Studie Geestelijke Strijd

Tot voor kort dacht ik dat de strijd van het licht en de duisternis tussen de kerk en de wereld ging. Maar dat klopt niet. Er is in de wereld ook licht en er is in de kerk ook duisternis.

Vroeger was dat ook zo met het volk Israël. In tijden dat ze dichtbij God bleven waren ze ´zo licht´ dat, als ‘de duisternis’ op hen af kwam, ze onkwetsbaar waren. Maar vanaf het moment dat ze van God afdwaalden kwamen ze steeds meer in de duisternis.

Het gaat in de Bijbel dikwijls over de strijd, die er is om de mens. Kiest de mens, ondanks alles, voor een goede weg en daardoor voor zijn welzijn en een mooie toekomst of kiest de mens voor kwade wegen en daardoor voor ellende en narigheid.

Veel studie plezier. Als je deze studie uitprint zijn het 20 pagina’s. De citaten zijn uit de NBV vertaling tenzij de NBV van een werkwoord een zelfstandig naamwoord maakt of andersom of op een andere manier niet helder vertaald. Er is dan aangegeven welke vertaling is toegepast.

Studievragen

Is geestelijke strijd niet een heel ongrijpbaar onderwerp omdat het zich in de onzichtbare wereld afspeelt?

Waar bestaat de geestelijke strijd uit en hoe kunnen we staan in die strijd. Kunnen we overigens wel standhouden of overwinnen?

Oude Testament

In dit hoofdstuk staan drie voorbeelden van geestelijke strijd in het Oude Testament. Het Oude Testament staat vol voorbeelden van geestelijke strijd. Zowel overwinningen als nederlagen.

Het oudste voorbeeld is het verhaal uit het boek Genesis, hoofdstuk 3. De boze, als een slang, probeert Eva en Adam te verleiden. En het lukt ook nog. Met desastreus gevolg voor de mensheid.

Voorbeelden van geestelijke strijd in het oude Israël.

Exodus 17:10-13. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Chur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man.

Opmerking: dit is een mooi voorbeeld van inspanning van mensen én de kracht van God. Twee mensen hielden de armen van de leider omhoog om te bidden. Het volk streed. En de HEER gaf overwinning.

Een ander voorbeeld gaat over Bileam en het volk Israël toen zij langs het land Moab trokken. Balak, de koning van de Moabieten nodigt Bileam de grote tovenaar van die tijd uit om Israël te vervloeken.

Zou het Bileam lukken? Het verhaal is te vinden in het boek Numeri in de hoofdstukken 22 tot en met 24. Uiteindelijk wordt Israël gezegend en ontvangt het mooie beloften.

Voor het derde voorbeeld kies ik een geschiedenis van Elisa, die is beschreven in 2 Koningen 6:8-23. Het leger van de koning van Syrië probeert Elisa gevangen te nemen maar dat gaat niet lukken.

2 Koningen 6:15-17. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we beginnen, heer?’ riep hij uit. Zijn meester antwoordde: ‘Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.’ En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.

De ogen van Elisa en de knecht van Elisa werden de ogen voor de onzichtbare wereld geopend, maar bij die van de soldaten van het leger werden ze juist voor de zichtbare dingen toegesloten zodat ze niets kwaads konden doen tegen Elisa en tegen Israël.

Een vierde voorbeeld komt uit het boek Daniël. Daniël bad dat er geestelijke hulp op hem zou worden afgestuurd. Maar die hulp werd door een vorst uit de duisternis tegen gehouden. Het gaat hier om strijd om volken en landen.

Daniel 10:12-13. Toen zei hij (een boodschapper uit de hemel): ‘Wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar, bij de koningen van Perzië, zo alleen stond. 

