Studie Horen en Zien

Het doel van deze studie is er achter te komen, hoe je je kunt voeden in direct contact door de Schepper voor een leven met en voor Hem.

Als je door de Schepper wordt geïnspireerd en kracht ontvangt, dan kun je ook al levend met Hem het leven verder gaan. Een studie daarover is de Studie doen of leven in de Geest.

Voor je laten voeden en inspireren zijn diverse wegen. Je noden bekend maken bij God is er één van. Overpeinzen is er één van. En stil zijn voor God is er één van.

Kenmerkend bij alle drie is dat God kan spreken en dat het goed is dat wij luisteren.

De teksten in de studie komen uit de NBV vertaling tenzij anders is vermeld.

Gods stem en onze stem.

Als iemand zijn stem verheft dan is er wel iets bijzonders aan de hand. Normaliter wordt er heel wat gezegd en gesproken en ook geluisterd onder mensen.

Oude Testament
Dit zijn de gegevens van het Hebreeuwse woord voor stem. Het kan over de stem van God gaan, maar ook over de stemmen van mensen.

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1 קוֹל qowl Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H6963 Stem. Geluid. Donder.
Komt 506 keer voor in 436 verzen.
KJV: voice (383x), noise (49x), sound (39x), thunder (10x), proclamation (with H5674) (4x), send out (with H5414) (2x), thunderings (2x), fame (1x), miscellaneous (16x).

Gezien het grote aantal verzen teksten over dit onderwerp geeft deze studie maar een bescheiden selectie van alle teksten. En daarmee ook een bescheiden indruk wat het over dit onderwerp is te zeggen.

De meeste teksten waar het over de stem gaat komen uit de HSV vertaling, omdat de NBV meestal gaat omschrijven in plaats van dat men het woord letterlijk vertaald.

Het woord qowl komt in 436 teksten voor. Het gaat niet altijd over de stem van God. Op basis van een onderzoekje, zie aan het eind van deze paragraaf, schat ik dat het in de helft van de gevallen waar het over de stem gaat, het over de stem van God gaat.

Het woord qowl staat niet voor zomaar wat woorden, die worden gesproken. Het gaat om een heftige stem of geluid: luid, donderend en emotioneel, schreeuwend.

Het wood qowl kan ook staan voor een donderslag. Ik heb zelfs geen ander Hebreeuws woord voor donder in de Bijbel kunnen vinden.

Toen ik een kleine jongen was, zei mijn moeder als het onweerde: ‘Dat is de stem van God’. Zo’n uitspraak zou voor een het volk Israël geen vreemde opmerking zijn.

Om een indruk te geven hier de eerste negen verzen van de Bijbel waar het woord qowl in voorkomt. Hierbij gaat het drie keer over Gods qowl, Gods stem.

De eerste drie verzen gaan over de mensen toen ze in het paradijs waren. Nadat ze van de verboden vrucht hadden gegeten.

Genesis 3:8-10. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. [HSV]

Genesis 3:17. En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. [HSV]

Dit zegt God nadat Kaïn zijn broer Abel had gedood.
Genesis 4:10. En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept. [HSV]

En dit zegt een nakomeling van Kaïn.
Genesis 4:23. En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem! [HSV]

En dit overkomt Abram
Genesis 16:1-2. Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Daarom zei Sarai tegen Abram: Zie toch, de HEERE heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. [HSV]

Hagar krijgt een zoon, maar de onderlinge situatie wordt zo slecht dat ze met haar zoon de woestijn wordt ingestuurd.
Genesis 21:16-18. Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: Laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent. [HSV]

Wat kunnen we hiervan leren?
We weten niet hoe de stem van God in het paradijs klonk. Een Engelse vertaling vertaalt niet met stem maar met geluid, ’the sound of God’. Hoe zou dat geluid geweest zijn? Een kabbelend beekje? Het suizen van een zachte wind? Of juist een hard geluid wat vooral de achtergrond van het woord qowl is?

