Studie In Christus

Voor een christen is ‘in Christus’ zijn het belangrijkste in zijn of haar leven. Door het ‘in Christus’ zijn ontvang je nabijheid, inspiratie, kracht en nog veel meer voor je leven.

Deze studie geeft weer wat er in de Bijbel over ‘in Christus’ staat. Daarbij zijn ook vergelijkbare uitdrukkingen zoals ‘in de Heer’, ‘in Jezus’ en ‘in de Geest’ meegenomen.

Meestal gaat het over mensen, die in Christus zijn of zouden moeten zijn, maar soms gaat het over een hele ekklesia, die ‘in Christus’ is.

Uitgangspunt voor deze studie is de oorspronkelijke tekst. Dat is vooral het Grieks van het Nieuwe Testament. ‘In Christus’ zijn is mogelijk geworden door het nieuwe verbond.

1. Welke uitdrukkingen zijn er allemaal?

Bij het zoeken naar “in Christus” in de Bijbel ontdekte ik dat er twee verschillende Griekse voorzetsels worden gebruikt namelijk ‘en’ en ‘eis’. De één betekent ‘in’ en de ander is meer ‘in de richting van’.

Naast ‘in Christus’ komt ook ‘in de Heer’ en ‘in Jezus’ voor of combinaties van Jezus en Christus. Bij ‘in Jezus’ gaat het meestal over het geloof in Jezus. Verder komt ‘in de Geest’ zijn voor, dat ‘in de Geest’zijn heeft een ander accent.

Het is lastig om op basis van de vertalingen overzicht en inzicht te krijgen, omdat de diverse vertalers van de Bijbel hun eigen keuzen maken. Dat is wel te zien aan de verschillende aantallen waarin de uitdrukkingen in de verschillende vertalingen voorkomen. ‘In de Heer(e)’ komt alleen in het Oude Testament voor.

OT/NT SV HSV NBG NBV
In Christus 0/88 0/92 0/82 0/49
In de Heer(e) 28/50 28/52 25/50 15/18
In Jezus 0/6 0/10 0/10 0/10
In de Geest 0/24 0/21 0/9 0/3

Woorden die in het Grieks voorkomen.
Hieronder een overzicht van de woorden in de Griekse taal, die betrekking hebben op dit onderwerp. Er zijn twee verschillende voorzetsels en verschillende woorden, waarmee die voorzetsels in dit verband worden betrokken.

Grieks woord Soort woord Strong Opmerkingen:
1.ἐν  enVoorzetsel G1722 SB1548 In.
De Studiebijbel geeft vrijwel geen ruimte voor een andere betekenis dan in. Alleen zeggen wij het soms anders, bijv. niet in de markt maar op de markt.
KJV: in (1,902x), by (163x), with (140x), among (117x), at (113x), on (62x), through (39x), miscellaneous (264x).
2.εἰς eisVoorzetsel G1519 SB1363 Naar, in de richting van, tot.
KJV: into (573x), to (281x), unto (207x), for (140x), in (138x), on (58x), toward (29x), against (26x), miscellaneous (322x).
3.Χριστός Christos Bijvoeglijk naamwoord G5547 SB0581 Christus/Messias.
Komt 569 keer voor in 530 verzen.
4.κύριος kyrios Zelfstandig naamwoord mannelijk G2962 SB2639 De Heer.
Komt 748 keer in 687 verzen voor. KJV: Lord (667x), lord (54x), master (11x), sir (6x), Sir (6x), miscellaneous (4x).
5.Ἰησοῦς Iēsous Eigennaam G2424 SB0244 Jezus.
Komt 975 keer voor in 935 verzen.
6.πνεῦμα pneuma Zelfstandig naamwoord onzijdig G4151 Geest.
Komt 385 keer voor in 350 verzen.
7. ἐκκλησία ekklēsia Zelfstandig naamwoord vrouwelijk G1577 Komt 115 keer voor in 112 verzen.

De twee voorzetsel kunnen worden gecombineerd met vier andere woorden. Totaal zijn er dus acht combinaties mogelijk. In deze tabel in welke mate die combinaties voorkomen.

Grieks begrip Soort woord Strong Opmerkingen:
1a.ἐν Χριστός en ChristosCombinatie G1722 G5547 Deze combinatie komt 77 keer voor. 74 keer in de brieven van Paulus en 3 keer in een brief van Petrus.
1b. εἰς Χριστός eis Christos Combinatie G1519 G5547Deze combinatie komt 16 keer voor. 2 keer in Handelingen, 13 keer in de brieven van Paulus, 1 keer bij Petrus
2a. ἐν  κύριος en kyriosCombinatie G1722 G2962Komt 47 keer voor, waarvan 46 keer in de brieven van Paulus en eenmaal in Openbaringen.
2b. εἰς κύριος eis kyriosCombinatie G1519 G2962Komt eenmaal voor.
3a. ἐν  Ἰησοῦς en IēsousCombinatie G1722 G2424Komt 3 keer voor.
3b. εἰς Ἰησοῦς eis IēsousCombinatie G1519 G2424Komt 2 keer voor.
4a. ἐν πνεῦμα en pneumaCombinatie G1722 G4151Komt 24 keer voor. 7x in de evangeliën, 1x in Handelingen, 12 keer Paulus en 4x in Openbaringen
4b. εἰς πνεῦμα eis pneumaCombinatie G1519 G4151Komt eenmaal voor in Galaten 6:8.
5a. ἐκκλησία
ἐν Χριστός ekklēsia en Christos
Combinatie G1577 G1722 G5547 Gemeenschappen die in Christus zijn. Deze combinatie komt vijf keer voor.
5b. ἐκκλησία εἰς Χριστός ekklēsia eis ChristosCombinatie G1577 G1519 G5547 Deze combinatie komt niet voor.

2. In Christus of in Christus Jezus.

Blijkbaar konden we pas na Pinksteren ‘in Christus’ zijn, want je komt het begrip dan alleen tegen, dus niet in de evangeliën. Het staat tientallen keren in de brieven van Paulus en ook een enkele keer in de de brieven van de andere apostelen. In de boeken van de Evangeliën, Handelingen, Hebreeën en Openbaringen heb ik het begrip “in Christus” niet kunnen vinden.

Als in het Grieks het voorzetsel ‘en’ is gebruikt, dan is de betekenis dat Christus onze omhulling is als we in Hem zijn gegaan. Als het voorzetsel ‘eis’ is gebruikt, dan geeft het de richting aan: naar Jezus.

