Instructie vieren Avondmaal

Deze pagina wil een praktische hulp zijn om de maaltijd van de Heer te vieren.

Als eerste enkele algemene principes en daarna praktische tips per element van de viering. Tenslotte enkele onderwijstips.

Uitgangspunten

Kan iedereen met een groep mensen de maaltijd van de Heer vieren? Ja en nee. Ja als er een sterke serieuze wens is en het in kerkelijk of gemeentelijk verband is toegestaan. Nee in andere gevallen.

Enorm op de Heer betrokken mensen kunnen de maaltijd vieren en het zal hen dan veel brengen. Als mensen er oppervlakkiger aan deelnemen dan zal het hen ook minder brengen. Dit geldt ook voor een groep mensen, die deelnemen. Voor een betrokken of een minder betrokken groep geldt hetzelfde.

Als mensen Jezus niet zien als hun Heer dan is deelnemen aan de maaltijd van de Heer misplaatst. Beter voor jezelf en anderen om dit dan niet te doen.

Als de groep, waarmee je de maaltijd van de Heer wil vieren onderdeel is van een kerk of christelijke gemeente, dan is het goed als die groep zich houdt aan de regels, die gelden voor de betreffende kerk of gemeente.

Als het om een groep gaat, die uit diverse kerken en gemeenten komt dan ben je vrij van die regels, maar je dient je zeker, ten allen tijde, wel te richten op de bedoelingen van onze Heer. Wat die bedoelingen zijn, is ons gegeven in zijn onderwijs.

Kinderen laten deelnemen aan de maaltijd van de Heer? Die kinderen, die de betekenis beseffen kunnen zondermeer deelnemen lijkt mij.

Kun je ook thuis alleen of samen met je partner de maaltijd van de Heer vieren. Zeker.

Praktische adviezen.

Om op een goede manier de maaltijd van de Heer te vieren is nodig:
1. De inhoudelijke voorbereiding voor degene, die verantwoordelijk is voor de viering.
2. De praktische voorbereiding.
3. Het onderwijs voorafgaand aan de maaltijd.
4. De viering zelf.
5. De afsluiting.

Inhoudelijke voorbereiding verantwoordelijke

Lees het onderwijs door, dat hieronder staat. Mocht je tijd hebben bestudeer dan ook de studie, die op deze site staat.

De praktische voorbereiding.

Je moet zorgen dat de elementen van de viering, het brood en de wijn er zijn.

Het mooist is als je het met ongezuurde brood, matses, kan vieren omdat dat onze verbondenheid met onze geloofswortels in het volk Israël aangeeft. Is dat er niet, dan kun je ook gewoon brood nemen.

Het brood moet rondgedeeld kunnen worden. Een schaal of een bord is handig.

Rode wijn is het mooist. We hebben het over het bloed dat Jezus voor ons vergoten heeft. Je kunt ook druivensap nemen, vooral als er mensen zijn, die niet tegen alcohol kunnen.

Een beker met wijn om die rond te laten gaan is mooi. Maar in pandemie tijden is het verstandiger om kleine glaasjes of bekertjes te gebruiken.

Het onderwijs voorafgaand aan de maaltijd.

Het onderwijs in het koninkrijk van God heeft twee elementen. De ene is ‘weten’, met je hoofd, je verstand en de tweede is ‘kennen’, wat je met je hart doet.

Hou er rekening mee, dat de maaltijd van de Heer iets groots is wat we alleen maar enigszins kunnen bevatten. De Heer zal je steeds weer nieuwe kanten openbaren.

Je kunt met ‘weten’ beginnen. Dat het een verbondsmaaltijd is en wat het verbond inhoudt waar de elementen van brood en wijn een beeld van zijn. Ook belangrijk om te weten is dat deze maaltijd ook door het volk Israël, in een andere vorm weliswaar, werd gevierd.

Bij het onderdeel ‘kennen’ kun je vertellen wanneer de maaltijd van de Heer is ingesteld. Namelijk op een dramatisch moment in de geschiedenis van de mensheid. Je kunt over de maaltijd lezen uit het evangelie van Lukas, dat gaat over dat dramatische moment. En je kunt lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs waarmee hij de gemeenten over dit onderwerp onderwijst. De tekstgedeelten staan hieronder.

Bij het onderwijs is altijd de vraag: wat weet men al en wat is nu nog meer nodig om te weten. Overigens, herhalen is ook goed.

De viering zelf

Je kunt allerlei vormen kiezen voor de viering. Zo is een vorm dat je als verantwoordelijke het brood breekt en uitdeelt.

Je kunt ook anderen het brood laten uitdelen. Of dat deelnemers het aan elkaar uitdelen. Het meest praktisch is dan dat je een stukje brood geeft aan de persoon aan je rechterhand en dan de schaal links doorgeeft. Die persoon geeft jou dan een stukje brood en geeft dan ook weer links door.

