Studie Ontvangen

Deze studie gaat over ‘ontvangen’ zoals dat in de Bijbel voorkomt, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament.

Uit de studie blijkt dat het wel in Oude Testament voorkomt, maar dat het toch vooral een onderwerp is voor tijd waarin we nu leven.

Uit de studie blijkt ook dat er allerlei richtingen zijn van het ontvangen. We kunnen ontvangen van God, van elkaar, maar God kan ook van ons ontvangen. En het gaat om een veelheid van dingen, die te ontvangen zijn.

Opvallend is dat zowel in het Hebreeuws als in het Grieks er voor ontvangen en nemen dezelfde woorden worden gebruikt. Daar zat, of zit misschien wel, in het Midden Oosten niet veel verschil tussen terwijl dat in onze westerse wereld wel zo is.

Welke woorden komen we tegen in de Bijbel?

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komen we woorden, die je met ontvangen of nemen kunt vertalen voor.

Ontvangen het Oude Testament

Er komt maar één woord in het Hebreeuws voor dat je met ontvangen kunt vertalen. Dat woord komt bijna duizend keer voor en betekent meestal nemen. In deze studie zijn alleen die teksten bekeken, waar de King James Version, de Engelse Statenvertaling, ervoor heeft gekozen om met het woord ‘receive’ te vertalen. Ik verwachtte met die keuze de teksten voor dit onderwerp te vinden.

Daarnaast zijn er twee woorden in het Aramees, die je met ontvangen kunt vertalen. Die komen slechts vijf keer voor.

NrHebreeuws
woord
Soort
woord
StrongOpmerkingen:
1.לָקַח
laqach
WerkwoordH3947Nemen of ontvangen.
Het woord komt 969 keer
voor in 909 verzen.
KJV:  take (747x), receive
(61x), take away (51x), fetch
(31x), bring (25x), get (6x),
take out (6x), carry away
(5x), married (4x), buy (3x),
miscellaneous (26x).
2.קְבַל
qĕbal
(Aramees)
WerkwoordH6902Nemen of ontvangen.
Het woord komt drie keer
voor in drie verzen.
KJV: take (2x), receive (1x).
3. חֲסַן
chacan
(Aramees)
Werkwoord H2631Ontvangen.
Het woord komt twee keer
voor in twee verzen.
KJV: posses (2x).

1. לָקַח  laqach
Als het om het Hebreeuwse woord gaat, dat je met ontvangen kunt vertalen, zie regel 1 in de tabel, dan gaat het meestal om dagelijkse dingen ontvangen of dat mensen elkaar al dan niet gastvrij ontvangen zoals in dit vers in Genesis.

Genesis 33:10. ‘Nee,’ zei ​Jakob, ‘als je (Ezau) mij goedgezind bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan, want oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God, en toch ontvang je mij welwillend.

Een enkele keer is er sprake van dat wij iets van de HEER ontvangen. Dat kan iets moois zijn, maar dat kan ook een oordeel zijn bijvoorbeeld. En de HEER kan van ons iets ontvangen, zoals een smeekbede.

Het is zo dat onze vertalingen meer kiezen voor een verstandelijker woord dan voor het warme woord ‘ontvangen’. Het is mooi om bij onderstaande teksten bij het onderstreepte woord ontvangen te lezen.

Numeri 23:20. Zie, ik (Bileam) heb ontvangen te zegenen; omdat Hij zegent, zo zal ik het niet keren. [SV]

Numeri 34:14. De families van de stam Ruben en van de stam Gad, en ook de helft van de stam Manasse, hebben immers het grondgebied dat hun toekomt al ontvangen. [De stammen ontvingen hun grondgebied van God]

Deuteronomium 9:9. Toen ik (Mozes) op de berg geklommen was, om te ontvangen de stenen tafelen, de tafelen van het verbond, dat de Heere met u gemaakt had, toen bleef ik veertig dagen en veertig nachten op de berg, at geen brood, en dronk geen water.

In Job 27 ontvangen de slechte mensen van God een oordeel.
Job 27:13-15. Dit is wat de goddeloze toevalt van Godswege, dit beschikt de Ontzagwekkende voor de onderdrukker: Al zijn zijn ​kinderen​ nog zo talrijk, allen wacht het ​zwaard, geen van zijn nakomelingen zal ooit tot welstand komen. Hen die overleven draagt de pest ten grave, en geen van de ​weduwen​ zal over hen ​rouwen.

In het boek van de Psalmen is vijf maal het woord laqach vertaalt met ‘receive’. De mensen bieden God diverse dingen aan om te ontvangen. Zie bijvoorbeeld de tekst van deze Psalm.
Psalm 6:10. … de HEER hoort mijn roep om erbarmen, de HEER neemt mijn smeekbede aan.

Psalm 49:16. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het ​graf, want Hij zal mij opnemenSela [HSV]

Psalm 68:19. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! [HSV]

Psalm 73:24. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. [HSV]

Psalm 75:3. Wanneer ik (God) ontvangen heb wat voor mij​ bestemd is, zal ík billijk oordelen. [HSV

In het boek Spreuken vertaalt de KJV zeven keer het woord laqach met ‘receive’, hier drie kenmerkende teksten:

Spreuken 1:1-3. De spreuken van ​Salomo, de zoon van ​David, de ​koning​ van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid. [HSV]

Spreuken 2:1-2 en 5. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je ​hart​ neigt naar het inzicht. 5. dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden. [HSV]

Spreuken 10:8. Wie wijs van ​hart​ is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. [HSV]

In Sefanja gaat het om het ontvangen van terechtwijzing en vermaning. De KJV vertaalt met correction en receive instruction. Het volk ontving dit helaas niet.
Sefanja 3:2. Ze luistert naar niemand, neemt geen terechtwijzing aan, vertrouwt niet op de HEER, wendt zich niet tot haar God.
Sefanja 3:7. Ik zei: ‘Heb toch ​ontzag​ voor mij, laat je door mij vermanen.’ Dan zou haar woonplaats niet vernietigd zijn, dan had ik haar niet hoeven te straffen. Maar nee, ze deden telkens weer de schandelijkste dingen.

