Studie Israël

In de boeken van de Bijbel komt het woord Israël veelvuldig voor in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En dat in diverse betekenissen.

De namen van het volk Israël

Het land en het volk wordt niet alleen Israël genoemd. Ze worden bij allerlei namen genoemd. Dit zijn de gegevens uit de Bijbel over de verschillende namen.

Een woord voor een inwoner van het land heb ik niet in het Oude Testament kunnen vinden. <<>>

 Hebreeuws of Grieks woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1יִשְׂרָאֵל
Yisra’el
EigennaamH3478Israël.
Komt 2.505 keer voor in 2.229 verzen.
2יִשְׂרָאֵל
Yisra’el (Aramaic)
EigennaamH3479Israël in de Aramese versie.
Komt 8 keer in 7 verzen.
3יִשְׂרָאֵל בֵֽית־ bajit Yisra’elCombinatieH1004 H3478Huis van Israël.
Komt 146 keer voor.
4Ἰσραήλ
Israēl
EigennaamG2474 SB0262Israël.
Komt 70 keer voor in 68 verzen.
5Ἰσραηλίτης  IsraēlitēsZelfstandig naamwoord mannelijkG2475 SB0263Israëliet.
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
 6Jacob   

Israël

Oorspronkelijk was het de naam van Jakob.
Aartsvader Jacob krijgt na zijn worsteling met de engel bij de Jabbok een nieuwe naam namelijk Israël. Zijn nakomelingen krijgen later ook die naam. De betekenis van de naam Israël wordt direct bij de naamgeving uitgelegd. Het is ook de eerste tekst in de boeken van de Bijbel waarin de naam van Israël voorkomt.

Er zijn dikwijls meer betekenissen van een woord of een naam mogelijk. Dat is ook zo met de naam Israël: God overwint, strijder van God, prins van God. Deze betekenissen sporen ook met de verklaring van de HEER in onderstaande tekst.

Genesis 32:28. De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet ​Jakob​ zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’
Opmerking: de context is vers 23-32.

Genesis 33:20. Hij richtte daar een altaar op, dat hij ‘El is de God van Israël’ noemde.

Genesis 35:10. Hij zei: ‘Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dragen: Israël is je nieuwe naam.’ Zo gaf God hem de naam Israël.

In totaal komt in het boek Genesis 43 keer het woord Israël voor. Behalve bij de profetische zegen van Jakob, of Israël te noemen gaat het steeds over aartvader Jacob, die zijn nieuwe naam had gekregen.

Boek Exodus

In het boek Exodus komt 170 keer de naam Israël voor. Hieronder de eerste keren dat dit woord in het boek voorkomt.

Exodus 1:1-5. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die met hem, Jakob, naar Egypte waren gekomen, ieder met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. In totaal waren daar toen zeventig personen die rechtstreeks van Jakob afstamden. Jozef was al langer in Egypte.

Exodus 3:16. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER , de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en Hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en Ik heb mij jullie lot aangetrokken.
Exodus 3:18. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden, en dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de HEER, de God van de Hebreeën, naar jullie toe gekomen is, en vraag hem toestemming om drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om de HEER, jullie God, offers te brengen.
Opmerking: hier staat ook de God van de Hebreeën, zie hoofdstuk hieronder.

Exodus 4:22. En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER : Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.
Opmerking: de opmerking ‘eerstgeboren zoon’ komt nog in een apart hoofdstuk terug.

Exodus 4:29. Toen gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte en daar riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar.

Exodus 5:1. Hierna gingen Mozes en Aäron naar de farao, en ze zeiden tegen hem: ‘Dit zegt de HEER , de God van Israël: Laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van Mij een feest te vieren.’

<<Hosea 12:3. Zou ook een betekenis van de naam bevattten>>

Het woord Israëliet iemand van het volk Israël heb ik niet in het Oude Testament kunnen vinden. Wel het huis van Israël. In het Nieuwe Testament is wel het woord Israëliet te vinden.

