Studie Het Eind van de tijd

Het ‘eind van de tijd’ is een minder bekende uitdrukking uit de Bijbel dan de ‘eindtijd’ of de ‘laatste dagen’. Opmerkelijk want de eindtijd of de laatste dagen zullen leiden tot het eind van de tijd.

Er zijn trouwens ook heel wat teksten in de Bijbel, die spreken over het eind van de tijd. Vandaar deze studie. Alle teksten over het ‘eind van de tijd’ zullen aan de orde komen.

Goed om te weten dat het Griekse woord dat wij met ‘einde’ vertalen ook doel betekent. Aan het eind van de tijd zal de wereld tot zijn doel komen. En dat is een mooi en positief doel.

We zullen ook zien dat in de teksten oproepen staan om mee te werken aan dat positieve sluitstuk van de wereld. En de beloning, die je daarvoor zult ontvangen. Dan weet u dat alvast als u de studie doorneemt.

Welke woorden hanteert de Bijbel?

De Bijbel gebruikt er verschillende woorden voor om het eind van de tijd mee aan te duiden. Dit zijn de Hebreeuwse en Griekse woorden, die rond dit begrip voorkomen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1עֵת
`eth
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H6256Tijd.
Komt 296 keer voor in 258 verzen.
KJV: time (257x), season (16x), when (7x), always (4x), eveningtide (with H6153) (2x), miscellaneous (10x).
2קֵץ qetsZelfstandig naamwoord vrouwelijkH7093Einde, eind van tijd of van ruimte.
Komt 67 keer voor in 62 verzen.
KJV: end (52x), after (10x), border (3x), infinite (1x), process (1x).
3τέλος
telos
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G5056
SB4422
Einde, doel.
Komt 42 keer voor in 41 verzen.
KJV: end (35x), custom (3x), uttermost (1x), finally (1x), ending (1x), by (one’s) continual (with G1519) (1x).
4συντέλεια
synteleia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4930
SB4310
Gezamenlijk doel.
Komt in zes verzen voor.
KJV: end (6x).
5αἰών
aiōn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G165
SB139
Tijd, wereld.
Komt 128 keer voor in 102 verzen.
KJV: ever (71x), world (38x), never (with G3364) (with G1519) (with G3588) (6x), evermore (4x), age (2x), eternal (2x), miscellaneous (5x).

In het Oude Testament komen de woorden tijd en einde tientallen keren voor. De combinatie eind en tijd, eth en qets, komt vijf keer voor in de Bijbel. Alle vijf keer in het boek van de profeet Daniël. Het gaat dan over de tijd van het einde, de laatste dagen. Dat begrip is het onderwerp van de studie de laatste dagen.

Dat ik nog geen teksten gevonden heb in het Oude Testament, die gaan over het eind van de tijd is opvallend. Normaliter komen onderwerpen van het Nieuwe Testament ook voor in het Oude Testament.

Gevonden! Het Oude Testament spreek niet van het eind van de tijd, maar wel van het eind van de dagen, le qets hayyamin H7093 en H3117. En wel in Daniël 12:13. Het laatste vers van dit boek.

Daniel 12:13. Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen. [HSV]

Toelichting: Daniël zal opstaan aan het eind van de dagen!

In het Nieuwe Testament komen de woorden tijd en einde of doel tientallen keren voor en ook in de zin van het eind van de tijd. Naast het woord voor eind of doel, dat is in het Grieks teleia, komt ook het woord synteleia voor. Syn is het Griekse woord voor samen. Je zou kunnen zeggen dat het aangeeft dat allerlei doelen samen komen.

Je zou verwachten dat het woord telos wordt verbonden met de kosmos, de aarde en of de wereld. Dat is niet zo. Het wordt alleen verbonden met het woord voor tijd. Maar we weten van teksten van andere onderwerpen dat het zeker ook gaat over de aarde en de hemel, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Het doel en het einde

Het woord telos betekent zowel eind, einde of doel. In de Bijbel is het eind van deze tijd pas als het doel of de doelen zijn bereikt.