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Bij Bileam, de occulte priester, geeft het volk Israël een zegen namens God. Dat kan dus. Zo hebben we bij Healing Rooms een keer een meneer mogen ontvangen, die door een occult medium naar ons was verwezen.

We lezen ook van Mozes die van God de stenen tafelen ontving. En van stammen van het volk Israël, die hun grondgebied ontvingen.

Volgens het boek Spreuken kun je wijsheid, inzicht en kennis van God ontvangen en ook de geboden van God.

Ook ontvangen slechte mensen van God hun oordeel.

Het ontvangen van terechtwijzing en vermaning is belangrijk. Aanspreekbaar zijn en verantwoordelijkheid willen afleggen. Sefanja.

2. en 3. De Aramese woorden qebal en chacan.
In het boek Daniel komen twee verschillende woorden voor in vier teksten, die je met ontvangen kunt vertalen.

Daniel 2:6. Maar als u de ​droom​ en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere ​eer​ van mij ontvangen (woord 2). Daarom, geef mij de ​droom​ en de uitleg ervan te kennen. [HSV? ]

Daniël 7:18. Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen (3), en zij zullen het koningschap altijd behouden – voor eeuwig en altijd.” [in het Hebreeuws staat hier de malkuta, dat je ook met het koninkrijk kunt vertalen. We denken dan aan het Koninkrijk van de hemel hier ook aarde]

Daniel 6:1. Darius​ de Mediër verkreeg (2) het koningschap; hij was toen tweeënzestig jaar.

Daniel 7:22. … totdat de oude wijze kwam, er recht werd verschaft (2) aan de ​heiligen​ van de hoogste God en de tijd aanbrak dat de ​heiligen​ het koningschap in bezit kregen (3).

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Volgens de profeet Daniël gaan de heiligen hun koningschap ontvangen en in bezit nemen.

Ontvangen in het Nieuwe Testament

Er zijn twee basis woorden in het Grieks, die met ontvangen zijn te vertalen. Van beide basiswoorden zijn er ook woorden met voorvoegsels. In totaal vier, hieronder staan ze.

In dit hoofdstuk bespreek ik alleen de woorden die voorkomen. In de hoofdstukken 3 tot en verder zijn de teksten naar een zestal categorieën gesorteerd. Die hoofdstukken gaan dan over een bepaalde soort betekenis. Bijvoorbeeld, die allemaal over geestelijke zegeningen gaan.

Bij iedere categorie komen dan als eerste de teksten met lambano aan de orde. Daarna in volgorde van de tabel hierboven de andere teksten.

Nr.Grieks
woord
Soort
woord
StrongOpmerkingen:
1. λαμβάνω
lambanō
WerkwoordG2983
SB2657
Nemen of ontvangen.
Het woord komt 272 keer
voor in 248 verzen.
KJV: receive (133x), take
(106x), have (3x), catch
(3x), not translated (1x),
miscellaneous (17x).
2.παρα
λαμβάνω
para-
lambanō
Werkwoord G3880
SB3358
Bij of tot zich nemen,
ontvangen.
Het woord komt 54 keer
voor in 50 verzen.
KJV: take (30x), receive
(15x), take unto (2x), take
up (2x), take away (1x).
3.προσ
λαμβάνω
pros-
lambanō
Werkwoord G4355
SB3813
Erbij nemen of ontvangen.
Het woord komt 15 keer
voor in 13 verzen.
KJV: receive (7x), take (5x),
take unto (2x).
4.συλ
λαμβάνω
syllambanō
Werkwoord G4815
SB4195
Samen brengen, grijpen,
zwanger worden, samen
aanpakken.
Het woord komt 17 keer
voor in 16 verzen.
KJV:  take (8x), conceive
(5x), help (2x), catch (1x).
5.δέχομαι
dechomai
Werkwoord G1209
SB1072
(Gastvrij) ontvangen.
Het woord komt 68 keer
voor in 48 verzen.
KJV: receive (52x), take
(4x), accept (2x), take up
(1x).
6.προσ
δέχομαι
pros-
dechomai
WerkwoordG4327
SB3785
Erbij nemen of ontvangen.
Het woord komt 14 keer
voor in 14 verzen.
KJV: look for (4x), wait for
(3x), receive (3x), waited
for (with G2258) (1x),
allow (1x), take (1x),
accept (1x).

1. λαμβάνω lambanō
Dit woord komt het meest voor in de Bijbel, namelijk in 248 verzen. Het betekent zowel nemen als ontvangen. Dit zijn woorden, die in het Nederlands ver uit elkaar liggen, maar in het Grieks dus niet. Dit maakt een cultuur verschil zichtbaar.

Het is de keuze van de vertaler om te kiezen tussen nemen en ontvangen of nog een ander woord.

2. παραλαμβάνω paralambanō
Het voorvoegsel para, SB3322 betekent naast of bij. Er naast of erbij nemen of ontvangen.

3. προσλαμβάνω proslambanō
Het voorvoegsel pros geeft een punt van toenadering aan, zie SB3772. Die toenadering kan tot een persoon zijn, dan is het zoiets als ‘om’. Als het een meewerkend en lijdend voorwerp is dan betekent het ’tot aan’, ‘naar’ of ’toe’.

Het kan betekenen erbij nemen of ontvangen, als helper meenemen, bij zich opnemen, gastvrij ontvangen of aanvaarden.

