Les Kruisiging

In deze les staat wat volgens mij iedere christen zou moeten weten over het kruis en de kruisiging. En ook om op basis daar van een stappen te ondernemen.

Eerst over wat algemene zaken over het kruis en de kruisiging. Er zijn ruim tachtig verzen in het Nieuwe Testament over dit onderwerp. Het verwijst ook naar de dood door ophanging aan een boom of paal, die in het Oude Testament wordt genoemd.

Het was de meest wrede dood, die men in die tijd kon bedenken om iemand ter dood te brengen. Een kruisiging was een doodstraf, die door de Romeinen was bedacht om afschrikwekkend te zijn, om, op die manier, druk te leggen op de bevolking om vooral de Romeinse heersers gehoorzaam te zijn.

Veel aandacht is er in de Bijbel voor de beschrijving van de kruisiging van Jezus. Jezus is door de Romeinen met hulp van Joodse leiders en individuele Joden ter dood gebracht aan een kruis.

Ondanks dat zegt Jezus het volgen van Hem is als het kruis op je nemen.
Matteüs 16:24. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.

Dit zijn pittige woorden, het vraagt een radicale toewijding,

Er zijn ook minder moeilijke teksten. Die staan in Johannes 3:14-16, een tekst over een beeld van de kruisiging namelijk dat destijds de mensen van het volk Israël omhoog moest kijken als je genezen wilde worden van slangenbeten. Als je naar Jezus kijkt en Hem vertrouwt is het eeuwige leven voor je .

In de brieven van het Nieuwe Testament staat een verdere neerslag van het denken en beleven van het kruis en de kruisiging van Jezus.

In diverse teksten staat dat je je oude leven moet kruisigen om niet langer slaven van de zonde te zijn. Romeinen 6:6 bijvoorbeeld.

Als je alleen vanwege het comfort en de gezelligheid Jezus volgtt, dan leef je als vijand van het kruis van Christus. Filippenzen 3:18.

De weg van het kruis, die we gaan, geeft kracht van God. 1 Korintiërs 1:18

De dood van Jezus aan het kruis was een offer aan God voor de zonden van de wereld. Dat ene offer omdat Jezus een bijzonder mens was, de zoon van God, daardoor is er verzoening. Kolossenzen 2:14

Het is niet om over op te scheppen dat je een leider volgt, die aangeklaagd was voor oproer en tegen de religieuze elite was. En nota bene ook een beschamende dood is gestorven. Filippenzen 2:8.

De verzoening is niet alleen met God maar ook met de mensen van het Joodse geloof en de mensen van andere volken. Efeziërs 2:14-18.

1 Petrus 2:24. Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Komt het kruis en kruisiging ook in het Oude Testament voor? Nee, maar wel een dood, die enigszins ermee te vergelijken is. Namelijk de dood door ophanging aan een boom of een paal. De doodstraf van Jezus leek op de doodstraf aan een boom of een paal. Het houten kruis is als het ware een boom met twee takken.

In het Oude Testament staat er bij deze vorm van doodstraf ook een gebod bij. De gehangene moest voor zonsondergang uit de boom worden verwijderd, anders kwam er een vloek over het land.

Werkvorm
Het is goed om de werkelijkheid van het kruis ook enigszins te beleven. Dat kan door in de tijd van Pasen bij de Vrij Zijn organisatie de wonder van het kruis bijeenkomst te volgen. Dat kan ook online.

Als dat niet mogelijk is, kun je ook het boek va n Wilkin van der Kamp lezen, het wonder van het kruis. Ook goed om dat rond Pasen te doen.

Dit hoeft niet ieder jaar, maar neem eens een jaar dat je serieus door de tijd van de kruisiging van Jezus heen gaat.

Kijk terug in je leven dat je vanwege Jezus iets moeilijks moest doen, maak daar een verslag van. Als dat nog nooit is gebeurd, vraag dan de Heer om een moeilijke opdracht.

Als je óf de bijeenkomst heb gevolgd óf het boek hebt gelezen én je hebt een moeilijk traject gedaan, dan heb je deze les afgerond.

Samenvatting
Jezus roept op om zijn volgeling te zijn waarbij je het ergste in je leven kunt overkomen, zoiets als de kruisdood. Een stap om goed over na te denken. De andere kant is dat als je dat doet de beloning ook overweldigend is. Een nabije relatie met God en een bijzondere relatie hier met mensen, die daar ook voor kiezen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.