We zullen zien dat het woord telos dikwijls gaat over het eind van de tijd, maar vreemd genoeg is het woord ’telos’ slechts eenmaal verbonden met het woord ‘aion’. Dit zou je met ‘het einde van deze tijd’ kunnen vertalen, zie 1 Korintiërs 10:1.

Het einde in de evangeliën.

Wat het meest in de evangeliën naar voren komt, zijn de woorden van Jezus dat er moeilijke tijden aankomen, maar dat er een einde zal zijn en een redding.

Het gaat hier over het eind van de tijd. maar het begint in de evangeliën waar geen einde aan zal komen. Het zijn woorden van de engel Gabriël die iets over Jezus zegt tegen Maria.
Lucas 1:30-33. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Toelichting. Wat hier in het laatste vers met eeuwigheid is vertaald, is het meervoud van het woord aion. Aion kun je ook met tijdperk vertalen. Tijdperken lang zal Jezus koning zijn over het volk van Jacob, de Israëliërs. Ook als de wereld, deze aarde enzovoorts tot een eind is gekomen. Dan nog zal Jezus koning zijn over het volk van Jacob. Daar horen degenen uit de volken, die bij het volk van Jacob willen horen ook bij, lijkt mij.

Als Jezus zijn twaalf leerlingen uitzendt, dan geeft hij ze waarschuwing en een bemoediging. Hij zal deze woorden het nog een keer zeggen bij zijn afscheid op de Olijfberg, dan verwoordt door Matteüs én Marcus.
Matteüs 10:22. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.
Matteüs 24:13. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
Marcus 13:13. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

Toelichting. De Joodse gelovigen zullen door hun eigen volk en de Romeinen worden gehaat. Dat gebeurde in de eerste eeuwen na Christus. En daarna werden, de steeds kleiner wordende groep Joodse gelovigen, ook door de kerk achtergesteld. Ze werden o.a. gedwongen om aan niet Bijbelse praktijken mee te doen.

Het redden, er staat het woord soter in het Grieks, zal door Paulus worden uitgelegd namelijk dat we door Christus levend worden gemaakt. Zie 1 Korintiërs 15.

Jezus informeert zijn volgelingen ook dat er nog veel narigheid komt, maar dat zegt niet dat het einde heel nabij is. Ook dit zegt hij tegen zijn leerlingen op de olijfberg. Als hij bijna afscheid neemt. Ook deze woorden komen meer keer terug.
Matteüs 24:6. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.

Marcus 13:5-7. Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zich voor mij zullen uitgeven, en ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen.

Lucas 21:9. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.

Toelichting. Hier zaken, die niet duiden op het einde namelijk opstand, oorlog en oorlogsdreiging (alle drie evangeliën). Per abuis zien veel mensen dit als naderend einde. Dat is ook duidelijk in de geschiedenis. Rond het jaar 70 en 130 zouden in Israël zich enorme rampen voltrekken. Dat is inmiddels al weer lang geleden.

En dan een tekst, die ook al eerder werd genoemd, maar waarvan het vervolg veel duidelijkheid geeft.
Matteüs 24:13-14. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Toelichting. Mij lijkt dat het niet alleen verkondigen of proclameren is van het koninkrijk, maar dat het ook in de hele wereld te zien zal zijn.

Hier nog een tekst in een andere betekenis. Tenminste dat lijkt zo bij de vertaling. Je zou ook kunnen zeggen dat Jezus tot het eind van de tijd degenen, die hem toebehoorden lief zou hebben.
Johannes 13:1. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.

Het einde in de brieven van Paulus

In de tekst hieronder is het Griekse woord ’teleia’ steeds met ‘einde’ vertaald. Een vertaling met het woord ‘doel’ of ‘einddoel’ zou bij enkele teksten een betere vertaling zijn. De Heere God werkt niet naar een einde, Hij werkt naar een doel.

In deze tekst ook twee thema’s van andere studies namelijk de komst van de Heer en de dag van de Heer.
1 Korintiërs 1:7-8. … en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus.

Toelichting. De Heer helpt met de gaven van de Geest. Er ontbrak aan de gemeente van Korinte geen enkele gave. En de Geest geeft ons de zekerheid dat we er goed voorstaan op de dag van onze Heer.

