Studie Eindtijd Signalen

Wat staat er in de Bijbel over de dingen, die nog gaan komen voordat Jezus komt en voor het eind van de tijd? Daar gaat het in deze studie over.

Sprekers en boeken reiken allerlei tekenen aan, die volgens hen aangeven dat het einde nabij is. Deze studie geeft aan wat ik in de Bijbel heb kunnen vinden over al die tekenen. Wat er wel staat en ook wat er niet in de Bijbel te vinden is en dus wat er bij bedacht is.

De Heere God zou best via zijn profeten aanvullende informatie kunnen verstrekken of Hij heeft dat dan ook al gedaan. Dan is het voor ons belangrijk dat we voldoende over profetieën weten en hoe we profetieën kunnen toetsen. Dat is een ander onderwerp elders op deze site.

Het evangelie in de hele wereld?

Het is belangrijk om te beseffen wat de Bijbel zegt over wat het evangelie inhoudt en ook over wat evangeliseren is. Zie onderwerp #0 op deze site: het evangelie.

Het evangelie is wat voor mensen goed nieuws is. Voor de één zal dat genezing zijn van een ernstige ziekte voor de ander vrij worden van iets en voor nog weer iemand anders herstel van een relatie of uit armoede en gebrek komen en als je bang bent dat je naar de hel gaat, dat je weet dat je verzoent bent in Christus.

Evangeliseren is dat goede nieuws teweegbrengen. Het is dus meer dan mooie toespraken over Jezus.

Het evangelie is in het verleden al ver gekomen. Zo ligt de apostel Thomas in India begraven en de apostel Jacobus in Spanje. De samenleving in landen veranderden. En ook hun kracht naar buiten toe. Zo werd het Oost Romeinse rijk lange tijd gezien als het vrederijk dat was voorspelt. Er heerste ook lange tijd vrede en ze waren lange tijd ook onoverwinnelijk. Totdat de corruptie en de afval toesloeg.

De terugkeer van Israël?

Dit zijn de teksten, die door Christenen voor Israël naar voren wordt gebracht als zijnde teksten uit het Nieuwe Testament, die over de terugkeer gaan.

Wat te zien is, is dat de teksten over een heilrijke toekomst gaan. De terugkeer wordt niet genoemd, maar zonder terugkeer lijkt die heilrijke toekomst niet mogelijk.

Lukas 21:24. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Lucas 1:31-33. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Johannes 11:49-52. Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen.
Opmerking:

Het gaat er in dit deel over dat ook de gelovigen uit de volken bij God horen. Daar wordt over gesproken bij het overleg van de apostelen. De apostel Jacobus vat de woorden van Petrus, hieronder met zijn oude naam Simeon genoemd, samen.
Handelingen 15:14-18. Simeon heeft uiteengezet hoe God vanaf het begin het voornemen had om uit alle volken een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten; er staat immers geschreven: “Dan keer Ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, wat is neergehaald zal Ik weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle volken over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.”

In het Nieuwe Testament staat wel een uitspraak, wellicht is het een profetie, maar het is wel van de hogepriester Kajafas, ‘dat de verstrooide kinderen van God weer bijeen worden gebracht’. De verstrooide kinderen van God’ zou van het Joodse en van de andere volken kunnen zijn.

Ook staat er over het opbouwen van het huis van David en dat Jezus tot in eeuwigheid koning zal zijn over het volk van Jacob. Ook in het Oude Testament staat mooie profetieën over een heilrijke toekomst van Israël.

Er zal wellicht terugkeer van de joden nodig zijn, maar je komt dit niet tegen als profetie in het Nieuwe Testament.

De les van de vijgenboom?

Als het om signalen van de eindtijd gaat, dan komen we ook het beeld van de vijgenboom tegen en wel in deze tekst hieronder.

Matteüs 24:32-33. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij.
Opmerking: er nog twee parallelle teksten in Marcus en Lucas.

Goed om te weten wat voor een boom een vijgenboom is. De vijgenboom geen altijd groene boom, maar een boom die in de herfst haar blad verliest en in het voorjaar weer bladeren krijgt. Het aparte van deze boom is, dat de boom twee keer vrucht draagt. Eenmaal vroeg in het jaar en eenmaal na de zomer. De tweede keer dat de boom vrucht draagt, zijn de vruchten zoeter.

De vijgenboom wordt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament genoemd. Hieronder een overzicht van de gegevens.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1συκῆ
sykē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4808
SB4188
Vijgenboom
Komt 16 keer voor in 15 verzen
KJV: fig tree (16x).
2תְּאֵנָה tᵊ’ēnâ Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H8384Vijgenboom, vijgen.
Komt 39 keer voor in 35 verzen.
KJV: fig tree (23x), fig (16x)

In het Oude Testament komt de vijgenboom in 35 verzen voor. Zou dat meer duidelijkheid geven?

Genesis 3:7. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
Opmerking: in het Hebreeuws staat bladeren van de vijg of vijgenboom.
Opmerking: de grote bladeren van de vijg helpen de mens.

In Richteren 9 vragen de bomen aan de olijfboom, de vijgenboom en de wijnstok om koning over hen te worden. Maar ze geven voorrang aan hun taak om iets moois te leveren. De doornstruik heeft weinig te leveren, laat die maar koning worden.

Er wordt genoemd dat een vijgenkoek een middel is voor genezing namelijk van koning Hizkia, zie 2 Koningen 20 en Jesaja 38.

Eenmaal wordt genoemd dat er geen vijgen aan de vijgenboom zijn, zie Jeremia 8:13. Dit is een beeld dat lijkt op Matteüs 21, zie verder.

In Jeremia 24 gaat het om goede en slechte vijgen als beeld van goede en slechte mensen uit het volk Israël.

Hosea 9:10. Als druiven in de woestijn, zo vond Ik Israël, jullie voorouders ontdekte Ik als vroege vijgen, eerstelingen van de vijgenboom. Maar zij – zodra ze in Baäl-Peor waren wijdden ze zich aan de god van de schande. Ze werden even weerzinwekkend als het voorwerp van hun liefde.
Opmerking 1: er staat in het Hebreeuws letterlijk: ‘eerstelingen van de vijgenboom in het eerste seizoen’.
Opmerking 2: dit is het beeld van Israël dat ze waren in hun goede tijd namelijk als vroege vijgen.

De vijgenboom wordt meer keren in een rijtje genoemd met andere bomen om overvloed aan te geven. Het zitten onder de wijnstok en de vijgenboom is een beeld van voorspoed. Het ontbreken van de wijnstok en van vijgen is een beeld van oordeel.

De relatie met mensen wordt een paar keer gelegd. Al de eerste keer dat het woord voorkomt namelijk in het boek Genesis. Later zijn de vroege vijgen een beeld van het volk Israël.

In het Nieuwe Testament komt het woord in 15 verzen voor waarvan 13 keer in alle drie evangeliën in verband met de les van de vijgenboom. En 2 keer in andere boeken dan de evangeliën.

In Matteüs 24 staan teksten, die signalen van de eindtijd geven. Hier eerst wat er gebeurt als Jezus komt en de tweede perikoop geeft aan hoe in de aanloop daarvan er tekenen zijn van de komst van Jezus.

