#107 Huidig Israël

Het lijkt mij voor iedereen interessant om meer te weten over de huidige staat Israël en haar omgeving. Waarom? Omdat het het land is waar in de internationale gemeenschap de meeste belangstelling naar uit gaat, getuige alle resoluties van de Verenigde Naties. Het is ook een land waar men internationaal het meest kritisch op is. Waarom? Dat is moeilijk aan te geven. Niet omdat ze oneerlijk zijn tegenover hun eigen burgers. Niet omdat ze degenen, die hun vijanden zijn, haten en lastig vallen.

Tot 2020 was er één front van alle moslimlanden tegen Israël. Dramatisch voor een land als alle landen om je heen je ondergang willen. Ze zijn als klein Duimpje tegen die enorme Goliath van de moslim wereld. Maar vanaf 2020 groeit er een goede band met allerlei moslimlanden.

Waarom zo kritisch? Deels zal dat wel zijn vanwege het antisemitisme in de wereld. Een kwaad dat nog steeds in deze wereld voortwoekert. Maar deels zal dat ook zijn vanwege de voorgeschiedenis.

Het is namelijk zo dat gebeurtenissen van 3500 jaar geleden in deze streek nog steeds actueel zijn. Opmerkelijk en bizar. Hoe kan dat? Waar is dat elders zo op de wereld?

Hoe kunnen we dat weten van die 3500 jaar geleden? We weten dit omdat er in de Bijbel over is geschreven. Dat maakt die geschiedenis helder. En als het om de huidige situatie gaat kun je dat natuurlijk gewoon vanuit de huidige media tot je nemen.

Wat gebeurde er 3500 jaar geleden?

Wat gebeurde er 3500 jaar geleden? Allereerst gebeurde er iets met een man, namelijk Abram en zijn vrouw Sara en de mensen, die bij hem hoorden. Abram ontving namelijk een stem uit de hemel, hij luisterde er naar en ging doen wat de stem zei. Die volgzaamheid van Abram leverde grote beloften op.

Verder kreeg hij na lange tijd twee zonen, Ismaël en Isaac. Ismaël werd een sterke man, Isaac was jonger en minder krachtig, maar toch werd hij uitgekozen. Een conlict van millennia lang werd geboren. Isaac werd de stamvader van Israël en Ismaël de stamvader van de arabieren. Let op de medeklinkers, die in de naam Ismaël te vinden zijn: s, m en l en denk aan de godsdienst van de arabieren: islam.

Enerzijds was er een conflict, dat op de huidige dag door blijft gaan, maar anderzijds zijn er ook de beloften dat Abraham een vader van vele volken zou worden.

En je kunt namelijk ook nog op twee manieren een afstammeling van Abraham zijn. Via de geslachtenlijn zoals de joden en de arabieren, maar ook via het geloof. Als je net als Abraham luistert naar de stem van God, dan ben je ook een afstammeling van hem.

Meer details over het leven van Abraham

In deze paragraaf noem ik teksten uit de Bijbel waar je de verhaallijn uit kunt lezen.

De familie van Abram woonde eerst in Ur in het zuiden van het huidige Irak. Ze verhuisden naar Haran in het zuiden van het huidige Turkije. Toen hoorde Abraham een stem, die sprak. De stem van God vroeg hem om te gaan verhuizen naar het huidige Zuid Israël. Toen hij daar aankwam beloofde God hem dat hij een vader van vele volken zou worden en dat het land zijn eigendom zou worden.

<<moet nog worden aangevuld>>

Details over het leven van Ismaël

<<moet nog worden aangevuld>>

Huidige situatie, moderne geschiedenis

Hieronder informatie over het huidig Israël en de omgeving.

<<nu alleen nog maar twee onderwerpen, wordt nog aangevuld>>

Jeruzalem

De stadsmuren van Jeruzalem waren grondig verwoest. Interessant om te weten is dat de huidige stadsmuren zijn herbouwd tussen 1537 en 1541 tijdens de regering van sultan Süleyman.

De muren liggen noordelijker en westelijker en minder zuidelijk dan de oorspronkelijke stad, maar de berg Sion ligt nog steeds binnen de muren. Verborgen wat op het kaartje hieronder de “Tempel Mount” heet.

