#96 Psychische Problemen

Wij mensen kunnen kampen met een veelheid aan psychische problemen. Iedereen heeft wel eens last van een schuldgevoel, voelt zich afgewezen of denkt dat je een sukkel bent. Om maar drie van die psychische problemen te noemen.

Als je meer dan zo nu en dan last hebt van een psychisch probleem is het goed om hulp te zoeken. En die hulp is in Nederland in ruime mate aanwezig en voor allerlei soorten psychische problemen.

Veel hulp wordt aangeboden door mensen, die er hun brood mee verdienen. Een verzekering of de mensen zelf moeten voor de hulp betalen.

Natuurlijk kan een goede vriendin of vriend ook veel hulp bieden. Veel mensen weten wat op een goede manier luisteren en meeleven is. En er zijn ook mensen op dit terrein actief, die er niet voor hoeven te worden betaald. Zij verlener gratis hulp. Ze doen het als vrijwilliger. Net zoals er zoveel vrijwilligers werk is.

Hoe mooie van vrienden en vrijwilligers is, dat ze niet de professionele afstandelijkheid in acht hoeven te nemen. Zij kunnen met tranen in hun ogen naar je luisteren en een arm om je schouders leggen als je daar behoefte aan hebt.

Er is een ruim aanbod aan media die informatie bieden voor hulp bij psychische problemen. Deze site wil daar ook aan bijdragen. Vandaar al die onderwerpen, waarbij de aanleiding van ieder onderwerp wel steeds een hulpvraag was.

Op deze pagina gaat het om psychische problemen en wat dan de eerste stappen zouden kunnen zijn om het probleem aan te pakken.

deze zijn uitgezcht om ook voor allerlei onderwerpen handvatten geven om goed hulp te verlenen. Op deze paginaDeze pagina op deze site wil vrijwilligers en vrienden, die willen helpen hulp bieden. En natuurlijk is er ook nog zoiets als zelfhulp.

Hieronder staat nu informatie voor twee psychisch problemen. Deze pagina zal in de toekomst steeds verder worden aangevuld.

De grens tussen een psychisch probleem of een psychiatrisch probleem is nogal vaag. Het kan zijn dit hieronder een onderwerp komt te staan waar ook een vorm van kan zijn, die onder het hoofdstuk psychiatrie zal worden genoemd.

Lusteloosheid

Ik heb het maar lusteloosheid genoemd. Voor die mensen, die niet anders lijken te kunnen dan niet actief zijn. Sommigen liggen een groot deel van de dag op bed. Komen nergens toe. Werken niet. Gaan niet naar school. Ontvangen geen bezoek en gaan ook niet op bezoek bij andere mensen.

Lusteloosheid is een mooi Nederlands woord. Je kunt het ook ‘lethargie’ noemen. In vaktaal wordt dit ‘psychologische inertie’ genoemd. Mensen bij wie dit aan de orde is, worden ook wel gediagnosticeerd met de aandoening ADD.

Dikwijls gaat lusteloosheid ook gepaard met sombere en depressieve gevoelens. Men kan apathisch zijn en onverschillig. Het leven is zinloos.

Er kunnen diverse oorzaken zijn. Je hebt veel problemen in je leven meegemaakt. Je bent opgegroeid in een gezin waar geen aandacht was voor wie je bent. Daardoor lukte het niet jezelf te worden.

Er zijn ook mensen, die lusteloos worden geboren. Sommige baby’s worden met zoveel lusteloosheid geboren, een baby moet wel willen drinken, dat ze het niet overleven.

Wat is er met zo iemand aan de hand? Het raak twee onderdelen van ons. Er is iets met de ziel, de psychè, aan de hand. Maar het is ook geestelijk niet goed met zo iemand. Iemand noemde het een liefdeloze geest. Die is in iemand komen wonen doordat die persoon geen liefde heeft ontvangen. Het is duidelijk. Hij of zij heeft genezing en bevrijding nodig.

Als helper heb je verschillende mogelijkheden.