Matteüs 24: 29-31. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

Opmerking: hier staat wat er allemaal gebeurt direct vooraf en tijdens als Jezus terugkomt.

Opmerking : De verandering van de vijgenboom geeft aan dat de zomer, de komst van Jezus in aantocht is. De vraag is: voor wie of voor wat is de vijgenboom het beeld. En wat is nodig aan veradering aan wie of wat om te weten dat de koning in aantocht is.

Van alle teksten, die gaan over een vijgenboom zijn er een drietal in één perikoop, die ook over een verandering van een vijgenboom gaan. In dit geval dat de vijgenboom verdort als je dat in geloof uitspreekt.

Matteüs 21:18-22. Toen Hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg Hij honger. Langs de weg zag Hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei Hij tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: ‘Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdord is?’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, kun je niet alleen teweegbrengen wat er met die vijgenboom gebeurd is, je kunt zelfs tegen die berg zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren. Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft.’

Opmerking: Er zitten twee thema’s in dit gedeelte namelijk vrucht dragen en in geloof woorden uitspreken. Hier wordt door gebrek aan vrucht dragen tegen de vijgenboom uitgesproken te verdorren. De vraag is of we ook in geloof tegen een winterse vijgenboom zouden kunnen zeggen dat ze vrucht moet dragen en dat ze dat dan ook doet.

Overwegingen

Uitleggers van de Bijbel brengen naar voren dat de vijgenboom een beeld is van Israël en als je dan ontwikkelingen van het volk Israël ziet zoals we dat zien vanaf 1948 met het ontstaan van de staat Israël. Dat je dan weet ‘de vijgenboom’ weer aan het uitbotten is, dus dat de komst van Jezus aanstaande is. Alleen er is een wel een probleem. De olijfboom is een beeld van Israël. Dat de vijgenboom een beeld van Israël is, kwam ik niet tegen in de Bijbel. Geeft de Bijbel aan waar de vijgenboom dan wel een beeld van is?

De vijgenboom is net als de wijnstok en de olijfboom een beeld van voorspoed en welvaart. Als je onder een vijgenboom kan zitten is dat net als bij ons een landhuis met een zwembad.

Een vijgenboom is wel een heel speciale boom met twee perioden dat hij vrucht draagt. Hosea 9:10 maakt de vergelijking van het volk Israël dat leeft volgens het Verbond, dat in de tijd van Mozes met het volk is gesloten, met de vroege vruchten van de vijgenboom.

Het lijkt voor de hand te liggen dat de gemeente van Christus, die zowel uit mensen uit het volk Israël als uit de andere volken bestaat, als die gemeente leeft volgens het Nieuwe Verbond, dat dat het beeld van de late, de zoete vruchten van de olijfboom zou zijn.

Wat zou het kenmerk van het leven volgens het Nieuwe Verbond kunnen zijn? Een geloof dat als je tegen een boom zegt dat hij dood moet gaan, dat die boom dan ook verdord.

De 6000 jaar zijn voorbij?

Er komen in de Bijbel allerlei perioden voor. Na zes gewone dagen is er de rustdag. Bij een nieuwe maan is er een nieuwe periode tot de volgende nieuwe maan, na twaalf of dertien nieuwe manen is er een nieuw jaar. Na zes jaar is er een speciaal zevende jaar: het sabbatsjaar. En na zeven keer zo’n cyclus met een sabbatsjaar is er een jubeljaar. Dat is het vijftigste jaar dus.

Zo is er bij eindtijd spreker en boeken de gedachte dat we bijna aan het eind zijn van de zes keer duizend jaar na de eerste mens Adam, en dan komt er natuurlijk een zevende duizend jaar, die een duizend jaar van rust wordt. De vraag is of dat ook terug is te vinden in de Bijbel.

Onze beleving van de tijd is anders dan die van God
Het idee dat na 6000 jaar er een einde komt aan de wereld heb ik niet in de Bijbel kunnen vinden.

De twee teksten uit de Bijbel, die worden aangehaald brengen naar voren dat onze beleving van de tijd anders is dan die van de Heer. Voor ons is een jaar een hele periode en langere tijden zoals duizend jaar kunnen we al helemaal niet overzien.

Dit is de tekst in Psalm 90. In Psalm 90 gaat het over geslachten, voor de bergen er waren, tijdperk na tijdperk, mensen, die al lang zijn gestorven.
Psalm 90:1-4. Een gebed van Mozes, de godsman.
Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren, voor U aarde en land had gebaard –
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht.

Opmerking: ‘duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren’. Als God terugkijkt dan overziet hij lange perioden. Hier wordt genoemd ‘voordat de bergen werden geboren’. Dat was al in het begin van de vorming van de aarde. Volgens wetenschapper miljarden jaren. Ook die zijn er nog in de herinnering van de Heer.

De apostel Petrus haalt dit woord aan in zijn tweede brief. Hij maakt de uitspraak meer exact en gericht op de toekomst.

2 Petrus 3:8-9. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Opmerking 1: een belofte van de Heer kan lange tijd duren voordat die wordt vervuld. Denk aan de komst van de messias, de eerste komst is geweest, maar we wachten nog op de tweede komst. Denk aan het grote volk dat Abraham zou worden dat is iets wat al gebeurd is en nog steeds doorgaat.

Opmerking 2: om aan te geven dat het lange tijd kan duren dit voorbeeld dat het volgens Paulus nog 430 jaar na de belofte zou duren voordat de wet kwam.
Galaten 3:16-17. Net zo gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat er om één: ‘je nakomeling’ – en dat is Christus. Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte is gekomen, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte niet ontkrachten.

Opmerking: aan die lange tijd moet nog worden toegevoegd dat na de wet het volk Israël nog veertig jaar extra in de woestijn blijven en daarna het land Israël nog moest worden veroverd.

Komt er in de Bijbel al eerder een tijdspanne voor dat er iets wordt beloofd?

In de Bijbel staan ook perioden voor de toekomst. Het volk Israël zal zeventig jaar Babylon moeten dienen.
Jeremia 25:11. Heel dit land valt in puin en wordt een woestenij, en ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen, zeventig jaar lang. Maar als die zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik de koning van Babylonië en zijn volk voor hun misdaden straffen – spreekt de HEER. Ik maak het land van de Chaldeeën voor altijd tot een woestenij.
Opmerking: in dit hoofdstuk spreekt Jeremia tot ‘heel het volk en de inwoners van Jeruzalem’ dat dit zal gebeuren De reden is dat men niet wilde luisteren en specifiek omdat ze andere goden dienden.

Jeremia 29:10-11. Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal Ik naar jullie omzien. Dan zal Ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Het boek Kronieken verhaalt wat inderdaad gebeurde. Het zijn afsluitende zinnen van dit boek dat de tijd weergeeft tot de laatste koningen van Israël.
2 Kronieken 36:20-21. De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd, waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden totdat het rijk in handen viel van Perzië. Zo ging in vervulling wat de HEER bij monde van Jeremia had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.