Het volk wordt ook nog wel eens Jacob genoemd in de profeten boeken. Dan is het vooral een aanduiding voor het volk in zijn oude natuur.

Hebreeër

Bij het woord Israël is in het Oude Testament geen woord voor hoe iemand van het volk Israël heet. Het woord Hebreeër kent alleen een naam voor een mens, maar er is geen land dat zo heet.

 Hebreeuws of Grieks woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1.עִבְרִי `IbriyBijvoeglijk naamwoord EigennaamH5680Een Hebreeër.
Komt 34 keer voor in 32 verzen.
2.Ἑβραῖος HebraiosZelfstandig naamwoord (mnl)G1445 SB0153Hebreeër. Het woord komt 4 keer voor in 3 verzen.

Dat zijn de mensen die afstammen van Eber of Heber. Hij was de zoon van Selach, kleinzoon van Arpachsad, achterkleinkind van Sem, een van de zonen van Noach.

Het kan ook de benaming zijn bij Egyptenaren van mensen van de andere kant, een immigrant. Het kan ook de benaming zijn van een sociale klasse. Zoiets als de huidige bedoeïnen. Mensen met een heel andere cultuur.

De taal in Israël noemt men Hebreeuws. Er is ook een boek in de Bijbel, die is geschreven aan de Hebreeën.

Israël is een stoere naam met veel pretentie, maar als je jezelf een Hebreeër noemt men je bescheiden wat je achtergrond betreft.

Zowel Jona als Paulus verklaren dat ze een Hebreeër zijn. Jona 1:9 en Filippenzen 3:5.

Juda, Judeeër

In het Oude Testament komt alleen het woord Juda voor. Het is net als bij Israël de naam van een mens, de naam van een stam, de naam van volk, van een natie en van een gebied. In het Nieuwe Testamant is het vooral de naam van een volk, die ook de Joodse godsdienst serieus nemen.

 Hebreeuws of Grieks woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1.יְהוּדָה YĕhuwdahEigennaamH3063  Juda. Het woord komt 818 keer voor in 754 verzen.
2.Ἰούδα  IoudaNaam van een streekG2448 SB0254Judea. Het woord komt 3 keer voor in 2 verzen.
3.Ἰουδαία IoudaiaEigennaamG2449 SB0249Dit was de landstreek Judea. Het woord komt 44 keer voor in 44 verzen.
4.ἰουδαΐζω ioudaïzōWerkwoordG2450Komt eenmaal voor.
5.Ἰουδαϊκός IoudaïkosBijvoeglijk naamwoordG2451 SB0250Komt eenmaal voor.
6.Ἰουδαϊκῶς IoudaïkōsBijwoordG2452 SB0251Komt eenmaal voor in Galaten 2:14.
7.Ἰουδαῖος Ioudaios  Bijvoeglijk naamwoordG2453 SB0252Joodse. Als het zelfstandig wordt gebruikt joden of Joden. Dit woord komt 196 keer voor in 187 verzen.
8. Zelfstandig naamwoord (mnl)SB0253Op joodse wijze gedragen. Komt twee keer voor in Galaten 1:13 en 14.  

Juda is één van de zonen van aartsvader Jacob. Er is ook een stam van Juda. Na de splitsing van het land en het volk Israël benoemd met het zuidelijk deel met Juda en het noordelijk deel met Efraïm.

In de tijd van Jezus is Judeërs en joden de aanduiding van de bevolking, die tot het joodse volk behoren. Die woonden in het zuidelijk deel rond Jeruzalem, maar ook in allerlei dorpen en steden in het noordelijk deel in Gallilea.

Efraïm

Efraïm is een van de stammen van het volk Israël. Het is echter zo’n dominante stam, dat er soms ook heel het volk Israël mee wordt aangeduid.