Je kunt als verantwoordelijk voor het uitdelen zeggen: Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van Christus is verbroken tot vergeving van zonden en heling van ons lichaam.

En onderling zou je kunnen zeggen: Het lichaam van Christus voor jou verbroken tot vergeving van je zonden.

Schenk de wijn in als verantwoordelijke en geef anderen daarvan te drinken. Of laat het ook anderen geven. Of geef de wijn aan elkaar.

Als je één beker gebruikt, dan geef je die aan de persoon aan je rechterhand en geef je vervolgens de beker door aan degene, die links van je zit, dan jou dan de beker geeft.

Als verantwoordelijke kun je vooraf zeggen: Neem, drink, gedenk en geloof dat het bloed Christus is vergoten zodat wij leden van zijn nieuwe verbond zijn.

En onderling kun je zeggen: Het bloed van Christus voor jou vergoten tot verzoening van zonden.

De afsluiting.

Wellicht heeft er iemand een woord, een beeld of iets anders gekregen. Dat kan worden gedeeld. Sta bij wat gedeeld is even stil. Misschien heeft iemand er nog een vervolg op. Een ander wil misschien ook nog wat delen.

Je kunt afsluiten met liederen, bemoedigende teksten en zeker een zegen zoals de Heer zij jullie genadig en schenke jullie overvloed.

Handreikingen voor het Onderwijs

Bij het onderwijs is goed om het moment waarop de maaltijd van de Heer werd ingesteld te memoreren. Zie de teksten uit de Bijbel hieronder, die je kunt gebruiken.

Het is goed om uit te leggen:
– Waar het brood en de wijn als elementen van de maaltijd voor staan.
– Wat de oude wortels zijn van deze maaltijd.
– Wat de Heer ons geeft via de maaltijd en hoe wij daar op kunnen reageren.

Als de mogelijkheid zich voordoet kun je ook nog verdiepen.

Voor de beleving is het goed om teksten uit de Bijbel te lezen over het moment van instelling van de maaltijd van de Heer.

Wat de maaltijd voor de Heer en voor ons betekent

De Heer biedt ons ‘verzoening’ aan. Door zijn leven te offeren staan we, als we ons met Hem verbinden, niet schuldig voor God en de naasten.

De Heer geeft ons de gave en de gaven van de Heilige Geest als we ons met Hem verbinden. Hij verwacht van ons dat we die gebruiken om Zijn Koninkrijk te vestigen.

De maaltijd van de Heer is een verbondsmaaltijd. Door deel te nemen aan de maaltijd geef je aan, dat je het verbond dat de Heer ons aanbiedt, aanneemt, en het accepteert.

In het gewone leven zouden we eenmalig een handtekening zetten, maar hier doen we dat door aan de maaltijd van de Heer deel te nemen. En door dit regelmatig te doen laten we zien dat het ons ernst is.

Brood en wijn

Het brood heeft diverse geestelijke betekenissen. Dat wat je nodig hebt voor het onderhoud van je lichaam. Dat wat God geeft voor ons geestelijk leven. Jezus zegt ik ben het brood des levens.

Het brood is ook het beeld van de gemeenschap omdat het uit diverse korrels graan is samengesteld.

Bij de maaltijd van de Heer gebruiken we bij voorkeur ongedesemd brood omdat dat het beeld is van een brood zonder zonde.

De wijn is vanwege haar smaak en ook haar uitwerking het beeld van vieren, van vrolijk zijn. Dat vieren en vrolijk zijn kan alleen maar door de werking van de Geest. Die geeft ons blijdschap.

Bij de maaltijd van de Heer denken we bij de wijn aan het bloed wat Jezus bij zijn dood vergoot. Hij deed dat voor de mensen, die Hem zouden volgen en die met Hem het Koninkrijk van God in deze wereld willen brengen.

De oude wortels

In de tijd van het boek Genesis lezen we al dat met het samen gebruiken van brood en wijn in de nabijheid van God een geestelijke doorwerking had. Genesis …

Bij de bevrijding van het volk Israël uit Egypte werd een soort maaltijd van de Heer ingesteld en gevierd. Daar hoorde ook het eten van het vlees van eenjarige schaap of geit bij. En het eten van bittere kruiden en matses.

Jezus stelde zijn maaltijd in bij zijn laatste Pesachmaaltijd.

Teksten uit de Bijbel om te lezen.

Deze twee delen, zou je kunnen lezen.

Een verslag van de viering van de maaltijd van de Heer uit een evangelie. Lukas 22:13-20 ‘Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’.

De apostel Paulus geeft aan de gemeente van Korinte richtlijnen voor een goed gebruik van de maaltijd van de Heer.

1 Korintiërs 11:23-26 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.