Daniël 10:19-21. Hij zei: ‘Wees niet bang, geliefde man, vrede zij met je, wees sterk, wees sterk!’ En doordat hij tegen me sprak, werd ik gesterkt, en ik zei: ‘Mijn heer, spreek, u hebt mij gesterkt.’ Toen zei hij: ‘Weet je waarom ik naar je toe gekomen ben? Ik moet spoedig terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden, en zodra ik hem overwonnen heb, wacht mij de vorst van Griekenland. Maar eerst zal ik je zeggen wat er in het geschrift van de waarheid geschreven staat. Niemand steunt mij in mijn strijd tegen deze vorsten, behalve je vorst Michaël.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament zijn ook allerlei vormen van geestelijke strijd te lezen zoals Jezus bij de storm op het meer. Het lijkt er dan op dat de natuur Jezus wil ombrengen. En bij de kruisiging van Jezus reageert de natuur ook. Eerst een zonsverduistering tijdens de dag en een aardbeving als Jezus sterft.

De discipelen hadden na de opstanding van Jezus ook te maken met geestelijke strijd. Ze werden gevangen genomen, gegeseld en streng toegesproken. Maar ze bleven hun werk doen.

Bij het lezen in het boek Openbaring kunnen we lezen hoe de strijd in de geestelijke wereld plaatsvindt. Voorbeelden zijn in Openbaring 12 over de vrouw en de draak en in Openbaring 13 over de twee beesten. Het beest uit de zee, via regeringen en machthebbers zal de mensen vervolgen. En het beest uit de aarde, die zich voordoet als een lam, maar spreekt als de draak.

Het gaat niet alleen om de strijd, maar ook hoe die strijd kan ontstaan en wat de gevolgen zijn als je de strijd verliest.

Strijd, oorlog

Het begrip ‘geestelijke strijd’ heb ik niet in de Bijbel gevonden. Het begrip strijd of oorlog komt wel voor. In het Nieuwe Testament zijn er negen verschillende woorden voor. Hier het eerste woord. De andere komen daarna in deze studie aan bod.

Polemos
Dit zijn de gegevens van het woord polemos.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1πόλεμος polemosZelfstandig
naamwoord
mannelijk
G4171
SB3638
Strijd, oorlog
Komt 18 keer voor in 16 verzen.
KJV: war (12x), battle 5x), fight (1x).

Het Griekse woord polemos komt achttien keer voor in zestien verzen. Het kan gaan om oorlog of strijd zoals wij dat in de wereld kennen, maar soms gaat het duidelijk om geestelijke strijd en soms is niet direct duidelijk om welke soort strijd het gaat.

Hieronder alle teksten met dit woord.

Matteüs 24:3-6. Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.

Opmerking 1: je kunt deze tekst opvatten als dreiging van ‘normale’ oorlogen. Wellicht zijn geestelijke oorlogen bedoeld. In de huidige tijd lijken oorlogen steeds meer een oorlog van de duisternis tegen het licht te zijn. Rusland tegen Oekraïne en Hamas tegen Israël.
Opmerking 2: deze tekst staat ook in Markus 13:8 en Lukas 21:9.

Lukas 14:31-33. En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

Opmerking: in de geestelijke strijd gaat het ook om de risico’s en de kansen in te schatten.

1 Korintiërs 14:6-11. Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken en me niet tegelijkertijd tot u zou richten met een openbaring, met kennis, met een profetie of met onderricht? Het is als met een muziekinstrument, bijvoorbeeld een fluit of lier: als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er gefloten of getokkeld wordt? En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? Uw woorden verdwijnen in het niets. Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld, iedereen heeft zijn eigen taal. Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar.

Opmerking: spreken in tongen zonder vertolking is als een onduidelijk signaal in de strijd. Blijkbaar is spreken in tongen en vertolking ook een middel in de strijd, dan de geestelijke strijd.

Hebreeën 11:32-34. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten, die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die in zwakheid kracht ontvingen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen.

Opmerking: hier was de geestelijke strijd ook een strijd met daadwerkelijk geweld.