Wat deze tekst ook laat zien is dat de komst van de Heer, dag van de Heer en het einde in de tijd dichtbij elkaar zullen liggen.

Vervolgens roept Paulus ons op om de les van het volk Israël in de woestijn ter harte te nemen.
1 Korintiërs 10:11. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.

Toelichting. Het voorbeeld is dit. Het volk Israël miste het beloofde land. Alleen hun kinderen kregen een tweede kans. Laat ons dat niet gebeuren!

Hier de tekst, die al eerder in deze studie staat.
1 Korintiërs 15:22-24. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.

Toelcihting. Eerst is er de komst van Christus en dan is het einde. Dat is de volgorde.

En in de Hebreeën en de Petrus brief

In de brief aan de Hebreeën komen nog drie verschillende gedachten over het einde voor. Gaat het over het eind van een mensenleven of gaat het over het eind van de tijd? Zeker dat laatste denk ik, maar ook die eerste. Men dacht immers toen dat Jezus spoeidg terug zou komen.

Hoe het ook zij, voor onze houding maakt het niet uit. Wij leven alsof de afsluiting van dit tijdperk ieder moment kan plaatsvinden.

Hier staat de waarheid dat we het huis van Christus zijn, tenminste als wij de vrijmoedigheid en de hoop vasthouden.
Hebreeën 3:6. Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. [HSV].

Toelichting. In het Grieks staat er twee keer oikos, dat hier met huis is vertaald. Je kunt dat ook met gemeenschap vertalen. Aan die gemeenschap is Christus trouw. Daar horen we bij als wij vrijmoedig blijven en de moed niet opgeven.

En hier staat dat resoluut vasthouden van belang is.
Hebreeën 3:14. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.

Toelichting. Het Griekse woord dat met deelgenoten is vertaald kun je ook met partners, compagnons vertalen. We zijn partners, compagnons van Jezus als we resoluut vasthouden aan ons geloof.

En hier een aanmoediging om ijverig te zijn totdat alles verwezenlijkt is.
Hebreeën 6:11. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn.

Toelichting. Aanvullend op de vorige tekst. Hier staat ook de inbreng van de gelovigen. Namelijk om ijver aan de dag leggen net zo lang tot ons doel is gerealiseerd.

En deze tekst gaat over het eind van alles. Wat zou dat ‘alles’ allemaal zijn? In ieder geval lijkt mij, de wereld, de hemel, de aarde. Let vooral op de oproep.
1 Petrus 4:7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

Mijn uitleg van deze tekst: bezinning leidt tot afleggen wat niet van God is een aannemen wat wel van God is. Dan ben je helder van Geest. Dan kun je de nabijheid van God ervaren. Dit noemt Petrus ‘bidden’. En dan weet je door de leiding van God wat er gebeurt en wat je moet doen als het eind komt.

Synteleia en aion

Het woord teleia kwamen we in het vorige hoofdstuk tegen. De toevoeging van het Griekse ‘syn’ aan teleia betekent samen. Allerlei doelen komen samen.

Het woord synteleia komt in de Bijbel alleen voor in combinatie met het woord aion, het woord voor tijd. Allerlei doelen komen samen op een bepaalde tijd. Dat lijkt mij de betekenis van dit begrip. De studiebijbel geeft ook als betekenissen voleinding en voltooiing .

Het woord aion kun je met tijd ook vertalen met tijdperk. En dan is het samen met het woord synteleia zoiets als ‘de voltooiing van dit tijdperk’. Naast het woord aion is er het Griekse woord chronos voor tijd, dat is de tijd van de klok. Het woord aion stijgt daar boven uit.

Het boek van de Hebreeën is de enige plek in dit hoofdstuk waar het woord ’tijd’ in het meervoud staat. Het gaat dus om tijden of tijdperken.