 Hebreeuws of Grieks woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1אֶפְרַיִם ‘EphrayimEigennaamH669Efraïm
Komt 180 keer voor in 164 verzen.
2Ἐφραίμ EphraimEigennaamG2187Het is de naam van een stad. Het woord komt eenmaal voor in Johannes 11:54. Deze naam van de stad, de berg en ook een persoon komt in het Oude Testament voor H6085.

De betekenis van de naam Efraïm is uitgelegd in de volgende tekst, het is ook gelijk de eerste tekst waarin de naam voorkomt.

Hosea 12:3.?? <<>>

Het land Israël?

Het land Israël is een bekende uitdrukking. Komt het ook veel voor in de Bijbel?

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1אֶרֶץ
‘ereṣ
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H776Aarde, land, grond.
Komt 2505 keer voor in 2190 verzen
KJV: land (1,543x), earth (712x), country (140x), ground (98x), world (4x), way (3x), common (1x), field (1x), nations (1x), wilderness (with H4057) (1x).
2γῆ
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G1093Land
Komt 252 keer voor in 226 verzen.
KJV: earth (188x), land (42x), ground (18x), country (2x), world (1x), earthly (with G1537) (with G3588) (1x).

De uitdrukking ‘land Israël’, de combinatie van de Strongnummers “H776 en H3478” komt in vijftien verzen van het Oude Testament voor. In het Nieuwe Testament komt de combinatie land Israël, G1093 en G2474 twee keer voor.

Gezien de grote aantallen dat zowel de woorden voor land als voor Israël voorkomt is dat weinig.

Van die vijftien keer komt het vier keer in het boek Ezechiël voor zoals deze tekst.
Ezechiël 40:2. In een goddelijk visioen bracht Hij mij naar het land van Israël en zette Hij me neer op een heel hoge berg. Aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek.

Matteüs 2:20-21. … en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël. [HSV]

Wat wordt over Israël gezegd?

In de Bijbel komen allerlei uitdrukkingen over Israël voor. Hieronder komen enkele veel voorkomende voor.

Israël mijn eerstgeborene

Het is belangrijk om het geestelijk principe van de eerstgeborene te kennen. Zie de studie van de offers. Het beeld van eerstgeboren, eersteling of eerste opbrengst wordt in de Bijbel ook tweemaal op het volk Israël toegepast namelijk:

Exodus 4:22. En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. 

Jeremia 31:9b Want ik ben voor Israël een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.

Waar zouden we aan moeten denken bij het gebruik van dit beeld? Het feit dat er na de eerstgeboren nog anderen zullen volgen? Het aan de Heer toegewijd zijn? Het ook als onderdeel van het feestmaal zien? De eerstgeboren kreeg de verantwoordelijkheid voor de familie. En kreeg ook het belangrijkste deel van de erfenis.

Israël is de eerste opbrengst, de andere volken zullen volgen? Israël is aan de Heer toegewijd en mag na erkenning van dit feit als onderdeel van het feestmaal worden gezien.

<<principe eerstgeborene>>

Het Hebreeuwse woord בְּכוֹר (bĕkowr) in de Bijbel dat in onze vertalingen een aantal keren met eerstgeboren wordt vertaald komt 117 keer voor in 96 verzen. Het is in Strongs woordenboek woordnummer H1060. Een nog meer voorkomende vertaling van dit woord is eersteling. De NBV vertaalt dikwijls met eerste opbrengst. Het gaat dan om eerste vruchten, het eerste deel van het gewas of de eerste dieren, die worden geboren. Deze worden aan de Heer toegewijd en mogen voor een deel voor een feestmaal in dankbaarheid aan de Heer worden genuttigd.

Naast dit zelfstandig naamwoord in enkelvoud wordt in de Bijbel ook de meervoudsvorm gebruikt en ook als vrouwelijk zelfstandig naamwoord in twee vormen. Bij elkaar ook nog 35 keer.