Jakobus 4:1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?
Opmerking: de tweede keer dat het woord strijd in de tekst is gebruikt gaat het om het woord strateuó, zie hieronder.

In het boek Openbaring gaat het negen keer over strijd. Is dat een geestelijke strijd of een toekomstige gewone oorlog hier op aarde?

Openbaring 9:7-11. Zo zagen die sprinkhanen eruit: ze leken op paarden die waren toegerust voor de strijd, met op hun hoofd een soort goudachtige krans en met een gezicht als dat van een mens. Hun haar was lang als het haar van een vrouw, hun tanden waren als leeuwentanden. Hun borst leek een pantser van ijzer. Hun vleugels maakten een geluid als het geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. Verder hadden ze een staart met een angel, net als schorpioenen. Met die staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang. Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.

Het gaat hier over de twee getuigen, die 1260 dagen profeteren.
Openbaring 11:7. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden.

Openbaring 12:7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand.

Openbaring 12:17. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.

Dit gaat over het beest.
Openbaring 13:7. Het mocht de strijd aanbinden met de heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.

Openbaring 16:13-14. Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.

Openbaring 19:19. Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht.

Openbaring 20:8. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, zo veel mensen als er zand is bij de zee.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Een oorlog tegen Israël meestal een geestelijke oorlog. Matteüs 24:3-6. Hebreeën 11:32-34.

Daarom is support en gebed voor Israël tegelijker tijd een deelname aan het koninkrijk van het licht tegen de duisternis. De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is een strijd om de vrijheid van een volk. Naar mijn idee ook geestelijke strijd.

In de geestelijke strijd gaat het ook om de risico’s en de kansen in te schatten. Lukas 14:31-33.

Spreken in tongen meet vertolking is een middel in de geestelijke strijd.1 Korintiërs 14:6-11.

De brief van Jacobus geeft aan dat, als je niet hebt gewerkt om een nieuw mens te worden en heb geleerd om verleidingen te weerstaan, dat het dan onderlinge strijd oplevert in de gemeente. Jakobus 4:1.

In het boek Openbaring gaat het om geestelijke strijd of oorlog, die natuurlijk ook gevolgen heeft voor de aarde.

Agon en agōnizomai
Deze woorden komen totaal dertien keer voor. Hieronder ale teksten met deze woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἀγών
agōn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G73
SB62
Strijd
Komt 6 keer voor in 6 verzen.
KJV: conflict (2x), fight (2x), contention (1x), race (1x).
2ἀγωνίζομαι
agōnizomai
WerkwoordG75
SB64
Strijden
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: strive (3x), fight (3x), labour fervently (1x).

Deze Griekse woorden werden vooral gebruikt bij de strijd bij sportwedstrijden. Dit gegeven zullen de schrijver van het Nieuwe Testament in hun hoofd hebben gehad toen de deze teksten schreven.

Lukas 13:23-27. En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt.
Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven.

Opmerking: mijn uitleg van deze tekst is: ook al ben je lid van een mooie kerk, het gaat er om dat je eerlijk bent, dat je de mensen geeft waar ze recht op hebben.

Johannes 18:36-37. Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’

Opmerking: dit is de kern van het verschil tussen de strijd in de wereld, de volgelingen van Jezus hanteren geen lichamelijk geweld, maar ze getuigen van de waarheid en gehoorzamen aan die waarheid.

1 Korintiërs 9:24-27. Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

Filippenzen 1:30. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer.

Kolossenzen 1:29. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

Kolossenzen 2:1. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien.

Kolossenzen 4:12. Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.

Opmerking: hoe kun je in gebed strijden? Door voorbede te doen. 

1 Thessalonicenzen 2:2. Maar, hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het Evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft. [HSV]

Hieronder twee teksten waarin zowel het zelfstandig naamwoord als het werkwoord in voorkomt.