Opmerking: de termijn van zeventig jaar was vanwege het niet in acht nemen van de sabbatsjaren. Blijkbaar heeft men het gebod van het sabbatsjaar wel 490 jaar lang niet in acht genomen. Na zeven sabbatsjaren hadden ook jubeljaren moeten worden gevierd. Dat waren er totaal ook nog tien geweest.

De profeet Daniël nam deze profetie serieus en ging bij de HEER pleiten voor vergeving.
Daniel 9:1-3. In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en Mediër van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koningschap, leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de HEER aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig. Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend.

Het visioen van de engel Gabriel
Na het gebed van Daniël komt de engel Gabriël naar hem toe om hem inzicht te geven. Hij heeft het over een visoen.

Een visioen is, net als een droom, een soort van ruwe schets uit de hemel. Dromen en visioenen leggen iets uit, maar hebben ook verdere uitleg nodig.

Omdat het regelmatig over komende tijdperioden gaat is het goed om te weten dat Daniël die visioen waarschijlijk in het jaar … kreeg.

Van alle uitleggen, die ik heb gezien over deze vijf verzen, heeft tot nu toe mij er nog niet één overtuigd. Hieronder toelichtingen in het geval het wel helder lijkt en vragen, die nog overblijven.

Het eerste twee verzen.
Daniël 9:23-24. Toen je je smeekbede begon heeft God gesproken, en ik ben gekomen om zijn boodschap over te brengen, want je bent zeer geliefd. Luister aandachtig en sla acht op het visioen. Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen is bezegeld en het allerheiligste gewijd.

Opmerking 1: vers 24 spreekt niet van zeventig jaren zoals in het begin van dit hoofdstuk maar van zeventig perioden van zevens (sjaboeim). Dit woord vertalen wij meestal met weken. Het Hebreeuws heeft niet een apart woord voor week. Zowel christelijke als Joodse uitleggers denk dat het perioden zijn van zeven jaar.
Opmerking 2: ‘je volk en je heilige stad’ zullen wel het volk van Juda en Jeruzalem zijn.
Opmerking 3: ‘overtredingen een einde en zonden afgesloten’ ???
Opmerking 4: ‘een visioen is verzegeld’ ???
Opmerking 5: ‘het allerheiligst gewijd’ zou op de tweede tempel kunnen wijzen.

Het derde vers.
Daniël 9:25. Je moet weten en begrijpen: Vanaf het ogenblik waarop de boodschap is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen zeven weken verstrijken; en het herstel en de wederopbouw van de stad, met pleinen en wallen en al, zal tweeënzestig weken duren, en het zal een tijd van verdrukking zijn.

Opmerking 1: De Hebreeuwse woorden ‘massiach nagid’, woordnummers H4899 en H5057, zijn hier met ‘gezalfde vorst’ vertaald. Is dat de latere Nehemia, die Jeruzalem weer opbouwt of wijst dit op Jezus? Hoe is dat gekoppeld met die zeven weken?
Opmerking 2: na zeven zevens zal de gezalfde vorst verschijnen en de opbouw van de stad zal 62 zevens duren.

Het vierde vers.
Daniël 9:26. Na de tweeënzestig weken zal deze gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld.

Opmerking 1: na 62 zevens zal de massiach worden vermoord.
Opmerking 2: ‘het volk van een toekomstige vorst’. Waarom de nadruk op ‘volk’? Waarom de nadruk op ’toekomstig’? Het Hebreeuwse woord ‘nagid’, kun je met prins of vorst vertalen.
Opmerking 3: die zal ‘verderf brengen’ over ‘de stad en het heiligdom’. Ik weet wel van vier keer in de geschiedenis dat dit is gebeurd. De jaren 168 voor Christus toen een vorst een beel van Zeus in de tempel zette. En de jaren 70 (verwoesting van Jeruzalem), 130 (toen de keizer een beeld van Jupiter in de tempel zette) en in 688 tot 692 de bouw van de Islamitische Rotskoepel waar een geloofsuitspraak op staat als ‘God heeft geen zoon’.
Opmerking 4: die prins of vorst zal zijn einde vinden in een overstroming.
Opmerking 5: ‘einde van de strijd’ ‘verwoesting’.

Het vijfde vers.
Daniël 9:27. Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.’

Opmerking 1: ‘die vorst zal een bondgenootschap sluiten met velen’. Dat is vaak gebeurd in de geschiedenis. Maar ‘zevens’ lang. ??
Opmerking 2: tijdens de helft van die ‘zevens’ zullen er geen offers worden gebracht. ???
Opmerking 3: een ‘verwoesting brengende gruwel te zien zijn’. Een vergelijkbare uitdrukking komt in Daniël 11:32 en Daniël 12:11.

Daniël 12, laatste hoofdstuk

Daniël 12:5-6. Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant. Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: ‘Hoe lang duurt het voordat deze wonderbaarlijke gebeurtenissen ten einde zijn?’ 

Daniël 12:7.Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’ 

Daniël 12:8-9. Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?’ Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 

Daniël 12:10. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. 

Daniël 12:11-13. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten tot er dertienhonderdvijfendertig dagen voorbij zijn. Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om het lot te ontvangen dat jou is toebedeeld.’

Opmerking: als de dagen staan voor jaren. Dan is 692 en 1290 = 1982 en 692 plus 1335 = 2027.

Tijd, tijden en een halve tijd.
De uitdrukking ’tijd, tijden en een halve tijd’ komt twee keeer voor in de Bijbel. De meeste uitleggers denken dat dit een kryptische manier van zeggen is voor 3 1/2 jaar. Er komt ook twee keer ’42 maanden’ voor, wat een variant lijkt, hoewel 42 Israëlische maanden van 29 of 30 dagen wat minder is dan 3 1/2 jaar.

Komt voor in Daniël 7:25 bij de droom van Nebukadnezar over de vier dieren. Het vierde dier levert een ‘hoorn’ die zal de aarde verslinden, de heiligen te gronde richten en er op uit zijn de tijden en de wet te veranderen en zij zullen een tijd, tijden en een halve tijd in zijn handen worden overgegeven.
Openbaring 11:2, de volken zullen 42 maanden lang de heilige stad vertrappen, 12:14 de vrouw is een tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang, en 13:5 over het beest dat 42 maanden lang lasteringen zal spreken.

Overwegingen:
Christenen kunnen zeggen dat de christenen of de gemeente de tempel is van God. Is waar. Maar voor de HEER blijft Jeruzalem, Sion en de tempel ook belangrijk, Zie de studies over deze onderwerpen.

De beelden van de goden Zeus en Jupiter geven een beeld van onze tegenstander. Evenzo geeft is de islam daar mede een beeld van. Allah is in tegenstelling tot God niet benaderbaar. Allemaal voorbeeld van verwoesting. Waarvan alleen de laatste nog steeds aanwezig is.

De grote verdrukking?

In de Bijbel gaat het dikwijls over lijden en verdrukking. Als je daar meer over wil weten bekijk dan deze studie, zie link.

Hier een overzicht van het Griekse woord, dat verdrukking is vertaald. En een enkel keer staat daar het bijvoeglijk naamwoord ‘groot’ bij. .