Degenen, die de NBV vertaling gemaakt hebben begrijpen het ‘in Christus’ zijn niet zo goed of ze denken dat het te moeilijk voor de mensen is. Zij maken van ‘in Christus’ dikwijls ‘door Christus’ of ‘het geloof in Christus’ wat voor hedendaagse kerkmensen misschien wel meer begrijpelijk is maar wat er niet staat. Hier gaat veel geestelijke waarde verloren.

Naast ‘in Christus’ komt ‘in Christus Jezus’ of ‘in Jezus Christus’ voor. Er lijkt geen onderscheid in betekenis te zijn tussen deze uitdrukkingen.

De ‘in Christus’ teksten in de brief aan de Romeinen.
Romeinen 3:23-24. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn ​genade, door de verlossing in ​Christus​ ​Jezus. [NBG]

Romeinen 6:11. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.
Romeinen 6:23. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8:1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. [de HSV spreekt van verdoemenis in plaats van veroordeling]
Romeinen 8:2. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.

Romeinen 8:39. … hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 9:1. Ik spreek de waarheid in ​Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de ​heilige​ Geest. [NBG]

Romeinen 12:5.  … zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

Romeinen 15:17. Mijn roem bij God is dan ook in ​Christus​ ​Jezus. [NBG. De NBV gebruikt de uitdrukking ‘trots op mijn werk voor God’ ]

In  Romeinen 16 wordt in vier verzen gesproken over broeders of zusters, die in Christus zijn, namelijk in 16:3, 7, 9 en 10.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
In Christus is de verlossing. Romeinen 3.
In Christus zijn we levend voor God en ontvangen we eeuwig leven. Romeinen 6 en 8.

De wet van de Geest brengt in Christus leven. Romeinen 8:11.
We worden niet meer veroordeeld. Romeinen 8:1.
We kunnen niet meer worden gescheiden van de liefde van God. Romeinen 8:23.

Je kunt de waarheid in Christus spreken. Romeinen 9.
In Christus zijn we samen één lichaam. Romeinen 12.
Je mag in Christus ‘trots zijn op je werk voor God’. Romeinen 15:27.

De ‘in Christus’ teksten in de brief aan de Korintiërs.
1 Korintiërs 1:2a. …  aan de ​gemeente​ Gods te ​Korinte, aan de ​geheiligden​ in ​Christus​ ​Jezus [NBG]
1 Korintiërs 1:30. Maar uit Hem is het, dat gij in ​Christus​ ​Jezus​ zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, ​rechtvaardigheid, ​heiliging​ en verlossing. [NBG]

1 Korintiërs 3:1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in ​Christus. [NBG]

1 Korintiërs 4:10. Wij zijn dwaas om ​Christus’ wil, maar gij zijt verstandig in ​Christus; wij zijn zwak, maar gij zijt sterk; gij zijt in aanzien, maar wij zijn niet in ere. [NBG]
1 Korintiërs 4:15-17. Want al hadt gij duizenden opvoeders in ​Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in ​Christus​ ​Jezus​ door het ​evangelie​ verwekt. Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld. Juist hierom heb ik Timoteüs tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw ​kind​ is in de Here. Hij zal u mijn wegen in ​Christus​ [Jezus] indachtig maken, zoals ik die overal in elke ​gemeente​ leer. [NBG]

1 Korintiërs 15:18-19. Dan zijn ook zij, die in ​Christus​ ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op ​Christus​ gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. [NBG]
1 Korintiërs 15:22. Want evenals in ​Adam​ allen sterven, zo zullen ook in ​Christus​ allen levend gemaakt worden. [NBG]
1 Korintiërs 15:31. Ik sterf elke dag, en betuig dit bij de roem die ik over u heb in ​Christus​ ​Jezus, onze Heere. [HSV]

1 Korintiërs 16:24. Mijn ​liefde​ is met u allen in ​Christus​ Jezus. [NBG]
Deze tekst is een voorbeeld van wat vertalingen teweeg kunnen brengen. De NBV maakt er van: ‘ Mijn ​liefde​ gaat uit naar u allen, met wie ik één ben in ​Christus​ Jezus’. Voor westerse mensen zal ‘één zijn met Christus’ meer begrijpelijk zijn dan ‘in Christus’ zijn, maar het is ook meer oppervlakkig.

2 Korintiërs 2:14. En God zij dank, Die ons in ​Christus​ altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. [HSV]

2 Korintiërs 2:17. Want wij zijn niet als zovelen, die handeldrijven met het Woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in ​Christus. [HSV]

2 Korintiërs 3:14. Hun (het volk Israël in oude tijden) denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude ​verbond​ wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in ​Christus​ weggenomen. 

2 Korintiërs 5:17. Daarom, als iemand in ​Christus​ is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. [HSV]

2 Korintiërs 5:18-19. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door ​Jezus​ ​Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in ​Christus​ de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.

2 Korintiërs 12:2. Ik ken een mens in ​Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen.
2 Korintiërs 12:19. Denkt u nu weer dat wij ons tegenover u verdedigen? Wij spreken voor het aangezicht van God in ​Christus; en dit alles, geliefden, tot uw opbouw.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Door God de Vader kunnen we in Christus Jezus zijn en ontvangen daardoor wijsheid, ​rechtvaardigheid, ​heiliging​ en verlossing. 1 Korintiërs 1:30.

Je kunt ook nog onmondig in Christus zijn. Je bent wel in Christus, maar je hebt nog niet veel te vertellen. Je kunt ook verstandig in Christus zijn. 1 Korintiërs 3 en 4:10.

Je hebt ook opvoeders in Christus. Timoteüs was door Paulus door het evangelie in Christus verwekt. 1 Korintiërs 4:15-16.
Paulus leerde ‘wegen in Christus’. 1 Korintiërs 4:17.

Paulus schrijft dat als je alleen voor dit leven je hoop in Christus, dat je beklagenwaardig bent. Het leven als christen in de tijd van Paulus was bar slecht namelijk. Je kunt namelijk in Christus zijn als je overlijdt, ontslapen. 1 Korintiërs 15:18-19. En je zal ook weer levend worden gemaakt in Christus. 1 Korintiërs 15:22.

We overlijden niet alleen met Christus, we staan ook weer met Hem op. Zo zou je het kunnen zeggen, maar het is nog inniger. We maken dit mee in Christus.

Paulus geniet ervan dat mensen in de Heer zijn. 1 Korintiërs 15:31.

Christus doet ons triomferen door ons slimmer te maken dan de rest. 2 Korintiërs 2:14.
Spreken in Christus, een heel bijzonder fenomeen. Idem vers 17.

De sluier bij het volk Israël onder het oude verbond wordt alleen in Christus weggehaald. 2 Korintiërs 3:14.

God (de Vader) is ook in Christus. Zo heeft Hij de wereld met zichzelf verzoend. 2 Korintiërs 5:18-19.