4. συλλαμβάνω syllambanō
Dit is een woord met het voorvoegsel sun voor het basiswoord. Sun betekent ‘samen’.  Zoiets als ‘samen ontvangen’ of ‘samen nemen’. [Het zou kunnen zijn dat sun in combinatie met het woord lambano het dit woord wordt. In de Studiebijbel las ik geen verklaring hiervoor]

In de zin van ‘zwanger worden’ gebruiken de vertalingen ook wel he]t woord ontvangen. De Statenvertaling vertaalt meestal het woord ‘bevrucht’. Bij Lucas 2:21 gebruiken alle vertalingen ‘ontvangen’.

Hier gelijk ook de teksten, die over deze vorm van ontvangen gaan. Het zijn vijf teksten.

Het gaat twee keer over Elisabeth de moeder van Johannes de Doper, in Lucas 1:24 en 36 en twee keer over Maria de moeder van Jezus. Eenmaal gebruikt een apostel in een brief het bevruchten, ontvangen, zwanger worden op een overdrachtelijke manier.

Lucas 1:31. Zie gij (Maria) zult in uw schoot ontvangen, en een zoon baren, en gij zult Hem Jesus noemen [alleen ontvangen in de Petrus Canisius vertaling]

Lucas 2:21. Toen er acht dagen verstreken waren en hij ​besneden​ zou worden, kreeg hij de naam ​Jezus, die de ​engel​ had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Jakobus 1:15. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart ​zonde; en de ​zonde​ voleindigd zijnde baart den dood. [SV. De NBV heeft hier bevrucht: “Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze ​zonde, en wanneer de ​zonde​ volgroeid is, baart ze de dood”.]

5. δέχομαι dechomai
Dit is het tweede basiswoord. Het woord komt in 48 verzen voor. Betekende het woord lambanō zowel nemen als ontvangen. Dit woord heeft alleen de betekenis van ontvangen, vooral gastvrij ontvangen.

6. προσδέχομαι prosdechomai
Met het voorvoegsel ‘pros’ komt het woord prosdechomai in 14 teksten voor. Pros geeft een punt van toenadering aan. In dit geval het is nog niet ontvangen maar het gaat wel in die richting. In de NBG vertaling is meestal vertaald met verwachten.

Wat je tegenkomt in de Bijbel is: het Koninkrijk van God verwachten (Marcus 15), de vertroosting van Israël, de verlossing van Jeruzalem, de Heer verwachten (allemaal teksten uit Lucas), de zalige hoop en de verschijning in heerlijkheid (Titus 2:13), de ontferming van onze Here Jezus ten eeuwigen leven (Judas 21).  Er zijn  ook drie teksten, waar je met ontvangen kunt vertalen, die zijn in deze studie verderop opgenomen.

Nog een opmerking:
Er staan ook teksten in de Bijbel die gaan over sturen van brieven en die ook ontvangen. Of het ontvangen van belasting bijvoorbeeld. Dit soort zaken heb ik niet opgenomen in deze studie.

Lessen van de Bijbel

Er zijn heel wat lessen te trekken vanuit de Bijbel. Ten eerst dat je naast de Geest ook de Zoon en de Vader kunt ontvangen. Heer hen welkom!

Dat geldt ook voor de leerlingen van Jezus. Ontvang hen als Jezus.

We kunnen geestelijke zegeningen ontvangen. Maar ook materiële.

En hoe bijzonder de HEER of de hemel kan ook van ons ontvangen.

Vader, Zoon en Geest ontvangen

Er zijn verschillende teksten waar het gaat over het ontvangen van de Geest. Er zijn ook enkele teksten over het ontvangen van Jezus en één tekst over het ontvangen van de Vader.

Johannes 1:11-12. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om ​kinderen​ van God te worden. [ontvangen in vers 11, is de vertaling van het Griekse woord paralambano]

Johannes 14:16-17. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de ​Geest​ van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.  

Johannes 20:22. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.

Handelingen 2:33. Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de ​Heilige​ Geest​ ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. [HSV. Jezus heeft de belofte van de Geest ontvangen en stort het tijdens de Pinksterdag ook uit]

Handelingen 8:15-17. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de ​heilige​ Geest​ mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen ​gedoopt​ in de naam van de ​Heer​ ​Jezus. Na het ​gebed​ legden ​Petrus​ en ​Johannes​ hun de handen op, en zo ontvingen ze de ​heilige​ Geest. [dezelfde situatie komt ook voor in Handelingen 10:47 en 19:2]

Romeinen 8:15. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als ​slaven​ in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods ​kinderen​ te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

Galaten 3:14. Zo zouden door hem alle volken delen in de ​zegen​ van ​Abraham​ en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Tekst met het woord paralambanō, zie 2.:
Kolossenzen 2:6. Volg de weg van ​Christus​ ​Jezus, nu u hem als uw ​Heer​ aanvaard hebt.

Teksten met het woord dechomai, zie 5.:
Matteüs 10: 40-41. Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een ​profeet​ ontvangt omdat het een ​profeet​ is, zal als een ​profeet​ beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. [ook in Johannes 13:20]

Matteüs 18:5. En wie zo’n ​kind​ ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. [HSV. Jezus riep een kind tot zich en laat de leerlingen zien dat als je de meeste wilt zijn, dat je dan als een kind moet worden. Argeloos, toegankelijk, speels en vol vertrouwen. Als je zo iemand ontvangt, ontvang je Jezus]

Tekst met het woord prosdechomai, zie 6.:
Lukas 15:2. Maar zowel de ​farizeeën​ als de ​schriftgeleerden​ zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Als wij ergens naar toe gaan en niet worden ontvangen, dan hebben we ook geen taak voor hen. Maar als we wel worden ontvangen, dan zullen degenen, die ons ontvangen hebben er zegen voor terugkrijgen. “Wie ons ontvangt, ontvangt Jezus”. Zelfs “wie Jezus ontvangt, ontvangt de Vader”, zie Matteüs 10.

