schilderkunst is de aankondiging van de geboorte door de engel Gabriël aan Maria, de moeder van Jezus. De annunciatie heet dat in de Katholieke kerk. Het is het moment  van de ontvangenis van Jezus.

Over dit thema zijn talloze schilderijen gemaakt. De schilders proberen Maria dan op een ontvankelijke wijze af te beelden.

Maaltijd van de Heer
Bij de maaltijd van de Heer komen we ook de woorden ontvangen en nemen tegen. En ook de relatie met geven.

Jezus deelt brood en wijn

Matteüs 26:26-27. Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: Drink allen hieruit,

1 Korintiërs 11:23-24. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.

9. Opdracht en werkvorm

Opdracht
1. Bepaal voor jezelf op een schaal van 1 tot 10 hoe gevoelig je hart is. Gebruik hiervoor de onderstaande vragenlijst. Ongevoelig? Dan een laag cijfer. Best wel gevoelig dan een hoger cijfer.

Vragenlijst om je gevoeligheid te meten, hoe meer vragen ‘ja’ des te gevoeliger:
– heb je ergens passie voor: je werk, je hobby’s, je partner, je gezin bijvoorbeeld.
– kun je intens genieten van mooie muziek of kunst.
– als je een kind ziet lijden, krijg je dan gevoelens van ontferming?
– heb je dan ook de behoefte om te helpen?
– voel jij wel eens Gods aanwezigheid?
– voel jij wel eens het rijk van de duisternis?
– heb je wel eens een woord, een beeld, een droom van God?
– spreek of zing je wel eens in klanktaal?
– val je wel eens in de Geest of ben je wel eens dronken in de Geest?

2. Als je een laag cijfer hebt kun je daar een aantal dingen mee doen, zie punt 6. Laat je door mensen de handen opleggen. Neem tijd voor nabijheid met God: meditatie, contemplatie. Ga een keer naar een klooster. Ga naar samenkomsten waar veel van de Heilige Geest is.

3. Er zijn ook ‘gewone dingen’ zoals de natuur, de muziek en de kunst. Kijk, speel en luister. Is er nog een andere kunstvorm die je raakt? Beeldende kunst, architectuur, dans, toneel, film of literatuur. Doe hier iets mee.

4. Een ander punt is het ontvangen van mensen, waar Jezus in woont, om die ook te ontvangen als Jezus. Is dat jou al gelukt? Al is het maar met één iemand.

5. Als je iemand als Jezus kunt ontvangen en je hebt zelf ook een geestelijke ervaring ontvangen, dan ben je voor deze les geslaagd.

Werkvorm

Amos zegt: Zoek de HEER en LEEF.

Een sleutel bij het zoeken en ontvangen van de HEER is dankbaar zijn.

Schrijf voor jezelf op wanneer je heel dankbaar was, bij welke gebeurtenis.
Schrijf ook op wat de uitwerking van je dankbaarheid was. Wat deed je er mee. Wat voelde je?
Schrijf op wat je hierdoor ontving.

Deel je bevindingen met elkaar en wat je hier de komende tijd concreet mee gaat doen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.