1 Timoteüs 6:12. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.

2 Timoteüs 4:7. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.

In deze tekst komen twee vormen van het woord agon voor.
Hebreeën 12:1-4. Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.

Opmerking: in het laatste vers komt het woord antagōnizomai, Strong G464 voor. Dit woord komt slechts eenmaal voor en is ook vertaald met ‘strijden tegen’.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
We worden als gelovigen aangespoord om inspanning te leveren. ‘Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort’. Lukas 13:23-27

Strateio en strateuō
Hier de gegevens van twee woorden, die ook over strijd gaan.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1στρατεία
strateia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4752Oorlog
Komt twee keer voor
KJV: warfare (2x).
2στρατεύω
strateuō
WerkwoordG4754Oorlog voeren
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: war (5x), goeth a warfare (1x), soldier (1x).

Negen keer worden deze woorden gebruikt. Hier alle teksten waar deze woorden in voorkomen.

2 Korintiërs 10:3-6. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen en zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.

Deze tekst wordt besproken in het hoofdstuk wapenen

1 Timoteüs 1:18. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. [HSV]

2 Timoteüs 2:3-7. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt.

Jakobus 4:1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?

1 Petrus 2:11. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
<<nog invullen>>

Worsteling

Er is ook nog een woord dat eenmaal wordt gebruikt.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1πάλη
palē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3823
SB<<>>
Worsteling
Komt eenmaal voor
KJV:  wrestle (1x)

Het woord pale komt eenmaal in de Bijbel voor. Het woord werd gebruikt voor Griekse worstelwedstrijden.

Efeziërs 6:12. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Opmerking: waarom zou trouwens Paulus het woord worsteling gebruiken en niet een woord voor strijd? Bij worstelen heb je intiem contact met elkaar.

zijn buiten de woorden in de tabel hierboven nog twee woorden die met ‘strijd’ zijn vertaald. Hieronder staan ze.

epithymeō

We is nog een woord dat kan duidt op een heftige emotie en als je die niet wilt is het innerlijke strijd.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἐπιθυμέω
epithymeō
WerkwoordG1937
SB<<>>
Over de top over iets zijn
Komt 16 keer voor in 16 verzen
KJV:  desire (8x), covet (3x), lust (3x), lust after (1x), fain (1x).

Het woord bestaat uit epi, dat op of over betekent en thymos dat een heftige emoties betekent: passie, haat, wraak. Iemand die over de top is. Als je dat niet wil dan kan dat een hevige tweestrijd zijn.

Galaten 5:17. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

Wat kunnen we van deze tekst leren?
<<nog invullen>>

Verloop van de strijd

De duisternis hanteert diverse wapens om met ons de strijd aan te gaan. Een wapen is de leugen. Zie de studie waarheid en leugen.

Een ander wapen is verleiding en misleiding. Zie de studie mis- en verleiden.

De duisternis kan ook binnenkomen door innerlijke pijn en trauma’s. Aanvallen in onze emotie. Vurige pijlen van veroordeling, afkraken, geestelijk vermoorden (Ef. 6:16, Joh 8:44). Onze verwondheid is vaak de invalshoek van de boze. Remedie: schild van het geloof (weerbaarheid) en gebed om genezing. Wellicht kan daar een aparte studie voor komen.

Je bent kwetsbaar als je moe en hongerig bent.
Matteüs 4:2-3a. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem toe.

Deuteronomium 25:17-19. Vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen, waar de zwaksten zich bevonden. Vergeet het niet!

Als je te vroeg met pensioen gaat, de verveling als invalshoek, zie het verhaal van David en Batseba.
2 Samuel 11:1. Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw het leger eropuit, onder leiding van Joab en zijn bevelhebbers, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 

Opmerking: het is beter als je je inzet voor het evangelie als sandalen aan je voeten. Efeziërs 6:15.

Als je overwint, ben je ook kwetsbaar, zie het verhaal van Elia.
1 Koningen 19:1-3. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. 