Jezus kun je ontvangen door als zo’n kind te zijn, die Jezus naar voren riep, Matteüs 18.

De tekst van Lukas 15 leert ons dat tegenstanders van het evangelie soms mooie profetische woorden uitspreken. Jezus ontvangt inderdaad zondaars. Een goede les.  Zondaars, die ontvangt Hij.

Als je Jezus ontvangt kun je kind van God zijn, zie Johannes 1.

Je kunt de Geest ontvangen, zie Johannes 14 en 20, Handelingen 2, 8, 10 en 19, Romeinen 8 en Galaten 3. Door die Geest ga je de waarheid begrijpen, zie Johannes 14.

Als je Jezus als Heer wilde ontvangen is het ook goed om verder zijn weg te gaan, zie Kolossenzen.

Leerlingen als Jezus ontvangen

Er zijn diverse teksten over het ontvangen van leerlingen van Jezus, broeders en zusters in het geloof.

Hier geen teksten waarin het woord lambano voorkomt. De schrijvers kiezen bewust vooral voor dat andere woord dat gastvrij ontvangen betekent.

Teksten met het woord proslambanō, zie 3.:
De KJV vertaalt in onderstaande teksten het woord met ‘receive’, maar de NBV gebruikt ook verwelkomen, aanvaarden en aannemen.   

Handelingen 28:2. De plaatselijke bevolking (van Malta) gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons (de reisgenoten van Paulus) en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was.

Romeinen 14:1-3. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.
Romeinen 15:7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals ​Christus​ u heeft aanvaard.

Filemon 1:12. Neem dan hem (Onesimus een slaaf die een dienstknecht van Paulus werd), met wie ik innig verbonden ben, weer aan.
Filemon 1:17. Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen.

Teksten met het woord dechomai, zie 5.:
Matteüs 10:14. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.

2 Korintiërs 7:15. Hij is u des te meer genegen omdat u naar hem (Titus) geluisterd hebt en hem met zo veel ontzag ontvangen hebt.

Galaten 4:14. En toch hebt u mijn (Paulus) beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een ​engel​ van God, ja, als ​Christus​ ​Jezus. [HSV]

Met het woord prosdechomai, zie 6.:
Romeinen 16:2. Ontvang haar (Febe) in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij.

Filippenzen 2:29. Verwelkom hem (Timotheüs) vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere.

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Het gaat hier steeds om het ontvangen van mensen zoals we Jezus zouden ontvangen. Vol liefde en respect. Paulus bedankt de Galaten ervoor, dat ze hem als Jezus hebben ontvangen.

Het gaat er niet om dat voor iedereen te doen, maar speciaal voor volgelingen, leerlingen, discipelen van Jezus, broeders en zusters in het geloof. Een aparte categorie dus. Of ze nu uit de Joden of uit de volken kwamen.

In deze teksten gaat het over elkaar aanvaarden, je kunt  het ook elkaar ontvangen noemen. Elkaar als gelovigen zien. Elkaar ontvangen als broers en zuster van onze Heer. Ook al hebben we heel verschillende overtuigingen.

Het mooie is wel dat de nog ongelovigen mensen van Malta als één van de eersten worden genoemd, dat zij anderen ‘ontvingen’. Ze waren en zijn een voorbeeld voor de gemeente.

De betekenis is: naast alle anderen ontvang ook hen. In de situatie van Jezus is het zo dat naast zijn volgelingen ook de zondaars welkom zijn. (Lukas). Voor de gemeenten van Rome en Filippi is het dat naast alle anderen ook Febe en Timotheüs er zijn om te ontvangen.

Heb je wel eens iemand ontmoet, die één is met de Heer? Een enorm genoegen om zo iemand te ontmoeten. Febe en Timotheüs waren mensen vol zalving met de Heilige Geest.

Geestelijke zegeningen ontvangen

Er is een grote diversiteit in wat voor soorten zegeningen we kunnen ontvangen,.

Diverse keren gaat het om het woord van God ontvangen, zoals deze:
Matteüs 13:20. Het ​zaad​ dat op rotsachtige grond is ​gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen.

Hier gaat het om kracht en autoriteit, die van God is ontvangen.
Matteüs 10:8. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan ​huidvraat​ lijden ​rein​ en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Lucas 5:26. En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees en zeiden: Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien. [HSV. Dit was na de genezing van een verlamde. Het Griekse woord is vertaald met ‘greep aan’. Zelfde gebeurtenis na de opwekking van de Jongeling van Nain]
Lucas 7:16. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot ​profeet​ is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ [Dit gebeurt na de opwekking uit de dood van de jongeling van Naïn]

Johannes 1:12. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om ​kinderen​ van God te worden. [voorrecht is een mogelijkheid]
Johannes 1:16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel ​genade​ op ​genade. [HSV]
Johannes 7:23. Als een mens op ​sabbat​ de ​besnijdenis​ ontvangt, opdat de wet van ​Mozes​ niet verbroken worde, zijt gij dan op Mij vertoornd, omdat Ik op ​sabbat​ een gehele mens gezond gemaakt heb?
Johannes 7:37-39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond ​Jezus​ in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het ​hart​ van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde hij op de ​Geest​ die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de ​Geest​ was er namelijk nog niet, want ​Jezus​ was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Handelingen 1:8. Maar wanneer de ​heilige​ Geest​ over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in ​Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 2:38. En ​Petrus​ antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich ​dopen​ op de naam van ​Jezus​ ​Christus, tot ​vergeving​ van uw ​zonden, en gij zult de gave des ​heiligen​ Geestes ontvangen. [NBG]
Handelingen 7:53. … u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de ​engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’