Je kunt ook een mens in Christus zijn. De NBV vertaalt dat met een volgeling van Christus. Een mens in Christus. 2 Korintiërs 12:2.
Dan sta je sterk: in Christus voor het aangezicht van God. 2 Korintiërs 12:19.

De ‘in Christus’ teksten in de brieven Galaten en Efeziërs
Galaten 2:4. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in ​Christus​ ​Jezus​ hebben, gebruikten. Ze wilden ​slaven​ van ons maken

Galaten 2:17. Maar als wij, die in ​Christus​ verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is ​Christus​ dan een dienaar van de ​zonde? Volstrekt niet! [HSV]

Galaten 3:25-28. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in ​Christus​ ​Jezus​ bent u allen ​kinderen​ van God. U allen die door de ​doop​ één met ​Christus​ bent geworden, hebt u met ​Christus​ omkleed. Er zijn geen ​Joden​ of Grieken meer, ​slaven​ of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in ​Christus​ ​Jezus. [andere vertalingen hebben door het geloof in Christus Jezus. De NBV zet er het voegwoord ‘en’ bij, door het geloof én in Christus Jezus. Lijkt mij juist!]

Galaten 6:15. Want in ​Christus​ Jezus heeft niet het ​besneden​ zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. [HSV]

Efeziërs 1:1-3. Van ​Paulus, door Gods wil ​apostel​ van ​Christus​ ​Jezus. Aan de ​heiligen​ in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in ​Christus​ ​Jezus. Genade​ zij u en ​vrede​ van God, onze Vader, en van ​Jezus​ ​Christus, de ​Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus, die ons in de hemelsferen, in ​Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

Efeziërs 1:10. … om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in ​Christus​ bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. [HSV. In het Grieks in de Christus]
Efeziërs 1: 11-12. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op ​Christus, tot eer van Gods grootheid. [het Griekse woord benadrukt vertrouwen en niet zozeer hoop]

Efeziërs 1:20. Die macht was ook werkzaam in ​Christus​ toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand.

Efeziërs 2:6-7. Hij heeft ons samen met hem uit de dood ​opgewekt​ en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in ​Christus​ ​Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn ​genade​ is, hoe goed hij voor ons is door ​Christus​ ​Jezus.

Efeziërs 2:10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in ​Christus​ ​Jezus​ geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Efeziërs 2:12-13. … bedenk dat u destijds niet verbonden was met ​Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in ​Christus​ ​Jezus​ dichtbij gekomen, door zijn bloed. 

Efeziërs 3:5-6. …dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn ​heilige​ ​apostelen​ en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in ​Christus, door het ​Evangelie. [HSV]

Efeziërs 3:10-11. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in ​Christus​ ​Jezus, onze ​Heer,

Efeziërs 3:20-21. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in ​Christus​ ​Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. ​Amen.

Efeziërs 4:32. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; ​vergeef​ elkaar zoals God u in ​Christus​ ​vergeven​ heeft.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Je hebt vrijheid als je in Christus bent. Galaten 2:4.
Een rechtvaardige is vrijgesproken en groeit in het in Christus zijn. Vers 17.

We zijn kinderen van God in Christus Jezus. En we zijn één. En we zijn een nieuwe schepping. Galaten 3 en 6.

Talrijke geestelijke zegeningen in het hemelse vallen ten deel aan hen, die in Christus Jezus zijn. Efeziërs 1:3 en 2:6.

Jezus zal in de toekomst het centrale middelpunt zijn. Efeziërs 1:10. En die in Jezus vertrouwen delen in die bestemming. Efeziërs 1:12, 2:7.

De macht van God werkte in Christus. Efeziërs 1:20.

Gelovigen uit de volken zijn nu dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Efeziërs 2:13. Gelovigen uit de volken mogen meedelen met de beloften. Efeziërs 3:6.

Naar het oude plan zal door de ekklesia van God aan de vorsten en heersers de wijsheid van God worden bekend gemaakt. Efeziërs 3:11.

Efeziërs 3:21. Aan God komt eer toe in Christus Jezus. God wil alleen eer als die gegeven wordt door hen, die in Christus zijn?

We hebben van God in Christus vergeving ontvangen. Efeziërs 4:32.

De ‘in Christus’ teksten in de brieven aan de Filippenzen, de Kolossenzen en de Tessalonicenzen.
Filippenzen 1:1. … aan al de ​heiligen​ in ​Christus​ ​Jezus​ die in Filippi zijn [HSV]
Filippenzen 1:13. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van ​Christus. [Paulus gebruikt een stijlvorm: ik zit gevangen, gebonden vanwege mijn banden in Christus]

Filippenzen 2:1. Als er dan enige bemoediging is in ​Christus, als er enige troost is van de ​liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde ​liefde​ hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. [HSV]

Filippenzen 2:5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in ​Christus​ ​Jezus​ was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een ​slaaf​ aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. [HSV]

Filippenzen 3:3. Want wij zijn de ​besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in ​Christus​ ​Jezus​ roemen en niet op het vlees vertrouwen. [HSV]
Filippenzen 3:14. … maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in ​Christus​ ​Jezus. [HSV]

Filippenzen 4:7. Dan zal de ​vrede​ van God, die alle verstand te boven gaat, uw ​hart​ en gedachten in ​Christus​ Jezus bewaren. Filippenzen 4:13. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. [NBG]. [in andere handschriften staat ‘in Christus’]
Filippenzen 4:19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in ​Christus​ Jezus. [NBG]
Filippenzen 4:21. Groet alle ​heiligen​ in ​Christus​ Jezus.

Kolossenzen 1:2. Aan de ​heiligen​ in ​Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in ​Christus.
Kolossenzen 1:3-4. Wij danken de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus​ altijd wanneer wij voor u ​bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in ​Christus​ ​Jezus​ en van de ​liefde​ die u hebt voor alle ​heiligen. [HSV]

Kolossenzen 1:28. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in ​Christus​ te brengen.

1 Tessalonicenzen 4:16. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in ​Christus​ zijn, zullen eerst opstaan. [HSV]

1 Tessalonicenzen 5:18. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in ​Christus​ Jezus voor u. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Paulus was verbonden, gebonden aan, in Christus. Filippenzen 1:13.

Er is bemoediging in Christus. 2:1.
Er is dezelfde gezindheid, die als dienstknecht, als bij Jezus in Christus. 2:5.

Wij roemen in Christus 3:3.
De prijs van de roeping isvan boven in Christus. 3:14.

Ons hart en onze gedachten zijn in Christus bewaard. 4:7
We vermogen alles door Christus, die ons kracht geeft. 4:13
Onze God zal naar zijn rijkdom voorzien in Christus. 4:19.

Zowel in Filippi als in Kolosse zijn er heiligen in Christus.

