Studie God als Vader

Het is één van de beelden, die de Bijbel schetst over God namelijk die van God als vader. Als God dé Vader zelfs.

Meer dan 250 keer verwijst het woord vader in teksten van de Bijbel niet naar gewone aardse vaders maar naar God de Vader. Het is vooral Jezus, die er over heeft gesproken. Hij kende Hem dan ook van dichtbij.

Gezien het feit dat de uitdrukking dikwijls voorkomt is het wel opmerkelijk dat het in de kerk geen bekend onderwerp was en het trouwens ook nu nog niet is.

Het boek ‘Het Vaderhart van God’ van Floyd Mc Clung, uitgegeven in 1984, maakte bij velen het onderwerp meer bekend. Inmiddels zijn er ook Vaderhart conferenties en Vaderhart scholen.

Om niet selectief te werk te gaan, uit respect voor het onderwerp, zijn alle teksten waar het gaat over God als vader verzameld en vervolgens naar inhoud gerubriceerd. Zo is overzicht en inzicht te krijgen over teksten in de Bijbel over dit onderwerp.

De teksten zijn geciteerd uit de NBV21 vertaling. Als uitzondering zijn enkele teksten uit de HSV vertaling genomen als die, naar mijn idee, meer correct heeft vertaald.

Er zijn ook teksten die het beeld van God als moeder schetsen. Die teksten zullen in het eerste hoofdstuk van deze studie worden belicht. Voor alle teksten geldt dat ze prachtig zijn om te lezen. De teksten in deze studie hebben mij geraakt en opgebouwd. Ik hoop en bid dat het voor iedere lezer zal gelden.

God als moeder

Ik heb een vijftal teksten gevonden waar het beeld van moeder of het moederlijke voorkomt.

De eerste tekst gaat over Mozes, die zich afvraagt waarom God hem als moeder of voedster wil zien van het volk Israël.
Numeri 11:11-12. Hij vroeg de HEER: ‘Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen, dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk, heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd hebt?

Dit zegt God via een profetie van Jesaja tot het volk Israël.
Jesaja 66:12-14. Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon troost,
zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden. Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen als het jonge groen. De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid.

En dit zegt Jezus in zijn laatste woorden over Jeruzalem, er komt door de weerstand, die er tegen Jezus was een moeilijke periode voor de stad.
Matteüs 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

Opmerking: dit is het beeld van Jezus, die zoals een hen haar kuikens, de kinderen van Jeruzalem, wilde bijeen brengen.

Het beeld van de vleugels komt ook in twee teksten in het Oude Testament voor, hieronder staan ze.

Deze komt uit het lied van Mozes.
Deuteronomium 32:11-12. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid, hij alleen: geen andere god stond hem bij.

En dit zegt Boaz tegen Ruth.
Ruth 2:12. Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.’ 

God als vader in het Oude Testament

Het beeld van God als vader komt ook zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voor.

In het Oude Testament kun je vinden dat de HEER de functie heeft van een vader en dat de HEER als een vader is. Jezus is de eerste die ons leert om God als ‘Vader’ aan te spreken.

WoordSoort
Woord
StrongOpmerkingen:
1אָב
‘ab
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H1Vader
Komt 1215 keer voor in 1061 verzen.
KJV: father (1,205x), chief (2x), families (2x), desire (1x), fatherless (with H369) (1x), forefathers (with H7223) (1x), patrimony (1x), prince (1x), principal (1x).

Bijna altijd als het woord vader in de tekst van het Oude Testament staat gaat het om aardse vaders. Maar een enkele keer gaat het om God als vader. Of nog meer: God is onze vader. De volgende acht teksten heb ik gevonden in het Oude Testament.

De tekst hieronder is onderdeel van dat bijzondere profetische lied van Mozes, dat hierboven ook al is geciteerd.
Deuteronomium 32:5-6. Maar zijn ​kinderen​ werden hem ontrouw: tot hun schande gaven zij hun kindschap op. Vals en trouweloos is dit volk. Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven.

Psalm 68:5-7. Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt. HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed.

Opmerking: let op de toevoeging ‘Hij geeft eenzamen een thuis’ dat is wat God doet, zijn vaderschap is niet abstract, maar dat je als letterlijke of figuurlijke wees een thuis krijgt. In de praktijk wijst de Heer mensen aan die zich als vader of moeder ontfermen over deze ‘wezen’.

Psalm 103:13. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Spreuken 3:11-12. Mijn zoon, een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon.
Opmerking: in vers 11 staat het Hebreeuwse zelfstandig naamwoord towkechah, Strong H8433 en in vers 12 het bijbehorende werkwoord yakach Strong H3198. Deze twee woorden worden door de KJV vertaald met correctie en corrigeren. Het accent van de opvoeding van de HEER ligt er op dat we het goed gaan doen, dat we ons leven beteren, het accent ligt niet op straffen.

Jesaja 63:16. U bent toch onze vader? ​Abraham​ heeft ons niet gekend en Israël zou ons niet herkennen, maar u, HEER, bent onze vader, van oudsher heet u Onze beschermer.

Jesaja 64:7. Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen.

Maleachi 1:6. Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer. Als ik jullie vader ben, waar is dan je ​eerbied​ voor mij; als ik jullie heer ben – zegt de HEER van de hemelse machten –, waar is dan je ​ontzag​ voor mij?

Maleachi 2:10. Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het ​verbond​ dat hij met onze voorouders sloot?

Wat kunnen we van deze teksten leren?
JHWH, vertaalt met de HEER, heeft als een vader het volk Israël tot leven geroepen. Deuteronomium 32:5-6.

Twee teksten geven aan dat we door de HEER, zijn gevormd of geschapen. Jesaja 64:7 en Maleachi 2:10.

Eén tekst legt de verbinding van de Vader met beschermer. Jesaja 63:16. Vooral voor mensen, die het moeilijk hebben, wezen en weduwen. Psalm 68:5-7
Naast bescherming kun je van de Vader correctie verwachten. Spreuken 3:11-12.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Psalm 68:5-7.

Dat God onze Vader is vraagt ook iets.
Voor wie Hem vrezen is hij liefdevol. Psalm 103:13
Eerbied en ontzag voor de Vader. Maleachi 1:6.
We dienen trouw aan elkaar te zijn en aan het ​verbond​ dat hij met onze voorouders sloot. Maleachi 2:10.

