Studie het Eind van de Tijd

Het ‘eind van de tijd’ is een minder bekende uitdrukking dan de ‘eindtijd’ of de ‘laatste dagen’. Opmerkelijk want het eind van de tijd is het sluitstuk, het finale doel, de finish van de hele wereld zoals wij die kennen.

Goed om er apart aandacht aan te besteden. En ook om dit als eerste onderwerp te doen als het gaat om de toekomst.

Goed om te weten dat het Griekse woord ’telos’ dat wij met einde vertalen ook doel betekent. Aan het eind van de tijd zal de wereld tot zijn doel komen. En dat is een mooi en positief doel.

We zullen ook zien dat in de teksten oproepen staan om mee te werken aan dat positieve eind van de tijd. Het gaat ook over de beloning, die we daarvoor zullen ontvangen. Dan weet u dat alvast als u de studie doorneemt.

De geciteerde teksten komen uit de NBV vertaling tenzij anders aangegeven.

Studievragen

Wat zegt de Bijbel over het eind van de tijd?

Gaat het in de Bijbel vooral om het eind van de tijd of om het doel dat moet worden bereikt? En wat is dat doel?

Oude Testament

Het Oude Testament heeft een woord, dat je met ’tijd’ kunt vertalen en een woord dat je met ‘eind’ kunt vertalen. Hier de gegevens over deze woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1עֵת
`eth
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H6256Tijd.
Komt 296 keer voor in 258 verzen.
KJV: time (257x), season (16x), when (7x), always (4x), eveningtide (with H6153) (2x), miscellaneous (10x).
2קֵץ
qets
Zelfstandig naamwoord vrouwelijkH7093Einde, eind van tijd of van ruimte.
Komt 67 keer voor in 62 verzen.
KJV: end (52x), after (10x), border (3x), infinite (1x), process (1x).

In het Oude Testament komen de woorden ’tijd’ en ‘eind’ honderden en tientallen keren voor.

De combinatie eind en tijd, eth en qets, komt vijf keer voor, alle vijf keer in het boek van de profeet Daniël. Het gaat dan over de tijd van het einde, de laatste dagen. Dat begrip is het onderwerp van een andere studie, de studie over de laatste dagen.

In het Oude Testament heb ik de uitdrukking ‘eind van de tijd’ niet gevonden. Er is wel de uitdrukking ‘het eind van de dagen’, le qets hayyamin. Die uitdrukking staat in dit vers van het boek Daniël.

Daniel 12:13. Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen. [HSV]

Opmerking: wat zou die bestemming zijn? Dat vermeldt dit vers verder niet. Dit tekst is gelijk ook het laatste vers van dit boek.

Wat kunnen we van dit vers leren?
De profeet Daniël zal opstaan aan het eind van de dagen in zijn bestemming. Tegen Daniël wordt dit gezegd maar dat zal voor meer mensen gelden.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komt het Griekse woord ’telos’ voor dat met ‘eind’ of ‘doel’ is te vertalen.

Daarnaast komt het woord ‘synteleia’ voor. Het voorvoegsel ‘syn’ betekent ‘samen’.

Beide woorden komen voor in relatie tot het woord ‘aion’, dat met ’tijd’ is te vertalen, maar dat ook met wereld is te vertalen. Hier de gegevens van dit woord. Naast het Strongnummer va het woord is ook het nummer van de Studiebijbel opgenomen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1αἰών
aiōn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G165
SB139
Tijd, wereld.
Komt 128 keer voor in 102 verzen.
KJV: ever (71x), world (38x), never (with G3364) (with G1519) (with G3588) (6x), evermore (4x), age (2x), eternal (2x), miscellaneous (5x).

Te zien is dat de KJV bij het woord ‘aion’ zowel als wereld kiest om te vertalen als over woorden die een tijd aangeven.

Er is nog een ander woord in het Grieks voor tijd, dat is het woord chronos. Het woord chronos is de tijd van de klok, aion gaat over de tijd waarin we leven. In het Nederlands kan het woord tijd zowel de betekenis van chronos als aion hebben.

