Studie Isaak en Ismaël

Als je iets wil begrijpen van de situatie in het Midden Oosten moet je een paar hoofdstukken uit het boek Genesis kennen uit de Bijbel en wat de Koran en islamitische geschriften over diezelfde geschiedenis schrijven.

Het is opmerkelijk dat ontwikkelingen, die in de Bijbel zijn beschreven in de vroege geschiedenis van Israël wel zo’n 4000 jaar geleden op dit moment nog heel actueel zijn.

Het probleem is dus al heel oud. Volgens de bijbel, en min of meer ook de Koran, zijn de problemen al zo’n 4000 jaar oud. Dat los je dus niet zo gemakkelijk op.

Wat zijn de oorzaken van de problemen?

Daarbij is het handig om te weten dat de geschiedenissen van Abraham, Izaäk en Jacob zoals die in de bijbel zijn beschreven op allerlei momenten in later tijd van belang werden. Hun leven is een soort model voor de geschiedenis.

Dit staat natuurlijk haaks op de Hollandse manier van denken waarbij we denken dat de gebeurtenissen in de geschiedenis altijd min of meer toevallig zijn. Je kunt pech of geluk hebben. Daar kun je niets aan doen.

Uit het leven van Abraham

Eerst wat de bijbel zegt over Abraham en zijn zonen. God had Abraham en Sara de belofte gegeven dat ze een zoon zouden krijgen en later een groot nageslacht.

Maar als Abraham al tien jaar in het land Kanaän woont, dan stelt Sara aan Abraham voor, haar slavin Hagar aan Abraham te geven om nageslacht te krijgen.

In plaats dat te wachten op het nakomen van God van zijn beloften, besluiten ze om zelf maatregelen te nemen. Begrijpelijk, maar Sara en Abraham deden iets wat tot een groot probleem in de geschiedenis zou gaan leiden.

Uit het leven van Ismaël

Hebreeuws
woord
Soort woordStrongOpmerkingen
1יִשְׁמָעֵאל
yišmāʿē’l
EigennaamH3458Ismaël
Komt 48 keer voor in 44 verzen.
KJV: Ishmael (48x).
2יִצְחָק
yiṣḥāq
EigennaamH6726Isaak
Komt 108 keer voor in 101 verzen.
KJV: Isaac (108x).

Ismaël wordt 48 keer in de Bijbel genoemd. Van die 48 keer wordt 18 keer in de Bijbel gesproken over Ismaël de zoon van  Abraham.

Zodra Hagar zwanger is ontstaat er een conflict tussen Hagar en Sara. Hagar vlucht de woestijn in, maar een engel van de Heer stuurt haar terug naar Sara. Hij geeft haar de belofte van veel nakomelingen.

De engel zegt haar ook dat ze haar zoon Ismaël  moet noemen. In de naam zit het woord sjama dat horen betekent en het woord el dat verwijst naar God. God heeft gehoord. Namelijk hoe zwaar je het te verduren had.

De engel spreekt ook uit wat voor iemand Ismaël zal zijn.
Genesis 16:12. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.
Opmerking: Zie voor het hele verhaal rond de geboorte van Ismaël, het hele hoofdstuk Genesis 16.

Vanaf hoofdstuk 17:18 gaat het daarna weer over Ismaël. Abraham zou het prima vinden als deze zoon, de zoon zou zijn, die een groot volk zou worden. Maar dat waren niet Gods plannen. God wil een verbond aangaan met de zoon uit Abraham en Sara, zoals God al eerder hen had laten weten. Zie hier ook Gods trouw aan Sara, de vrouw van Abraham

God geeft opnieuw een belofte voor Ismaël.
Genesis 17:20. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen.

In Genesis 21 komen we Ismaël opnieuw tegen. Uiteindelijk groeit Ismaël op bij de familie van Abraham, maar als hij dertien jaar oud is wordt Izaäk geboren en vraagt Sara aan Abraham om Hagar en Ismaël weg te zenden. Abraham doet dat. Het lijkt er op dat ze dat niet gaan overleven, maar een engel van de Heer spreekt haar toe en God opent haar ogen voor een waterput.

Verder staat er nog dat Ismaël leefde als boogschutter in de woestijn (vers 20).