Je kunt de waarheid vanuit het Woord van God over de mens uitspreken. Een mens heeft een opdracht, waar we voor zijn gemaakt.
Genesis 1:28. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! [HSV]

Het Woord van God laat ook zien, wat God deed in de geschiedenis toen men lusteloos was. Hier zijn de leerlingen van Jezus door enorme tegenslag lusteloos.
Johannes 20:19-24. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

Wat deed Jezus? Hij zocht ze op. Hij spreekt woorden van leven uit. Shalom! Hij bemoedigd ze. Hij zendt ze. Hij vervult ze met de Heilige Geest. Hij geeft ze mandaat.

Wat Jezus hier deed kunnen wij ook doen. Het persoonlijke script waar mensen naar leven, veranderen. Met elkaar een nieuw script vormgeven.

Het is ook goed om de weg te kiezen, die begint met de vraag: “Mogen we dieper in je leven kijken?”

Het is goed als de hulpvrager in gebed aan God vraagt: “Vader God hoe ziet u mij”. “Wat vraagt u van mij”. “Hoe kunt u mij helpen”. “Zijn er leugens in mijn leven”. “Wat is de waarheid”. Om maar een paar vragen te noemen.

Wat in ieder geval ook mogelijk is, is de geest van liefdeloosheid identificeren. En als de hulpvrager liefde heeft gekregen en ontvangen, ook die geest wegsturen. We breken met jou. Je hebt geen toegang meer tot deze geliefde broeder of zuster.

Stress, overspannen, burn-out

De één heeft een drukke baan en gaat daar fluitend mee om. Een ander heeft het minder druk maar raakt er toch van in een burn-out. Hoe komt dat?

Enerzijds omdat we allemaal anders zijn gemaakt. Anderzijds omdat we verschillend in het leven zitten. Dat kan zijn door onze geschiedenis, misschien hebben we wel traumatische ervaringen meegemaakt, die op een gegeven moment naar boven komen. We kunnen ook kwetsbaar zijn door bepaalde overtuigingen en gewoonten.

Als een mens gestrest raakt en dat wat langer duurt, dan kan dat ervoor zorgen dat de geest, de ziel of het lichaam aan de noodrem trekt. Gevolg: een burn-out.

Wat gebeurt er door de stress met je lichaam?

Als je onder druk komt te staan en de spanning in je lijf omhoog gaat gebeurt er van alles met je zenuwstelsel en daardoor in je lichaam. Zo worden er diverse hormonen aangemaakt waaronder de bekende stress hormonen als adrenaline en cortisol.

Deze reactie van je lichaam zorgt ervoor dat de energie naar je brein en je spieren gaat. Je moet immers goed kunnen nadenken en gaan vechten of vluchten als je zo gestrest bent. Het gevolg is dat je spieren strak komen te staan en dat je brein maar dor blijft denken.

Het gevolg is dat er minder energie naar je organen gaat en dat is op de lange duur niet goed voor je organen.

We hebben tijden van rust nodig. Zo komen we dan weer in balans na een drukke tijd. Trouwens als je alleen tijden van rust hebt, dan is het ook niet goed. Je geest, ziel en lichaam hebben ook actie nodig.

Wetenschappers hebben de werking van stress op ons lichaam in kaart gebracht. Met als belangrijk onderdeel het zenuwstelsel. Er zijn twee delen in het dit stelsel, die samen moeten zorgen voor balans tussen spanning en rust, zie het onderste deel in dit schema.

Het zenuwstelsel in beeld gebracht door https://hoedoejedat.nu/blog/versterk-je-immuunsysteem-deel-7-stress-beheersing-en-ontspanning

Als je als mens steeds op een hoge stand van activiteit staat ontregelt dat allerlei zaken in je lichaam. De werking van de organen zoals je schildklier, je hart, je darmen, je schildklier. Maar ook op je aderen. Het is een oorzaak voor allergieën en huidaandoeningen. Een van de oorzaken is ook dat je auto-immuun systeem niet goed meer gaat werken.