In het Griekse deel van de bijbel komen we negen keer het woord πρωτότοκος (prōtotokos) tegen. Strong’s Number G4416. Jezus de eerstgeboren van talloze broeders en zusters (Romeinen 8:29), van heel de schepping (Kol 1:15), van de doden (Kol 1:18 en Openbaringen 1:5). Hebr 1:6, 11:28 en 12:23 zegt xxx. En twee keer Mat 1:25 en Lukas 2:7 wordt over de eerstgeboren zoon van Maria gesproken.

De edele olijfboom

Het hele hoofdstuk van Romeinen 11 gaat over de relatie van gelovigen uit de volken met Israël. Daar waar de gemeente nog maar voor een deel uit joden bestond was het belangrijk om dit uit te leggen.

Hieronder enkele belangrijke teksten uit Romeinen 11.

1. Dan is nu mijn vraag: heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet.
11. .. door hun overtreding konden de heidenen (beter: volken) worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden.

13b-14. Zeker, ik ben een ​apostel​ voor de heidenen (beter: de volken), maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden.
17-18. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u.
19. Maar nu zult u tegenwerpen: ‘Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?’
20. Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof.
21. .. als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen?
22. Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng (zie uitleg hieronder). Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt.
23. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten.
24. Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt! 
25. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen (beter volken) zijn toegetreden.
26. Dan zal heel Israël worden gered.

Waar staat de edele olijfboom voor? Paulus heeft zijn beeld van de profeet Jeremia.
Jeremia 11:16. Een groene olijf, schoon van prachtige vrucht, heeft de HERE u genoemd; onder geluid van groot gedruis heeft een vuur zijn loof aangestoken en zijn takken verbrand.

De edele olijfboom staat voor Israël zoals de HEER dat bedacht heeft zoals Hij zich dat voor ogen had: gehoorzaam aan Gods geboden en luisterend naar de profeten. De edele olijfboom is het gelovige Israël. De sappen staan voor de Heilige Geest.

Nu is de Geest met kracht naar de volken gekomen. Helaas is bij de volken de edele olijfboom voor een deel uit het oog geraakt. We lezen wel de Schriften en passen voor een deel Gods geboden toe, maar er zijn ook invloeden uit de tijd toen we andere goden dienden. Daardoor heeft de kerk een reuk en een kleur gekregen, die heel anders is dan de vroege christelijke gemeente.

Je kunt je verbinden met de edele olijfboom op diverse manieren. Door de wet en de profeten te kennen bijvoorbeeld. En zo ook toe te passen in je leven. En waar je eigen leefwijze in tegenspraak is met Gods geboden, dan ook die leefwijze afleggen. Maar door de zalving van de olijfboom te ontvangen.

Als je niet verbonden bent met de edele olijfboom, dan ben je verbonden met de wilde olijfboom zoals Paulus dat in Romeinen beschrijft. Een wilde olijfboom draagt geen vrucht. En als een mens geen vrucht draagt, heeft hij of zijn geen nut en op de lange duur stop zijn leven dan ook.

Vers 11 en 14. De joden afgunstig maken. Dat zou kunnen als men ziet hoe de HEER de gelovigen uit de volken goedgunstig is, hen gezondheid, vrijheid, blijdschap, voorspoed en succes geeft.

Romeinen 10:19. Maar dan vraag ik weer: heeft Israël de boodschap niet begrepen? Welnu, ​Mozes​ zegt al: ‘Ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is, ik daag jullie uit met een volk zonder verstand.’

Deuteronomium 32:20-21. “Ik zal me van hen afkeren en dan eens zien hoe het hun vergaat. Want dit is een verdorven ​geslacht, niemand van hen is te vertrouwen. 21Ze tergden mij met wat geen god is en daagden mij uit met hun nietige ​afgoden. Daarom terg ik hen met wat geen volk is, ik daag hen uit met een volk zonder verstand.

Vers 17. NBV: we mogen delen in de vruchtbaarheid van de wortel. NBG: .. aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen. CJB: ..have become equal sharers in the rich root of the olive tree. SV. ..  en des wortels en der vettigheid des  olijfbooms mede deelachtig zijt geworden. HSV: .. mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid  van de olijfboom., In de SV en HSV staan twee zaken en bij anderen één zaak. Dat komt waarschijnlijk omdat het woord ‘en’ niet in alle handschriften.