Telos (eind of doel)

Hier de gegevens van het woord ’telos’.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1τέλος
telos
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G5056
SB4422
Doel, einde.
Komt 42 keer voor in 41 verzen.
KJV: end (35x), custom (3x), uttermost (1x), finally (1x), ending (1x), by (one’s) continual (with G1519) (1x).

Het woord telos betekent doel en wordt diverse keren gebruikt om het einddoel aan te duiden.

Het woord ’telos’ komt eenmaal voor in combinatie met het het woord ‘aion’ namelijk in 1 Korintiërs 10:11. Eenmaal komen de woorden telos en aion niet bij elkaar maar wel in hetzelfde vers voor namelijk in Lucas 1:33, de eerste geciteerde tekst hieronder.

Bij de andere teksten, die ik hieronder heb geciteerd, ga ik ervan uit dat het om het eind van de tijd gaat. Het zou ook om het eind van iets anders kunnen zijn. Bijvoorbeeld het eind van een mensenleven. Aan u als lezer de taak om te beoordelen of de juiste keus is gemaakt.

Het woord telos komt zowel in de evangeliën, de brieven van Paulus, de brief aan de Hebreeën als in de brief van Petrus voor. Daar waar het woord telos is gebruikt is het onderstreept in de tekst.

De evangeliën
Wat in de evangeliën naar voren komt, zijn de woorden van Jezus dat er moeilijke tijden aankomen, maar dat er een eind zal zijn en een redding. Maar eerst een woord dat tegen Maria wordt gesproken.

Dit spreekt de engel Gabriël over Jezus tegen Maria.
Lucas 1:30-33. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Opmerking 1: het meervoud van het woord aion is hier met eeuwigheid vertaald en heb ik ook onderstreept. Je zou ‘aion’ ook met ’tijdperken’ kunnen vertalen.
Opmerking 2: aan tijdperken komt een eind, maar aan Jezus’ koningschap over het volk van Jacob, de Israëliërs, komt geen eind. Het overstijgt tijdperken. Dat is uniek. Ik ben nog niets in de Bijbel tegengekomen dat tijdperken overstijgt.

Als Jezus zijn twaalf leerlingen uitzendt, dan geeft hij ze een waarschuwing en een bemoediging.
Matteüs 10:22. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

Jezus zal deze woorden nog een keer zeggen bij zijn afscheid op de Olijfberg. Dit is verwoord door Matteüs én Marcus.
Matteüs 24:13. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
Marcus 13:13. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

Opmerking 1: de Joodse gelovigen zullen door hun eigen volk en de Romeinen worden gehaat. Dat gebeurde in de eerste eeuwen na Christus. Daarna werd de groep Joodse gelovigen in de groeiende kerk een minderheid. (Triest is dat de kerk steeds minder Joods werd. Na verloop van tijd werden ze gedwongen aan niet Bijbelse praktijken mee te doen zoals de zondag in plaats van de sabbath)
Opmerking 2: het redden, er staat in het Grieks het woord ‘soter’ legt Paulus in 1 Korintiërs 15, zie verder op, uit. Dat we door Christus levend worden gemaakt.

Jezus informeert zijn leerlingen op de olijfberg als Hij bijna afscheid neemt.
Matteüs 24:6. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.

Marcus 13:5-7. Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zich voor mij zullen uitgeven, en ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen.

Lucas 21:9. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.

Opmerking: opstand, oorlog en oorlogsdreiging duiden juist niet duidt op het eind van de tijd. Per abuis zien veel mensen dit als het naderende einde. De geschiedenis bewijs dat ook. Rond het jaar 70 en 130 voltrokken deze rampen zich in Israël, maar het was toch niet het eind van de tijd.

Deze tekst gaat over wanneer het einde van de tijd er is.
Matteüs 24:13-14. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Opmerking: het goede nieuws in de tijd van Jezus ging steeds gepaard hulp voor mensen in nood met tekenen en wonderen. Zie de studie ‘het Evangelie’. Als die bijzondere hulp er nog niet is, dan is het eind nog niet gekomen. Mooie woorden alleen zijn niet het teken.