Deze teksten zijn allemaal tegen het volk Israël gesproken, ze zullen voor hen nog steeds gelden. Ook voor hen die zich tot het volk Israël rekenen. En zelfs deels wel voor de mensheid in het algemeen.

God als vader in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament gaat het 268 keer over God de Vader in de tabel als de KJV met Father vertaald.

Er worden diverse uitdrukkingen gebruikt: God de Vader, de Vader in de hemel, de Vader van de Zoon etc.

WoordSoort
Woord
StrongOpmerkingen:
1πατήρ
patēr
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G3962
SB3437
Vader
Komt 419 keer voor in 372 verzen
KJV: Father (268x), father (150x)
2ἀββα abbaLeenwoord
uit het Aramees
G5
SB3
Abba
Komt 3 keer voor in 3 verzen
KJV: Abba (3x)

Je kunt in de tabel zien dat ook in het Nieuwe Testament het om gewone aardse vaders gaat, maar nog meer om God de Vader, door de KJV als Father met een hoofdletter aangegeven.

Het evangelie van Johannes besteedt de meeste aandacht aan God als vader. Het Griekse woord patēr wordt in dit evangelie zo’n honderd keer in verband met God gebracht. In het evangelie van Matteüs wordt het Griekse woord patēr zo’n vijftig keer in verband gebracht met God als vader.

In de Griekse tekst van het Nieuwe Testament komt driemaal het woord abba als leenwoord uit het Aramees voor.

Overzicht
Alle teksten, die over God als vader gaan in het Nieuwe Testament heb ik gegroepeerd naar twintig onderwerpen en vijf hoofdrubrieken.

Allereerst hoe je je kunt verbinden met God de Vader en als tweede hoe je in die relatie kunt groeien.

Dan vervolgens een zestal onderwerp over de Godheid zelf. Wat zegt de Bijbel over de Vader en over de Zoon en over de Vader en de Zoon samen en over die samen met de Geest en over die samen met de mensen.

Vervolgens een hoofdrubriek over Jezus en wij in relatie tot de Vader.

Tenslotte een hoofdrubriek met waarschuwingen. Dat het goed is om bescheiden te blijven en hoe het is met hen, die God de Vader afwijzen.

De teksten met het woord ‘abba’ komen in een apart hoofdstuk terug.

Groeien in de relatie met de Vader

Er zijn heel wat teksten in de Bijbel, die er over gaan hoe we kunnen groeien in relatie tot God de Vader. Ze staan hieronder in drie subhoofdstukken gesorteerd genoemd.

Het begint met wat God voor ons wil doen. Dat kan motiveren om verder de relatie aan te gaan. Het derde subhoofdstukje gaat over oorzaak en gevolg. Als jij dít doet, dan zal God dát doen.

Wat God zondermeer geeft/doet

In het onderwijs van Jezus vertelt Jezus ook wat de Vader allemaal wil geven en zal doen. Ik kan me voorstellen dat dit motiveert om op weg te gaan met de Vader.

Het is niet zo dat iedereen dit zondermeer krijgt. Er lijkt een relatie met God, deel zijn aan de gemeenten en doen wat God vraagt aan ten grondslag te liggen.

Matteüs 6:26. Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Matteüs 6:31-32. Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.

Matteüs 10:29-31. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
Opmerking: de Vader in de hemel maakt de dingen samen met jou mee.

Matteüs 16:17. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
Opmerking: dit is wat de Vader aan een specifiek mens gaf, namelijk openbaring

Matteüs 16:27. Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal Hij iedereen naar zijn daden belonen.

Matteus 18:14. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: Hij wil niet dat een van deze geringe mensen verloren gaat.

Johannes 6:32-33. Maar Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’

Dit schrijft Johannes aan een gemeente, die Jezus als Heer heeft aangenomen.
1 Johannes 3:1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.

Wat God zondermeer vraagt om te doen

In dit hoofdstuk staan de teksten geciteerd over wat God van ons vraagt om te doen. In een volgend hoofdstuk staan teksten, die ook van ons vragen om iets te doen met daarbij een belofte. Hier dus de teksten zonder beloften, dus wat de Heer zondermeer van ons vraagt.

Lucas 6:36. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Opmerking: het Griekse woord οἰκτίρμων, oiktirmōn, Strong G3629, dat met barmhartig is vertaald, wordt in de King James Bible met merciful en tender mercy vertaald. Het woord komt drie keer voor in de Bijbel, in deze tekst twee keer en in Jakobus 5:11, daar beschrijft het woord hoe Jezus uit bewogenheid moest lijden voor ons.

Matteüs 5:48. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Opmerking 1: in deze tekst is twee keer het Griekse woord ’teleios’ met ‘volmaakt’ vertaald. Men had, wellicht meer correct met doel of bestemming kunnen vertalen. Een mogelijke vertaling kan zijn: “Zoals de Vader tot zijn doel gekomen is zo is het belangrijk dat wij ook tot ons doel komen”.
Opmerking 2: deze tekst is de afsluitende en samenvattende tekst van Matteüs hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 gaan de zaligsprekingen nog verder.

Matteüs 6:1. Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.

Matteüs 23:8-11. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel. Laat je ook geen leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.
Les: richt je niet op ereplaatsen. Als anderen een ereplaats willen faciliteer dat dan niet.

Matteüs 28:19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Matteüs 6:9. Bid daarom als volgt:  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Lucas 11:2. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: “Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.

1 Petrus 1:17. En als u Hem Vader noemt die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor Hem tijdens uw leven als vreemdeling.

1 Johannes 1:2. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.

Daden die gevolgen hebben

Als we willen groeien in onze relatie met de hemelse Vader. Dan is het goed om te beseffen wat bij die groei helpt. Hier een aantal als-dan teksten. In geval wij iets doen, dan zal de Vader ook iets doen. Soms zijn het mooie beloften, soms zijn het nare consequenties.

Hieronder enkele teksten die over onze daden in het algemeen gaat en vervolgens ook bij specifieke onderwerpen.

Bij deze teksten is per tekst zowel de daad als de belofte onderstreept.

Matteüs 7:21. Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Johannes 6:27. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’

Johannes 12:26. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Elkaar vergeven

Matteüs 6:14-15. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Marcus 11:25-26. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. [HSV]
Opmerking: de NBV21 heeft de laatste zin niet omdat die niet voorkomt in de handschriften, die de NBV21 hanteert.

Matteüs 18:34-35. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Vragen en bidden

Matteüs 6:6-10. Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.

Matteüs 7:11. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?  Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

Matteüs 18:19-20. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’

Lucas 11:10-13. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen!