Handelingen 10:43. Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, ​vergeving​ van ​zonden​ ontvangt door zijn naam. [NBG]
Handelingen 20:24. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here ​Jezus​ ontvangen heb om het ​evangelie​ der ​genade​ Gods te betuigen. [NBG]
Handelingen 26:18. … om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de ​satan​ tot God, opdat zij ​vergeving​ van ​zonden​ en een erfdeel onder de ​geheiligden​ zouden ontvangen door het geloof in Mij. [NBG]
Handelingen 28:15. En vandaar kwamen de broeders, die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabernae tegemoet, en toen ​Paulus​ hen zag, dankte hij God en greep moed. [NBG]

Romeinen 1:5. Door Hem hebben wij ​genade​ en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam. [HSV]
Romeinen 4:11. De ​besnijdenis​ ontving hij (Abraham) later als een bezegeling en teken dat hij als ​onbesnedene​ ​rechtvaardig​ was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen.

Romeinen 5:11. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere ​Jezus​ ​Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. [HSV]
Romeinen 5:17. Als de dood heeft geheerst door de ​overtreding​ van één mens, is het des te zekerder dat allen die de ​genade​ en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, ​Jezus​ ​Christus.
Romeinen 8:15. Want gij hebt geen knechtelijken geest ontvangen, dat gij wederom vrezen moest, maar gij hebt een kinderlijken geest ontvangen, door welken wij roepen Abba, Vader! (Lutherse vertaling]

1 Korintiërs 9:25. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. [HSV]
1 Korintiërs 14:5. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de ​gemeente​ stichting ontvangt. [NBG. HSV legt uit: wordt opgebouwd]

Hebreeën 4:16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der ​genade, opdat wij ​barmhartigheid​ ontvangen en ​genade​ vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. [NBG]

Jakobus 1:12. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

1 Petrus 4:10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige ​genade​ van God. [HSV]

1 Johannes 2:27. Wat uzelf betreft: de ​zalving​ die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn ​zalving​ leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn ​zalving​ u geleerd heeft.

Openbaringen 2:17. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.”
Openbaringen 22:17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. [HSV]

Teksten met het woord paralambano, zie 2.:
1 Korintiërs 11:23. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven (de maaltijd van de Heer), gaat terug op de ​Heer​ zelf. In de nacht waarin de ​Heer​ ​Jezus​ werd uitgeleverd nam hij een brood.
1 Korintiërs 15:1-3. Broeders en zusters, ik herinner u aan het ​evangelie​ dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat ​Christus​ voor onze ​zonden​ is gestorven, zoals in de Schriften staat,

Kolossenzen  4:17. En zeg tegen Archippus: ‘Let erop dat u de taak die u van de ​Heer​ hebt ontvangen, ook vervult.’

1 Tessalonicenzen 2:13. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.

Hebreeën 12:28. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag.

Tekst met het woord dechomai, zie 5.:
Matteüs 11:14. En voor wie het wil aannemen: hij is ​Elia​ die komen zou.

1 Korintiërs 2:14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned. [KJV. Ik heb geen Nederlandse vertaling kunnen vinden, die het woord ontvangen gebruikt]
2 Korintiërs 6:1. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de ​genade​ van God niet tevergeefs ontvangen te hebben. [HSV]

Efeziërs 6:17. … en neemt de ​helm​ des heils aan en het ​zwaard​ des Geestes, dat is het woord van God. [NBG. Dit zijn de twee onderdelen van de geestelijke wapenrusting, die we dienen te ontvangen. De andere wapen moeten we zelf op ons nemen]

2 Tessalonicenzen 2:10. … en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de ​liefde​ voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. [HSV. Men gaat verloren omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben ontvangen]

En nog een hele serie over het woord ontvangen.
Handelingen 7:38. Hij (Mozes) was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de ​engel​ die op de berg ​Sinai​ tegen hem sprak, hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven.
8:14. Toen de ​apostelen​ in ​Jeruzalem​ hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze ​Petrus​ en ​Johannes​ naar hen toe.
11:1. De apostelen en de broeders, die in Judea waren, vernamen dus, dat ook de heidenen het woord Gods hadden ontvangen [Petrus Canisius vertaling]
17:11. En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. [HSV]
1 Tessalonicenzen 1:6. U hebt ons nagevolgd, en daarmee de ​Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de ​heilige​ Geest.
Jakobus 1:21. Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. [HSV]

Teksten, die er over gaan wat Jezus ontving:
Filippenzen 2:7. … maar Zichzelf (Jezus) ontledigd heeft door de gestalte van een ​slaaf​ aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. [HSV]
2 Petrus 1:17. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’
Openbaringen 2:27. En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als ​kruiken​ van een ​pottenbakker​ verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. [HSV]

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
De woorden van God kun je ook ontvangen. Dat betekent dat het iets in je doet (Matteüs 3 en ook in 1 Tessalonicenzen 2).

Wat we gratis hebben ontvangen, dat je werd genezen, levend werd gemaakt, gereinigd werd of bevrijd, moet je ook gratis doorgeven. Daarvoor geeft God ons kracht en autoriteit (Matteüs 10).

Je kunt ook een bediening als het apostelschap ontvangen. Romeinen 1.
Abraham ontving de besnijdenis, maar pas toen Abraham al rechtvaardig werd genoemd, zodat het zeker is dat ook de gelovigen uit de volken rechtvaardig kunnen zijn. Romeinen 4.
We ontvangen verzoening, genade en vrijspraak in overvloed. Romeinen 5.

