God leren kennen

Een prima manier om God leren kennen is door over God te lezen in de Bijbel.

En als je dan in de Bijbel leest, dan valt ook dat er allerlei namen voor God worden gebruikt. Allerlei soorten namen zelfs. Namen, die iets zeggen over de relatie van Hem en de andere wezens in de hemel. Of namen, die een bepaalde betekenis hebben. Of een naam van God met een kenmerk er bij. God de herder bijvoorbeeld.

Je kunt God ook leren kennen door te lezen over zijn rol in de geschiedenissen, van het volk Israël bijvoorbeeld. Je kunt God ook leren kennen door de liederen, die over Hem zijn geschreven. Of over de wijze lessen, die van Hem zijn geleerd. Als je deze dingen wilt leren kennen kun je het beste de hele Bijbel van voor naar achteren lezen. Want bijna de hele Bijbel gaat over God.

Het valt op dat de God, die in de Bijbel naar voren komt groots en indrukwekkend is. Het valt ook op dat God heel dichtbij en kwetsbaar kan zijn en van allerlei er tussen in. Als een vader voor zijn kinderen, om maar iets te noemen.

God of goden

Er zijn een flink aantal verschillende namen, die aan God de Vader zijn gegeven in de Bijbel.

Zijn namen tonen wie God de Vader is. Het is daarom goed om de meest voorkomende namen te weten. Je komt deze namen niet alleen tegen in de Bijbel, je komt ze ook tegen in allerlei liederen, die we zingen.

Als je één algemeen woord wilt gebruiken voor die grote geestelijke macht, die hemel en aarde heeft gemaakt, dan is dat in het Nederlands het woord God. In het Grieks is dat het woord “Theos” en in het Hebreeuws is het woord “Elohim” het meest gebruikt.

Het woord “Elohim” is een meervoud. Het enkelvoud is “El” of “Eel”. Het is een algemeen woord voor god of God. Elohim laat zien dat God bestaat uit meer dan één. Het christendom en het judaïsme zijn dan ook eigenlijk geen monotheïstisch godsdiensten in de pure zin van het woord. De islam is dat duidelijk wel. Er is alleen Allah, hij heeft niemand om zich heen. Hij is een alleenheerser.

De kerk heeft voor het meervoud van God het begrip “drie-eenheid” bedacht: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat lijkt ook goed te kloppen met de Bijbel, maar het is slechts een beeld, een model van de werkelijkheid. De werkelijkheid is ingewikkelder.

De kerk spreekt over de drie-eenheid, maar het is Gods verlangen om legio mensen in die eenheid op te nemen. Totaal een hele grote eenheid dat is, denk ik, de wil van God. Een miljard-eenheid moet mogelijk zijn.

De Rooms Katholieke kerk spreekt ook nog over de heilige familie: Jozef, Maria en Jezus. Dat Bijbel spreekt er over dat we Gods kinderen kunnen zijn. Voor iedereen is het mogelijk om deel te zijn van Gods familie. Gods heilige familie.

Heer, JHWH en andere namen

Een veelgebruikt woord is Adonai, dat ‘Heer’ betekent. In hedendaags Nederlands zou je Hem ook als de grote baas of de directeur kunnen zien. God is de grote baas over de schepping. De directeur van hemel een aarde. Hij is de grote God, bij Hem is alle macht.

Het boek Exodus hoofdstuk 3 vertelt God voor het eerst hoe Hij wil dat wij over Hem spreken. Hij vertelt dan drie dingen. Hij noemt dan woorden, die je kunt vertalen met ‘ik ben zoals ik ben’ en woorden, die je kunt vertalen met ‘ik ben’ of ‘ik ben die er zijn zal’ en woorden, die je kunt vertalen met ‘ik zal er zijn’.

Er is ook een woord waarvan we alleen de Hebreeuwse letters kennen, maar niet de puntjes, die normaliter aangeven welke klinkers moeten worden toegevoegd. Het zijn de volgende letters: J H W H. Het woord moet je waarschijnlijk als Jahwèh uitspreken. Men denkt dat het woord zoiets als ‘Ik ben’ betekent.

Deze naam ‘Ik ben’ lijkt te zeggen dat we God moeten nemen zoals Hij is. God niet zal veranderen, Hij blijft wie Hij is. Hij was dezelfde in het verleden, Hij zal ook dezelfde in de toekomst zijn. En dat is ook prima. Met zo’n liefdevolle God hebben we het enorm getroffen.