Als deze wapens ons treffen dan kan dat er toe leiden dat we verkeerde keuzen maken. En dat kan leiden tot doofheid en verblinding. En dat kan dan weer leiden dat we bestolen en beroofd worden.

Gevolg: blindheid en doofheid

In de geestelijke strijd gaat het wederzijds over verblinden of blind maken.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1τυφλόω typhloōWerkwoordG5186Verblinden
Komt drie keer voor in drie verzen
KJV: blind (3x).
2τυφλός typhlosBijvoeglijk
naamwoord
G5185Blinde
Komt 53 keer voor in 48 verzen.
KJV: blind (44x), blind man (9x).

God kan ogen verblinden. Daar gaat het hier over.
Johannes 12:37-40. Ondanks de wondertekenen die hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem. Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei: ‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’

De god van deze wereld kan ook mensen verblinden, dat is zijn tactiek.
2 Korintiërs 4:3-4. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. 

En je kan ook zelf de oorzaak zijn van verblinding, namelijk door te haten.
1 Johannes 2:11. … maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister, zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt.

En dit is de remedie daartegen:
2 Korintiërs 4:5-6. Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

<<nog toevoegen doofheid>>

Gevolg: bestolen en beroofd

Net als in een strijd, die we op aarde kennen als mensen met elkaar slaags raken, wordt er ook in de geestelijke strijd gestolen en geroofd. Het koninkrijk van het licht beroofd de machten van de duisternis en andersom kan de duisternis de mensen beroven,

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1κλέπτω
kleptō
WerkwoordG2813Stelen, roven.
Komt 13 keer voor in 11 verzen.
KJV: steal (13x).
2κλέπτης
kleptēs
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G2812Dief, rover.
Komt 16 keer voor in 16 verzen.
KJV: thief (16x)
3λῃστής
lēstēs
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G3027Dief, rover.
Komt 15 keer voor in 15 verzen
KJV: thief (11x), robber (4x).
4διαρπάζω
diarpazō
WerkwoordG1283Komt 4 keer voor in 2 verzen
KJV: spoil (4x).

Hier twee soorten dieven. Een leptes is iemand, die in de openbare ruimte de mensen overvalt en plundert en een kleptes pakt het wat fijnzinniger aan, met minder geweld. Het woord kleptomaan kennen wij ook in het Nederlands.

Het woord lestes wordt gebruikt voor de rover, die de man onderweg naar Jericho overvalt en later door de barmhartige Samaritaan wordt geholpen.

De apostel Paulus noemt in 2 Korintiërs 11:26 zijn ontberingen waaronder het gevaar van rovers onderweg.

De twee mannen, die gelijk met Jezus ook werden gekruisigd, waren rovers. Evenals Barabbas, de man die werd vrijgelaten toen tussen hem en Jezus werd gekozen.

Jezus zegt trouwens dat hij terug zal komen als een dief in de nacht. <<>>

Diarpazo
Dit zijn de twee teksten waarbij het woord diarpazo wordt gebruikt.

Een tekst waarbij Jezus oproept om het huis van de sterkere leeg te roven.
Matteüs 12:29. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven.
Marcus 3:27. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen.

Rovers en dieven
Dit zijn teksten, die in het verhaal van Jezus voorkomen als hij spreekt over de goede herder. Beide woorden dief en rover komen hier voor.

Johannes 10:1. ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.

Johannes 10:8-10. Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Johannes 10:29-30. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Die mensen, die naar de stem van Jezus luisteren, kunnen niet uit de hand van Jezus of de Vader worden geroofd. Johannes 10:29-30

Wapenrusting.