Johannes geeft aan dat er een overvloed is te ontvangen, namelijk genade op genade (Johannes 1)
En is er veel van de Geest te ontvangen, stromen van levend water (Johannes 7)

In 1 Korintiërs staat nog een paar keer wat we hebben ontvangen: de maaltijd van de Heer, het evangelie, dat Jezus voor onze zonden is gestorven.

Je kunt ook een taak of bediening ontvangen (Kolossenzen)

Of het onwankelbare koninkrijk (Hebreeën)

Er worden ook hier weer verschillende dingen ontvangen. De genade van God en het evangelie, zie 2 Korintiërs, en de boodschap die is ingeplant, zie Jacobus.

Je kunt ook een inzicht in een mysterie ontvangen, zoals weten dat iemand Elia is (Matteüs 11)

Een natuurlijk mens kan niets van de Geest ontvangen. Dus andersom: als je een geestelijke gave hebt ontvangen ben je al een nieuwe mens geworden (1 Korintiërs).

Het woord van God ontvangen, dat is ook zo mooi. Zelfs met zachtmoedigheid ontvangen.

Jezus ontving het worden van een dienstknecht. Later eer en luister en macht, Filippenzen, 1 Petrus en Openbaringen.

Materiële zegeningen ontvangen

Het zijn niet alleen geestelijke zaken, die we kunnen ontvangen. Het is breder. Ook andere soorten zegeningen kunnen we ontvangen. En soms wordt het heel algemeen geformuleerd. Je kunt in feite allerlei soorten zaken ontvangen, wat je ook maar nodig hebt.

Matteüs 7:8. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Matteüs 19:29. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of ​kinderen, akkers of ​huizen​ heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.
Matteüs 21:22. En alles wat u in het ​gebed​ vraagt, in geloof, zult u ontvangen. [HSV]

Marcus 11:24. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie ​bidden​ en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.

Johannes 16:24. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

1 Korintiërs 3:8. En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.
1 Korintiërs 4:7. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? [HSV. Alle capaciteiten hadden Appollos en anderen hadden, hadden ze gekregen]

Kolossenzen 3:24. … in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de ​erfenis​ zult ontvangen, want u dient de Heere ​Christus.

Hebreeën 11:8. Door het geloof is ​Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om ​weg​ te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

Jakobus 1:6-7. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. [HSV]
Jakobus 4:3. En als u ​bidt​ ontvangt u niets, omdat u verkeerd ​bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.

1 Johannes 3:21-22. Geliefde broeders en zusters, als ons ​hart​ ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Als je God vraagt zul je ook ontvangen. Net zoals als je klopt en de deur gaat open. Wat een belofte, zie Matteüs 7.
Je zult honderdvoudig ontvangen als je een prijs voor het Koninkrijk hebt betaald. Een  mooie belofte van onze Heer. Matteüs 19.

Verder teksten, in Matteus, Marcus, Johannes en 1 Johannes, die er over lijken te gaan dat we alles zullen ontvangen wat we maar vragen. Dat komt denk ik doordat nog niet begrepen is wat geloof is. Als de HEER je geloof schenkt voor iets, hoef je er maar voor te bidden en dan gebeurt het.

Loon zul je ontvangen naar gelang je werken, zie 1 Korintiërs.
We ontvangen een erfenis of een plaats als erfenis, zie Kolossenzen en Hebreeën.
De brief van Jacobus geeft aan waarom je niets ontvangt. Namelijk als je niet standvastig bent en als je bidt om je hartstochten te bevredigen.

We kunnen ook de HEER/de hemel laten ontvangt van ons

We ontvangen zegen van de HEER, maar de tegengestelde richting is er ook. De HEER ontvangt ook van ons.

Matteüs 21:34. Tegen de tijd van de ​druivenoogst​ stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen.

Handelingen 7:59. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’

Openbaringen 4:11. U bent het waard, Heere (de Vader), te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
Openbaringen 5:12. En zij (de oudsten en de engelen) zeiden met luide stem: Het Lam (Jezus) Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.

Met het woord dechomai (5):
Lucas 16:9. En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige ​tenten. [HSV. Deze en de volgende tekst spreekt over de hemel als een algemene plaats voor hen, die zijn overleden. Degenen, die jij met geld hebt geholpen zullen je dan in de hemel opnemen of ontvangen. Zie verder de studie van geestelijke plaatsen]

Handelingen 3:21. Hem (Jezus) moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn ​heilige​ profeten door de eeuwen heen. [HSV]

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Dat is ook een taak van ons, voor zover wij knechten van de Heer zijn: vruchten in ontvangst te nemen, zie Matteüs 21.
Stefanus roept uit: ontvang mijn geest. Het lijkt op wat Jezus deed: “in uw handen beveel ik mijn geest”. God kan onze geest blijkbaar ontvangen, Handelingen 7.
De HEER ontvangt onze lofprijzing, zie Openbaringen.
Mensen zullen worden ontvangen in de hemel. Ook Jezus wordt in de hemel ontvangen, zie Lucas en Handelingen.