Naast de stem van God kom je de stem van mensen tegen. De stem van Eva, van Lamech, van Saraï, van Hagar en haar zoon Ismaël.

Verder ook nog de stem van het bloed van Abel. Blijkbaar gaat daar ook een geluid van uit. Een stem, die schreeuwt. Vanwege het onrecht. Een schreeuw om recht!

Opmerkelijk is dat de stem van Ismaël de zoon van Hagar de eerste stem is van een mens waar God naar luistert. Hagar huilde luidt. Maar God luisterde naar de stem van de verzwakte jongen. Wat zit daar voor boodschap in?

In het vers wordt van de gehoorzaamheid van Hagar gesproken. In Genesis 16 is beschreven hoe ze aan God gehoorzaam was door terug te gaan naar Abram en Sara.

‘In haar nageslacht zullen alle volken van de aarde zullen worden gezegend’. Wie is haar nageslacht en kunnen we die zegen zien? Is haar nageslacht, vooral geestelijk nageslacht, de moslims? En is de islam een zegen? Dit lijkt me een goed gebed om te bidden: “Heer we willen haar nageslacht zien en ook bidden we dat haar nageslacht een zegen is voor alle volken”.

Enkele andere teksten
Dit zijn nog een paar bekende teksten uit de Bijbel waar het over de stem van God gaat.

Hier na de crisis en de oplossing bij de plaats Mara. Mozes moet een stuk hout in het water gooien en daardoor is het water niet meer bitter, maar zoet. Een beeld van de kruisiging van Jezus?
Exodus 15:26. Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. [HSV]

Hier komt het volk Israël bij de berg Sinaï en daar ontvouwt de HEER wat Hij van plan is met het volk. Dat is groots.

Exodus 19:2-6. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Hier gaat het over de bijeenkomst van het volk Israël bij de Sinaï. Let op hoe het woord qowl op verschillende manieren wordt vertaald.

Exodus 19:16-19. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem.

Exodus 20:18. Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ​ramshoorn​ en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan.

En dit zegt Mozes als het volk Israël bijna het land gaat intrekken.
Deuteronomium 5:33-36. Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in ​Egypte​ hebt zien doen? U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast hem. Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt.

Hier een voorbeeld uit een heel ander boek, het boek van de Psalmen.
Psalm 130:2. Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om ​genade.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De donderslagen en het geschal van trompetten was niet zomaar een indrukwekkende verfraaiing, maar het was onderdeel van de stem van God.

Voor het volk Israël waren dit de twee belangrijkste dingen: Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt (1) en Mijn verbond in acht neemt (2). Naar mijn idee geldt dat nog steeds. Daarom is het belangrijk om Gods stem te kunnen verstaan. Naast de woorden van de Bijbel serieus te nemen. Exodus . Dit staat uitgebreider ook in Exodus 15:26.

Het is heel bijzonder dat een God zijn stem laat horen. En dat Hij dat doet om ons op te voeden. Deuteronomium 5.

Als je Gods stem niet kunt horen heb je wel een probleem. Let er ook op dat Gods stem woorden kunnen zijn maar ook allerlei dingen meer.

We zijn gewend dat ons godsdienstig leven ingetogen is. Dat was niet zo in oude tijden. Schreeuwen, brullen, gillen, het zijn geen woorden, die je in vertaling tegenkomt maar die wel degelijk in de Hebreeuwse teksten staan.

Onderzoekje: als het over qowl gaat wanneer is het dan de stem van God?
Ik heb bekeken in hoeverre het woord qowl en één van de namen van God in één tekst voorkomt.
Dit zijn de resultaten:
Elohim én stem in één vers: 81 keer.
Adonai én stem in één vers: 6 keer.
JHWH én stem in één vers: 169 keer.
Dus 256 keer van de in totaal 436 keer dat het over de stem gaat komt ook een naam van God voor.