Johannes 13:1. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.

Opmerking: gezien de context gaat hier de liefde van Jezus voor zijn volgelingen tot zijn ultieme doel namelijk zijn dood aan het kruis. Deze tekst lijkt niet te gaan over het eind van de tijd.

De brieven van Paulus
Hieronder drie teksten van Paulus, die mogelijk spreken over het eind van de tijd.

1 Korintiërs 1:5-8. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. [HSV]

Opmerking 1: de gelovigen ontbreekt het aan geen enkele gave en verwachten de openbaring van Jezus. Als je daarmee blijft leven, dan zal je onberispelijk worden gevonden als het eind is gekomen.
Opmerking 2: deze tekst lijkt te gaan over het persoonlijk einde van mensenlevens van gemeenteleden.

1 Korintiërs 10:11. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.

Opmerking 1: het volk Israël zwierf na de uittocht 40 jaar in de woestijn, alleen hun kinderen kregen de kans om het beloofde land in te nemen. Laat ons niet gebeuren dat we ons doel missen!
Opmerking 2: Paulus zou kunnen bedoelen dat de gemeente op korte termijn tot haar doel moet komen, wellicht omdat er veranderingen aanstaande waren. Een keizer, die christenen ging vervolgen bijvoorbeeld.

1 Korintiërs 15:22-24. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.

Opmerking: door Christus worden we levend gemaakt. Eerst is er de komst van Christus en dan is het einde. En dan draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Daarna zal de Vader, ik denk dat zo gaat, Jezus koning maken gedurende meer dan tijdperken, zie Lucas 1:33 hierboven.

De Hebreeën en de Petrus brief
Hieronder drie teksten uit de brief aan de Hebreeën en één uit de eerste brief van Petrus.

Hebreeën 3:6. Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. [HSV].

Opmerking 1: we zijn het huis van Christus, tenminste als wij de vrijmoedigheid en de hoop vasthouden.
Opmerking 2: in het Grieks staat er twee keer oikos, dat hier met huis is vertaald. Je kunt dat ook met gemeenschap vertalen. Aan die gemeenschap is Christus trouw. Daar horen we bij als wij vrijmoedig blijven en de moed niet opgeven.
Opmerking 3: we moeten als gemeenschap ‘onwrikbaar vasthouden’ om tot het doel te komen.

Hebreeën 3:14. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus.

Opmerking 1: als we aan ons doel vasthouden zijn we deelgenoten van Christus.
Opmerking 2: het Griekse woord dat met deelgenoten is vertaald kun je ook met partners, compagnons vertalen. We zijn partners, compagnons van Jezus die resoluut vasthouden aan het doel.

Hebreeën 6:11. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn.

Opmerking: hier gaat het er om dat we ijverig zijn. Laten we ijverig zijn tot het doel is bereikt.

1 Petrus 4:7. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.

Opmerking 1: wat zou ‘van alles’ kunnen zijn? In ieder geval lijkt mij, de wereld, de hemel, de aarde.
Opmerking 2: de bezinning leidt tot afleggen van wat niet van God is en aannemen wat wel van God is. Dan ben je helder van Geest. Dan kun je de nabijheid van God ervaren. Dit noemt Petrus ‘bidden’. En dan weet je door de leiding van God wat er gebeurt en wat je moet doen als het eind komt.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Deze woorden komen we drie keer tegen: ‘Wie standhoudt tot het einde zal worden gered’. Matteüs 10:22, 24:13 en Marcus 13:13.

Wat houdt de redding in? We zullen door Christus levend worden gemaakt. 1 Korintiërs 15. We zullen stralen als de zon. Matteüs 13:43.

Jezus doet de belofte dat Hij tot het einde van de tijd die mensen die hem volgen zal liefhebben. Johannes 13.

Als het koninkrijk van God er is over heel de aarde, dan is het doel bereikt. Matteüs 24:14.

Paulus verkondigt ons de waarheid dat de Geest ons zekerheid geeft van onze redding. 1 Korintiërs 1.

Het is goed te leren van het voorbeeld van het volk Israël, dat door ongehoorzaamheid het beloofde land miste. 1 Korintiërs 10.