Wens, belofte maar ook werkelijkheid: één zijn in Christus. Kolossenzen 1:2.
Vertrouwen in Christus leidt tot liefde voor elkaar. Kolossenzen 1:4.
Volmaakt in Christus, dat was het doel van Paulus voor de leden van de gemeente. Kolossenzen 1:28.

Uit de eerste brief aan de Tessalonicenzen.
Er zijn doden, die doden zijn in Christus. Die zullen eerst opstaan als de bazuin klinkt.
Je hebt ook de wil van God voor ons in Christus.

De ‘in Christus,’ teksten in brieven aan Timoteüs.
1 Timoteüs 1:14. Onze ​Heer​ heeft mij zijn ​genade​ in overvloed geschonken, evenals het geloof en de ​liefde​ die we in ​Christus​ ​Jezus​ bezitten.

1 Timoteüs 2:7. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en ​apostel​ (ik zeg de waarheid in ​Christus, ik lieg niet), als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid.

1 Timoteüs 3:13. Want zij die hun ​dienst​ goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in ​Christus​ ​Jezus. [er staat in het Grieks dat het geloof in Jezus heel groot in hen is]

2 Timoteüs 1:1. Paulus, door de wil van God een ​apostel​ van ​Jezus​ ​Christus​ met het oog op de belofte van het leven dat in ​Christus​ ​Jezus​ is. [HSV]

2 Timoteüs 1:9. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een ​heilige​ taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit ​genade​ besloten had. Deze ​genade​ was ons al vóór alle tijden gegeven in ​Christus​ ​Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder ​Christus​ ​Jezus​ is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het ​evangelie.
2 Timoteüs 1:13. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de ​liefde​ die in ​Christus​ ​Jezus​ zijn.

2 Timoteüs 2:1. U dan, mijn zoon, word gesterkt in de ​genade​ die in ​Christus​ ​Jezus​ is. [HSV]
2 Timoteüs 2:10. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in ​Christus​ ​Jezus​ zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. [HSV]

2 Timoteüs 3:12. En ook allen die godvruchtig willen leven in ​Christus​ ​Jezus, zullen vervolgd worden. [HSV]
2 Timoteüs 3:15. … en u van jongs af de ​heilige​ Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in ​Christus​ ​Jezus​ is.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Er is geloof en liefde in Christus. 1 Timoteüs 1:14 en 2 Timoteüs 1:13. Het geloof in Jezus kan ook heel groot zijn. 1 Timoteüs 3:13.

Je kunt de waarheid in Christus spreken. 1 Timoteüs 2:7.
Er is de belofte van het leven dat in Christus is. 2 Timoteüs 1:1.

Er is genade in Christus. 2 Timoteüs 3:12. De genade in Christus was er zelfs al voor alle tijden.

De zaligheid in Christus met eeuwige heerlijkheid is het doel van Paulus voor de uitverkorenen. 2 Timoteüs 2:10. Kennis van de Bijbel en vertrouwen in Jezus leiden tot zaligheid. 2 Timoteüs 3:15.

In de tijd van de brief werden mensen vervolgd, die ‘in Christus’ leefden. Dat is nu ook nog in allerlei delen van de wereld. 2 Timoteüs 3:12.

De ‘in Christus’ teksten in de brief aan Filemon en de brieven van Petrus
Filemon 1:8-9. Daarom, hoewel ik in ​Christus​ grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de ​liefde, omdat ik, ​Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van ​Jezus​ ​Christus. [HSV. De NBV vertaalt met ‘in mijn verbondenheid met Christus’]

Filemon 1:23. U groeten Epafras, mijn medegevangene in ​Christus​ ​Jezus. [HSV]

Een drietal keer kom je ‘in Christus’ tegen bij Petrus.
1 Petrus 3:16. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in ​Christus​ belasteren. [HSV]

1 Petrus 5:10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle ​genade​, heeft u geroepen om in ​Christus​ ​Jezus​ deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.
1 Petrus 5:14. Vrede​ zij met u allen, die één bent in ​Christus​.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Uit de brief aan Filemon.
Als je in christus bent mag je vrijmoedig zijn.
Paulus noemt degenen, die in de gevangenis zitten voor het evangelie ‘gevangenen in Christus’.

Dat is het normale christelijke leven: een levenswandel in Christus. 1 Petrus 3:16.

We krijgen in Christus deel aan de eeuwige luister van God. 1 Petrus 5:10.
Eén zijn in Christus kwamen we eerder tegen. 1 Petrus 5:14.

3. Wat kunnen we van dit onderwerp leren?

Ik heb de teksten naar zeven verschillende kopjes gesorteerd.

Er zijn teksten, die gaan over de identiteit, die we in Christus hebben.
We zijn geheiligden of heiligen in Christus. 1 Korintiërs 1:2 en Filippenzen 1:1 en 4:21.
We zijn kinderen van God. Galaten 3:25.

Een groep teksten gaan er over wat er met iemand gebeurt, die in Christus is.
Hij of zij is dood voor de zonde en levend voor God. Hij of zij heeft het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 6.
Niets kan hem of haar scheiden van de liefde van God. Romeinen 8:39. Ze bezitten liefde en geloof in Christus. 1 Timoteüs 1:14.
Iedereen, die in Christus is, zijn samen één lichaam in Christus. Romeinen 12:5. Ze zijn één. Kolossenzen 1:2. 1 Petrus 5:14.
Ze zijn een nieuwe schepping. 2 Korintiërs 5:17.
God heeft hen in de hemelsferen met talrijke geestelijke zegeningen gezegend. Efeziërs 1:1-3. Efeziërs 2:6-7.
Voor hen is er bemoediging in Christus. Filippenzen 2:1.
God zal hun hart en gedachten bewaren. Filippenzen 4:7.
God zal in al hun behoeften in Christus voorzien. Filippenzen 4:19.
Ze zullen tot volmaaktheid in Christus worden gebracht. Kolossenzen 1:28.
Voor hen is de belofte van het leven in Christus. 2 Timoteüs 1:1.
Ze worden gesterkt in de genade, die in Christus is. 2 Timoteüs 2:1.
Ze kunnen de zaligheid in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. 2 Timoteüs 2:10. 1 Petrus 5:10.

Wat we allemaal kunnen als we in Christus zijn.
De waarheid spreken. Romeinen 9:1.
Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. 1 Korintiërs 1:30.
We zullen triomferen. 2 Korintiërs 2:14.
Dat een nieuwe schepping zijn, kracht heeft. Galaten 6:15.
Je vermag alle dingen. Filippenzen 4:13.
God in alles danken. 1 Tessalonicenzen 5:18.
De waarheid in Christus zeggen. 1 Timoteüs 2:7.
Vasthouden aan het geloof en de liefde, die in Christus is. 2 Timoteüs 1:13.
Godvruchtig leven en levenswandel in Christus. 2 Timoteüs 3:12 en 1 Petrus 3:16.
Als je die positie hebt, mag je met grote vrijmoedigheid een gemeente bevelen iets te doen. Filemon 1:8.
Het beleven een gevangene zijn in Christus. (krijg je van God bijzondere kracht) Filemon 1:23.