Ontvang principes

Dit is een tekst, die er om gaat, dat als je ontvangt, dat je ook gaat geven.
Matteüs 10:8. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Dit is de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, die gaat over rechten om te ontvangen. Je krijgt wat is beloofd, maar anderen kunnen meer krijgen.
Matteüs 20:7-11. Zij zeiden tegen hem: Omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: Gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat ​rechtvaardig​ is. Toen het avond geworden was, zei de ​heer​ van de wijngaard tegen zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatsten, tot de eersten. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden; maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de ​heer​ des huizes. [HSV]

In de gelijkenis van de talenten gaat het ook om het principe van ontvangen. Hieronder het verhaal in leesbare brokken opgedeeld.
Matteüs 25:16-18. Meteen ging de man die vijf ​talent​ ontvangen had op ​weg​ om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf ​talent​ bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één ​talent​ ontvangen had, besloot het ​geld​ van zijn ​heer​ te verstoppen: hij ​begroef​ het.
Matteüs 25:19-21. Na lange tijd keerde de ​heer​ van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf ​talent​ ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf ​talent​ erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf ​talent​ in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf ​talent​ bij verdiend.” Zijn ​heer​ zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je ​heer.”
Matteüs 25:22-23. Ook degene die twee ​talent​ ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee ​talent​ in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee ​talent​ bij verdiend.” Zijn ​heer​ zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je ​heer.”
Matteüs 25:24. Nu kwam ook degene die één ​talent​ ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt ​gezaaid​ en oogst waar u niet hebt geplant.
Matteüs 25:28-30. Pak hem dat ​talent​ maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

Soms hebben we geen succes in het leven. Maar als de Meester een opdracht geeft is het ontvangen dichtbij.
Lucas 5:5. Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’

Johannes 3:27. Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. [dit zei Johannes de Doper toen Jezus ook ging dopen en de mensen naar hem gingen]

Jezus is de meester in het geven en ontvangen. Van zijn eigen leven zelfs.
Johannes 10:17-18. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

1 Timoteüs 4:4-5. Wat alle schepsel Gods is goed en niets is verwerpelijk, hetgeen met dankzegging ontvangen wordt; want het wordt ​geheiligd​ door het woord Gods en het ​gebed. [Lutherse vertaling. Het ging hier als voorbeeld om het huwelijk en voedsel]

Jakobus 5:7. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de ​landbouwer​ verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. [HSV]

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Als je ontvangt, maak dat ook dat je gaat geven. Matteüs 10.
Je ontvangt wat je beloofd is, maar anderen kunnen onverdiend meer krijgen. Is genade. Matteüs 20.
Het ontvangen zoals bij de talenten is niet vrijblijvend. Matteüs 25.
Als je in het leven niet ontvangt, kan ineens de stem van de Heer klinken, Lukas 5.
Je krijgt alleen wat je door de hemel gegeven wordt, Johannes 3.
Jezus vervult de cruciale rol in het geven en ontvangen, zie Johannes 10.
Het is goed om met dankzegging te ontvangen, zie 1 Timoteüs.
Heb geduld bij het ontvangen, een geducht dat weet dat op gezette tijden de zegen komt. Zie Jakobus 5.

Neem, eet dit is mijn lichaam

Bij de maaltijd van de Heer gaat het ook over nemen of misschien is het beter om te vertalen met ontvangen, zeker bij het woord dechomai (5).

Matteüs 26:26-27. Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, ​brak het brood​ en gaf de ​leerlingen​ ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een ​beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de ​beker​ met de woorden: ‘Drink allen hieruit.

1 Korintiërs 11:23-24. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de ​Heer​ zelf. In de nacht waarin de ​Heer​ ​Jezus​ werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, ​brak het brood​ en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

Er is ook een tekst rond de maaltijd van de Heer waar achtereenvolgens het woord dechomai en lambano is gebruikt.
Lukas 22:17. Hij nam een ​beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze ​beker​ en geef hem aan elkaar door.

Moeilijke dingen ontvangen.

Er staan ook teksten in de Bijbel over het ontvangen van moeilijke dingen. Hieronder, die zijn gevonden.

Matteüs 10:38. Wie niet zijn ​kruis​ op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Matteüs 23:14. Wee u, ​schriftgeleerden​ en ​Farizeeën, huichelaars, want u eet de ​huizen​ van de ​weduwen​ op, en voor de schijn ​bidt​ u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. [HSV, dit vers staat niet in de handschriften die de NBV als gezaghebbend ziet]

Romeinen 13:2. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. [het gaat om verzet tegen de overheid]

2 Korintiërs 11:4. U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere ​Jezus​ verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander ​evangelie​ ontvangt dan u ontvangen hebt.

Hebreeën 11:13. In het geloof zijn ze allen gestorven, zonder het beloofde te hebben ontvangen, maar ze hebben het slechts gezien en begroet uit de verte, en beleden, dat ze vreemdelingen zijn en zwervelingen op aarde. [Petrus Canisius vertaling]

Jakobus 5:10. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de Naam van de Heere gesproken hebben. [HSV]

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Je eigen kruis opnemen of ontvangen, dat is belangrijk, Matteüs 10.
Je kunt ook een oordeel te ontvangen krijgen, Matteüs 23.
Of een veroordeling ontvangen, Romeinen 13.
Je kunt een verkeerd evangelie ontvangen, 2 Korintiërs.
Soms moeten we lang wachten, zelf voorbij de dood, om het beloofde te ontvangen, zie Hebreeën.
Er is ook lijden en er is geduld nodig bij het ontvangen, zie Jakobus.

Leren ontvangen: ontvankelijk worden

Het mooie woord ‘ontvankelijk’ kwam ik drie keer in de NBV vertaling van de Bijbel tegen. Het is het woord om de vaardigheid van het ontvangen weer te geven.

Hieronder staan deze teksten, met daarachter hoe de HSV de tekst, meer letterlijk, vertaalt.

1 Kronieken 28:9. En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. [HSV: dienen God met een volkomen hart]

Lucas 24:45. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. [HSV: opende hun verstand]

Hebreeën 13:22. Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven. [HSV: de woorden te verdragen]

Andere bronnen: boeken, cursus,

Naast de Bijbel is er enige praktijk met het ontvangen in het pastoraat. Er is ook een kerkleer wel een beetje indirect over de ontvangenis van Maria.

En er is zelfs een cursus en ook iets aan boeken.