Wat ook voorkomt dat Zijn naam wordt verbonden met mensen. Zo wordt gezegd dat Hij de God van Abraham, Isaak en Jacob is. Hij verbindt zijn naam aan mensen, die Hem trouw dienen. Ik zou het wel mooi vinden als de Heilige Geest tegen mensen, die Abraham, Isaak en Jacob nog niet kennen, zou zeggen: ‘Ik ben de God van, je weet wel, Henk en Marty van Blitterswijk uit Gouda’. Of vul je eigen naam maar in.

Essentieel bij God is, of je met Hem wil leven en afhankelijk van Hem wil zijn. Dat is pas echt leven zegt de Bijbel. Leven met hoofdletters. LEVEN.

Of wil je niet afhankelijk van God zijn? Wil je een eigen mening over God hebben? Heb je een negatief oordeel over Hem? Als je dat doet neem je afstand. En afstand van God nemen leidt tot de dood , dan ga je verloren, zegt de Bijbel.

Dan zijn er verder allerlei namen, die men aan God heeft gegeven bij bepaalde gebeurtenissen. JHWH rapha bijvoorbeeld. Dat betekent ‘Ik ben die geneest’. Een ander voorbeeld van zo’n gegeven naam is ‘JHWH Jireh’. Dat betekent ‘Ik ben die voorziet’. Van deze combinaties staan nog meer voorbeelden in de studie bij dit onderwerp.

De Vader

Jezus maakt God bekend als God de Vader. Dat is vooral hoe we God in deze nieuwe tijd mogen zien. Het Hebreeuwse woord voor Vader, Abba, is één van de weinige woorden, die als onvertaald Hebreeuws woord in de Griekse tekst voorkomt. Een woord dat op zich al, in zijn onvertaalde vorm een geestelijke betekenis heeft.

Voor het eerst komt het woord Abba voor als Jezus het moeilijk heeft.
Marcus 14:36. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’

Andere teksten met Vader of Abba.
Matteüs 6:9-10. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt:  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Matteüs 7:11. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?  Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

Romeinen 8:15. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

2 Korintiërs 6:18. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.”

Galaten 4: 6-7. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

Het woord Vader voor God komt ook al in het begin van het Oude Testament voor, waarin ook de pijn van een goede vader met zijn ontrouwe kinderen is te lezen.
Deuteronomium 32:5-6. Maar zijn ​kinderen​ werden hem ontrouw: tot hun schande gaven zij hun kindschap op. Vals en trouweloos is dit volk. Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.
Opmerking: deze tekst is onderdeel van dat bijzondere profetische lied van Mozes.

En dit als tekst om ons te bemoedigen.
Psalm 103:13. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Hoe kun je verstandig met de Vader omgaan?

Ga met God de Vader om zoals je dat bij je eigen aardse vader zou doen. Laat weten wat je nodig hebt. Ga niet slijmen of zeuren of tientallen keren hetzelfde vragen. Respect voor God, maar ook zelf zelfbewust zijn.

Iedereen kent wel het verhaal van de verloren zoon. Zo gaat de Vader met zijn kinderen om.

Wat heel onverstandig is dat je God de Vader gaat beoordelen of nog erger: veroordelen. Wij zijn geen rechter over God, Hij is rechter over ons. Mocht je in deze houding zitten, je behoort weliswaar tot een grote groep mensen, dan kun je weinig gehoor en zegen verwachten. Je blokkeert de zegen.

Neem de woorden van God de Vader serieus. Doe ze gewoon. Als die woorden meer vragen dan je aankan, neem dan de tijd, maar verlies de woorden van God als doel niet uit het oog. Als je deze woorden niet begrijpt, zoek dan naar de betekenis.

Een dankbare houding t.o.v. God is belangrijk. Dank God onder alles. Dat maakt de relatie met de Vader intens.

Beschouw God de Vader als het grote rustpunt. Hij is de Heer van hemel en aarde. Als het op aarde uit de hand dreigt te lopen. Dan is Hij er. Tenminste als er nog kinderen van Hem zijn hier, waar Hij het allemaal voor doet.

God houdt niet op bij de grenzen van de kerk. Hij is een God voor alle mensen. Het gaat er Hem niet om dat alle mensen lid worden van een kerk. Maar dat de mensen gaan doen wat Hij wil. Al die mensen, die doen wat Hij wil, horen bij de grote heilige hemelse familie.

Dat we doen wat God de Vader wil is in het belang van de mensen. En daardoor leren ze God ook kennen, persoonlijk kennen. En daar kijkt de Vader naar uit. Zoals Hij jarenlang naar de verloren zoon uitkeek.