Als je bij de medische wereld om hulp komt dan gaan ze van de overspanning als gegeven uit en proberen iets te doen aan de bestrijding van symptomen. Ze schrijven pillen voor met stoffen, die we door de overspanning te weinig aanmaken of ze schrijven pillen voor om klachten te dempen.

Je kunt natuurlijk ook het probleem van overspanning aanpakken. Daar gaat het in het volgende hoofdstuk over.

De weg naar rust

Na een weg naar spanning en stress, is de weg terug een weg van rust en vrede in je leven brengen. Zie voor achtergrond uit de Bijbel, de studie “Waarden van God” en dan de onderdelen vrede en rust, zie deze link.

Stil zijn bij God is ook belangrijk. De schepping ervaren, mediteren over een tekst uit de Bijbel of over wat God je heeft laten zien.

De therapeuten van deze tijd voegen er nog aan toe: lichamelijke oefeningen en ademhalingsoefeningen. Ook worden bepaalde massages aanbevolen. En zoiets als een warm bad of een sauna.

En dan nog een aanpak die je niet verwacht

Wat hierboven is opgeschreven past bij onze cultuur. Maar dan toch iets heel anders wat je niet verwacht. Het is voor een deel het resultaat van mijn eigen ervaring van stress en spanning en rust vinden.

Hier een lijst van zaken, die je kunt doen voor het geval je het nog niet deed. Het helpt je op de weg terug. Het ene punt zal voor je belangrijk zijn en het andere niet. Kijk zelf wat je nodig hebt.

1. Prent in je hoofd dat de schepper van je houdt. Hij heeft naast de hele schepping ook de mensen bedacht en gewild. Hij heeft via zijn dienstknechten duidelijk gemaakt dat hij positief over mensen denkt.

2. Ga er van uit dat anderen jou waarderen. Dat ze jou zien en respecteren. Als ze dat niet doen, dan ligt dat niet aan jou, maar doen ze niet wat hun schepper van ze verlangt.

3. Probeer het goede te zien bij anderen. Benader anderen met onbaatzuchtig liefde. Ook als zij dat niet bij jou deden. Dan ben je niemand iets schuldig en ben je vrij.

4. Geef aan anderen. “Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen”. Spreuken 11:25.

5. Niet anderen veroordelen. Beoordelen is soms nodig, maar veroordelen helemaal niet. Van roddel en slecht over iemand spreken word je onrustig.

6. Probeer van dingen af te komen, die je leven in beslag nemen: verslavingen op welk terrein dan ook. Daardoor heb je geen tijd meer om tot rust te komen.
7. Probeer van dingen af te komen, die niet goed zijn voor je gezondheid; roken, alcohol, teveel eten, vet eten of te weinig eten en te weinig beweging.

8. Laat je zorgen voor de dag van morgen los. Het begint met proberen ergens anders mee bezig te zijn en daar je gedachten over laten gaan. Nog beter is een tijd nergens aan denken. Leef bij de dag.
9. Laat angsten zoveel mogelijk los.
10. Wees tevreden met wat je hebt.
11. Neem tijden van rust, minimaal één dag iedere week.

12. Als je iemand financieel te kort hebt gedaan, doe het niet meer en als het kan herstel het.
13. Als je iemand gewelddadig hebt benaderd, zeg sorry en kijk of je het met iets kan goedmaken.

14. Niet kijken wat naar voor ogen is, maar vertrouw op de hulp van God. “De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER”. Jesaja 11:2.

15. Neem tijd voor contact met je schepper. Stil zijn voor God, geïnspireerde teksten lezen, mediteren, zingen, opgaan in God of wat er ook allemaal voor mogelijkheden zijn.

Dit kan ieder voor zich aan zijn stressprobleem doen. Wat je er in stopt komt er ook uit. Investeer je weinig, dan is de opbrengst gering, investeer je veel dan heb je een grote opbrengst.

Tip: zoek hulp van iemand om je helpen op deze weg terug.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.