WoordSoort WoordStrongOpmerkingen:
1θλῖψις thlipsisZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G2347
SB2119
Verdrukking
Komt 45 keer voor in 43 verzen. KJV: tribulation (21x), affliction (17x), trouble (3x), anguish (1x), persecution (1x), burdened (1x), to be afflicted (with G1519) (1x).

Onder die 45 ‘verdrukkingen’, die in het Nieuwe Testament worden genoemd, zijn er vier die ‘grote verdrukkingen’ worden genoemd. In het Grieks: μέγας θλῖψις megas thlipsis

Van de vier ‘grote verdrukkingen’ is er één, hieronder de eerste, die al lang geleden was. Één grote verdrukking is er voor een bepaalde christelijke gemeente en die is er ook geweest. En bij twee ‘grote verdrukkingen’ zou het best kunnen gaan over een ‘grote verdrukking’, die nog zal komen.

We lopen ze achtereenvolgens langs.

1. De grote verdrukking ten tijde van Jacob en Jozef.
Één van deze teksten gaat om een grote verdrukking in het verre verleden met als gevolg dat Jacob met zijn hele huis naar Egypte gingen om het te overleven. De tijd dat Jozef onderkoning in Egypte was. Handelingen 7, zie tekst hieronder schrijft daar over. Deze grote verdrukking gold voor een bepaald gebied en een bepaalde tijd.

Handelingen 7:9-11. En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem
en verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte; en die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Er kwam echter een hongersnood over heel het land Egypte en Kanaän en grote benauwdheid; en onze vaderen vonden geen voedsel. [HSV]
Opmerking: de HSV vertaalt in plaats van ‘grote verdrukking’ met ‘grote benauwdheid’.

2. De ‘grote verdrukking’ die Jezus noemt in Matteüs 24.

Jezus spreekt over ‘verdrukkingen’ en ‘grote verdrukkingen’ bij zijn woorden tegen zijn discipelen over de toekomst van de tempel en de stad Jeruzalem in Matteüs 24.

In de tekst van vers 1 tot en met 14 krijgen zijn woorden een steeds wijder perspectief. Het evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld worden gepredikt.

In vers 15 spreekt Jezus weer over de heilige plaats, dat lijkt mij de tempel en hij spreek dan over vluchten naar Judea. Vanuit Jeruzalem natuurlijk. En dan volgt deze tekst:
Matteüs 24:21. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.

Er zijn rond het jaar 70 en rond het jaar 130 ook enorme verdrukkingen geweest in en rond Jeruzalem. Voor wie is geïnteresseerd in die tijd kan de verslagen van Flavius Josephus lezen. Bij Joodse mensen ontstonden verschillende groepen, die elkaar gingen vermoorden. Toen de Romeinen kwamen met hun legers doodden ze honderdduizenden mensen. De gemeente van God was voor een deel op tijd uitgeweken. Dank zij de waarschuwingen van Jezus.

Mocht u twijfelen, dan wijs ik nog even op de vraag waar de rede van Jezus een antwoord op was. In het begin van het gesprek gaat het over de tempelgebouwen. Als Jezus met zijn discipelen uit de tempel vertrekt zegt hij: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’

Als Jezus met zijn discipelen op de helling van de Olijfberg of misschien wel bovenaan de berg gaat zitten met zijn discipelen. Je hebt daar een mooi uitzicht op de tempel en het tempelplein. Dan vragen de discipelen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 

Het tweede deel van de vraag van de discipelen lijkt voor ons over de hele wereld te gaan. Zo hadden ze dat denk ik niet bedoeld. Het gaat hier om de voltooiing, de afronding van de tijd waar we nu mee te maken hebben.

3. Een waarschuwing voor een ‘grote verdrukking’ voor de gemeente van Efeze.

Er is een tekst, die gaat over de gemeente van Efeze, die, geestelijk, overspel pleegt. De gemeente van Efeze zal daarom voor dat overspel een grote verdrukking ondergaan als ze zich niet bekeren.

Openbaringen 2:22. Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. [HSV]

Opmerking: het was in de tijd dat Paulus hier predikte de stad met de meeste mensen. Maar er zijn daarna diverse aarbevingen geweest, de haven slibde dicht, er ontstond een moeras waar malaria muggen mensen ziek maakten. De stad is heden ten dage een grote ruïne en van die wereldberoelmde tempel van Artemis staat nog één van de 127 pilaren overeind.

4. De schare, die niemand tellen kan uit de ‘grote verdrukking’.

In Openbaringen 7 gaat over een grote schare uit elke alle landen, die voor de troon van God staan. Ze komen uit de grote verdrukking. Ze zijn martelaren voor Jezus.

Openbaringen 7:13-14. Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, ​heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun ​kleren​ witgewassen met het bloed van het lam.

Over welke grote verdrukking gaat het? Het zou kunnen gaan om de zware vervolgingen van christenen in de eerste eeuwen. Zoals in de tijd van keizer Diocletianus toen tienduizenden of honderdduizenden, de schattingen variëren, van mensen, die werden vermoord.

Overwegingen
Van deze vier grote verdrukkingen zou het bij twee over een wereldwijde grote verdrukking kunnen gaan, die in de boeken Matteüs en Openbaringen.

De ‘grote verdrukking’ van Matteüs zou kunnen gaan over de tijd van de verwoestingen van Jeruzalem rond de jaren 70 en 130. Die was vooral voor het joodse volk.

De ‘grote verdrukking’ van Openbaringen lijkt vooral te gaan over de vervolgingen van gelovigen in Jezus onder de Romeinse keizers.

Dat neemt niet weg dat er later nog grote verdrukkingen zijn geweest. Er zijn er vele geweest. Neem maar de holocaust tijdens de tweede wereld oorlog.

En er zullen misschien ook nog grote verdrukkingen komen.

Er zijn eindtijdsprekers, die vooral oog hebben voor dé grote verdrukking die nog moet komen. Zelfs binnenkort. Dat zou best kunnen zijn. Maar de overeenkomst met de Bijbel is een dun lijntje.

Daar komt nog bij dat als er profeten zijn, die spreken over verdrukkingen, dat ze het dan vooral om gaat dat de geadresseerden zich op tijd bekeren. Want als je je niet bekeert, dan komt er verdrukking.

De boodschap mis ik bij eindtijd sprekers. Hooguit dat ze zich druk maken om het merkteken van het beest te voorkomen.

Als je de waarschuwing van de profeten serieus wil nemen, doe dat dan vooral door te gaan leven zoals de Heer dat wil.

De opname van de gemeente?

Ik ken een viertal tekstgedeelten, die in de richting zouden kunnen wijzen van een opname van de gemeente. Hieronder staan ze.

Jezus spreekt tegen de discipelen over de plaats waar hij heen zal gaan en voor hen een plaats zal gereed maken en zal terugkomen en dan hen meenemen naar waar Hij is.
Johannes 14:1-4. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’

Opmerking 1: de ‘jullie’ waar Jezus over spreekt zijn zijn discipelen.
Opmerking 2: Jezus zegt dit, maar de discipel Thomas en wellicht de anderen ook begrepen er weinig van.