De Vaderladder

De Vaderladder is een hulpmiddel, die men in het pastoraat kan gebruiken, om de hulpvrager zelf, in goede relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te komen en vandaar uit ook in goede relatie te komen met zijn eigen vader, broers/zussen en moeder.

Het gaat daarbij niet alleen om goede relaties van nu af aan, maar ook dat de pijn en verwondingen uit het verleden worden verwerkt. Dat leugens worden verbroken en dat waarheid wordt geleerd.

Het God als de Vader zien zoals de Vader is, is de basis voor al het pastoraat. Als dit niet goed zit, dan is moeilijk verder te bouwen aan iemands leven.

De richting van de oplossing is dat eerst de relatie met de Vader, Zoon en Geest wordt hersteld en daarna de relatie met je directe omgeving.

De relatie met de Vader, Zoon en Geest is de meest basis behoefte, die we als mens hebben. Als we deze niet hebben zijn we verweesd. En dat is helaas bij vele mensen om ons heen wel het geval.

Men kan vragen wat iemand voelt, merkt, ziet of denkt bij ieder persoon van de Godheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op deze manier kunnen verwondingen en leugens in het hart worden ontdekt in de relatie met de Godheid.

Van de andere kant af benaderd. Dikwijls zegt de kwaliteit van onze relatie met onze eigen vader ook veel over de relatie met God de Vader. Als de relatie met de eigen vader goed is, dan zal die met God de Vader ook gemakkelijk goed zijn. Maar als die slecht is, kan de relatie met God de Vader ook problematisch zijn.

Als de relatie slecht is, dan is in het algemeen, wat een vader hoort te betekenen voor zijn zoon of dochter ook niet goed functioneren in iemands leven. En dit is wat vaders horen te leveren: ‘je mag er zijn’, je bent gewild’, ‘dit zit aan mooie dingen in jou, dit is jouw bestemming’, ‘wat je ook doet, ik blijf je helpen’, ‘ik blijf in jou geloven’, ‘ik baan een weg voor je’., ‘ik bescherm je’. (ongetwijfeld is de lijst langer)

Als er verbetering nodig is, en dat is dikwijls het geval, dan is de eerste stap om de relatie met God de Vader te herstellen.

Als je een slechte eigen vader had of hebt, dan kan dat moeilijk zijn. Als de relatie van de hulpvrager met Jezus of de Heilige Geest wel goed is, dan is de weg dat we proberen dat mensen via Jezus of de Heilige Geest de verbinding met God de Vader krijgen.

Stel we willen iemand helpen om de relatie met God Vader proberen te verbeteren, hoe doen we dat dan?

Dat kunnen we doen via het zogenaamde Sozo gebed. De mensen van de Bethel kerk uit Redding in Amerika, stellen, kort samengevat, de volgende stappen in gebed voor.

Dit zijn de stappen:
1. De mensen tot rust laten komen. Ontvangen. Vragen of er een zaak is die zwaar op hun hart ligt en daar over spreken. Vervolgens vragen of die persoon zijn ogen dicht doet en zich voor wil stellen dat hij of zij zich op de meest veilige plek bevinden.
2. Vervolgens vragen we hen een algemeen gebed na te bidden. Hierin zit de erkenning dat God ons heeft gewild. We danken dat Hij van ons houdt. We laten de hulpvrager uitspreken God hem of haar kent en ook zijn gezin. De hulpvrager geeft aan God toestemming om naar boven te brengen wat nodig is.
3. Vervolgens laten we de hulpvrager bidden: ‘Jezus zijn er nog dingen, die ik mijn aarde vader moet vergeven’? Met wat naar voren komt gaan we aan de slag.
4. Dan laten we hulpvrager bidden: ‘Jezus zijn er leugens, die ik over God de Vader ben gaan geloven’? Met wat naar voren komt gaan we aan de slag.
5. We laten de hulpvrager bidden: ‘Jezus wat is de waarheid over God de Vader’? De woorden die de hulpvrager krijgt zullen we bevestigen.
6. Dan begint het wel tijd te worden om de hulpvrager te laten bidden: ‘Vader God wat vindt U van mij’ of ‘Wat wilt U zijn voor mij’ of ‘Wat wilt U mij geven?’ Met alle mogelijke vervolgen daar weer op.

Als de relatie met God de Vader wel goed is, dan kan de hulpvrager natuurlijk beter God de Vader direct zelf aanspreken.

De Vaderladder komt ook terug bij de lessen over Jezus en de Heilige Geest. Daar komt naar voren wat de functie is van Jezus onze broer en vriend en van de Heilige Geest, die als een moeder is.

Is God soeverein?