Vandaar mijn inschatting dat het om pakweg de helft van de gevallen gaat om de stem van God of onze stem tot God.

Nieuwe Testament
Dit zijn de gegevens van het Griekse woord voor stem. Het kan over de stem van God gaan, maar ook over de stemmen van mensen.

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1φωνή phōnēZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G5456Stem.
Komt 141 keer voor in 129 verzen.
KJV: voice (131x), sound (8x), be noised abroad (with G1096) (1x), noise (1x).

Het woord stem komt in 129 verzen voor. Het kan gaan over stemmen van mensen, over de stem van een profeet, de stem van God of de stem van Jezus. Meestal heeft wat klinkt een duidelijk adres, maar soms is onduidelijk voor wie het geluid of de woorden van de stem is bedoeld.

Het gaat hier naar schatting ook wel over de helft van de keren over de stem van God of Jezus tot ons of dat onze stemmen klinken tot hen. Dit komt uit het onderzoekje naar voren:
Theos G2316 én stem G5456 in één vers komt 69 keer voor.
Kurios G2962 én stem in één vers komt 11 keer voor.
Jezus G2424 én stem in één vers komt 11 keer voor.

Hier gaat het over de stem van God, die klonk op de berg van de verheerlijking.
Matteüs 17:5. Hij (Petrus) was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’

Hieronder gaat het over de stem van Jezus.
Johannes 10:1-4 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de ​schaapskooi​ niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een ​dief​ of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’

Johannes 10:14-16. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze ​schaapskooi​ komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. [de schapen uit de andere schaapskooi zijn de gelovigen uit de volken?]

Johannes 10:25-30. Jezus​ antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Johannes 12-27-30. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. [in het Grieks is er een apart woord voor donder. De mensen daar spraken Aramees]

Spreken, het gesprek.

Er wordt natuurlijk van allerlei gesprekken in de Bijbel gevoerd tussen mensen. Er zal worden gezocht naar teksten waar het gaat over als God tot ons spreekt of als wij tot God spreken.

Oude Testament
Er komen twee Hebreeuwse woorden voor, die je met spreken en zeggen kunt vertalen. Hier de gegevens van deze woorden.

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1דָּבַר dabar Werkwoord H1696 Spreken
Komt 1143 keer voor in 1050 verzen.
KJV: speak (840x), say (118x), talk (46x), promise (31x), tell (25x), commune (20x), pronounce (14x), utter (7x), command (4x), misc (38x).
2 אָמַר ‘amar Werkwoord H559 Zeggen.
Komt 5308 keer voor in 4338 verzen.
KJV: said (4,874x), speak (179x), answer (99x), command (30x), tell (29x), call (7x), promised (6x), miscellaneous (84x).

Het spreken van God (dabar).
Dit is een mooie tekst, die laat zien dat de HEER met Mozes in gesprek is.

Exodus 33:11. God sprak zo persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt, zoals iemand spreekt met zijn vriend.
Opmerking: letterlijk van gelaat tot gelaat, panyem in het Hebreeuws.

Het spreken van God (‘amar)
Het Hebreeuwse woord ‘amar komt in meer dan 4000 teksten voor. In 659 verzen komt zowel de naam van God, Elohim als het werkwoord voor zeggen voor.

In Genesis 1 zegt God elf keer iets. Negen keer zegt God iets dat er dan nog niet is, zoals in dit eerste vers waarin het woord ‘amar voorkomt.
Genesis 1:3. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

Genesis 1:28. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! [HSV]

Daarna lezen we van Noach, hier is het voor de tweede keer dat God iets tegen een mens zegt.

Genesis 6:13. Daarom zei God tegen ​Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. [HSV]

Genesis 8:15-17. Toen sprak God tot ​Noach: Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het ​vee​ en alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Als God iets zegt over de schepping, de natuur, dan gebeurt er ook.
Toen God voor de eerste keer iets zei tegen de mensen was het de missie voor de mensheid. Daarna gaf God Noach achtergrond informatie. En tenslotte gaf God Noach een duidelijke opdracht: ga de ark uit.