Vers 20. .. “u dankt uw plaats aan uw geloof” Dat is hier het geloof in de God van Israël met al zijn geboden én het geloof in Jezus met wat Hij van ons vraagt. De joden hadden alleen geloof in de God van Israël met dikwijls onverstandige interpretatie van de geboden. De gelovigen volgden Jezus de Messias na inclusief zijn interpretatie van de geboden van God.

Vers 23. Is God streng? Zou ik niet zo vertalen. Ik zou vertalen met stevig. Je kunt met God geen loopje nemen.

Praktisch kun je jouw verbondenheid met Israël op allerlei manieren laten zien. Bijvoorbeeld dat we het volk met haar gebruiken kennen, dat we het land enigszins kennen, dat we de taal enigszins kennen.

Hoe komt de olijf aan zijn kracht?

Vaders van oude joodse geslachten Isaï en zijn kleizoon David zijn onderdeel van de wortel waaruit de telg Jezus is ontsproten.

Romeinen 15:12. En verder zegt ​Jesaja: ‘Isaï zal een telg voortbrengen: hij die komt om over de heidenen (beter: volken) te heersen; op hem zullen zij hun hoop vestigen.’

Openbaringen 5:5. Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de ​stam Juda, de telg van ​David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de ​boekrol​ met de zeven ​zegels​ openen.’
Openbaringen 22:16. Ik ben de telg van ​David, zijn nakomeling, de stralende ​morgenster.’

Efeze 3:17. .. opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde”. [NBG]
Kolossenzen 2:7. .. geworteld en opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is. [NBG]

Zonder zo’n zalving wortel van zalving houdt ons geloof geen stand. Denk aan de gelijkenis van het zaad zoals dat is weergegeven in Matteüs 13, Marcus 4 en Lukas 8.

Stel dat je helemaal geen geestelijke wortels hebt, geen roots, dan ben je in korte tijd geestelijke opgedroogd.  Het wilde loten zijn geënt in de olijf is het maximale aanbod.

Deel hebben aan het burgerschap van Israël

In hoofdstuk 2 van de brief aan de Efeziërs staat een samenvatting van het evangelie. Daar hoort de verbondenheid van de gelovigen uit de volken ook bij.

Efeziërs 2:12-13. .. bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.

Destijds hadden we geen deel aan het burgerschap van Israël, nu wel dus.
Destijds hadden we geen deel aan het verbond en de beloften en nu wel dus.
Daardoor leefden we in een wereld zonder hoop, maar nu wel.
Hoe? Door in Christus Jezus te zijn.

Het heil is uit de joden

In gesprek met de Samaritaanse vrouw zegt Jezus:
Johannes 4:22. Het heil is uit de joden. [NBG].

Heil is dat je vrij gemaakt wordt van de zonde en de daarbij behorende schuld en dat je alle zegeningen ontvangt, die bij het volgen van Jezus horen.

In het Grieks staat het woord ‘soteria’ dat met heil is vertaald. Jezus sprak geen Grieks maar Aramees of Hebreeuws. Hij zal het woord  Jeshu’ah, zijn eigen naam, hebben gebruikt.

Daarmee geeft Jezus ook nog een andere lading aan zijn uitspraak namelijk dat hijzelf ook uit de joden is. De NBV vertaalt ‘soteria’ met redding, SV en HSV met zaligheid en de KJV met salvation.

Natuurlijk kun je zeggen Jezus was een jood, de eerste apostelen waren joden, de eerste evangelisten en de eerste gemeenten bestonden voor een groot deel uit joden.

Zie je wel het heil is uit de joden. Maar er is meer, het gaat om de zalving. En die gaat via de lijn aartsvaders, belangrijke mensen in het oude geslachten zoals Isaï en David en nu dan ook via Jezus en de apostelen.