In de theologie en in de kerk is de soevereiniteit van God een belangrijk begrip. Met het soeverein zijn wil men zeggen: ‘God kan doen wat Hij wil en laten wat Hij wil. Hij hoeft geen verantwoording af te leggen’. Dat houdt bijvoorbeeld in: Hij kan een oorlog laten voortduren of Hij kan een vrome broeder ernstig ziek houden.

God is inderdaad soeverein, dat lijkt mij ook waar, maar er is wel meer over te zeggen. God heeft namelijk zichzelf op allerlei manieren ingeperkt. Voor ons. Zo heeft de HEER zijn waarden waar hij aan vast houdt. Hij is de vrede, Hij is goed, Hij is liefde.

En dan heeft God ook zijn plannen en doelen. Hij wil en zal ook in dat licht optreden.

Ook heeft Hij de mensen ruimte gegeven en mogelijkheden. Daar horen ook verantwoordelijkheden bij. En dat blijft bij God het uitgangspunt, daar wijkt Hijzelf niet van af.

Wij kunnen vredestichters zijn. Om onenigheid en oorlogen te voorkomen of te beëindigen. Hij heeft ons de gave van genezing gegeven om voor die zieke broeder genezing uit te spreken. God gaat niet doen, wat wij moeten doen. Maar Hij wil ons zeker wel helpen.

Mensen met andere godsdienst helpen

Er allerlei godsdiensten, die een hele reeks van goden hebben om te dienen.

Er zijn ook godsdiensten, die alleen de belangrijkste God willen dienen en de anderen niet. De Islam, het Jodendom en het Christendom behoren daartoe. Men noemt die godsdiensten monotheïstische godsdiensten.

Er wel verschillen. Bij de islam is de hoogste god een alleenheerser. Joden en christenen weten dat God de macht heeft gedeeld. Dit verschil heeft zijn weerslag op de cultuur. Islamitische landen hebben dikwijls ook alleenheersers. In christelijke landen wordt de macht gedeeld. De islam wil ook wereldwijd de macht niet delen, men is uit op wereldheerschappij.

De God die joden en christenen willen dienen, is er ook voor alle andere mensen. De Geest van God helpt joden en christenen om ook andere mensen te helpen. In de Islam is helpen een verplichting.

Gelukkig heeft de islam veel joodse en christelijke wortels. Zo kennen ze Jezus als een belangrijke profeet. Vanuit die wortels kunnen we mensen uit de islam helpen. Zo kun je bij hen in de naam van Jezus, in de Koran Isa geheten, voor hen voor genezing bidden. Je kunt ook uitleggen dat God een god van liefde is.

Vervolgens zijn er heel veel mensen voor wie meer goden een rol spelen. Mensen uit Afrika of Azië bijvoorbeeld. In feite is hier God de Vader op de achtergrond verdwenen en zijn andere goden, zoals ze ook in de Bijbel worden genoemd naar voren getreden.

Bij mijn weten zijn deze goden zonder uitzondering niet leuk. Je kunt er alleen hulp van verwachten als je ze daarvoor ook grote of kleine dingen teruggeeft. Voor hen is een God, die wil helpen en dat zonder tegenprestaties bijzonder aantrekkelijk.

Tenslotte zijn er mensen met een godsdienst, die alleen een manier van leven zou omvatten. Dikwijls komen ze toch via allerlei technieken in contact met goden of raken onder de invloed van goden. Bijvoorbeeld door een beeld.

Liederen en Boeken.

Liederen:
– Abba Vader U alleen. Opwekking 136.
– Ere zij aan God de Vader. Staat in allerlei bundels o.a. Liedboek van de kerken nummer 255.
– Vader God, ik vraag me af. Opwekking 399.
– Vader God ik ben vol lof en dank voor u. Opwekking 291.
– Door uw genade Vader. Opwekking 369.
– Onze Vader. Opwekking 436.
– Vader mijn God ik aanbid U. Opwekking 501.
– Kom tot de Vader. Opwekking 599.
– Vader, U bent goed. Opwekking 630.

Boeken:
Aan te bevelen is het boek De Uitnodiging van W. Paul Young. We hebben allemaal een kijk op God. Dit boek helpt om die kijk op God te verfrissen.

Als je moeite hebt om God als Vader te zien dan zijn er deze twee boeken:
– Het Vaderhart van God van Floyd Mc Clung.
– De Liefde van de Vader van Ed Piorek
– Ervaar Vaders omhelzing van Jack Frost.

Conferenties:
Er worden regelmatig Vaderhart scholen georganiseerd. Goed om te bezoeken als je bij dit onderwerp geestelijk wil groeien.

Filmpje:

Link

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.