Wat je doet.
Trots zijn op je werk voor Christus. Je laat je voorstaan op Jezus niet op jezelf. Romeinen 15:17. Filippenzen 3:3.
Je kunt anderen de wegen in Christus indachtig maken. 1 Korintiërs 4:16.
Je kunt spreken in Christus. 2 Korintiërs 2:17.
Al je hoop vestigen op Christus. Efeziërs 1:11-12.
De weg te gaan van de goede daden, die God heeft voorbereid. Efeziërs 2:10.
Wij maken aan de vorsten en heersers in de hemelsferen de wijsheid van God kenbaar. Efeziërs 3:10-11.
Elkaar vergeven zoals God in Christus ons heeft vergeven. Efeziërs 4:32.
Je jaagt naar de prijs van je roeping in Christus. Die prijs is van boven. Filippenzen 3:14.

Over de toekomst van hen, die in Christus zijn.
Ze zullen worden levend gemaakt. 1 Korintiërs 15:22.
God gaat alles weer in Christus bijeenbrengen. Efeziërs 1:10.
De doden in Christus zullen eerst opstaan. 1 Tessalonicenzen 4:16

Andere teksten maken de uitgangspositie van degenen duidelijk, die in Christus zijn. De juridische positie.
We zijn om niet gerechtvaardigd door de verlossing door Jezus. Romeinen 3.
Wie in Christus is, wordt niet veroordeeld. Romeinen 8:1
Jezus heeft ons bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Romeinen 8:2.
God heeft door Jezus Christus de wereld met Zichzelf verzoend. 2 Korintiërs 5:18-19.
Dat wij ook nog zondaren zijn, betekent niet dat Christus iets heeft met de zonde. Galaten 2:17.
De genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus. 2 Timoteüs 1:9.

Over het volk Israël
De sluier over het volk kan alleen door Jezus worden weggenomen. 2 Korintiërs 3:14.
De gelovigen uit de volken mogen delen in de beloften voor Israël. Efeziërs 2:12-13. Ze zijn mede erfgenamen. Efeziërs 3:5-6.

Het lijkt mij een gerechtvaardigde conclusie dat hen die niet in Christus zijn, geen nieuwe mens zijn en niet bij de ekklesia van God horen.

4. In de richting van Jezus/Christus

Hierbij de teksten waarbij het Griekse voorzetsel eis is gebruikt, in de richting naar Christus of in een beweging naar Christus.

Handelingen 19:4. Maar ​Paulus​ zei: Johannes ​doopte​ wel een ​doop​ van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in ​Christus​ ​Jezus. [HSV]

Handelingen 24:24. Enkele dagen later ging Felix samen met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, naar de gevangenis. Hij liet Paulus halen om te horen wat hij over het geloof in Christus Jezus te zeggen had.

Romeinen 6:3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? [hier staat twee keer in het Griekse woord eis, in Christus en in zijn dood. Een beweging naar beide naar Christus en de dood] 
Romeinen 16:5. Groet insgelijks de ​gemeente​ bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, de eersteling voor ​Christus​ uit Asia. [NBG, Epenetus is de eerste, die naar Christus ging. In tegenstelling tot de anderen in dit vers, die al ‘in Christus’ zijn]

1 Korintiërs 8:12. Op die manier zondigt u tegen hen, en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u tegen ​Christus.

2 Korintiërs 1:21. En Hij Die ons met u bevestigt in ​Christus​ en ons ​gezalfd​ heeft, is God. [HSV]

2 Korintiërs 2:12. Toen ik in Troas kwam om het ​evangelie​ van ​Christus​ te verkondigen, gaf de ​Heer​ mij daartoe goede mogelijkheden

2 Korintiërs 11:3. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid ​Eva​ verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in ​Christus​ is. [HSV. Eenvoud in in plaats van de mistigheid van mysterie godsdiensten in die dagen. Het woord reinheid of puurheid, dat in het Grieks achter het woord eenvoud staat wordt enigszins opgenomen in het eerste deel van de tekst. Waarom niet apart in de vertaling genoemd?]

Galaten 2:16. … weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in ​Jezus​ ​Christus

Galaten 3:17. Dit nu zeg ik: Het ​verbond, dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op ​Christus, wordt door de wet, die na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. [HSV]

Galaten 3:24. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot ​Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Galaten 3:27. Want u allen die in ​Christus​ ​gedoopt​ bent, hebt zich met ​Christus​ bekleed.

Efeziërs 5:31-32. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op ​Christus​ en de ​gemeente. [HSV. Het huwelijk is een beeld voor Christus en de gemeente]

Kolossenzen 2:5. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in ​Christus​ is.

Filemon 1:6. Ik ​bid​ dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot ​Christus​ brengt.

1 Petrus 1:11. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van ​Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op ​Christus​ komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Niet alle teksten in dit hoofdstuk zeggen iets over het ‘in Christus’ zijn. Hieronder wat we van de teksten leren, die daar wel over gaan.

Zondigen, dus niet de beweging naar Christus maken om ‘in Christus te zijn. 1 Korintiërs 8:12.

Je kunt met elkaar in Christus zijn. De zalving van God is daarbij belangrijk. 2 Korintiërs 1:21.

In Christus leidt naar transparantie en puurheid. Hier het woord transparantie, want dat is de kennis van God. Het is niet eenvoudig in de zin van simpel. 2 Korintiërs 11:3.

Het is goed om inzicht te ontvangen over wat ons nader in de richting van Christus zou kunnen leiden. Filemon.

5. In de Heer

Het “in de Heer” zijn dat is een mooie geestelijke ervaring. In de oudere vertalingen is die uitdrukking ook zo vertaalt. De NBG doet dat met de uitdrukking: “in de Here”. En de SV en HSV doet dat met: “in de Heere” met drie e’s dus in het woord.

De NBV probeert het oorspronkelijke ‘in de Heer’ te omschrijven of ze maken er “geloven in de Heer” van, wat in het Nederlands taalgebruik zoiets is als de overtuiging hebben dat de Heer Jezus bestaat. Compleet iets anders dan, die mooie geestelijke ervaring, ‘in de Heer’ zijn waar de apostel Paulus op doelde.