In Genesis 25 staan nog allerlei over het leven van Abraham en Ismaël. In vers 9   staat nog dat Izaak en Ismaël samen hun vader Abraham begraven. De namen van de zonen van Ismaël worden genoemd en het feit dat hij 137 jaar oud werd. In Genesis 28:9 en 36:3 wordt nog vertelt dat Ezau trouwde met een dochter van Ismaël. (twee verschillende namen trouwens)

Bronnen van de moslims

En dan nu vanuit de bronnen van de moslims. Geciteerd uit Engelse versie van Wikipedia.  Volgens de moslims is Ismaël de voorvader van Mohammed. Ismaël is ook de aartsvader van de Noordelijke Arabische stammen. De zonen van Jacob moesten bij het geloof van hun voorvaderen Abraham, Ishmaël en Isaac blijven.

“The Quran states that Ibrahim, together with his son Ishmael, raised the foundations of a house[Quran 2:127] that is identified by most commentators as the Kaaba.

Allah had shown Ibrahim the exact site, very near to the Well of Zamzam, where Ibrahim and Ishmael began work on the Kaaba’s construction in circa 2130 BC.

After Ibrahim had built the Kaaba, an angel brought to him the Black Stone, a celestial stone that, according to tradition, had fallen from Heaven on the nearby hill Abu Qubays.

According to a saying attributed to Muhammad, the Black Stone had “descended from Paradise whiter than milk but the sins of the sons of Adam had made it black”. The Black Stone is believed to be the only remnant of the original structure made by Ibrahim.

After the placing of the Black Stone in the Eastern corner of the Kaaba, Ibrahim received a revelation, in which Allah told the aged prophet that he should now go and proclaim the pilgrimage to mankind, so that men may come both from Arabia and from lands far away, on camel and on foot.[Quran 22:27]

Going by the dates attributed to the patriarchs, Ishmael is believed to have been born around 2150 BC, with Isaac being born a hundred years later.

Therefore, Islamic scholars have generally assumed that the Kaaba was constructed by Ibrahim around 2130 BC. The Kaaba is, therefore, believed by Muslims to be more than a millennium older than Solomon’s Temple in Jerusalem, which is believed to have been finished in 1007 BC.

These dates remain consistent with the Muslim belief that the Kaaba is the first and thus oldest mosque in history.

<er zou een tekst zijn in de bijbel waar je uit zou kunnen afleiden dat Abraham in Arabië is geweest? Zie CIB bijbeluitleg?>

Overwegingen

De geschiedenis van het volk Israël en de noordelijke Arabische stammen zijn vervlochten. De geschiedenis is ook pijnlijk. Afgewezen door Sara en ook door Abraham na weliswaar onverstandig gedrag. Hagar en Ismaël legde zich niet neer bij de situatie. Niet het eerstgeboren recht, maar dat ze tweede plan moesten zijn. Er is ook veel zorg van God voor hen. Ze zijn immers afstammelingen van Abraham.

Er zijn twee verschillende versies van de geschiedenis. Die van de bijbel en die van de koran/moslims. Wat is de waarheid en wat is niet de waarheid?

De versie van de Arabieren heeft drie minder sterke kanten.

Ten eerste is beschrijving van de Bijbel veel ouder. Van een document van het jaar 300 voor Christus (de Septuaginta) tegenover de Koran van eind zevende eeuw na Christus.

De moslims zeggen dat er valsheid in geschrifte door de Bijbel is gepleegd, maar dat is bij mijn weten geen bewijs voor.

Ten derde is de tekst van de Bijbel meer gedetailleerd en overzichtelijk dan de Koran.

Dat van die ruzies, dat is genetische bepaald. Zie de profetie over Ismaël. Is nu nog zo in onze tijd.

In Genesis 21:20 staat dat Ismaël een boogschutter is. Iemand wees er op dat wat de Arabieren vanuit Gaza doen is inderdaad pijlen, raketten afschieten. Dat is blijkbaar ook genetisch bepaald.

Uit het leven van Izaäk

De naam Isaak komt van het werkwoord tsahaq dat lachen betekent.

Wat je dikwijls ziet is dat een nieuwe generatie van een familie dezelfde fouten maakt. Dat is ook bij de familie van Abraham het geval. Hier maken de vrouw van Izaak, Rachal en zijn zoon Jacob ook de fout door eigengereid te zijn, het lot in eigen handen te nemen. Hier door leugen en bedrog.

Zoon Ezau maakt de fout door met belangrijke dingen uit het leven lomp om te gaan.

En is vader Izaak net zoals vader Abraham niet in staat om de problemen te voorkomen.

Samenvatting

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.