De jammerlijke weg van Israël

In die lange geschiedenis van Israël is veel gebeurd. Hoogtepunten en dieptepunten. Van een uitgebreide familie naar een heel volk, een groot volk en weer een klein volk.

Toen het nog een uitgebreide familie was, in de tijd van Jacob en Jozef vertrokken ze vanwege hongersnood naar Egypte. Na vierhonderd jaar vertrokken ze als een volk onder leiding van Mozes weer naar het beloofde land.

In het land Israël hield met zich niet aan de afspraken. Uiteindelijk leidde dat tot de verdrijving en verstrooiing naar Perzië (Iran) en Assyrië (Irak). Onder leiding van Nehemia en Ezra keerden de eerste groepen weer terug. De stroom van mensen, die terugkeerden ging blijkbaar nog tientalen jaren door. In de tijd van Jezus leefden er al weer enkele miljoenen Joden weer in het land en met de grote feesten was het zeer druk in Jeruzalem. Degenen, die niet terugkeerden verloren hun oorspronkelijke identiteit. Wellicht wordt ook nog eens duidelijk in welke volken veel afstammelingen van het volk Israël zijn.

Door de afwijzing van Jezus en de opstanden van het Joodse volk werden degenen, die in Israël woonden, weer verdreven en verstrooid onder de volken. De joden noemden dit de diaspora. Er waren joden die hun oorspronkelijke afkomst verloren, anderen traden juist toe tot het jodendom. En sinds het begin van vorige eeuw zijn de joden weer aan het terugkeren naar Israël.

Het hele proces, verstrooien en weer bijeenbrengen

Dat hele proces van verdrijven, verstrooien en weer samenkomen is twee keer in de geschiedenis van Israël voorgekomen.

Er is een algemene aankondiging vooraf geweest, waarbij middels een profetie werd aangegeven als jullie dit doen dan gebeurt dat.

Ook werd vooraf aangegeven dat als het volk tot bezinning zou komen, dat dan God weer het volk zou bijeenbrengen.

Voor dat proces van uit elkaar gaan en weer bij elkaar komen worden wel een tiental verschillende woorden en diverse beelden gebruikt. Hieronder staan de verschillende woorden

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1נָדַח nāḏaḥWerkwoordH5080Verdrijven
Komt 52 keer voor in 51 verzen.
KJV: drive (18x), drive out (6x), …away (6x), outcasts (5x), cast out (3x), banished (2x), bring (1x), go astray (1x), chased (1x), compelled (1x), down (1x), expelled (1x), miscellaneous (6x).
2פּוּץ
pûṣ
WerkwoordH6327Verstrooien
Komt 68 keer voor in 66 verzen.
KJV: scatter (48x), scatter abroad (6x), disperse (3x), spread abroad (2x), cast abroad (2x), drive (1x), break to pieces (1x), shake to pieces (1x), dash to pieces (1x), retired (1x).
3זָרָה zārâWerkwoordH2219Verstrooien
Komt 39 keer voor in 38 verzen.
KJV: scatter (19x), disperse (8x), fan (4x), spread (2x), winnowed (2x), cast away (1x), scatter away (1x), compass (1x), strawed (1x).
4שְׁבוּת šᵊḇûṯZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
H7622Gevangenschap
Komt 41 keer in 26 verzen voor
KJV: captivity (31x), captives (1x), variant (11x), Strong’s synonym (1x).
5שׁוּב šûḇWerkwoordH7725Bekeren, terugkeren.
Komt 1073 keer voor in 952 verzen.
KJV: return (391x), …again (248x), turn (123x), …back (65x), …away (56x), restore (39x), bring (34x), render (19x), answer (18x), recompense (8x), recover (6x), deliver (5x), put (5x), withdraw (5x), requite (4x), miscellaneous (40x).
6קָבַץ qāḇaṣWerkwoordH6908Verzamelen
Komt 127 keer voor in 121 verzen.
KJV: gather (70x), gather together (42x), assemble (6x), gather up (3x), heap (1x), gather out (1x), resort (1x), surely (1x), miscellaneous (2x).