Het “geloven in de Heer” komt trouwens op andere plaatsen ook in de Griekse tekst voor. Daar is dan zeker meer betekenis aan verbonden dan alleen weten dat de Heer bestaat.

Omdat de NBV niet vertaalt met ‘in de Heer’ zijn alle teksten hieronder geciteerd uit de HSV.

Romeinen 14:14. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein.
Romeinen 16:2. … opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf.

Romeinen 16:8. Groet Amplias, mijn geliefde broeder in de Heere.
Romeinen 16:11-13. Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren, die in de Heere zijn. Groet Tryfena en Tryfosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Heere. Groet Persis, de geliefde zuster, die zich veel moeite getroost heeft in de Heere. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne.
Romeinen 16:22. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere.

1 Korintiërs 1:31. … opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.
1 Korintiërs 4:17. Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs.
1 Korintiërs 7:22. Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus.
1 Korintiërs 7:39. Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere.

1 Korintiërs 9:1. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onze Heere, gezien? Bent u niet mijn werk in de Heere?
1 Korintiërs 9:2. Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u, want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Heere.
1 Korintiërs 11:11. Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere.

1 Korintiërs 15:58. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.
1 Korintiërs 16:19. U groeten de gemeenten van Asia. In de Heere groeten u hartelijk Aquila en Priscilla met de gemeente in hun huis.

2 Korintiërs 2:12. Toen ik nu in Troas kwam om het Evangelie van Christus te prediken, en daar een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond.
2 Korintiërs 10:17. Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

Galaten 5:10. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn; maar hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook is.

Efeziërs 1:15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen
Efeziërs 2:21. … en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;

Efeziërs 4:1. Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,
Efeziërs 4:17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken,

Efeziërs 5:8. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.
Efeziërs 6:1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.
Efeziërs 6:10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
Efeziërs 6:21. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychikus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken.

Filippenzen 1:14. … en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.
Filippenzen 2:19. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheüs spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet.
Filippenzen 2:24. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen.
Filippenzen 2:29. Ontvang hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houd zulke mensen in ere.

Filippenzen 3:1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.
Filippenzen 4:1-2. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden! Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere.
Filippenzen 4:4. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Filippenzen 4:10. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is; u hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen.

Kolossenzen 3:18. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere.
Kolossenzen 4:7. Al mijn omstandigheden zal Tychikus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken.
Kolossenzen 4:17. En zeg tegen Archippus: Let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult.

1 Tessalonicenzen 3:8. Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere.
1 Tessalonicenzen 4:1. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt.
1 Tessalonicenzen 5:12. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen,

2 Tessalonicenzen 3:4. En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen.

Filemon 1:16. … niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere.
Filemon 1:20. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere.

Openbaring 14:13. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. [moet het niet zijn, zalig de doden, die in de Heer stierven]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Paulus doet veel in de Heer: Overtuigd zijn, hopen, vertrouwen, staande blijven, anderen oproepen goed te leven. En zelfs leiding geven in de Heer.

Paulus heeft allerlei relaties in de Heer, zo noemt hij mensen ‘geliefde broers’, trouwe dienaars en ‘mede dienstknechten’.
Je kunt iemand ontvangen in de Heer.
Je kunt een bediening hebben aangenomen in de Heer.

Je kunt een geliefde broer van iemand zijn in het vlees en in de Heer. Zou dat zijn dat je zowel kan genieten van zijn menselijke kant als van zijn geestelijke kant? Filemon 1:16.

Blijkbaar kun je als je in Christus bent nog innerlijk door een ander verkwikt worden. Filemon 1:20.

Als je in de Heer sterft ben je gelukkig, je kunt ook zeggen: zalig. Openbaringen 14.

In de Heer zijn, lijkt zoiets als vol van de Geest zijn. Dan ben je vanzelf ook in de Heer.

Één tekst met eis: in de richting van de Heer.
Handelingen 20:21. … en ik heb zowel tegenover ​Joden​ als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heere ​Jezus​ ​Christus. [HSV]

6. In Jezus

Soms staat er in de Bijbel alleen ‘in Jezus’ zonder de toevoeging Christus. Het gaat dan om de persoon Jezus zoals hij op aarde was.

Ik heb drie teksten gevonden met het Griekse woord ‘en’ en twee met het Griekse woord ‘eis’. Hieronder staan ze.

Johannes 13:23. En een van Zijn discipelen, die ​Jezus​ liefhad, lag aan in de schoot van ​Jezus. [HSV, de NBV vertaalt met de afstandelijke woorden ‘lag naast hem aan tafel aan’]

Handelingen 4:1-2. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de ​priesters, de bevelhebber van de ​tempelwacht​ en de ​Sadduceeën​ op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in ​Jezus​ de opstanding uit de doden verkondigden.

Efeziërs 4:21. Maar u hebt ​Christus​ zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in ​Jezus​ is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid.

Er zijn twee teksten die ‘eis’ Jezus bevatten. Deze.
Johannes 12:11. En de overpriesters beraadslaagden om ook ​Lazarus​ te doden, omdat omwille van hem velen van de ​Joden​ weggingen en in ​Jezus​ geloofden.

Hebreeën 12:2. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op ​Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
In de schoot van Jezus liggen is een mooi beeld van wat er na dat bijzondere Pinksterfeest ging gebeuren. Johannes 13.

Ze waren al verkondigend in Jezus. Dan kan dus. Handelingen.

Er is een waarheid in Jezus. De oude mens afleggen met zijn ellende en de nieuwe aantrekken mijn zijn mooie beloften. Efeziërs.

Door de opstanding van Lazarus uit de dood gingen velen in Jezus geloven. Johannes 12.

Een mooie aanmoediging om ons oog gericht te houden in de richting van Jezus. Hebreeën.

7. In de Geest

Net zoals je ‘in Christus’, ‘in de Heer’ en ‘in Jezus’ kunt zijn, kun je ook ‘in de Geest’ zijn. Als je ‘in de Geest’ bent, kun je grote dingen doen.

In iedere tekst hieronder staat ‘in de Geest’. De NBV vertaalt dikwijls met ‘door de Geest’. Het is dan voor ons wellicht meer begrijpelijk, maar de boodschap raakt dan op de achtergrond.

Als in het Grieks het woord voor geest, pneuma, met een hoofdletter, staat, dan gaat het over de Geest van God. Met een kleine letter over de geest van een mens.

Matteüs 12:28. Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.
Matteüs 22:43-44. Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’”  

Lukas 1:17. En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. [HSV. Het gaat hier om woorden die de engel Gabriël spreekt tegen Zacharias over zijn zoon die later Johannes de Doper zou heten. De geest van Elia, is de Geest van God, die in Elia was]

Lukas 2:27. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is [Dit gaat over Simeon]

Lukas 4:1. Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld.