Cursus en boeken.

Er zijn boeken, die gaan over het ontvangen van de Heilige Geest, maar ik ken geen boeken, die over het ontvangen in het algemeen gaan.

Ik ken ook geen opleiding, die ontvangen als onderwerp in haar studie heeft opgenomen. Ik heb wel een mooie cursus gevolgd over ontvangen namelijk de cursus ‘Ontvangen’ van Jan Pieter en Marion Laros gehanteerd. Zij beheren de gebedswinkel in Gouda. Een plek waar je kunt komen voor gebed. Het echtpaar bood enkele jaren geleden die cursus ‘Ontvangen’ aan. Het is een cursus van zes avonden. Zij hadden ontdekt dat het ‘leren ontvangen’ een grote hulp is voor de groei van geloof.

De cursus van zes avonden bestaat/bestond uit:
1. Het Bijbels mandaat (wat staat er in de Bijbel over)
2. Ontvangen en Gods Nabijheid (door Gods nabijheid is er van alles te ontvangen)
3. Doel en bedoeling. Ontvangen gebeurt in het kader van het Nieuwe Verbond.
4. Natuurlijk en bovennatuurlijk (het geestelijke ontvangen in het licht van allerlei theorieën)
5. Valkuilen (waarom is leren ontvangen voor mensen zo moeilijk, wat houdt hen tegen)
6. Hoe nu verder/de weg vooruit (in het licht van de laatste dingen).

De (onbevlekte) ontvangenis van Maria

Bij dit onderwerp kwam ik ook de ontvangenis van Maria tegen. Een leerstuk van de Rooms Katholieke kerk.

In de NBG vertaling gaat het eenmaal in het Oude Testament over de ontvangenis, namelijk in het boek van de profeet Hosea.
Hosea 9:11. Efraïms heerlijkheid zal wegvliegen als het gevogelte: geen geboorte, geen moederschoot, en geen ontvangenis meer. [NBG. De HSV en NBV spreken van bevruchting]

Het Nieuwe Testament spreekt vier keer over ontvangen wat leidt tot een zwangerschap, zie de teksten hierboven in Lukas 2 en 3.

Wat in de Rooms Katholieke kerk de onbevlekte ontvangenis van Maria wordt genoemd is niet de bevruchting waardoor Maria zwanger werd van Jezus. Iets wat zowel in deze kerk als buiten de kerk wordt gedacht.

Het is een leerstelling, die door de kerk in het jaar 1854 is vastgesteld. De stelling was dat Maria toen háár moeder werd bevrucht dat onbevlekt gebeurde. Immers anders zou Maria de erfzonde meedragen en geen zondeloze Jezus kunnen baren. Het was een constructie die nodig was omdat anders leerstellingen over de doop en de erfzonde niet zouden kloppen. Bron, zie link.

Reflectie uit de pastorale praktijk

Mijn ervaring is dat er maar een kleine groep is, die van God wil en kan ontvangen. De meeste mensen verwachten meer van de overheid, de medische wereld, de therapeuten dan van God.

Maar dat groepje dat kan en wil ontvangen, ontvangt dan ook de meest bijzondere dingen: genezingen, bevrijdingen, bijzondere samenlopen van omstandigheden, bijzondere gunsten. En dat voor zichzelf maar ook om andere mensen te helpen.

Wel jammer dat er ook heel gelovige mensen zijn, die zo weinig kunnen ontvangen. Waar ontbreekt het dan aan? Geloof. Maar dan voor het specifieke stuk van het geloof namelijk het ontvangen.

Hoe komt dat? We willen niet ontvangen door allerlei overtuigingen over God. Hij is gierig. Hij is streng. Hij geeft pas wat als wij eerst veel hebben gedaan. Overtuigingen die niet kloppen. Ook overtuigingen van mensen over zichzelf staan in de weg. Ik ben het niet waard, of, ik wil het niet omdat ik niet afhankelijk wil zijn van God.

Mensen, die hebben geleerd van God te ontvangen, kunnen die vaardigheid ook gebruiken om mensen te ontvangen of van mensen te ontvangen.

Aanwijzingen voor de leraar

Houd vooral in gedachte dat het hier gaat om het leren van een vaardigheid. Een vaardigheid die meer bij het hart, het innerlijk, dan bij het verstand ligt.

Het gaat er om ontvangen te leren. Daar hoort bij dat je dat wilt, dat je het durft en dat je dat ook met je hart voor elkaar krijgt. Daarnaast ook leren nemen. Dat is ook iets dat je jezelf moet toestaan, dat je dat wil durven dat je dat ook gaat doen.

Het gaat in deze les niet om narigheid zoals zonden, bekering of duisternis maar om het leren ontvangen van prachtige dingen.

De opbouw van de les kan als volgt zijn:
A. Een start met aanleiding met een persoonlijke noot. Voor mij is de persoonlijke noot, dat ik op gegeven moment een cursus kreeg aangeboden van zes avonden, alleen over ontvangen. Toen werden mijn ogen geopend.

B. Vertellen wat de doelstelling van de les is. In dit geval leren ontvangen. Probeer het onderwerp met voorbeelden aanschouwelijk te maken. Dat het ontvangen en het nemen helemaal zelfs past niet in onze cultuur. Velen denken “Je moet het verdienen”.

C. Verder de volgende specifieke onderwerpen behandelen:
1. Leren ontvangen van de Geest en Jezus.
2. Leren ontvangen van andere discipelen.
3. Leren ontvangen van geestelijke zegeningen.
4. Dat je ook materiële zegeningen kunt ontvangen.
5. Enkele principes, die gelden voor ontvangen.

En als er nog tijd is:
6. Dat God ook van ons ontvangt.
7. Moeilijke dingen ontvangen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.