Later spreekt Jezus nog een keer over ‘meenemen’ en ook trouwens over ‘achterlaten’.
Matteüs 24:40-43. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Opmerking: hier spreekt Jezus over allerlei mensen, die zullen worden meegenomen en anderen trouwens, die zullen worden achtergelaten.

In een gelijkenis, die Jezus vertelt, Matteüs 25:1-13, nog weer later schetst Jezus eenzelfde situatie met vijf wijze en vijf dwaze meisjes. De dwaze meisjes hadden hun voorbereiding niet gedaan voor de komst van de bruidegom. Ze konden daardoor ook niet aan de bruiloft deelnemen.

Matteüs 25:10-13. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Opmerking 1: hier schetst Jezus een ander beeld dan meenemen en achterlaten. Hier gaat het over naar binnen mogen en niet naar binnen mogen. Jezus geeft hier ook aan waarvoor ze werden binnengelaten namelijk voor het bruiloftsfeest.
Opmerking 2: de vijf dwaze meisjes mogen niet naar binnen. De reden? Ze hadden geen of onvoldoende ‘olie in de lampen’. Waar slaat dat op? Olie is in het algemeen een beeld van de Heilige Geest. De volheid van de Geest van God in je leven is er niet zomaar.

Van de apostel Paulus hebben we een heel stuk in de brief aan de gemeente van Tessalonica over een onderwerp dat hier op aan lijkt te sluiten. Hier de tekst in twee delen

1 Tessalonicenzen 4:13-15. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.

Opmerking: de doden van de gemeente zal Jezus naar zich toe leiden.

1 Tessalonicenzen 4:16-18. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Opmerking 1: de levenden zullen samen met de doden worden weggevoerd en we gaan samen de Heer tegemoet.

Opmerking 2: Paulus spreekt over de doden, die Christus toebehoren. Die krijgen voorrang. Er staat in de vertaling, die Christus toebehoren, maar in het Grieks staat er ‘die in Christus’ zijn. Dat is scherper. Daarna wij de levenden. Voor de levenden neem ik ook aan dat voor hen ook geldt ‘die in Christus’ zijn.

Opmerking 3: er staat ‘worden weggevoerd’ en ‘de Heer tegemoet gaan’ en ‘we zullen altijd bij hem zijn’. Dat staat er. Waar zullen we altijd bij hem zijn? Dat staat er hier niet bij.

Nog enkele opmerkingen over de wolken en de lucht. ‘Wolken’ zijn in de Bijbel dikwijls geestelijk, terwijl je ze ook gewoon kunt zien. De lucht is ook dikwijls geestelijk. Zo is er sprake van de prins van de macht in de lucht, zie Efeziërs 2:2. Die prins is een persoon van de duisternis. Zowel licht als duisternis is er in de lucht.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De uitdrukking ‘opname van de gemeente’ spoort op twee punten niet met de gegevens van de Bijbel.

Ten eerste staat nergens het woord ‘opnemen’. Er wordt gesproken over meenemen, over binnengaan, over de Heer tegemoet gaan en bij Hem blijven. En dus niet over ‘opnemen’.

Ten tweede is er geen sprake van ‘de gemeente’. Het gaat over discipelen, over enkelingen, over wijze meisjes en over hen ‘die in Christus’ zijn. Niet over ‘de gemeente’.

Waar zou men samen met de Heer naar toe gaan of samen zijn? Het bruiloftsfeest wordt gezegd. Waar is dat? Het huis van de Vader? In de hemel? Op de aarde? Ik hoor het graag van iemand, die inspiratie van de Geest heeft.

Hoe is het met sprekers, die van de ‘opname van de gemeente’ spreken. Het is niet toegestaan als leraar om iets anders, iets meer of iets minder van het woord van God te maken. Tenzij het aanvullende informatie van de Geest is. Dat is dan van iemand met de functie van een profeet.

Is wat sprekers over ‘de opname van de gemeente’ als iets profetisch zien? Dan is het nog de vraag of het een echte of een valse profetie is. Wie het weet mag het zeggen.

Beesten, beelden en merktekenen

In het boek Openbaringen wordt het beest genoemd en het beeld en het merkteken van het beest en het getal 666.

Er zijn ook andere boeken waarin deze woorden worden gebruikt. Hier de feiten uit de Bijbel.

 WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ζῷον
zōon
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G2226Dier, beest
Komt 23 keer voor in 20 verzen
KJV: beast (23x)
2θηρίον thērionZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G2342Beest, wild dier.
Komt 46 keer voor in 38 verzen.
KJV: beast (42x), wild beast (3x), venomous (giftig) beast (1x).
3בְּהֵמָה
behemah
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H929Beest
Komt 189 keer voor in 172 verzen.
KJV: beast (136x), cattle (53x).
4εἰκών
eikōn
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G1504Beeld
Komt 23 keer voor in 20 verzen.
KJV: image (23x).
5χάραγμα charagmaZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G5480Merkteken
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
KJV: mark (8x), graven (1x).

Zōon, dier
Het Griekse woord zōon is het gewone woord voor dier. Een woord dat wij ook kennen in onze taal: zoölogie, dat is dierkunde.

In de brief aan de Hebreeën wordt dit woord gebruikt voor de schapen die in de tempeldienst werden geofferd. In het boek Openbaringen wordt het gebruikt om de vier dieren aan te duiden: de mens, de leeuw, de stier en de arend.

‘Therion’, wild dier
Het Griekse woord therion is het woord voor wilde dieren. Jezus was bij de wilde dieren in de woestijn, zie Marcus 1:13. Paulus schudde een beest van zich af, toen hij werd gebeten, zie Handelingen 28.

Het woord therion wordt ook wel als beeld gebruikt voor beestachtige mensen. Zie Titus 1:12. Daar gaat het over een spreekwoord over Kretenzen. Wilde dieren zijn het.

Behemah, beest
Het Hebreeuwse woord voor beest komt ook veel in het Oude Testament voor. Het gaat het om gewone wilde dieren, in tegenstelling tot tamme dieren. Er worden geen monsters mee aangeduid.

Eikon en Charagma, beeld en merkteken
Het woord eikon wordt zowel gebruikt voor een beeld van hout of steen, maar ook voor een afbeelding. Dat wij een beeld van Christus zijn bijvoorbeeld. Maar dus ook in het boek Openbaringen dat er een beeld van het beest is.

Het woord charagma wordt in het Nieuwe Testament eenmaal gebruikt in het boek Handelingen.
Handelingen 9:29. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk is, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. [SV]
Opmerking: de KJV heeft gegraveerd.

Het woord charagma komt acht keer in het boek Openbaringen voor. En dan alleen als merkteken van het beeld.

Het beest in het boek Openbaringen

In het boek Openbaringen gaat het dertig keer over deze wilde dieren. In onze vertalingen gebruikt men het woord ‘beest’.

Er zijn trouwens diverse beesten in Openbaringen. Er is dus niet een hét beest.

Openbaring 11:7. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden.
Opmerking: het gaat hier over een wild dier dat uit de afgrond komt. Hij gaat oorlog voeren met de twee getuigen. [HSV]

Openbaring 13:1-4. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een gods lasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? [HSV]
Opmerking: het gaat hier om een beest uit de zee. De draak heeft hem macht gegeven.