Al deze soorten boodschappen vormen kunnen voorkomen als God spreekt.

Nieuwe Testament

WoordSoort woord Strong Opmerkingen:
1λαλέω laleōWerkwoordG2980Spreken.
Komt 308 keer voor in 271 verzen.
KJV: speak (244x), say (15x), tell (12x), talk (11x), preach (6x), utter (4x), miscellaneous (3x), variations of ‘speak’ (1x).

<<dit deel nog invullen>>

Luisteren

Naast spreken komt ook luisteren voor. De mensen naar God en God luistert ook naar de mensen.

Oude Testament
Hier de gegevens van de woorden, die in het Oude Testament voorkomen.

Het woordSoort woord Strong Opmerkingen:
1שָׁמַע shama` Werkwoord H8085 Horen, luisteren.
Komt 1161 keer voor in 1072 verzen.
KJV: hear (785x), hearken (196x), obey (81x), publish (17x), understand (9x), obedient (8x), diligently (8x), shew (6x), sound (3x), declare (3x), discern (2x), noise (2x), perceive (2x), tell (2x), reported (2x), miscellaneous (33x).
2ἀκούω akouōWerkwoordG191Horen, luisteren.
Komt 454 keer voor in 402 verzen.
KJV: hear (418x), hearken (6x), give audience (3x), hearer (2x), miscellaneous (8x).

Als je wil dat God tot je spreekt, dan moet je ook luisteren. Spreken en luisteren komt 120 keer in één zin voor zoals in deze tekst.

Exodus 20:19. Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij.

Deuteronomium 5:25. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zal ons verteren; als wij nog langer de stem van de Here, onze God, horen, zullen wij sterven.

Jeremia 7:27. U moet al deze woorden tot hen spreken, maar zij zullen niet naar u luisteren. U zult wel tegen hen roepen, maar zij zullen u niet antwoorden.

Ezechiël 2:7. Maar u moet Mijn woorden tot hen spreken, of zij luisteren of dat nalaten, want zij zijn opstandig!

Nieuwe Testament
Dit zijn de gegevens van het woord luisteren, dat in het Nieuwe Testament voorkomt.

Het woordSoort woord Strong Opmerkingen:
1ἀκούω akouōWerkwoordG191Horen, luisteren.
Komt 454 keer voor in 402 verzen.
KJV: hear (418x), hearken (6x), give audience (3x), hearer (2x), miscellaneous (8x).

Spreken G2980 en luisteren G191 komen in 33 verzen in één vers voor. Dit zijn de eerste twee verzen van de evangeliën waarin dit voorkomt en het eerste vers in Handelingen waar dit voorkomt.

Matteüs 13:10-13. De ​leerlingen​ kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in ​gelijkenissen​ tot hen?’ Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het ​koninkrijk van de hemel​ kennen, hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom ik in ​gelijkenissen​ tot hen spreek: omdat zij ziende ​blind​ en horende doof zijn en niets begrijpen.

Handelingen 3:22. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

Wat kunnen we hiervan leren?
Wat opvalt is dat als God spreekt, dat niet iedereen dat kan horen. En als men iets hoort, dan kan niet iedereen het verstaan. En als je het wel kan verstaan kan nog niet iedereen het begrijpen.

En nog een punt, wat vooral onze verantwoordelijkheid is, als je het begrijpt is het ook nog van belang dat je het gehoorzaamt.

Verschijnen, zien, aanschouwen

Het glanzen waardoor je iets opmerkelijks ziet komt zowel in het Oude als Nieuwe Testament voor.

Oude Testament
Hier de gegevens van de woorden, die in het Oude Testament voorkomen.