Vertalingen kiezen er dikwijls voor om te vertalen met ‘wereld’ in plaats van ’tijd’. Zo vertaalt de KJV Bijbel ‘synteleia aion’ alle zes keer met ‘the end of the world’. De NBV vertaalt vijf keer met de ‘voltooiing van deze wereld’ en eenmaal met de ‘voltooiing van de tijden’. De NBG kiest vijf keer voor het woord voleinding, maar dan ook met wereld, dus de ‘voleinding der wereld’ en dan die laatste met ‘voleinding der eeuwen’.

Als je met wereld vertaalt, is dat een bepaalde invulling van het Griekse woord. Of die correct is weet ik niet. Het lijkt me beter om te vertalen met de voltooiing van de tijd of van de tijden.

Hieronder de teksten van het Nieuwe Testament waar de uitdrukking ‘synteleia teleia’ wordt genoemd. De apostel Matteüs noemt de uitdrukking vijf keer en eenmaal komt het in de brief aan de Hebreeën ter sprake.

Gelijkenis van het onkruid

In de gelijkenis van het onkruid noemt Jezus twee keer het eind van de tijd, hieronder vertaalt als de voltooiing van de wereld.

Matteüs 13:36-43. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Toelichting. Bij het eind van de tijd is er een oogst. De goede opbrengst, de rechtvaardigen zullen stralen als de zon. De schadelijke kruiden, de kinderen van het kwaad zullen in het vuur worden verbrand.

Skandalon = struikelblokken, oftewel die anderen ten val hebben gebracht.
Doende ‘anomian’ = niet aan de wet houden. Doende wetteloosheid.
Schifting: mensen in de vuuroven. De rechtvaardigen zullen stralen als de zon.

De gelijkenis van het sleepnet

Dit is de tekst van de gelijkenis van het sleepnet. De NBV voegt hier t.o.v. de Griekse tekst het woord ‘vis’ toe. Het Grieks spreekt van soorten en van goede en kwade.

Matteüs 13:47-50. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

Toelichting. Het vermijden van het woord vis komt, omdat, denk ik, omdat er in de Bijbel reine en onreine dieren kunnen worden gevist. Het slechte uit de zee zal dan zijn wat onrein was en niet gegeten mocht worden, zoals garnalen en kreeften. Dit zeefruit wordt weggegooid, terug in het water denk ik dan.

De laatste verzen van dit gedeelte komt dan weer overeen met het vorige gedeelte. Namelijk de ‘vuuroven’ en het ‘jammeren en knarsetanden’.

Jammeren is diep verdrietig zijn, het duidt op groot verlies. Knarsetanden duidt op wroeging. De uitdrukking jammeren en knarsetanden komt ook in ander verband voor. Wel zes keer in teksten van Matteüs en eenmaal in teksten van Lukas. Mijn uitleg van jammeren en knarsetanden: Je verliest wat je hebt en je mist een enorm aanbod.

Waaraan kunnen we het eind van de tijd herkennen?

Jezus heeft al een paar keer het eind van de tijd, de voltooiing van de tijd genoemd. Nu komt de vraag van de discipelen hoe we die tijd kunnen herkennen. Misschien bedoelen ze wel als het bijna zover is.

Matteüs 24:3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’

Er volgen in de tekst in de Bijbel een aantal woorden van Jezus over wat nog niet het einde zal zijn, namelijk oorlog en oorlogsdreiging, hongernoden, aardbevingen, valse profeten en veel mensen, die de torah niet houden. Maar dan staat er een tekst over wat wel het teken zal zijn.

Matteüs 24:14.Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Mijn uitleg. De uitdrukking ‘het verkondigen van het goede nieuws over het koninkrijk’ staat ook nog in drie andere teksten van de Bijbel. Bij de twee teksten uit Matteüs 4:23 en 9:35 staat daar nog bij dat Hij iedere ziekte en elke kwaal onder het volk’ genas. Het verkondigen gaat dus gepaard met wonderen en tekenen. De derde tekst, Marcus 1:14, heeft die toevoeging niet.

Het is dus niet dat er over de hele wereld mooie reformatorische of evangelische preken te horen zijn. Het gaat er om dat de werken van het koninkrijk God op de hele wereld te zien zijn. Je kunt het koninkrijk niet verkondigen zonder tekenen en wonderen. Als die wonderen en tekenen van Gods koninkrijk te zien zijn, dan is dat het teken dat Jezus komst en het eind van de tijd nabij is. Zo niet, dan is het nog ver weg.