Openbaring 13:7. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. [HSV]
Opmerking: alleen de mensen, die in het boek van het leven van het Lam zijn geschreven zullen het beest niet aanbidden. (Vers 9 en 10 begrijp ik niet)

Er komt daarna nog weer een ander beest.
Openbaring 13:11-12. En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. [HSV]
Opmerking: het gaat hier om een beest uit de aarde. Dit is al het derde beest. Dit beest support het eerdere beest van Openbaringen 13.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het gaat hier over de toekomst of over een verleden dat ik nog niet ken. Twee getuigen van God? Een die beesten uit de afgrond, de zee en de aarde?

Opvallend dat hier wordt gesproken over de twee hoorns van het Lam. Zouden dat het volk Israël en de gelovigen uit de volken zijn?

Het beeld van het beest.

Van Openbaringen 13:15 wordt een nieuw begrip aangegeven namelijk het beeld van het beest.

Het Griekse woord eikon, dat wordt gebruikt, wordt ook gebruikt voor het beeld van Caesar op een muntstuk. Zie Matteüs 22:20. En ook voor beelden van mensen, vogels of kruipende dieren. Zie Romeinen 1:23. Maar ook dat wij, een beeld van Jezus zullen zijn. Romeinen 8:29.

In het boek Openbaringen wordt tien keer over het beeld van het beest gesproken. Hieronder staan twee teksten, waar vier keer over het beeld van het beest wordt gesproken. In combinatie met het merkteken, zie volgende paragraaf, wordt er nog zes keer over het beeld van het beest gesproken.

Openbaring 13:14-15. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. [HSV]

Het merkteken van het beest.

Het beeld van het beest wordt genoemd, en ook die een merkteken heeft. En de naam van het beest heeft een getal, namelijk zeshonderdzesenzestig.

Van de hele Bijbel zijn dit wel de meest heftige teksten over de toorn van God. Daar is dan natuurlijk ook een dramatische reden toe. Als enige reden, die ik kan bedenken is een wereldwijd doordrenkende invloed van het kwaad.

Hieronder alle acht teksten waar het over het merkteken van het beest gaat.

Openbaring 13:16-18. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. [HSV]
Opmerking: zie voor opmerkingen over het getal, de volgende paragraaf.

Openbaring 14:8-11. Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. [HSV]

Openbaring 15:2. En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. [HSV]
Opmerking: de overwinnaars zijn zij, die trouw zijn gebleven en dat met de dood hebben moeten bekopen. Een bemoedigende tekst.

Openbaringen 16:2. En de eerste (engel) ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. [HSV]
Opmerking: het voordeel van het merkteken wordt een nadeel.

Openbaringen 19:20. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. [HSV]
Opmerking: de veroorzakers, het beest en de valse profeet ontvangen de ergste straf.

Openbaringen 20:4. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
Opmerking: ook dit is een bemoediging. [HSV]

Wat is de samenvatting van deze teksten?
Zonder het merkteken of de naam of het getal van het beest kun je niet kopen of verkopen. Openbaringen 13:17-18.
Het merkteken krijg je op je voorhoofd of hand. Openbaringen 13:16 en 14: 9.
Het merkteken geeft de naam van het beest aan. Openbaringen 14:11.
Er zijn overwinnaars van het beest, het beeld, het merkteken en het getal van zijn naam. Openbaringen 15:2.
De mensen met het merkteken krijgen een schadelijke zweer. Openbaringen 16:2.
Het merkteken van het beest is iets wat je ontvangt en daardoor ben je ook kwetsbaar voor misleiding. Openbaringen 19:20 en 20:4.
Als je het merkteken niet hebt ontvangen mag je als koning regeren met Christus duizend jaar lang. Openbaringen 20:4.

Overwegingen
Als je op Jezus gaat vertrouwen ontvang je de Heilige Geest. Je kunt aan mensen zien dat de Heilige Geest in hen woont.

Sommigen vertalingen reppen over een soort merkteken van God.
Efeziers 1:13b. En daarom bent u gemerkt als eigendom van God met het stempel van de heilige Geest die hij beloofd had. [Groot Nieuws Bijbel]. Opmerking: In het Grieks staat het woord verzegelen. We zijn verzegeld door de Geest van God. Dat is we zijn met Hem verbonden. Een merkteken is iets uiterlijks. Wat God doet betreft ons gehele zijn.

Praktische toepassing
In de Bijbel komen we allerlei soorten voorbeelden tegen van het beeld van het beest. Denk aan de beelden voor goden in Israël en de landen daar omheen. En denk aan Daniël en zijn vrienden, die voor het beeld van Nebukadnezer moesten knielen op straffe van de dood.

En ook in de geschiedenis komen we ‘beesten’, met ‘beelden’ en hun ‘merktekenen’ en aanbidding daarvan al voor. Zeker al in de tijd waarin het boek Openbaringen werd geschreven.

Het boek Openbaringen is geschreven door de apostel Johannes in de tijd dat het Romeinse rijk de macht had en de gelovigen in Jezus onderdrukte. Wij hebben misschien romantische beelden van het Romeinse rijk, maar het was een hard en wreed rijk. Wie niet de keizer als god wilde vereren had een groot probleem.

Sommige keizers zoals Nero waren extreem wreed een soort van beesten. Misschien stond hij wel model voor het beest en sloeg het getal 666 wel op hem. Zie volgende paragraaf.

Het merkteken, het Griekse woord is charagma was een keizerlijk zegel van het Romeinse Rijk dat in de 1e en 2e eeuw op officiële documenten werd gebruikt.

Tijdens de regering van keizer Decius (249-251 n.Chr.) konden degenen die niet het certificaat van offerande (libellus) aan Caesar bezaten, geen handel drijven, een verbod dat mogelijk teruggaat tot keizer Nero [bron de Engelse Wikipedia].

De geschiedenis herhaalt zich. Zo waren Hitler, Stalin en Mao beestachtige leiders. Voor Hitler en zijn profeet Goering was het wel of niet aanbidden van zijn beeld zelf niet genoeg. Door alleen het feit dat je jood werd je vermoord. Nog een graad erger dan in het boek Openbaringen staat.

Ook in de huidige tijd komen de overeenkomsten met deze beelden voor. Denk o.a. aan Noord Korea. En in al die landen waar slechts één godsdienst is toegestaan en als je die niet wil aanhangen dan heb je een groot probleem.

En er komt misschien nog wel een ander beest met wereldwijde invloed, maar dan weten we dat we aan ons getuigenis vast moeten houden en we weten van de beloning, die er zal zijn. En vooral geldt voor iedereen bidt en werk voor wat jij kunt doen om ‘beesten’ geen kans te geven.

Het getal 666

Uitleg: in het Hebreeuws en het Grieks zijn de letters ook getallen. De eerste letter van het Hebreeuws, de aleph is ook getal één. De tweede letter, de beth is twee. De gimel is drie. En de zesde letter, de wav is het getal zes. In het huidige Israël gebruikt men overigens de getallen, die wij ook gebruiken.