De beschrijving van de apostel Paulus over de geestelijke wapenrusting of de wapenuitrusting voor de geestelijke strijd is alom bekend.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1πανοπλία
panoplia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3833Wapenrusting
Komt drie keer voor
KJV: whole armour (2x), all … armour (1x).
2ὅπλον hoplonZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G3696Wapens
Komt zes keer voor in vijf verzen.
KJV: weapon (2x), instrument (2x), armour (2x).
G3695Bewapenen.
Alleen in 1 Petrus 4:1
G2528Alleen in Lukas 11:21.

De wapenrusting of de wapenuitrusting van een strijder bestaat uit verschillende wapens.

De wapenrusting komt drie keer genoemd. De eerste keer in het evangelie van Lukas als Jezus spreekt over de strijd van het rijk van de duisternis en mensen, die het koninkrijk van God vertegenwoordigen.

Lukas 11: 18-23. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat ik dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf! Als ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! Maar als ik dankzij een kracht die van God komt demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen.

Opmerking: Hier wordt een beeld van de zichtbare wereld gebruikt om de werking in de onzichtbare wereld uit te leggen. In deze wereld kun je zowel als je van de duisternis bent of van het licht bent goed bewapend zijn. Maar de sterkere kan zijn wapenrusting afnemen.

De andere twee keer dat het woord wapenrusting voorkomt is in onderstaande tekst in de brief aan de gemeente van Efeze. De hele perikoop, Efeziërs 6:10-20, gaat over de wapenrusting voor de geestelijke strijd.

Eerst gaat het over het doel van de wapenrusting.
Efeziërs 6:10-14. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

In de brief aan Polycarpus van apostolische vader Ignatius staat nog een variant op de wapenrusting. Dat luidt als volgt: Laat niemand een deserteur blijken te zijn. De doop moet uw arsenaal blijven, het geloof uw helm, de liefde uw speer, de volharding uw harnas”. (VI 2)

Dan over de wapens.
Efeziërs 6: 14-17. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

1. De gordel van de waarheid. Daarom is goed om te weten wat er in de Bijbel staat. Dat is je basis. Dat houdt alles op zijn plaats. Daarom is het goed om prioriteit te geven aan ‘wat staat er nu in de Bijbel. Als je weet wat de waarheid is, ben je sterk en vrij.

2. Het harnas van de gerechtigheid. Dat is een juridische term. Wij op Jezus vertrouwd is zijn kind en niet meer aan te klagen. Je maakt fouten, je doet soms dingen, die niet volgens Gods wil zijn, maar toch sta je sterk. En je bent vrij.

3. Beschermde voeten, sandalen staat in de NBV, maar dat lijkt kwetsbaar. Een soldaat had schoeisel die bescherming boden bij waar men liep. Het gaat om bereid te zijn om het evangelie van de vrede overal te brengen. Hoe krijg je vrede in je hart.

4. Het schild van het geloof. Natuurlijk zijn er allerlei mensen, die je van het werk in Gods Koninkrijk proberen af te houden. Negativiteit. Kritiek. Roddel. Diefstal. Geweld. Jaloersheid.

5. De helm van het heil of de redding (bijvoeglijk naamwoord soteriou) oftewel de heilhelm, de reddingshelm. Zoals de brandweer met helm op een brandend gebouw binnengaat om mensen te redden.

6. Het zwaard. Het is het zwaard van de Geest, Pneumatikos met een hoofdletter, dat is dé Heilige Geest. En dan staat er achteraan ‘dat is het woord van God. het rhema woord, dat woord voor de juiste tijd en de juiste plaats. Dat woord dat je nodig hebt in de woordenstrijd, maar ook het woord dat bergen kan verzetten.

Er wordt wel eens gezegd dat het allemaal wapen zijn ter verdediging. Maar dat geldt zeker niet voor alle wapens. De waarheid is al om de wereld te veranderen. Je zou kunnen zeggen aanvallen. Met de geschoeide voeten betreedt je het slagveld. De reddingshelm heb je op bij je missie. Het woord van God wil dingen veranderen. Het harnas en het schild beschermen je dan inderdaad, maar die beschermen je bij de aanval.