Moed tonen

Matteüs 10:32-33. Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal ook Ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.

Dit o.a. is de opdracht om te schrijven aan de engel van de gemeente in Tyatira.
Openbaring 2:26-28. Wie overwint en tot het einde blijft doen wat Ik wil, zal Ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan Mij heeft gegeven. En Ik zal hem ook de morgenster geven.

Dit o.a. is de opdracht om te schrijven aan de engel van de gemeente in Sardes.
Openbaring 3:5-6. Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Dit o.a. is de opdracht om te schrijven aan de engel van de gemeente in Laodicea.
Openbaring 3:21-22. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Vertrouwen en toevertrouwen

Matteüs 10:18-20. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

Marcus 8:38. Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’
Lucas 9:26. Als iemand zich schaamt voor Mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.
Les: als je voor Jezus schaamt zal Hij zich ook voor jou schamen.

Johannes 6:40. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag laat opstaan.’

Johannes 6:56-58. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem. De levende Vader heeft Mij gezonden, en Ik leef door de Vader; zo zal wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’

Johannes 14:1-2. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

Handelingen 1:4. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.

Ultieme dienstbaarheid

Matteüs 5:43-45. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.

Matteüs 6:17-18. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Matteüs 12:50. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.

Matteüs 13:43. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Rein leven

2 Korintiërs 6:17-18. Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal Ik jullie aannemen en jullie Vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’

Bij de leer van Christus blijven

Hebreeën 12:8-10. Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid.

2 Johannes 1:4. Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat de Vader ons gegeven heeft.

2 Johannes 1:9. Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

Het dagelijks leven met de Vader

Ging het in de vorige hoofdstukken om de weg naar de Vader en de Zoon te vinden. In dit hoofdstuk gaat het om te bidden, prijzen en danken over ons dagelijks leven met de Vader. Voor anderen het goede wensen van de Vader. Hij we de zegen van God kunnen uitdelen. Hoe we Hem kunnen eren en hoe we heel ‘close’ met de Vader kunnen zijn.

De Vader bidden, prijzen en danken

De inhoud van het gebed, de lofprijzing en de dankzegging is in onderstaande teksten onderstreept.

Romeinen 15:5-6. Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

2 Korintiërs 1:3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost.

2 Korintiërs 11:31. De God en Vader van de Heer Jezus, de God die moet worden geprezen tot in eeuwigheid …
Opmerking: de apostel Paulus schrijft dit omdat hij wonderen van uitredding heeft meegemaakt.

Efeziërs 1:3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

Efeziërs 5:20. … en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Filippenzen 4:20. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Kolossenzen 1:3. In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u.

Kolossenzen 3:17. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem.

1 Tessalonicenzen 1:3. … en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.

Jacobus 3:9. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld.

1 Petrus 1:3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.

Naast bidden, prijzen en danken gaat het ook om erkenning van de eer, om gedenken, om zegenen en om uitspreken in de naam van de Heer.

Bidden om een zegen voor anderen

Naast danken kunnen we ook vanuit de relatie met de Vader het goede voor anderen wensen. Persoonlijk vind ik dat deze wensen lijken op zegeningen voor anderen.

De tekst hieronder is een uitspraak dat wat eenmalig is geweest in de hoop dat het zich verder zal herhalen.

Efeziërs 1:17. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.

Opmerking: de Griekse werkwoordsvorm bij ‘moge schenken’ is volgens de Interlinear Bible een actieve, subjectieve aoristus. Actief om je iets wil laten werken. Subjectief omdat je jezelf ondergeschikt maakt. De aoristus geeft ongeveer weer dat iets zich éénmalig heeft voorgedaan in het verleden, terwijl de precieze duur van de beschreven gebeurtenis of handeling van minder belang is.

2 Tessalonicenzen 2:16-17. Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.

Opmerking: In deze tekst komen vier woorden voor in de aoristus werkwoordsvorm. Alle vier hieronder onderstreept. De laatste twee staan in de wensvorm (de optativus) . (De eerste twee begrijp ik niet in welke vorm ze staan).

Hier zijn ook alle vier werkwoorden in de aoristus wensvorm.
1 Tessalonicenzen 3:11-13. Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Amen.

Van de apostel Johannes is deze tekst een geloofsuitspraak. Hij schrijft hoe het in de toekomst zal zijn.
2 Johannes 1:3. Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.

Je mag Zijn ‘schatten’ uitdelen.

Als je verbonden met de Vader mag je ook, Hij verwacht het zelfs van je, schatten uitdelen uit zijn schatkamer.

Een opmerking vooraf. Onze vertalingen maken deze teksten voorzichtig zodat het past bij onze Nederlandse verlegenheid bij dit soort uitspraken. Dat is wel jammer. Hieronder heb ik steeds de woorden doorgestreept die niet in het Grieks, de echte Bijbel dus, staan.

Dit spreekt de apostel Pauls uit.
Romeinen 1:7. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

1 Korintiërs 1:1-2. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, en van onze broeder Timoteüs. Aan de gemeente van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaje. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Galaten 1:3-4. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.

Efeziërs 1:1. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Efeziërs 6:23. Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Filippenzen 1:2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Filippenzen 2:9-11. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Kolossenzen 1:2. Aan de heiligen in Kolosse, onze gelovige broeders en zusters, die één zijn met Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.

2 Tessalonicenzen 1:2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

1 Timoteüs 1:2. Aan Timoteüs, mijn waarachtig kind in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!

2 Timoteüs 1:2. Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!

Titus 1:4. Aan Titus, mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze redder!

Filemon 3. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

De Vader kan door ons worden geëerd

Dit is de bedoeling van het leven met God. Dat God de Vader wordt geëerd door wie we zijn en door wat we doen. Hieronder twee teksten die laten zien hoe we dat kunnen doen.

Matteüs 5:16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Johannes 15:8. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

Het Aramese woord ‘Abba’

Drie keer staat het onvertaalde Aramese/Hebreeuwse woord Abba in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Het woord Abba zou je kunnen vertalen met Vader, maar het schijnt eerder papa of pappie te betekenen. Als zijn kinderen kunnen we ‘close’ zijn met de HEER.

Marcus 14:36. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’

Romeinen 8:15. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.

Galaten 4:6-7. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

De Godheid

Bij de uitleg in de Bijbel komt bij teksten over de Vader dikwijls ook de Zoon voor. Wie de Vader is, hoe Zijn relatie met de Zoon is en andersom en ook de relatie van Hen beiden met de mensen. Ook de relatie met de Geest komt in allerlei teksten voor.