In 1917 tijdens de eerste Wereldoorlog veroverden Britse troepen Jeruzalem op de Turken. Vanaf 1922 werd dit voor de Britten onderdeel van het mandaat gebied. Een afspraak van de Volkerenbond met Groot Brittannië.

In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, de opvolger van de Volkerenbond, werd in november 1947 resolutie 181 aangenomen. Het mandaatgebied Palestina zou in twee afzonderlijke staten worden opgedeeld.

De resolutie erkende de speciale positie van Jeruzalem en de stad moest een speciaal bewind komen, dat door de VN bestuurd zou worden.

Zowel Israël als de Arabieren konden zich in die oplossing niet vinden. In de oorlog van 1948 veroverden Israël het westelijk deel van Jeruzalem en dat werd de hoofdstad van Israël. Het Oostelijk deel werd door Jordanië veroverd. Jordanië vernielde in die tijd in de stad 57 synagoge’s.

In de oorlog van 1967 veroverde Israël ook het Oostelijk deel van Jeruzalem en trouwens het hele gebied tot aan de Jordaan toe. Israël richtte de Klaagmuur in als een plek om te bidden, daar werden huizen voor afgebroken en ook een moskee.  De tempelberg met de Rotskoepel en de Al Aksa moskee bleef ongeschonden en het bestuur over dit deel werd  aan de islamitische Waqf gegeven.

Sinds 1967 groeit de stad. Er komen steeds meer wijken en bijbehorende ontsluitingswegen bij. Het aantal inwoners was in 2016 874.000 en is sindsdien snel verder gegroeid.

Noordelijk van Jeruzalem staat de afscheidingsmuur met de Palestijnse gebieden. Die muur heeft internationaal veel protest opgeleverd. Bij een bezoek in april 2019 ontdekten we dat stukken van deze muur zijn verdwenen, ook controles vauit de Palestijnse gebieden naar de stad waren gemakkelijker of waren zelfs geheel verdwenen. Een mooie ontwikkeling.

‘Bezette gebieden’

Internationaal worden gebieden van Israël of rond Israël afhankelijk van hoe je er tegen aan kijkt ‘bezette gebieden’ genoemd. In het Engels ‘occupied areas’.

Tot voor kort was op Google Maps ook aangeduid op de kaart als ‘occupied area’, maar nu (2021) zie je nog alleen stippellijntjes op de grenzen van de zogenaamde bezette gebieden als je de kaart van Israël opzoekt.

De term ‘occupied area’ is een redelijke unieke aanduiding in de wereld. Google Maps laat bij de Krim, in 2014 bezet door Rusland, gewoon de nieuwe situatie zien. En dat is het.

Is het uniek dat er bezette gebieden op de wereld zijn? Zeker niet. Alleen al in Europa zijn vele gebieden, die je bezette gebieden kunt noemen. Een voorbeeld is Zuid Tirol dat na de Eerste Wereld oorlog tot Italië ging horen. De bevolking spreekt nog steeds Duits en ze voelen zich een buitenbeentje in Italië. Een ander voorbeeld is Catalonië. Of wat te denken van Noord Ierland.

Ook in Nederland zou je kunnen spreken over bezette gebieden. Overijssel streed aan de kant van de Spanjaarden in de tachtigjarige oorlog. Zij wilde de dominantie van Holland en Zeeland niet en wilde zich niet afscheiden. Om maar één provincie te noemen.

Brabant en Zeeuws Vlaanderen werden bezet in de Tachtigjarige oorlog. Limburg ingelijfd in 1839 na de oorlog met België. Deze gebieden waren een soort van wingewesten. Ze hoorden bij Holland maar werden niet volwaardig opgenomen. De gevoeligheden liggen er nog steeds.

Zo zijn er wereldwijd vooral pijnlijke plekken.

De oplossing ligt er in om die gebieden in de nieuwe situatie vooral mee laten beslissen en mee laten delen in de rijkdommen van het land en oog te hebben voor de pijn. Limburg werd in 1867 een zelfstandige provincie. Noord Brabant werd dat al in 1796. Sinds 1814 hoort Zeeuws Vlaanderen bij de provincie Zeeland.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.