De belofte van Jezus

De vijfde keer dat we in de Bijbel de voltooiing van de wereld tegenkomen gaat het om woorden van Jezus ter bemoediging. Het gaat om de steun van Jezus bij onze missie. En uit ervaring kan ik spreken dat die steun van Jezus er ook is. En die steun is groot

Het zijn de laatste verzen van het boek Matteüs.
Matteüs 28:16-20. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de brief aan de Hebreeën

In de brief aan de Hebreeën wordt het begrip het eind van de tijd op een andere manier gebruikt. Heel het tijdperk vanaf de dood aan het kruis van Jezus noemt de schrijver de ‘voltooiing van de tijd’.

Hebreeën 9:24-28. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

Toelichting. Met het offer van Jezus is de zonde teniet gedaan. Dat is de grote lijn. Hij draagt ook de zonden van velen. En bij het oordeel in de toekomst redt Jezus wie hem verwachten. Waarvan? Van een slechte beoordeling denk ik. En van vergetelheid en de dood denk ik.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Samenvatting

Over het eind van de tijd worden allerlei dingen gezegd. Hoe het zal zijn de tijd naar het eind van de tijd toe bijvoorbeeld. En wat er gebeurt aan het eind van de tijd. En hoe dat verschillend voor ieder kan zijn. Het namelijk afhankelijk wat je doet in je leven. Tenslotte gaat het ook over wat het bereikte doel is aan het eind van de tijd

De tijd tot het eind niet gemakkelijk zal zijn. Jezus zegt dat de gelovigen uit de joden door iedereen zullen worden gehaat. Zie de teksten van Matteüs en Marcus. En dat is ook zo geweest, die haat. Eerst de eigen volksgenoten, later ook de Romeinen en nog weer later de kerk.

Maar let op, die haat, de opstanden, oorlogen en oorlogsdreiging zijn geen teken van het einde. Zie ook weer de teksten van Matteüs en Marcus. Wat wel een teken is, als het koninkrijk van God er over de hele wereld is, dan zal het einde van de tijd komen. Matteüs 24.

Er staan waarschuwingen in de teksten. Mis het niet. Je kunt het missen door de geboden van God te verkrachten en anderen ten val te brengen. Matteüs 13. Verder is het goed te leren van het voorbeeld van het volk Israël, die door ongehoorzamheid het beloofde land miste. 1 Korintiërs 10. En in het boek van de Hebreeën staan nog wel drie oproepen: om ijverig te zijn en resoluut en onwrikbaar vast te houden. En in de 1 Petrus brief nog de oproep om tot bezinning te komen en helder van Geest te zijn.

Er staat ook wat de volgorde zal zijn bij het eind van de tijd. Christus is als eerste levend gemaakt. Daarna, als Jezus komt, worden zij, die Hem toebehoren levend gemaakt. Dan is het einde. 1 Korintiërs 15.

Jezus doet de belofte dat Hij tot het einde van de tijd ons zal liefhebben. Johannes 13. En Paulus verkondigt ons de waarheid dat de Geest ons zekerheid geeft van onze redding. 1 Korintiërs 1. Wat is de redding? We zullen door Christus levend worden gemaakt. 1 Korintïers 15. We zullen stralen als de zon. Matteüs 13:43.

Als het koninkrijk van God er is over heel de aarde, dan is het doel bereikt. Matteüs 24:14.

En dan, aan het einde, draagt Jezus het koningschap over aan de Vader. 1 Korintiërs 15. Maar blijkbaar geeft de Vader het koningschap weer terug aan Jezus, want Jezus zal tijdperken lang de koning zijn over het volk van Jacob. Daar horen m.i. ook de gelovigen uit de volken bij. Lukas 1.

Alarmerend is dat je alles kan verliezen en een grandioos aanbod kan missen bij het eind van de tijd. De teksten spreken van een vuuroven e jammeren en knarsetanden. Wees daarom wakker. Maak de goede keuzen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.