Wie en hoe is de Vader

Er zijn vier gelijkenissen, die schetsen wie en hoe God de Vader is. Hieronder staan ze. Daarnaast zijn er nog allerlei uitspraken in teksten. Die teksten volgen na de gelijkenissen. Tekst waaruit is te zien wie en hoe God de Vader is onderstreept.

De gelijkenis van de verloren zoon
Lucas 15:11-20. Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Lucas 15:21-21. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.”

Lucas 15:22-24. Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

Lucas 15:25-32. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

De gelijkenis van de twee zonen
Matteüs 21:28-32. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.

De gelijkenis van de slechte landbouwers
Matteüs 21:33-36. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde.

Matteüs 21:37-42. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” en ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen?’ Ze antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.” Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’

De gelijkenis van de koninklijke bruiloft
Matteüs 22:1-6 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.

Matteüs 22:7-10. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.

Matteüs 22:11-14. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Overwegingen n.a.v. deze gelijkenissen
De gelijkenis van de slechte landbouwers zegt ook iets over de Zoon, namelijk dat de landheer Hem zendt en dat Hij door de slechte landbouwers wordt vermoord. En vervolgens dat de Heer maatregelen neemt n.a.v. de moord op de Zoon. Wat een overeenkomst met het leven van Jezus.

De gelijkenis van de koninklijke bruiloft zegt ook iets over de Zoon, namelijk dat de koning een bruiloftsfeest voor Hem organiseert en voor Hem gasten uitgenodigd.

De gelijkenis van de verloren zoon zegt ook iets over de mensen, die het goede kiezen, namelijk door terug te keren tot de Vader. Met hoe dan ook veel eigenbelang ook. Je zal met warmte worden onthaald.

De gelijkenis van de twee zonen zegt ook iets over de mensen, die het goede kiezen, namelijk ze doen wat de vader vraagt, ook al wilden ze eerst niet.

De gelijkenis van de koninklijke bruiloft zegt ook iets over de mensen, die met het feest mogen meedoen, namelijk ze gingen in op de uitnodiging. Alleen niet vergeten een bruiloftskleed aan te trekken, je moet wel echt mee doen.

In alle gelijkenissen zit ook iets over de ernst van de zaak. De oudste zoon miste door zijn boosheid het feest. De zoon, die wel ja zei maar nee deed loopt achter bij het binnengaan in het koninkrijk. Degenen, die de Zoon vermoorden worden het koninkrijk ontnomen. En in de laatste gelijkenis worden de moordenaars omgebracht en hun stad in brand gestoken.

Hieronder teksten uit het onderwijs van Jezus
Matteüs 11:25-26. In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

Lucas 10:21. Op dat moment begon Hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.

Matteüs 18:10. Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader.

Johannes 5:26. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf.

1 Korintiërs 8:6. … wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

Jacobus 1:16-18. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn. <>
Opmerking: ook dit is goed om te weten.

Samengevat: de Vader heeft leven in zichzelf, alles is uit Hem en ook voor Hem bestemd, bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. En de Vader is ook speciaal voor een eenvoudige en geringe mensen.

De Vader over en voor de Zoon

Matteüs 11:27. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Johannes 1:14. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Johannes 3:35. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen.

Johannes 5:19-21. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. Hij zal Hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.

Johannes 5:26-27. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader Hem gegeven. En omdat Hij de Mensenzoon is, heeft de Vader Hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.

Johannes 5:30. Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 5:35-37. Johannes was een lamp die helder brandde, en een tijdlang hebt u zich over zijn licht verheugd. Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. De Vader, die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over Mij afgelegd.

Johannes 6:27. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’

Johannes 8:15-18. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand. En wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader, die Mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, Ik getuig over mijzelf, en de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.

Johannes 8:27-28. Zij begrepen niet dat Hij tegen hen over de Vader sprak. Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen.

Johannes 8:38. Ik spreek over wat Ik gezien heb bij mijn Vader.

Johannes 8:54. Het is de Vader die Mij eert.

Johannes 10: 17-18. De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.’

Johannes 10:25. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt over Mij,

Johannes 10:29-30. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.’

Johannes 10:36. … hoe kunt u Mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben?

Johannes 12:48-50. Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’

Johannes 13:3. Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom.

Johannes 16:15. Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengejaagd worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en Mij alleen achterlaat. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij.

Johannes 18:11. Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’
Opmerking: de Vader kan een levensbeker uitreiken om uit te drinken.

Galaten 1:1. Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Hem uit de dood heeft opgewekt.

Hebreeën 1:5. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’?
Opmerking: de HSV vertaalt Vader met een hoofdletter

2 Petrus 1:17. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

1 Johannes 4:14. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld
Opmerking: de HSV vertaalt met zaligmaker in plaats van redder.

Samengevat: de Vader heeft de Zoon verwekt, Hij geeft Hem lief, Hij is bij Hem, Hij heiligt Hem, eert Hem, vertrouwd Hem alles toe, zendt Hem als zaligmaker van de wereld, geeft Hem alles wat Hij nodig heeft, ook grootheid, draagt Hem op wat hij moet zeggen, geeft Hem een moeilijke opdracht (beker) geeft Hem macht, ook eer en luister. De Vader geef macht en volmacht aan de Zoon om leven te geven. De Vader getuigt over Jezus. De Vader wekt de Zoon op uit de dood.

De Zoon over en voor de Vader

Het gedeelte in de tekst dat is onderstreept dat gaat over wat de Zoon weet of zegt over of doet voor de Vader.

Dit zei Jezus tegen Maria en Jozef toen ze hem zochten in Jeruzalem.
Lucas 2:49. Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’

Matteüs 11:27b. … en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Jezus vlak voor de gevangenneming.
Matteüs 26:39. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.
Matteüs 26:42. Voor de tweede maal liep Hij bij hen vandaan en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals U het wilt.

Hier de parallelle tekst.
Lucas 22:42-43. Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven.

Matteüs 26:53. Je weet toch dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen of Hij stelt Mij onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking

Bij de kruisiging.
Lucas 23:34. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.
Opmerking: de mensen, die dit deden waren ontoerekeningsvatbaar.

Lucas 23:46. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.

Johannes 2:16. … en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’

Johannes 6:46-47. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen Hij die van God komt, heeft Hem gezien. Werkelijk, Ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven.

Johannes 8:29. En Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.