Er is een volgorde bij het eind van de tijd. Christus is als eerste levend gemaakt. Daarna, als Jezus komt, worden zij, die Hem toebehoren levend gemaakt. Dan is het einde. 1 Korintiërs 15.

In het boek van de Hebreeën staan drie oproepen: om ijverig te zijn en resoluut en onwrikbaar vast te houden. En in de 1 Petrus brief nog de oproep om tot bezinning te komen en helder van Geest te zijn.

En dan, aan het einde, draagt Jezus het koningschap over aan de Vader. 1 Korintiërs 15. Maar blijkbaar geeft de Vader het koningschap weer terug aan Jezus, want Jezus zal tijdperken lang de koning zijn over het volk van Jacob. Daar horen ook de gelovigen uit de volken bij. Lukas 1.

Voleinding van de tijd (synteleia aion)

Hier de gegevens van het woord synteleia en de gegevens van het woord aion dat hieronder ook in deze tabel is opgenomen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1συντέλεια
synteleia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4930
SB4310
Gezamenlijk doel.
Komt in 6 verzen voor.
KJV: end (6x).

Het zelfstandig naamwoord telos kwamen we in het vorige hoofdstuk tegen. Het woord ’teleia’ is de werkwoordsvorm. Het voorvoegsel met het Griekse woord ‘syn’ voegt het begrip ‘samen’ toe. Hieronder zullen we zien waar het ‘samen’ over gaat.

Het woord synteleia komt in het Nieuwe Testament alleen voor in combinatie met het woord aion, het woord voor tijd, tijdperk of wereld.

Allerlei doelen komen samen op een bepaalde tijd. Dat lijkt mij de betekenis van dit begrip. De Studiebijbel geeft als betekenissen va dit woord ‘voleinding’ en ‘voltooiing’. Dat zijn woorden waar die duiden op een doel.

Hieronder de teksten waar de uitdrukking ‘synteleia aion’ in voorkomt. De evangelist Matteüs hanteert de uitdrukking vijf keer en de schrijver van de brief aan de Hebreeën doet dat eenmaal.

De gelijkenis van het onkruid
In de gelijkenis van het onkruid noemt Jezus twee keer ‘het eind van de tijd’, hieronder vertaalt met ‘de voltooiing van de wereld’.

Matteüs 13:36-43. Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Opmerking 1: bij het eind van de tijd is er een oogst. De goede opbrengst, dat zijn de rechtvaardigen, die zullen stralen als de zon. De schadelijke kruiden, de kinderen van het kwaad, zullen in het vuur worden verbrand.

Opmerking 2: in vers 42 staat, ‘die anderen ten val hebben gebracht’, er staat het Griekse woord ‘skandalon’ dat kun je ook met struikelblokken vertalen. Er verder staat er die ‘de wetten hebben verkracht’. Hier staat het Griekse woord ‘anomian’, dat is ‘niet aan de wet houden’ of ‘wetteloos’.

De gelijkenis van het sleepnet
Dit is de tekst van de gelijkenis van het sleepnet.

Matteüs 13:47-50. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

Opmerking 1: de NBV spreekt hier drie keer over vis, terwijl in de Griekse tekst het woord vis niet voorkomt. Het Grieks laat in het midden wat er wordt gevangen.

Opmerking 2: wat je uit een meer vist zijn zowel reine als onreine dieren. Het slechte uit het meer zal dan zijn wat onrein was en niet gegeten mocht worden, zoals garnalen en kreeften. Dit zeefruit wordt weggegooid, terug in het water denk ik dan. En de vangst van reine dieren is wat goed is.

Opmerking 3: de laatste verzen van deze tekst komt dan overeen met de vorige tekst. Het gaat over de ‘vuuroven’ en het ‘jammeren en knarsetanden’. Jammeren is diep verdrietig zijn en duidt op verlies. Knarsetanden duidt op wroeging. De uitdrukking jammeren en knarsetanden komt ook in ander verband voor. Wel zes keer in teksten van Matteüs en eenmaal in teksten van Lukas. Je verliest wat je hebt en je mist een enorm aanbod.