Johannes 4:23-24. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’

Handelingen 19:21. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaje te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. [HSV]

Romeinen 2:29. Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in de geest, niet in inde letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. [SV, alleen deze vertaling vertaalt met ‘in’]

Romeinen 8:9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

1 Korintiërs 6:11. Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

1 Korintiërs 12:3. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. [HSV]

Galaten 6:1. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.

Efeziërs 2:19-22. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. [HSV]

Efeziërs 3:5. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:

Efeziërs 5:18. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest [HSV, het moet zijn in de Geest]

Efeziërs 6:17-18. En neem de ​helm​ van de zaligheid en het ​zwaard​ van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle ​gebed​ en smeking ​bidt​ in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle ​heiligen. [HSV. Bidden in de Geest komt twee keer voor, zie ook

Kolossenzen 1:8. Hij heeft ons ook uw liefde in de Geest bekendgemaakt. [HSV. Hij dat is Epafras. NBV legt uit dat het om de liefde gaat die de Geest in hen opwekt]

1 Timoteüs 3:16. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. [HSV]

1 Timoteüs 4:12. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. [HSV]

Judas 1:20-21.  Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de ​​Heilige​ Geest​; Bewaart uzelf in de ​liefde​ Gods, verwachtende de ​barmhartigheid​ van onze Heere ​Jezus​ ​Christus​ ten eeuwigen leven. [Statenvertaling]

Openbaring 1:10. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. [er staat in het Grieks: raakte ik in de Geest]

Openbaring 4:2. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. [er staat in het Grieks: raakte ik in de Geest]

Openbaring 17:3. Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. [er staat in het Grieks: hij voerde me weg in de Geest]

Openbaringen 21:10. Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. [er staat in het Grieks: hij voerde me weg in de Geest]

Een andere vorm: “In de liefde van God” zijn, komt een paar maal voor in de pastorale brieven van Johannes.

Eenmaal staat er ‘in de Geest’ met het Griekse woord ‘eis’ wat ingaan in de Geest betekent. Een beweging.
Galaten 6:8. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten. [HSV. NBV noemt ‘in de Geest zaaien’, ‘op de akker van de Geest zaaien’.

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Als je in de Geest bent, dan kun je demonen uitdrijven. Matteüs 12.
Als je in de Geest bent kun je openbaringen krijgen. Matteüs 22.
Als je in de Geest bent worden harten bekeerd en opgebouwd. Lukas 1.
Toen Simeon in de Geest was, werd hij geleid om naar de tempel te gaan. Jezus werd geleid om naar de woestijn te gaan. Lukas 2 en 4.
Je moet aanbidden in (de) geest en waarheid. Johannes 4.

Als je in de geest iets ziet, dan doe je het. Handelingen 19.
Je bent een echte jood als je hart besneden is in de Geest. Romeinen 2.
Je bent in de Geest wanneer de Geest van God in je woont. Romeinen 8.

Je bent rechtvaardig verklaard in de Geest van God. 1 Korintiërs 6.
Als je in de Geest bent kun je zeggen: “Jezus is Heer”. 1 Korintiërs 12.

Als je in de Geest bent kun je anderen, die een misstap hebben begaan weer op het goede pad brengen. Galaten 6:1.
Als je in de Geest zaait zul je eeuwig leven oogsten. Gelaten 6:8.

Al die mensen, die in de Geest zijn vormen samen een geestelijk bouwwerk. Efeziërs 2.
Als je in de Geest bent worden grote dingen aan je onthult. Efeziërs 3.
Sta ernaar dat je laat je door in de Geest te zijn vervullen. Efeziërs 5.
Als je in de Geest bent, heeft de Geest de leiding in je gebed. Efeziërs 6.

Het in de Geest zijn wekt liefde op. Kolossenzen 1.
Doordat God in Jezus in de Geest was is hij gerechtvaardigd. 1 Timoteüs 3.
Eén van de dingen waarin Timoteüs een voorbeeld moest zijn, is het in de Geest zijn. 1 Timoteüs 4.

De apostel Johannes raakt tweemaal in de Geest en maakt dan allerlei dingen mee. Verderop wordt hij twee keer weggevoerd in de Geest naar een andere plaats en maakt dan allerlei dingen mee (Openbaringen)

8. Gemeente in Christus

Niet alleen personen kunnen in Christus zijn, maar ook hele gemeenten kunnen in Christus zijn. Zie ook de studie over de nieuwe gemeente, de ekklesia

Er zijn vier teksten, waar het over ‘de gemeente in Christus’ gaat.
Galaten 1:22. En ik was van aangezicht onbekend aan de ​gemeenten​ in Judéa, die in ​Christus​ zijn. [HSV, NBV spreek over ‘christengemeenten’]

1 Tessalonicenzen 1:1. Paulus, Silvanus en Timoteüs aan de ​gemeente​ der Tessalonicenzen in God, de Vader, en de Here ​Jezus​ ​Christus: ​genade​ zij u en ​vrede! [NBG]

1 Tessalonicenzen 2:14. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de ​gemeenten​ Gods in ​Christus​ ​Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de ​Joden. [NBG]

2 Tessalonicenzen 1:1. Paulus, Silvanus en Timoteüs aan de ​gemeente​ der Tessalonicenzen in God, onze Vader, en de Here ​Jezus​ ​Christus. [NBG]

Deze tekst gaat over de gemeente van God, geheiligd in Christus.
1 Korintiërs 1:2. Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. [de gemeente geheiligd in Christus staat in het Grieks]

En dan heb ik nog eenmaal de gemeenten van (Grieks: tou) Christus gevonden en totaal vijfmaal gemeente van (Grieks: tou) God. Zie daarvoor de studie ekklesia.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De NBV vertaling spreekt enkele bij drie teksten dat ze ‘toebehoren aan Christus’. Dat zal iedere kerk wel zeggen dat zij toebehoren aan Christus. Maar is men ook ‘een gemeente in Christus?’ Dat gaat verder. Mooi om na te streven.

Van de vier teksten gaan er twee over de gemeente in Christus, eenmaal over de gemeente in God en eenmaal over de gemeente in God én Christus. En dan nog over de gemeente van Korinthe, een gemeente van God, maar geheiligd in Christus Jezus.

Ik veronderstel dat Paulus alle gemeenten waar hij brieven aan schreef en mogelijk ook die hij bezocht wel beschouwde als gemeenten in Christus. In die gemeenten was veel goed, maar er was ook nog het nodige voor verbetering vatbaar.

9. Christus in jou.

Het ging tot nu toe over ‘in Christus’ zijn, maar er zijn ook tekst waarbij het andersom is geformuleerd: Christus in u. Deze teksten heb ik gevonden.