Dit zegt Jezus.
Johannes 8:49. Ik eer mijn Vader

Johannes 11:41-42. Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord. U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 

Johannes 17:5. Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.

Johannes 20:17. ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

1 Korintiërs 15:24. En dan komt het einde en draagt Hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.

Dit is een indrukwekkend hoofdstuk. Jezus erkent de tempel als het huis van de Vader. De Zoon heeft de Vader gezien. Hij doet altijd wat de wil van de Vader is. De Zoon erkent dat Hij gezonden is door de Vader. Hij alleen kent de Vader. Daarom laat de Vader Hem niet alleen. Jezus kan altijd de hulp inroepen van God de Vader. De Zoon eert de Vader. Hij vraagt om vergeving voor mensen. Hij erkent de verhoring bij een wonder. Hij vraagt om majesteit. De Zoon legt zijn geest in Gods handen. De Zoon stijgt op naar de Vader. De Zoon draag het koningschap over aan God de Vader.

De Vader en de Zoon samen

In dit hoofdstuk gaat het over wat de Vader en de Zoon volgens de Bijbel samen hebben. Wat ze samen hebben is onderstreept.

Lucas 10:22. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’
Opmerking: het laatste deel heeft betrekking op de relatie met mensen, zie ook het hoofdstuk hieronder.

Johannes 5:17-18. Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ Dat was voor de Joden een reden te meer om Hem te willen doden, want niet alleen ondermijnde Hij de sabbat, maar bovendien noemde Hij God zijn eigen Vader, en stelde zichzelf zo aan God gelijk.

Johannes 8:16. En als Ik al oordeel, Mijn oordeel is waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, Die Mij gezonden heeft. [HSV]

Johannes 8:19. Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.
Opmerking: deze tekst staat ook in het hoofdstuk met waarschuwingen.

Johannes 10:15. … zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

Johannes 10:37-39. Als wat Ik doe niet van mijn Vader komt, geloof Me dan niet, maar als dat wel het geval is en toch gelooft u Mij niet, geloof dan tenminste wat Ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’

Johannes 12:27-28. Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’

Johannes 13:1. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader.

Johannes 15:1. ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.

Johannes 16:17. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”?

Johannes 16:28. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.’

Johannes 17:1. Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.

Samengevat gaat het over: van elkaar weten, elkaar kennen, samen werken aan één stuk door, samen beoordelen, spreken en terugspreken (een stem), er vandaan komen en weer terugkeren, grootheid laten zien en dan nog dat beeld: wijnstok en wijnbouwer. Als wij als mensen Jezus kennen dan kunnen we ook de Vader kennen. En kunnen dat ook begrijpen.

De Vader, de Zoon en de Geest?

Ik ben wel eens in een katholieke dienst geweest waar tientallen keren als een soort formule ‘de Vader, de Zoon en de Geest’ werd genoemd. De drie-eenheid. Al in de vroege kerk een strijdpunt. Er is over die leerstelling wel bloed gevloeid en oorlog gevoerd.

Bij mijn weten is dit, naast de doop tekst in Matteüs 28, de enige tekst die ook verwijst naar die drieslag, waarbij dan nog de Zoon, het Woord wordt genoemd. En die zin ook nog niet in de oudste handschriften voorkomt. Vandaar de vraag

1 Johannes 5:7-8. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn tot één.
Opmerking: vers 7 komt alleen voor in latere handschriften. De NBV21 neemt dit vers dan ook niet op.

De Vader en de Zoon met de mensen

In deze teksten is aangegeven waarmee de mensen van de Vader en de Zoon kunnen genieten. Waar ze van kunnen genieten is in onderstaande teksten onderstreept.

Lucas 10:22. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

Lucas 12:30-32. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk geschonken.

Lucas 22:28-30. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij Mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader Mij voor het koningschap bestemd heeft: jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.

Lucas 24:49. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Johannes 1:18. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.
Opmerking 1: de HSV vertaalt de zin na de komma anders: maar de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
Opmerking 2: het verschil tussen ‘de enige Zoon’ (NBV) en ‘de eniggeboren Zoon’ (HSV) komt doordat de NBV een andere versie van de Griekse tekst gebruikt.

Johannes 4:21-24. ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.’

Johannes 10: 14-15. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 

Johannes 15:9-10. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

Johannes 15:15-17. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Johannes 15:26-27. Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.
Opmerking: de pleitbezorger is degene, die er bij geroepen kan worden.

Johannes 17:11. Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.

Johannes 17:21. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Handelingen 2:32-33. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij over ons uitgegoten, en dat is wat u ziet en hoort.

1 Korintiërs 8:6. Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

1 Tessalonicenzen 1:1. Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus.

2 Tessalonicenzen 1:1. Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus.

Hier gaat het om een ketting een opeenvolging. Als je verbonden bent met de Vader en de Zoon, geef je die verbinding ook weer door als je met anderen verbonden bent.
1 Johannes 1:3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

1 Johannes 2:23-24. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. 

Wat brengt het samen met de Vader en de Zoon teweeg voor mensen?
Jezus leert zijn discipelen de Vader kennen.
Jezus kent zijn discipelen en zijn discipelen Hem.
Jezus heeft zijn discipelen lief.
Jezus noemt zijn discipelen vrienden.
Jezus droeg zijn discipelen op om op weg te gaan en vrucht te dragen en dat de Vader dan alles zou geven wat ze Hem in mijn naam zouden vragen.
Jezus roept de mensen op om Hem te aanbidden in Geest en in waarheid.
Jezus zal zijn discipelen de pleitbezorger, degene, die erbij geroepen kan worden bezorgen.
Hij bewaart hen door Zijn naam, zodat ze onderling één zijn.
Doordat ze één zijn in de Vader en de Zoon zal de wereld geloven dat Jezus door de Vader is gezonden.
De Geest werd over de discipelen uitgegoten.
Als gemeente kun je toebehoren aan de Vader en de Zoon.
Als je met de Vader en de Zoon bent verbonden zullen mensen, die zich met jou verbinden ook met de Vader en de Zoon verbonden zijn.

Jezus en wij in relatie tot de Vader

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Ten eerste wat het leerling zijn van Jezus tot gevolg heeft. En ten tweede wat de Vader voor ons kan doen. En dat laatste is door Jezus bewerkt.

Wat leerling zijn van Jezus tot gevolg heeft

Wat Jezus voor de mensen of in het bijzonder voor zijn leerlingen doet is hieronder in de tekst onderstreept.