Een Hebreeuws en Grieks woord heeft een getalswaarde, namelijk de getallen van de afzonderlijke letters opgeteld. In het jodendom noemt men het omgaan van de getallen van woorden gematria.

De zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is de wav, die letter staat symbool voor de mens. Als je het hele getal zeshonderd zes en zestig neemt dat zijn dat de Hebreeuwse letters.

De Romeinse keizer Nero regeerde van 54 tot 68 na Christus. Als je zijn naam in het Aramees schrijft dan is dat נרון קסר‎ NRON QSR dat de volgende cijfers geeft 50 200 6 50 100 60 200 met een totaal van 666.

Duizendjarig vrederijk?

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1 χίλιοι
chilioi
Bijvoeglijk naamwoordG5507
SB4824
Duizend.
Komt 11 keer voor in 10 verzen.
KJV: thousand (11x).
2thἔτος etosZelfstandig
naamwoord
onzijdig
G2094
SB
Komt 49 keer voor in 48 verzen.
KJV: year (49x).
Vrederijk?
Komt 0 keer voor in 0 verzen.

Het woord duizend (G5507) komt zes keer voor in Openbaringen 20 en steeds in combinatie met jaren (G2094). Het woord rijk of vrederijk komt niet voor in dit verband. Er wordt wel gesproken over heersen, dat zou onderdeel van een rijk kunnen zijn.

Openbaring 20:1-3. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.

Openbaring 20:4-5. Ook zag ik tronen, en degenen die erop zaten mochten rechtspreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met Christus. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.

Openbaring 20:6. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van Christus zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen.

Openbaring 20:7-10. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, zo veel mensen als er zand is bij de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Dit hoofdstuk uit het boek Openbaring houdt eenzelfde opbouw aan als hoofdstukken van het boek Ezechiël. Meer info in dat boek dus.

Boek OpenbaringBoek EzechiëlOnderwerp
120:1-6hoofdstukken 36 en 37aards herstel; eerste opstanding
220:7-10hoofdstukken 38 en 39laatste strijd, Gog en Magog
320:11-15?oordeel volgens de daden
4hoofdstukken 21 en 22hoofdstukken 40 tot en met 48.nieuwe hemel en nieuwe aarde

Rij 3 komt in de studie over de grote dag aan de orde.
Rij 4 komt in de studie over het eind van de tijd aan de orde.

Andere bronnen: Excurs Studiebijbel deel 10.

Gog in Magog.

Er zijn sprekers en schrijvers, die wijzen op Gog en Magog. Er wordt over Gog en Magog gesproken in het boek Ezechiël in het Oude Testament.

Gog, woordnummer H1463 wordt negen keer genoemd in Ezechiël 38 en 39. Er wordt ook eenmaal over een persoon, die Gog heet gesproken, die van de stam van Ruben was. Zie 1 Kronieken 5:4.

De Gog van de profeet Ezechiël is de vorst van Mesech en Tubal.

De hoofdstukken 38 en 39 bevatten een profetie over de vorst Gog in het land van Magog, respectievelijk 23 en 29 verzen lang.

De vorst Gog uit het Noorden zal met andere volken het land Israël aanvallen. Maar dan zal de HEER voor Israël gaan strijden en zullen de legers van de volken worden weggevaagd.

Maar de strijd van Gog in het land van Magog zal volgens Openbaringen pas na de duizend jaar zijn als de Satan uit zijn gevangenis komt.

Ook Magog is ook de naam van een mens in de Bijbel. Het gaat dan om Magog, die een zoon is van Jafeth, de zoon van Noach. Strongnummer H4031. De nakomelingen van die Magog van Jafeth. In beide hoofdstukken van Ezechiël komt de naam Magog eenmaal voor. Het is de naam van een volk dat in een bepaalde streek woont.

In de Septuaginta, het door Joodse geleerden vertaalde Hebreeuwse Oude Testament in het Grieks, is ook Agag, de koning van de Amalekieten als Gog geschreven. De schrijvers van het Nieuwe Testament hanteerden de Septuaginta. Het volk, de Amalekieten waren als geen ander volk de aartsvijanden van het volk Israël.

De strijd zal plaatsvinden als tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten zijn geweest (Ezechiël 38:8 en 12). Het is ook een land van steden zonder muren (vers 11), hoewel er ook steden met muur zullen zijn (vers 20).

Er zijn twee perioden in de geschiedenis geweest dat de mensen van het volk Israël uit de volken terugkeerden naar het land Israël. De eeuwen, jaren voor Christus eerste komst op aarde. En sinds het begin van de vorige eeuw.

In de jaren rond het jaar 70 en 135 kwamen twee keer legers uit het Noorden, de Romeinse legioenen met hun soldaten uit allerlei volken uit het Noorden, naar Israël om het volk van de joden aan te vallen. Toen was er ook de gemeente, die heilig was en een God, die zijn geest uitgoot over het volk Israël. Maar misschien is er nog een tweede keer dat dit gebeurd.

Maar misschien gebeurt het nog een tweede keer. Zo gaat dat met profetieën.

In het Nieuwe Testament komen deze namen Gog en Magog beiden nog eenmaal voor en wel in het boek Openbaringen (woordnummers G1136 en G3098). Hier gaat het om legers, die Israël binnen vallen na de periode van duizend jaar.
Openbaringen 20:7-10. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. [HSV]

Als u meer over dit onderwerp wil weten dan verwijs ik naar excurs 6 Gog en Magog, van de Studiebijbel van het Oude Testament deel 11, van bladzijde 984 tot 991 met een verwijzing naar een twintigtal andere boeken.

Wat kunnen we van dit onderwerp leren?
Gog in Magog is een beeld voor de vijanden van het volk Israël. In Openbaringen staat dat de volken na het duizend jarig rijk opgestookt door de tegenstander ten strijde zullen trekken naar Israël.

Waarom doen die volken dat? Omdat ze misleid zijn. Rond het volk en de staat Israël is al lange tijd maar ook heden ten dage veel misleiding. De leugen regeert in veel gevallen. Daardoor is er veel haat ontstaan.

Gelukkig zorgt God voor gerechtigheid. Er zal vuur uit de hemel neerdalen en hen verslinden.

Deze profetiën en ook die van Armageddon, die hier bij hoort, zie hieronder, zorgen ervoor dat landen met veel christenen op hun hoede zijn.

Armageddon

Sommige sprekers noemen Armageddon als de plaats waar de grote slag in de eindtijd gaat plaats vinden. Wat zegt de Bijbel daar over?

Het Nieuwe Testament spreekt eenmaal over Armageddon en wel in het boek Openbaringen.
Openbaringen 16:12-16. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

Armageddon is het vergriekste woord voor het Hebreeuwse ‘har’ en Megiddo. Het woord ‘har’ gaat over een heuvel of een berg. En Megiddo is een plaats.

Maar nu eerst over de plaats en de streek in Israël waar het om gaat. In Israël ligt ten zuiden van de lijn Haifa en Nazareth een behoorlijk grote vlakte van zo’n dertig bij tien kilometer. Megiddo ligt ongeveer in het midden van die vlakte aan de zuidkant op een heuvel tegen het Karmel gebergte. Daar begint de weg naar een pas die door het Karmel gebergte gaat. Zie het kaartje hieronder.