Romeinen 8:10. Als ​Christus​ echter in u leeft, bent u door de ​zonde​ weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.

Korintiërs 13:5. Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan.

Dit lijken mij teksten, die gaan over de vervulling met de Heilige Geest oftewel de Geest van Jezus. Dit soort teksten horen bij het onderwerp doop in de Geest.

10. ‘In de Heer’ in het Oude Testament.

In het Oude Testament komt ook het ‘in de Heer’ zijn voor en wel als: בַּֽיהוָ֑ה be-Jahweh oftewel ‘In de HEER’.

Opmerkelijk is dat er soms staat in het Hebreeuws ‘geloven Heer’ (Exodus 14:31, Deuteronomium 1:32) en ‘soms geloven in Heer’, zie hieronder. Blijkbaar heb je een oppervlakkiger en een diepere vorm van geloven.

Hier de 25 teksten, die ik heb gevonden, waar ‘be-Jahweh’, ‘in de Heer’ staat. Omdat de NBV dikwijls niet met ‘in de Heer’ vertaalt, zijn alle teksten hieronder uit de HSV vertaling.

Genesis 15:6. En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.

1 Samuel 2:1. Toen bad Hanna en zei: Mijn ​hart​ springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. [NBV ‘dankzij de Heere’]

1 Samuel 30:6. David​ echter sterkte zich in de HEERE, zijn God. [NBV ‘zocht steun bij’]

2 Koningen 17:14. … toen luisterden zij niet, maar zij waren halsstarrig, zo halsstarrig als hun vaderen, die niet in de HEERE, hun God, geloofd hadden.

2 Kronieken 20:20. En zij maakten zich des morgens vroeg op, en trokken uit naar de woestijn van Thekóa; en toen zij uittrokken, stond Jósafat en zeide: Hoort mij, o Juda, en gij, inwoners van Jeruzalem! Gelooft in de Heere, uw God, zo zult gij bevestigd worden; gelooft aan Zijn profeten, en gij zult voorspoedig zijn. [SV, in de HSV staat vertrouwen op de Heere]

Psalm 32:11. Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!

Psalm 33:1. Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten.

Psalm 34:3. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.

Psalm 35:9. Dan zal mijn ziel zich in de HEERE verheugen, zij zal vrolijk zijn in Zijn heil.

Psalm 37:4. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Psalm 56:11. In God prijs ik het woord, in de HEERE prijs ik het woord.

Psalm 64:11. De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE en tot Hem de toevlucht nemen; alle oprechten van hart zullen zich beroemen.

Psalm 97:12. Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE; loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Psalm 104:34. Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn, ík zal mij in de HEERE verblijden.

Jesaja 29:19. De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben in de HEERE, en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen.

Jesaja 41:16. U zult ze wannen, de wind zal ze opnemen, en de storm zal ze verspreiden. Maar ú zult zich verheugen in de HEERE, in de Heilige van Israël zult u zich beroemen.

Jesaja 45:24-25. Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen –
zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.

Jesaja 58:14. … dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.

Jesaja 61:10. Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden.

Jeremia 3:23. Voorwaar, tevergeefs verwacht men het van de heuvels, en de menigte van de bergen. Voorwaar, in de HEERE, onze God, is het heil van Israël.

Joël 2:23. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand.

Habakuk 3:18. … ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.

Zacharia 10:7. Zij zullen zijn als een held van Efraïm, hun hart zal zich verblijden als door de wijn; en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de HEERE.

Zacharia 10:12. Ik zal hen versterken in de HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het idee van ‘in de Heer’ zijn is er ook al in het Oude Testament. En diverse uitdrukkingen in het Nieuwe Testament komen ook al in het Oude Testament voor.

Geloven in de Heer o.a. Genesis 15.
Verblijden, zing vrolijk, verheugen, vreugde in de Heer. 1 Samuel 2 en diverse andere keren.
Sterken en sterk zijn in de Heer. 1 Samuel 30. Zacharia 10:12.
Roemen in de Heer. Psalm 34.
In de Heer prijzen. Psalm 56.

In de Heer recht vinden. Jesaja 45:24-25.

In de Heer is het heil van Israël. Jeremia 3:23.

11. Andere bronnen.

Hoewel er veel teksten in de Bijbel zijn, die over het “in Christus zijn” of een variant daarvan, waren er tot voor kort geen boeken over (voor zover ik weet). Dat is de laatste jaren veranderd.

Hans Burger, docent op de universiteit van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt heeft het boek Leven in Christus geschreven (2017). Het boek werkt van een algemene beschouwing naar het hoofdstuk 9: Wie zijn wij en wie is God? toe.

Wilkin van der Kamp heeft het boekje “Wie je bent in Christus” geschreven (2013). Wilkin van der Kamp legt in veertig kleine hoofdstukken uit wat het betekent om in Christus te zijn. Veertig verschillende dingen dus. Om te weten hoe je “in Christus” kunt komen, moet je andere boeken lezen.

Jan Pool heeft een drietal boeken geschreven, die een logisch vervolg zijn op elkaar. Het zijn de boeken “Intimiteit”, “Identiteit” (2017) en “Autoriteit”. Voor identiteit in Christus is intimiteit in Christus nodig. Dus eerst dat boek lezen. Op deze site is dat onderwerp 24 Persoonlijke omgang met God.

De episcopaalse Leanne Payne was met haar boek “Herstel van Identiteit” met ondertitel “Door Genezend Gebed” de eerste die er een boek over schreef (1991). Het is vertaald uitgegeven in het Nederlands in 2009.

Leanne Payne geeft als stappen op weg naar identiteit in Christus aan de deugd van zelfaanvaarding, de weg van vergeving en het voeren van geestelijke strijd.

Over die eerste stap heeft Neil T. Anderson samen met Dave Park het boek “Hoe overwin ik mijn negatieve zelfbeeld” geschreven (2003).

Dan ken ik nog een boek dat over schaamte gaat namelijk van Lewis B. Smedes “Nooit goed genoeg?” “Hoe genade je van schaamte geneest”. Vertaald in het Nederlands in 2011. Schaamte kan ook een barrière zijn om in Christus te leven.

En tenslotte om jezelf beter te leren kennen, beveel ik een werkboek aan: “Wat je schrijft ben je zelf” van Gertrude van der Linden (2016).

En helemaal tenslotte nog twee boekjes , die al lange tijd bij mij in de kast staan. Een inleidend boek van Henk Rothuizen van 1996. “Vader wie ben ik?” Ondertitel: identiteit, geborgenheid en zekerheid. En een boek dat niet in het Nederlands is vertaald maar dat wel een beauty is: nota bene uit 1985 “His Image, My Image” van Josh Mc Dowell.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.