Het is dan ook logisch dat de tekst met dit verder gaat.
Efeziërs 6:18-20. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

Zes keer in vijf verzen wordt over wapens gesproken. Hieronder staan alle teksten en ik laat daarbij ook de context zien omdat die het strijdperk aangeeft.

Romeinen 6:12-13. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.

Waarom ik het woord ‘werktuig’ waarmee de NBV vertaalt in plaats van ‘wapen’ niet verstandig vind kunt u lezen in de samenvatting.

Romeinen 13:11-14. U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.

2 Korintiërs 6:4-7. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, we worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de waarheid, we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden gestraft maar niet ter dood veroordeeld, we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

2 Korintiërs 10:3-6. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. [HSV]

Hier worden ook doelen genoemd, die moeten worden afgebroken.
Ochyrōmatōn, Strong G3794, bolwerken, forten, vestingen. Het woord komt eenmaal voor.
Logismos, Strong G3053. redeneringen, argumenten, speculaties om de publieke opinie te beïnvloeden. Het woord komt ook nog in Romeinen 2:15 voor.
Hypsoma, Strong G5313: een hoogte, een wal, een schans. Het woord komt ook nog in Romeinen 8:39 voor in een andere betekenis.

In de tekst hieronder komt het woord bewapenen voor. Petrus schrijft dat we ons moeten bewapenen met een bepaalde gedachte.

1 Petrus 4:1-2. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.

Opmerking: Met welke gedachte moeten we ons wapenen? Misschien dienen we het zo te begrijpen. Dat wie in het aardse leven geleden heeft, en dat hebben wij omdat we ons met Christus en zijn lijden vereenzelvigen, als je dat beseft laat je je niet meer leiden door menselijke verlangens maar laat je je leiden door Gods wil.

Overwinning

Er zijn in het Grieks woorden, die je met overwinnen en overwinning kunt vertalen. Hier de gegevens.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1νικάω
nikaō
WerkwoordG3528
SB3020
Overwinnen
Komt 28 keer voor in 24 verzen
KJV: overcome (24x), conquer (2x), prevail (1x), get the victory (1x).
2νίκη nikēZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3529
SB3021
Overwinning
Komt eenmaal voor.
KJV: victory (1x).
3νῖκος
nikos
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G3534
SB3022
Overwinning
Komt 4 keer voor in 4 verzen
KJV: victory (4x).

De woorden nikē en nikos hebben dezelfde betekenis, nike is een eerder gebruikt woord, later ging men nilos gebruiken in de taal.

Matteüs 12:18-20. Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. [HSV]

Opmerking: wat is de betekenis van de zin ‘het oordeel uitvoeren tot overwinning?’

1 Korintiërs 15:54-57. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. [HSV]

Lukas 11:21-23. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen.

Johannes 16:32-33. Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Romeinen 3:4.  Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook geschreven staat: ‘Als U spreekt blijkt uw rechtvaardigheid, U overwint in elk geschil.
Opmerking: in vergelijking met God zijn wij mensen onbetrouwbaar. Betrouwbaarheid leidt ook tot succes hebben.

Romeinen 12:21. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

1 Johannes 2:13-14. Ik schrijf u, ouderen: u kent Hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent Hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen.

1 Johannes 4:4. U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 

1 Johannes 5:3-5. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

Opmerking: dit is de enige tekst waarbij het zelfstandig naamwoord nikē, Strong G3529 voorkomt

In het boek Openbaring komt 16 keer de woorden overwinnen of overwinning voor. Dit zijn de verzen.

Openbaring 2:7. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”

Openbaring 2:11. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden.”

Openbaring 2:17. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent behalve degene die het ontvangt.”

Openbaring 2:26. Wie overwint en tot het einde blijft doen wat Ik wil, zal Ik macht geven over alle volken.

Openbaring 3:5. Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.

Openbaring 3:12. Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.