Het woordSoort woord Strong Opmerkingen:
1קָרַן 
qāran
Werkwoord H7160 Glanzen.
Komt 4 keer voor in 4 verzen.
KJV: shine (3x), has horns (1x).
2מַסְוֶה
masvê
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H4533Sluier, doek
Komt 3 keer voor in 3 verzen.
KJV: vail (3x).

Er is een glorie of een heerlijkheid. Die zorgt voor een glans, dat valt op. En daarom gebruikt men een bedekking.

Het woord masve komt alleen in onderstaande tekst voor.

Op gegeven moment, toen Mozes de stenen platen met de tien geboden van God kreeg, gebeurde er iets opmerkelijks.

Exodus 34:29-35. Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.

Opmerking: er staat in het Hebreeuws dat de huid (ohr Strong H5785) van zijn gezicht (panaw Strong H6440), glansde (qaran Strong H7160). Dat gebeurde na een intense ontmoeting met de HEER.

Het woord glanzen komt in deze tekst drie keer voor en verder alleen nog in Psalm 69.
Psalm 69:31-32. De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren, dan stieren met hun hoorns en hoeven.
Opmerking: hoe is glanzen met hoorns te vergelijken?

Nieuwe Testament
Hier de gegevens van de woorden, die in het Nieuwe Testament voorkomen als het gaat om aanschouwen van de glorie van God.

Het woordSoort woord Strong Opmerkingen:
1δόξα
doxa
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G1391Glorie, heerlijkheid
Kpomt 168 keer voor in 151 verzen.
KLV: glory (145x), glorious (10x), honour (6x), praise (4x), dignity (2x), worship (1x).
2φανερόω phaneroōWerkwoordG5319Verschijnen
Komt 49 keer voor in 43 verzen.
KJV: make manifest (19x), appear (12x), manifest (9x), show (3x), be manifest (2x), show (one’s) self (2x), manifestly declare (1x), manifest forth (1x).
3κατοπτρίζω katoptrizōWerkwoordG2734Aanschouwen.
Komt eenmaal voor in 2 Korintiërs 3:18..
KJV: behold as a glass (1x).
4κάλυμμα kalymmaZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G2571Bedekking
Komt 4 keer voor in 4 verzen.
KJV: vail (4x).

De apostel Paulus schrijft over een sluier, een bedekking, waardoor het schouwen moeilijk is. De woord bedekking in het Grieks kalymma, Strong G2571 komt vier keer voor in de Bijbel. En alle vier keer in onderstaand deel van de Bijbel.

2 Korintiërs 3:12-13. Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluierdoek bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de luister zou verdwijnen.
Opmerking: deze tekst verwijst naar Exodus 34:33-35. Hier staat het doel van de sluier. De reden dat je niet kon zien dat de luister zou verdwijnen begrijp ik niet.

2 Korintiërs 3:14-16. Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. ‘Maar,’ staat er, ‘telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen.’

2 Korintiërs 3:17-18. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. [HSV]

Opmerking: het aanschouwen van de Heer gaat via een reflectie op een ander voorwerp. Toch raakt het ons aan.

Kolossenzen 3:1-4. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.

Overwegingen

We zijn in contact met God, we spreken en we luisteren. Het kan zijn dat we iets willen vragen, voor iets pleiten, willen bemiddelen. Dat is wat wij vertalen met bidden. Dat zal worden behandeld in een apart studie. Het gaat dan vooral om het zelfstandig naamwoord gebed תְּפִלָּה tᵊp̄illâ Strong H8605 en de wortel van dit woord, het werkwoord bidden פָּלַל pālal, Strong H6419.

Wat zou er in het Nieuwe Testament anders zijn bij het praten met God. De stem van God lijkt nog steeds dezelfde.

Andere bronnen

Er zijn enkele boeken waar de woorden van God zijn opgetekend, die men heeft gehoord.

BoekSpreken tot GodLuisteren naar GodStil zijn met GodContem-platie
Luisterend bidden. Leanne Payne+++
In Search of Guidance Dallas Willard
De schapen horen zijn stem Cath Levesey+++

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.