De Hebreeuwse woorden hierboven worden in allerlei verbanden gebruikt. Geen enkel woord is uniek voor het proces wat met het volk plaatsvindt.

Profetieën vooraf

Dit is één van de vele vervloekingen, die voor het volk gelden als ze Gods geboden niet in acht nemen.
Leviticus 26:33-34. En jullie zal Ik onder vreemde volken verstrooien; je zult moeten vluchten voor het getrokken zwaard. Je land zal een woestenij zijn en je steden zullen in puin liggen. Zo wordt het land, doordat het braak ligt terwijl jullie naar het land van je vijanden verdreven zijn, schadeloosgesteld voor de rust die het heeft moeten ontberen. Dan zal het rusten ter vergoeding van de sabbatsjaren.
Opmerking: hier staat het woord zara.

Deuteronomium 4:27.
Opmerking: hier staat het woord puts

Deuteronomium 28:64.
Opmerking: hier staat het woord puts.

En hier staat het hele proces van uiteen gaan en weer bijeen komen.
Deuteronomium 30:1-5. Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. [HSV]

Opmerking: deze tekst gebruikt verdrijven, bekeren/omkeren, gevangenschap, verzamelen/bijeenbrengen, weghalen/terug verstrooien, verzamelen/brengen.

Bekeren en terugkeren

Bekeren en terugkeren is de sleutel tot overwinnen van de moeilijkhede en ook om weer terug te keren naar het land wat hun is beloofd.

Ook een enkele keer gaat om de terugkeer van het volk Israël weer naar hun eigen land, zoals in deze tekst.
Genesis 48:21. Daarna zei Israël tegen Jozef: ‘Ik zal nu spoedig sterven. Maar God zal jullie terzijde staan en jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders.

Een enkele keer gaat het om de terugkeer van Israël naar hun God omdat ze op de weg zijn gegaan van andere goden. Zoals in deze tekst.
1 Koningen 8:33. Wanneer uw volk Israël door de vijand is verslagen omdat het tegen U gezondigd heeft, en wanneer zij dan naar U terugkeren, uw naam prijzen en tot U in deze tempel bidden en smeken.

Jesaja 10:20-23. Op die dag zullen de overgebleven Israëlieten niet langer vertrouwen stellen in hem door wie ze werden geslagen. Het deel van Jakobs volk dat ontkomen is, zal weer oprecht vertrouwen op de HEER, de Heilige van Israël. Een rest zal terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven. Want, Israël, al bestond je volk uit zo veel mensen als er zand is bij de zee, slechts een rest zal terugkeren. Je vernietiging staat vast en de gerechtigheid zal overvloedig zijn. Want God, de HEER van de hemelse machten, heeft tot vernietiging van het hele land besloten.
Opmerking: in deze tekst gaat het om de terugkeer naar God.

Jesaja 11:12. Hij zal een ​banier​ omhoog heffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. [HSV]

Jesaja 43: 1-3. Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien.

4-6. Want Ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng Ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! Het zuiden gebied Ik: Laat los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde.

Jeremia 23:7-8. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de Heere leeft, Die het nageslacht van het ​huis​ van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land. [HSV]

Jeremia 31:7-8. Want zo zegt de Heere: Zing vrolijk over ​Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Laat het horen, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, Heere, het overblijfsel van Israël. Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. [HSV]

Jeremia 32:37-38,41. Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. [HSV]

Ezechiël 37:11-14. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het ​huis​ van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. [HSV]

Amos 9:14-15. Ik zal een omkeer brengen (H7725) in de gevangenschap (H7622) van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de ​wijn​ ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt (H5428) worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God. [HSV]

Zacharia 8:7-8. Zo zegt de Heere van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen (H3467) uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen (H935), zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn, in waarheid en in ​gerechtigheid. [HSV]

Zacharia 10:8-10. Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen (H6908), omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren (H7725). Ik zal hen terugbrengen (h7725) uit het land Egypte, en Ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen (H6908). Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen (H935), maar dat zal voor hen niet toereikend zijn.[HSV]
Opmerking: ik zal hen naar Mij toefluiten is hier nieuw.
Opmerking: verlossen is H6299.
Opmerking: uitzaaien is H2232.