Johannes 13:1. Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.

Hier spreekt Jezus over de Geest van de waarheid.
Johannes 16:8-11. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, oordeel – dat de heerser van deze wereld is veroordeeld.

En hier spreek Jezus ook over de Geest van de waarheid.
Johannes 16:17. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.

Johannes 16:23-24. Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Johannes 16: 25. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat Ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel.

Johannes 16: 26-27. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef Ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van God ben gekomen.

Johannes 20:21. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’

Romeinen 6:3-4. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Efeziërs 2:16-18. Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Opmerking: het gaat om gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de volken.

Efeziërs 3:12-15. Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God; door ons geloof in Hem mogen wij daarop vertrouwen. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want het leidt tot uw luister. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.

Efeziër4:3-6. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Kolossenzen 1:12. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 

Kolossenzen 2:1-3. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. [HSV]

Jacobus 1:27. Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.

Samengevat. Hij heeft de mensen, die Hem toebehoren lief. Hij zal de wereld in het ongelijk stellen. De Geest van Jezus zal ons alles bekend maken. Ook zonder in beelden het duidelijk te maken. De Vader zelf heeft ons lief. Alles wat we vragen in de naam van Jezus zal Hij geven. We worden ook uitgezonden. En we leiden een nieuw leven. We ontvangen vrede. We zijn een met de mensen die dichtbij en veraf waren en zijn. De moed niet te verliezen. De eenheid te bewaren. De Vader prijzen en danken, zie ook het aparte hoofdstuk over dit onderwerp. We mogen geheimenissen leren kennen. Hij vraagt van zijn leerlingen om weduwen en wezen bij te staan en jezelf de vrijwaren van smetten van de wereld.

Wat Jezus voor ons doet in relatie tot de Vader

Wat Jezus voor ons doet in relatie tot de Vader is in onderstaande teksten onderstreept.

Johannes 5:22-23. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar Hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

Johannes 12:26. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Het hoofdstuk Johannes 14 gaat bijna helemaal over wat Jezus voor ons doet in relatie tot de Vader.

Johannes 14:6-11. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet.

Johannes 14:12-14. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

Johannes 14:16-18. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. [HSV]

Johannes 14:19-21. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Johannes 14:22-24. Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben.

Johannes 14:25-26. Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 14:27-31. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij, maar zo zal de wereld weten dat Ik de Vader liefheb en doe wat de Vader Me heeft opgedragen.

Johannes 17:24-26. Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

1 Johannes 2:1. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.

Openbaring 1:4-6. Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader

Samengevat. Het is Jezus, die ons beoordeelt. Als je Jezus volgt zal je door de Vader worden geëerd. Wij zullen ook de Vader kennen. De Vader doet zijn werk door Jezus en wij hebben er ook een rol in. Wat wij vragen in de naam van Jezus zal Hij doen. De Vader zal ons een andere trooster geven (een andere is een andere naast Jezus). Jezus is in ons. We zullen de liefde van de Vader en Jezus ontvangen. En Jezus zal zich bekendmaken aan ons. De Vader en de Zoon zullen bij ons wonen. De pleitbezorger zal alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Jezus tegen ons heeft gezegd. We ontvangen een zeer bijzondere vrede. De liefde van God de Vader en de Zoon blijft in ons. Bij die pleitbezorger kunnen we ook terecht als we zondigen.

Tenslotte: De Zoon heeft ons van onze zonden bevrijd door zijn bloed en een koninkrijk uit ons gevormd en ons gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Zie Openbaring 1:6.

Het is een serieuze zaak

De Vader en de Zoon kennen en ook waar ze voor staan is een serieuze zaak. Dat blijkt uit verschillende teksten. Uit teksten waaruit blijkt dat er nog zaken zijn verborgen, die in de toekomst zullen worden geopenbaard.

Dat blijkt uit het feit dat er een voorbestemming waar we geen invloed op lijken te hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat Jezus zich bijzonder inspant om mensen tot bezinning te brengen.

We weten niet alles

In de Bijbel komt regelmatig voor dat er iets niet wordt geopenbaard. In relatie tot God de Vader gaat het om deze geheimenissen.

De Vader bepaalt, op Zijn tijd, wie de belangrijke leiders zijn.
Matteüs 20:23. Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’
Les: richt je niet op ereplaatsen. Als anderen een ereplaats willen faciliteer dat dan niet.

De Vader bepaalt wanneer de laatste dag er zal zijn, wanneer die tijd zal zijn dat weten we niet.
Matteüs 24:36. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.
Marcus 13:31-32. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.
Les: ga niet speculeren over het eind van de tijd, doe nu al wat je moet doen.

Dat is een woord van Jezus, die voor mij persoonlijk, een geheimenis is.
Matteüs 26:29. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’
Opmerking: <<ik begrijp de bedoeling niet van dit vers>>

De omstanders van Jezus wisten dit niet en sinds die tijd weten ook velen dit niet.
Johannes 8:42. Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u Mij liefhebben, want Ik ben bij God vandaan gekomen toen Ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
Les: als je Jezus niet liefhebt, dan hoor je sowieso niet bij de Vader.

De Vader zal op Zijn tijd het koningschap over Israël herstellen, wanneer dat zal zijn weten we niet.
Handelingen 1:6-7. Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

We zijn voorbestemd

Het is belangrijk om te beseffen dat het God de Vader is, die ons heeft gezocht en gekozen. Dat is goed voor ons om bescheiden te blijven. In de theologie heet dit de uitverkiezing.

Matteüs 15:13. Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt.
Les: goed om bescheiden te blijven nadenken of je wel door God bent geplant. En ook om bij anderen te kijken of ze door de hemelse Vader zijn geplant.

Matteüs 25:34. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Les: we krijgen een groot geschenk terwijl we er geen recht op hebben.

Johannes 6:37-40. Iedereen die de Vader Mij geeft zal bij Mij komen, en wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen, want Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik zelf wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste dag.
Les: als je hoort bij degenen, die de Vader aan de Zoon heeft gegeven dan zal hij je laten opstaan op de laatste dag.

Johannes 6:43-47. Jezus zei: ‘Houd op met protesteren. Niemand kan bij Mij komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem bij Me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag laten opstaan. Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem leert, komt bij Mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen Hij die van God komt, heeft Hem gezien. Werkelijk, Ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven.

Johannes 6:64-66. Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie Hem zou uitleveren. ‘Daarom heb Ik jullie gezegd,’ zei Hij, ‘dat iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met Hem mee.

