#70 Bedieningen en Functies

In de kerken zijn allerlei taken en functies, die komen deels ook al in de Bijbel voor. Maar een christelijke gemeente wordt ook beïnvloed door de Heilige Geest, die mensen beïnvloed. De Geest van God maakt mensen bereid om een taak te doen en de Geest van God rust ook de mensen toe die bereid zijn om een taak te doen.

Als je zoiets gaat doen is het een dienst aan God. Want zo ziet het er uit in de kerk. Iedereen dient. Allereerst aan God en God wil dat je ook je naast dient. En het vreemde is als je zo’n ondergeschikte positie hebt, dat het rustgeven is en veel vrijheid geeft. En dat het op een of andere manier ook glans heeft.

In een brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze heeft hij al een soort van clusters aangegeven in die soorten bedieningen. De cluster profetie zijn allerlei soorten diensten om de bedoelingen van God te verwoorden en te realiseren. De cluster herderschap zijn allerlei soorten diensten om de medemens te helpen met waar hij of zij ook maar hulp voor nodig heeft. De cluster leraar zijn allerlei soorten diensten in verband met het onderwijs. En de cluster evangelist zijn allerlei soorten hulp om goed nieuws te realiseren voor mensen. En dan is het ook nog de cluster apostelschap, waar men als vertegenwoordiger van Jezus her en der het voortouw neemt om het Koninkrijk van God te realiseren.

En dan is er nog het priesterschap van alle gelovigen. Iedere gelovige wordt geacht om te bemiddelen voor een ander tussen God en de naaste.

Vooral voor wat grotere gemeenschappen kan er een ingewikkelde structuur ontstaan waarbij het ook handig is als iemand het overzicht heeft om e.e.a. in goede banen te leiden. Een episcopus heette iemand met zo’n functie in het Grieks. Daar is het woord bisschop van afgeleid. Een bisschop is niet de baas, maar dat is iemand die voor afstemming zorgt.

Ook kunnen mensen in allerlei andere functies worden aangesteld zoals diakenen, oudsten of ouderlingen, voorgangers en predikanten.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.