De vraag over de voltooiing van de wereld
De discipelen stellen een vraag hoe ze het eind van de tijd of de wereld kunnen herkennen. Jezus geeft daarop een lang antwoord, dat in het 24ste hoofdstuk van het evangelie van Matteüs is samengevat.

Matteüs 24:1-3. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Opmerking: Jezus geeft een hele toelichting, maar de tekst hieronder is het meest directe antwoord.

Matteüs 24:14. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Jezus laatste woorden tegen zijn discipelen
Dit zijn de laatste woorden van Jezus, die de evangelist Matteüs in zijn boek heeft opgenomen.

Matteüs 28:16-20. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Voleinding van de tijden (synteleia aionon (meervoud)
In de brief aan de Hebreeën wordt het woord synteleia gecombineerd met het meervoud van aionon, de voltooiing van de tijdperken.

Hebreeën 9:24-28. Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.

Opmerking 1: de voltooiing van de tijden is met het leven van Jezus op aarde begonnen. Deze laatste eeuwen zijn de afsluiting van een heel lange tijd, tenminste als je rekent vanaf het begin van de schepping.

Opmerking 2: en bij het oordeel in de toekomst redt Jezus wie hem verwachten. Waarvan? Van een slechte beoordeling? Van vergetelheid en de dood?

Wat kunnen we van deze tekst leren?
Aan het eind van de tijd zullen degenen, die zich niet aan de wet houden en die anderen ten val hebben gebracht gaan naar de vuuroven. De rechtvaardigen zullen stralen als de zon. Matteüs 13:36-43.

Aan het eind van de tijd zullen kwaadwilligen van de rechtvaardigen worden gescheiden en in de vuuroven worden geworpen. Matteüs 13:47-50.

Het teken van het eind van de tijd is als over de hele wereld het evangelie wordt verkondigd tot een getuigenis voor de volken. Matteüs 24:13-14.

Jezus heeft gezegd ik ben met jullie tot aan het eind van de tijd. Matteüs 28:20.

Aan het einde van de tijd hebben we de openbaring van Jezus meegemaakt, die met zijn offer de zonde teniet deed en weer zal verschijnen om te redden, wie hem verwachten. Hebreeën 9:24-28.

Andere bronnen

Tot nu toe heb ik geen boeken gevonden, die specifiek over het eind van de tijd of doel van de tijd gaan. Wellicht dat in de boeken over de eindtijd en de laatste dagen het ergens aan de orde komt.

Wat is daar de reden van? Meer interesse in allerlei narigheid dan over het doel waar we als kinderen van God geacht worden aan te werken?

Overwegingen

De Bijbel heeft woorden over het eind van de tijd maar geeft daarbij ook ruimte voor interpretatie. Daarom hier allerlei vragen en daarbij overwegingen.

Zou het woord telos niet vaker met doel worden vertaald ipv einde? Het Griekse woord ’telos’ wordt steeds met ‘einde’ vertaald, terwijl een vertaling met de woorden ‘doel’ of ‘einddoel’ ook zou kunnen. De Heere God werkt niet toe naar een eind, Hij werkt toe naar een doel.

Drie keer komt deze tekst voor.: ‘Wie standhoudt tot het einde zal worden gered’. Deze tekst zou ook kunnen worden vertaald met ‘Wie standhoudt tot het doel is bereikt zal worden gered’.

Een vertaling met ’tot het doel is bereikt’ kan mensen in beweging zetten. Een aankondiging van het eind of het einde kan fatalisme tot gevolg hebben.

Eind van de tijd of eind van de wereld?
Vertalingen kiezen er dikwijls voor om te vertalen met ‘wereld’ in plaats van ’tijd’. Zo vertaalt de Engelse King James Bijbel ‘synteleia aion’ alle zes keer met ‘the end of the world’. De NBV vertaalt vijf keer met ‘voltooiing van deze wereld’ en eenmaal met de ‘voltooiing van de tijden’. De NBG kiest vijf keer voor ‘voleinding van de wereld’ en de zesde keer met ‘voleinding der eeuwen’.