Hoe het volk na de eerste verstrooiing weer bijeenkwam

In het boek Nehemia wordt teruggegrepen naar dit deel.
Nehemia 1:4-9. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang, ik vastte en richtte een gebed tot de God van de hemel. Ik bad: ‘Ach HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God, U die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die U liefheeft en doet wat U gebiedt, luister aandachtig en wees opmerkzaam op het gebed van uw dienaar, die dag en nacht tot U bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik belijd de zonden die wij, Israëlieten, tegenover U hebben begaan, ook ik en mijn familie. Wij hebben ons tegenover U ernstig misdragen: wij hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtsregels die U aan uw dienaar Mozes hebt gegeven. Denk toch aan wat U Mozes hebt voorgehouden: “Als jullie ontrouw zijn, zal Ik je onder alle volken verstrooien, maar als jullie naar Mij terugkeren, en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal Ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die Ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen.”

Ezra.

Daniël.

Ronde 2

Door het afwijzen van de persoon Jezus en de woorden, die Jezus sprak gaat het volk Israël een nieuwe ronde in van verdrijven, verstrooien, gevangenschap, met hoop op een mogelijke terugkeer en weer bij elkaar komen.

Jezus spreekt op de Olijfberg, vlak voor zijn dood deze profetie uit.
Lukas 21:24. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Een rest, een overblijfsel

Als het gaat om het terugkeren, zal slechts een rest dat doen. Een rest, overblijfsel is een bekend begrip in de Bijbel. Het zal Gods hart pijn doen dat er zo weinig overblijven.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1w שָׁאַר šā’arWerkwoordH7604Overblijven
Komt 133 keer voor in 123 verzen.
KJV: leave (75x), remain (46x), remnant (4x), let (3x), rest (2x), miscellaneous (3x).
2שְׁאָר šᵊ’ārZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H7605Restant
Komt 26 keer voor in 25 verzen.
KJV: remnant (11x), rest (10x), residue (4x), other (1x).
3שְׁאֵרִית šᵊ’ērîṯZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H7611Restant
Komt 66 keer voor in 66 verzen.
KJV: remnant (44x), residue (13x), rest (3x), remainder (2x), escaped (1x), miscellaneous (3x).
4שָׂרִיד śārîḏZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H8300Rest, overblijfsel
Komt 29 keer in 28 verzen voor
KJV: remain (12x), remaining (9x), left (3x), remnant (2x), alive (1x), rest (1x).

Jesaja 1:9. Had de HEER van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten, het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra.

Jesaja 17: 4 en 6. Op die dag gaat Jakobs luister teloor, het vet van zijn lichaam slinkt weg slechts een laatste rest blijft er over, zoals bij het schudden aan een olijfboom: twee, drie rijpe vruchten boven in de top, vier, vijf nog aan de takken van de boom – spreekt de HEER , de God van Israël.
Opmerking: hier het werkwoord overblijven

Andere bronnen: zie ook excurs 6 van de Studiebijbel deel Hosea / Maleachi

De heilrijke toekomst van Israël

Er staan in de Bijbel geweldig mooie plaatjes over de toekomst van het Joodse volk. <nog uitwerken>

Wat we nu zien is dat van die heel oude profetieën dat voor het volk Israël een groot gebied van de Eufraat tot de grote rivier, ik denk de Nijl bestemd is. Daar is inmiddels een deel van beschikbaar gekomen.

Andere bronnen

Er zijn een groot aantal boeken over Israël. Er zijn allerlei Joodse en christelijke organisaties, die zich met Israël bezig houden.

Samenvatting

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.