1 Petrus 1:2. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

Judas 1:1-2 Van Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jakobus. Aan allen die geroepen zijn en aan wie de liefde van God, de Vader, en de bescherming van Jezus Christus ten deel vallen. Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.

Openbaring 14:1. Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden.
Opmerking: dit aantal van mensen lijkt van te voren te zijn bepaald.

Jezus probeert tot bezinning te brengen

Jezus probeert zijn tegenstanders tot bezinning te brengen.
Johannes 5:43. Ik ben gekomen in naam van mijn Vader, maar u accepteert Mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren.

In dit vers maakt Jezus duidelijk wat het gevolg is van Hem niet willen kennen
Johannes 5:45. U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.

Jezus nodigt de mensen uit om Hem te leren kennen maar dat doen de vragenstellers niet.
Johannes 8:19. Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’
Opmerking: deze tekst staat ook in het hoofdstuk de Vader en de Zoon samen.

Jezus probeert zijn tegenstanders tot bezinning te brengen.
Johannes 10:31-32. Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; om welke goede daad wilt u Me stenigen?’

Jezus probeert nogmaals zijn tegenstanders tot bezinning te brengen.
Johannes 10:37-39. Als wat Ik doe niet van mijn Vader komt, geloof Me dan niet, maar als dat wel het geval is en toch gelooft u Mij niet, geloof dan tenminste wat Ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ En weer wilden ze Hem grijpen, maar Hij ontsnapte.
Opmerking: deze tekst staat ook in het hoofdstuk de Vader en de Zoon samen.

Jezus probeert nogmaals zijn tegenstanders tot bezinning te brengen.
Johannes 15:23-25. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. En ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit gedaan heeft. Maar ze hebben het gezien, en toch Mij en mijn Vader gehaat. Zo moest in vervulling gaan wat in hun wet staat geschreven: “Ze hebben Mij zonder reden gehaat.

Jezus bereidt zijn leerlingen voor op kwaad van degenen, die de Vader niet kennen.
Johannes 16:1-3. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze (de Joodse leiders) doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen.

Johannes vertelt wat waarheid is over liefhebben van de wereld en de wil van God doen.
1 Johannes 2:15-17. Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – begeerte, inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Johannes helpt om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
1 Johannes 2:22-23. Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? Wie de Vader en de Zoon niet erkent, is de antichrist. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het tot bezinning brengen gebeurt op diverse manieren.
Door de spiegel voor te houden: toch raar dat je eerder accepteert als iemand in zijn eigen naam komt. En, je kent God niet. En, je hebt wonderen gezien en goede daden en toch heb je haat. En in de Bijbel is dit al voorzegt.
Voorbereiden op moeilijkheden: uit de synagoge gezet, gedood worden.
Het vertellen wat de consequenties zijn: Mozes klaagt je aan, de wereld gaat voorbij, je bent een antichrist.
Door mooie beloften: je blijft tot in eeuwigheid als je de wil van God doet.

Andere bronnen

Ik ken diverse boeken waar het gaat over God de Vader. Er zijn ook soort van conferenties, de zogenaamde Vaderhart scholen.

Hier de boeken:
– Het Vaderhart van God van Floyd Mc Clung (al uit 1984)
– De Liefde van de Vader van Ed Piorek
– Ervaar Vaders omhelzing van Jack Frost
– Als een Vader van Lin Button
– Als een Moeder van Lin Button.

Floyd Mc Clung schetst in zijn boek Het Vaderhart van God allerlei voorbeelden waarom mensen niet in God als een liefdevolle vader kunnen geloven en hoe hij daar in gesprekken mee om is gegaan. In zijn boek staat ook een stappenplan met zeven stappen van bladzijde 85 tot 108 om te genezen van je innerlijke wonden om de liefde van de Vader te kunnen ervaren. Stap 1 is: geef toe dat je genezing nodig hebt. Floyd noemt dan een flink aantal eventuele oorzaken die je langs kan gaan of die ook voor jou gelden, zodat je weet wat de weg naar herstel is.

Hij schrijft: “Als je volledige genezing en maximale zegen wil ontvangen werk dan de volgende stappen langzaam door en biddend door”. Dat is een algemeen principe, dat is geloof. Betaal je een prijs in geloof, dan krijg je veel zegen terug. Dat is ook het geloof. Zoek je de gemakkelijkste weg, tsja wat dan, dat weet ik ook niet.

Het boek De Liefde van de Vader van Ed Piorek is een inleidend boek. Het raakt met allerlei verhalen onze problemen met het beeld van God als vader aan. Hij schetst enkele beelden van typen vaders: de prestatiegerichte vader, die kan ons angstig maken over onze prestaties, de passieve vader, die kan zorgen dat we ons eenzaam voelen en de straffende vader, die kan zorgen dat we ons angstig, schaamtevol en boos voelen. Veel psychische problemen zijn ontstaan door de diepe wonden die verkeerde vaders hebben veroorzaakt. Het vaderhart van God vinden, kan dan de oplossing zijn voor genezing op dit terrein.

In dit boek staat ook een citaat van de Hervormer Maarten Luther. “Ik heb moeite met het bidden van het Onze Vader. Want wanneer ik Ónze Vader’ zeg, denk ik aan mijn eigen vader. Mijn eigen vader was hard, onbuigzaam en meedogenloos. Ik kan het niet helpen dat ik ook zo aan God denk.
Het boek verwijst naar een lied van Brian Doerksen Father I Want You to Hold me. Op You Tube te vinden.

Het boek Ervaar Vaders omhelzing van Jack Frost is een vrij dik, 301 bladzijden, zelfhulp boek. Het boek met vooral persoonlijke verhalen wat de liefde van God de Vader is en inhoudt en geeft vervolgens allerlei mogelijke oorzaken aan waardoor je de liefde van de Vader niet kunt ervaren. Van al die oorzaken geeft het boek ook handvatten hoe je je kunt bevrijden, genezen of bekeren zodat je de liefde van de Vader wel kunt ervaren. Een apart hoofdstuk in ingericht om het moederhart van God te ervaren (bladzijde 159 tot 180).