Openbaring 3:21. Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

Openbaring 5:5. En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. [HSV]

Openbaring 6:2. En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. [HSV]

Openbaring 11:7. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden.

Openbaring 12:11. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Met de dood voor ogen hechtten ze niet aan het leven.

Openbaring 13:5-7. Het beest kreeg de macht om zijn bek te gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd aanbinden met de heiligen en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.

Openbaring 15:2. Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God.

Openbaring 17:14. Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam, de hoogste Heer en koning, zal hen overwinnen, samen met wie Hem toehoren: zij die geroepen en uitgekozen zijn en die trouw zijn. 

Openbaring 21:7-8. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

Nog een paar voorbeelden van overwinningen.
Als een stem uit de hemel klinkt met een mooi woord, dan is dat ook een overwinning.
Matteüs 3:16-17. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’
Opmerking: een stem uit de hemel met een mooie betekenis.

Matteüs 4:11. Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.
Opmerking: als je de beproeving doorstaat, laat de duivel je met rust.

Hier het advies van de apostel Jacobus, dat zal helpen.
Jacobus 4:7. Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Opmerking: dit is de manier om tot overwinning te komen.

Andere bronnen

Er zijn diverse boeken, You Tube filmpjes en conferenties, die over de geestelijke strijd gaan.

<<nog toevoegen>>

Lessen

Voor de goede orde. De geestelijke strijd is niet een strijd van het Koninkrijk van God tegen het rijk van de duisternis. Het Koninkrijk van God is onaantastbaar voor het rijk van de duisternis.

En tussen God en de duivel is zeker geen strijd. Als God als rechter van hemel en aarde de duivel veroordeelt en opdracht geeft om de straf te voltrekken is de duivel ‘het haasje’.

Tussen wie gaat de geestelijke strijd dan wel? Het is de strijd die mensen te strijden kunnen hebben met het rijk van de duisternis. Soms is er geen strijd, dan doen de mensen wat de duisternis hen voorschotelt. Met alle nare gevolgen van dien.

Als je je probeert te ontworstelen uit de duisternis gaat dat gepaard met strijd. En daarna, als je je hebt ontworsteld, dan kan de duisternis het je nog lastig maken.

Als je deel bent geworden van het Koninkrijk van God zal de duisternis je proberen te roven van je bestemming, van je rust en vrede, van je heilig leven. Het is voor jou dan de taak om de goede weg te blijven bewandelen. Dan zal de duisternis het opgeven.

Geef je toe aan de duisternis, dan ben je kwetsbaar. Je weet minder goed wat goed is en als je op wegen gaat die niet goed zijn kun je allerlei problemen tegen komen.

Wij zijn als soldaten, die een wapenrusting nodig hebben. Niet de gebruikelijke wapens maar geestelijke wapens: de woorden van God, waarheid tegen leugens, goede en geen kwade dingen doen, geloof tegen ongeloof, gedachten over heil en geen gedachten over onheil, bereidheid om actief te zijn en niet lui.

Anderen helpen
Dikwijls zijn het de verleidingen waar een mens onvoldoende een halt toe roept, waardoor hij in de duisternis komt. En als je eenmaal in de duisternis verzeild bent geraakt dan kun je slecht zien. En daardoor kun je de waarheid niet meer zien en dan kun je verkeerde keuzen gaan maken.

Niet alleen individuele personen kunnen deze weg gaan maar ook hele gezinnen, families, gemeenschappen en zelfs hele volken en landen. Zo zucht een belangrijk deel van de wereld in de duisternis terwijl ze in het licht hadden kunnen wandelen.

Als een land, volk of familie in de duisternis wandelt kan het gevolg zijn dat de kinderen van het licht worden bestreden. Men maakt dan de weg te terug naar het heil extra moeilijk.

Gelukkig dat wij in een vrij land leven en dat de overheid ons beschermt tegen de soms gewelddadige dwalers.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.