Het lijkt me beter om te vertalen met de voltooiing van de tijd of voltooiing van de tijden. Omdat de tijd leidend is voor de wereld. Als de tijd daar is zal de wereld ook veranderen.

Eind van de tijd/wereld of eind van een mensenleven?
In een enkel geval kunnen genoemde teksten over het eind van een mensenleven gaan. Andere teksten gaan zeker over het eind van de tijd of van de wereld.

Hoe het ook zij, voor onze houding maakt het niet uit. Wij leven alsof de afsluiting van ons leven en van de tijd op ieder moment kan plaatsvinden.

Wat is het teken van het eind van de tijd?
Matteüs 24 geeft als teken, vers 14, ‘pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen’.

De uitdrukking ‘het verkondigen van het goede nieuws over het koninkrijk’ staat ook nog in drie andere teksten van de Bijbel. Bij twee teksten, die uit Matteüs 4:23 en 9:35, staat er bij dat Hij ‘iedere ziekte en elke kwaal onder het volk’ genas. Het verkondigen gaat dus gepaard met wonderen en tekenen. De derde tekst, Marcus 1:14, heeft die toevoeging niet.

Het teken is niet dat over de hele wereld mooie reformatorische of evangelische preken te horen zijn. Het gaat er om dat de werken van het koninkrijk van God op de hele wereld te zien zijn. Je kunt het koninkrijk niet verkondigen zonder tekenen en wonderen. Als die wonderen en tekenen van Gods koninkrijk te zien zijn, dan is dat het teken van Jezus komst en dat het eind van de tijd nabij is. Zo niet, dan is het nog niet zo ver.

De belofte van Jezus
De vijfde keer dat het in de Bijbel over de voltooiing van de wereld gaat zijn er woorden van Jezus ter bemoediging. Matteüs 28:16-20. Het gaat dan om de steun van Jezus bij onze missie. ‘En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen’

En uit ervaring kan ik spreken dat die steun van Jezus er ook is. En die steun is groot.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Na of bij het eind van de tijd komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt daar over. De studie over dit onderwerp moet nog worden gemaakt.

Lessen

Er komt een eind aan deze tijd en een eind aan deze wereld. De tijd van Jezus’ komst in deze wereld en totdat Hij weer terugkomt, is het laatste stukje tijd van dit tijdperk.

Aan de profeet Daniël, aan Jezus, onze Heer en aan de apostelen is van allerlei geopenbaard over het eind van de tijd. Wat er gebeurt aan het eind van de tijd. En hoe verschillend het zal zijn voor de ene en voor de andere mens.

De tijd voor het eind zal niet gemakkelijk zijn. Jezus zegt dat de gelovigen uit de joden, of misschien bedoelde Jezus wel, alle joden, door iedereen zullen worden gehaat. Wat Jezus zeker ook bedoelde is, dat er een moeilijke tijd voor de gelovigen zullen zijn. Voor hen die met Jezus en zijn volk verbonden zullen zijn.

Maar let op, die haat, die opstanden, die oorlogen en die oorlogsdreiging is geen teken dat het eind er is. Wat wel een teken is van het eind is als het koninkrijk van God en zijn tekenen en wonderen er over de hele wereld er zullen zijn, dan zal het eind van de tijd komen. Matteüs 24:14.

Hoe het met ieder persoonlijk gaat bij het eind van de tijd is afhankelijk wat je in je leven doet en wat je hebt gedaan. Er staan waarschuwingen in de teksten. Je kunt alles verliezen en een grandioos aanbod missen bij het eind van de tijd. De teksten spreken van een vuuroven en jammeren en knarsetanden. Wees daarom wakker. Maak de goede keuzen.

Aan het eind, draagt Jezus het koningschap over aan de Vader. Maar blijkbaar geeft de Vader het koningschap weer terug aan Jezus, want Jezus zal tijdperken lang de koning zijn over het volk van Jacob. Daar horen ook de gelovigen uit de volken bij.

En tot het eind van de tijd zal Jezus ons nabij zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.