De hier genoemde boeken zijn voor iedereen geschikt. Ze lezen snel en gemakkelijk. De boeken van Lin Button zijn voor een beperkter publiek. Ze noemt allerlei punten, die niet in de andere boeken staan. Het boek ‘Als een Moeder’ gaat ondanks de titel en de tekst over God als moeder over innerlijke menselijke aspecten, die nodig zijn voor genezing. Het boek als een Vader <<nog toevoegen>>

En dan is er nog het boek De Uitnodiging van W. Paul Young. Het gaat in roman vorm over de Vader, de Zoon en de Geest. Dit kan wel een heftig boek zijn, maar ook wel nuttig om van te vaste beelden over God af te komen.

Overwegingen

De Bijbel schetst het beeld van God als een vader. Het is in de Bijbel een vader, die gehoorzaamheid en ontzag van zijn kinderen verwacht. Maar als ze dat meebrengen is Hij ook een liefdevolle vader en geeft deze Vader ook bijzonder veel.

Als je geen ongehoorzaam en ontzag aan de dag wil leggen als mens, dan houdt God de Vader zich ook op afstand. Maar Hij is er dan weer als je Hem met respect benadert.

Veel mensen hebben niet het beeld van God als liefdevolle vader. Hoe komt dat. Dat kan zijn door opvattingen en gedrag van kerken en kerkleiders.

Dat kan zijn door traumatische ervaringen in hun leven. Zo kan het beeld van God als vader door ons mensen zwaar ingekleurd door ervaringen met de eigen vader.

Het kan ook zijn dat je bewust of onbewust niet het leven leidt zoals dat door God de vader wordt voorgehouden. En dat je daardoor een moeilijk leven hebt en daarvan God de schuld geeft.

En tenslotte kan het ook zijn dat je tegen het hele concept van het leven bent. Je zit in een leven, dat je niet hebt gewild. Dat begrijp ik, maar zo is het leven nu eenmaal. Wij zijn de klei in de hand van de pottenbakker. Voeg je in en ga niet tegenstribbelen.

Hoe kun je het juiste beeld van God als vader communiceren? Deze studie hoopt daar aan bij te dragen. Ik hoop het ook door mijn houding te communiceren. En ik hoop dat anderen, die God ook als liefdevolle vader hebben leren kennen dat ook communiceren.

Tenslotte wil ik nog op een paar beperkingen van deze studie wijzen. Als het goed is staan in deze studie alle teksten waar God als vader wordt genoemd. Er zijn natuurlijk ook nog veel teksten, die indirect naar God als vader verwijzen. Die heb ik niet in deze studie verzameld.

Een voorbeeld is deze tekst hieronder waar het over kinderen van God gaat.
Johannes 1:12. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Samenvatting

Het beeld van God als Vader komt dertig keer meer voor in het Nieuwe dan in het Oude Testament. Het is vooral Jezus, die uitspraken doet over wie de Vader is. De apostelen voegen in de brieven daar slechts nog enkele opmerkingen aan toe.

Je zou kunnen denken dat het beeld van God als vader is ontstaan uit onze aardse relaties waarbij we als kinderen een vader hebben. Maar dat lijkt mij niet correct. Het is juist andersom. Er was eerst God de Vader en de menselijke vaders kunnen hopen daar een afspiegeling van te zijn.

Die enkele tekst over God als moeder geeft toch wel gelijk aan dat in God zowel het vaderlijke als het moederlijke is verenigd. Waarom de Bijbel vooral de nadruk legt op het vaderlijke van God is mij niet bekend.

Er staat wel in 22 teksten dat de Vader de Zoon heeft gezonden. Dus dat is duidelijk. Er staat één keer dat Jezus zijn discipelen op dezelfde manier zendt. En er staat een keer dat de apostel Paulus door God is gezonden.

Ook het woord liefde valt dikwijls in teksten, wel 24 keer. De band, die we met God en met elkaar hebben is een band van liefde.

Hieronder een selectie van de prachtige uitspraken in de teksten. Uitspraken die ikzelf mooi vind. Iemand anders zal anderen uitkiezen.

De tempel is en was op aarde het huis van de Vader, Johannes 2. Er is plek voor ons in het huis van de Vader, Johannes 14.

De Bijbel leert ons van allerlei over de godheid. Jezus is de enige Zoon van de Vader. De Vader heeft de Zoon lief. De Vader heeft Jezus de volmacht gegeven om geestelijk voedsel uit te delen, Johannes 1, 3 en 6.

Wie Jezus dient zal door de Vader worden geëerd, Johannes 12. Jezus leert ons om God als Vader aan te spreken. Bid: Onze Vader, Matteüs 6.

De Vader is de wijnbouwer, de zoon de ware wijnstok, Johannes 15. De Vader toont de grootheid van de Zoon, Johannes 17 en 2 Petrus. Het eeuwige leven is van de Vader, 1 Johannes.

De Vader onthult dingen aan eenvoudige mensen en de geringen hebben direct invloed bij de Vader, Matteüs 10 en 18.

Lessen voor ons persoonlijk

Let op dat het om je daden gaat. Mooie voornemens, die je niet uitvoert en vrome praat, dat werkt bij God averechts.

Leren om God als je vader te zien is essentieel om te leven in geloof. Anders ben je verweesd. Het is de Geest van Jezus, die ons helpt om God Abba, dat is, mijn vader, te noemen. Ons woord ‘pappa’ komt daar dicht bij. Romeinen 8 en Galaten 4.

Als je zelf een vader bent, dan is God de Vader hét voorbeeld om na te volgen. Meer nog: je kunt ook alleen een geestelijk vader zijn. Ook dan is God de Vader hét voorbeeld. En ook nog: als vrouw kun je ook je vaderlijke kant laten zien.

Wat is de taak van God de Vader en dus ook voor ons?
Zorgen voor voedsel en kleding. Matteüs 7.
Bescherming
Hij is er altijd, ook als de nood hoog is.
Hij helpt als we iets moeten spreken, Matteüs 10:20.
We zijn altijd alert net zoals God de Vader, Johannes 5.

Wat geeft God de Vader ons extra?
De Geest, dat is de belofte van de Vader, Handelingen 1:4.

Om serieus te nemen.
God de Vader heeft ook weet van de dingen, die we buiten het openbare leven doen. ‘In het verborgene’, Matteüs 6.
Noem niemand Vader, rabbi, leraar of laat je ook zo niet noemen, Matteüs 23.

Tenslotte nog twee teksten om ter harte te nemen:
Johannes 20:21. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.
Openbaring 1:6. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader

En vergeet niet. Een daad in geloof wordt beloond. Investeer je veel, dan is er overvloedige zegen. Geef je een klein beetje, tsja, vul het zelf dan maar in.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.