Het is goed voor te stellen dat dit een plaats zou zijn voor het laatste oordeel. De heuvel van Megiddo zou als rechterstoel kunnen functioneren. En de vlakte waar de heuvel op uitkijkt zouden miljoenen mensen op kunnen staan.

Megiddo ligt links van het dal op het kaartje hieronder en Jizreeël ligt rechts op het kaartje.

Vanwege de pas over de Karmel ligt Megiddo op een strategische plek. Die strategische plek is de aanleiding geweest voor tientallen oorlogen. De laatste twee oorlogen waren in 1918 en 1948.

Feiten uit de Bijbel
De woordnummers van ‘har’ en Megiddo zijn H2022 en H4023. Er is in het Oude Testament geen tekst, die spreekt over de heuvel van Megiddo. Het dal of de vlakte van Megiddo wordt wel genoemd. Ook deze streek wel de vlakte van Jizreël wordt genoemd. En wellicht is deze vlakte ook wel het dal van de dorre doodsbeenderen waar de profeet Ezechiël over schrijft. Of het dal van Josefat waar de profeet Joël over schrijft.

Hier in de tabel wat gegevens uit de Bijbel.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1מְגִדּוֹן
mᵊḡidôn
PlaatsnaamH4023Megiddo.
Komt 12 keer voor in 12 verzen.
KJV: Megiddo (11x), Megiddon (1x).
2בִּקְעָה
biqʿâ
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H1237Vlakte, dal, vallei
Komt 20 keer in 20 verzen voor
KJV: valley (13x), plain (7x).
3עֵמֶק
ʿēmeq
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H6010Vlakte, dal, vallei
Komt 69 keer voor in 64 verzen.
KJV: valley (63x), vale (4x), dale (2x).
4Ἁρμαγεδών
harmagedōn
PlaatsnaamG717Megiddo
Komt eenmaal voor.
KJV: : Armageddon (1x)

De naam Megiddo komt elf keer voor in het Oude Testament. Het wordt als woonplaats genoemd. De vallei wordt ook de vlakte van Jizreeël genoemd. En wordt ook de ‘emeq, de vlakte van Josafat genoemd. En ook de profeet Ezechiël spreekt over deze vlakte.

De teksten van alle vier de uitdrukkingen treffen jullie hieronder.

Tweemaal gaat het over de vlakte, de biqa van Megiddo.

De eerste keer gaat om koning Josia, die tegen de wil van God in gaat strijden met koning Necho en daardoor de dood vindt.
2 Kronieken 35:22-23. Josia keerde echter zijn gezicht niet van hem af, maar hij vermomde zich, om tegen hem te strijden. Hij luisterde niet naar de woorden van Necho op gezag van God, maar kwam om in het dal van Megiddo te strijden. De schutters schoten koning Josia echter neer. Toen zei de koning tegen zijn dienaren: Breng mij weg, want ik ben zwaargewond.

De tweede keer gaat het om een tekst in het boek Zacharia.
Zacharia 12:9-11. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.

Opmerking 1: God zal de legers van de volken wegvagen. Dit kun je ook lezen in het boek Openbaring hieronder. Voor Israël is een mooie profetie. Maar er zal ook rouw, lees wroeging, zijn over wat ze God hebben aangedaan. Namelijk dat ze Jezus doorstoken hebben.

Opmerking 2: Hadad en Rimmon zijn namen van Syrische goden. De rouwklacht van Hadad-Rimmon is verder niet bekend in de Bijbel. Maar als je andere goden gaat dienen is de ellende niet ver weg.

Opmerking 3: Haddad-Rimmon is ook te zien op het kaartje, iets rechts van de plaats Megiddo.

Als het woord vallei wordt gebruikt in de Bijbel staat er meestal bij welke vallei het betreft. Maar vVijf keer wordt in het boek Ezechiël een biqa, een vlakte genoemd. Het was een vlakte in de buurt van de plaats waar hij was. Bij Babel in de buurt. Hij krijgt ook een visieoen over een dal van dorre doodsbeenderen. Zou dat de vlakte van Megiddo zijn?Ezechiel; 37:1-2. Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 

Drie keer wordt in het Oude Testament de ‘emeq, de vlakte van Jizreël (H3157) genoemd. Het was een vlakte die in de tijd van Jozua bevolkt was door Kanaännieten, zie Jozua 17:6. En waar in de tijd van de Richteren door richter Gideon werd gestreden tegen volken uit het Oosten, de Midiannieten en Amelekieten en die hij ook versloeg. Zie Richteren 6:33.

En hier een tekst, die gaat over het oordeel over Israël.
Hosea 1:3-5. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaïm; zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de HEERE tegen hem: Geef hem de naam Jizreël, want nog even en Ik zal de bloedschulden van Jizreël vergelden aan het huis van Jehu, en Ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat Ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jizreël.

Twee keer wordt de vallei, de emeq, van Josafat (H3092) genoemd. De inhoud van de teksten komt overeen met de teksten hiervoor.

Joël 4:1-4. In dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer, zal ik alle volken bijeenbrengen en wegvoeren naar de vallei van Josafat om daar een oordeel over hen te vellen. Want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, onder vreemde volken verstrooid, ze hebben mijn land verdeeld en om mijn volk het lot geworpen; ze hebben jongens geruild tegen hoeren en meisjes verkocht voor wijn, om zich te bedrinken.

Joël 4:12-15. Laat de volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; daar zal ik mijn oordeel over hen vellen. Sla de sikkel erin,
het is tijd om te oogsten. Kom de wijnpers treden, de persbak is vol,
de kuipen lopen over, zó talrijk zijn hun misdaden. Dichte drommen bijeen in de vallei van het oordeel! Nabij is de dag van de HEER. Daar zal hij oordelen! Zon en maan worden verduisterd,
sterren doven hun glans.

Opmerking: Josafat zou op koning Josafat betrekking kunnen hebben, maar het zou ook kunnen verwijzen naar de betekenis van die naam. Het dal waar God rechtspreekt.
Opmerking 2: Uitleggers hebben totaal wel een vijftal dalen voor ogen, die bedoeld zouden kunnen zijn. Het dal van Megiddo is er één van. (bron Christipedia)

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het Nieuwe Testament wijst op de heuvel van Megiddo. Het zou de plaats van de rechterstoel van God kunnen zijn. Of een beeld daar van.

Twee teksten geven aan dat de volken van de wereld daar strijd zullen leveren en ook het onderspit zullen delven. Zoals destijd ook die twee volken, die de richter Gideon versloeg. Zacharia 12. Het gaat om Joel 4 in de NBV (andere vertalingen Joel 3).

Twee teksten geven aan dat het ook een vlakte is waar voor Israël het oordeel was. 2 Kronieken en Hosea 1.

En wellicht wijst ook het dal van de dorre doodsbeenderen van de profeet Ezechieël op dit dal. Dan komt er toch nog iets goed van dit dal.

Andere bronnen.

Sommigen eindtijd boeken en sprekers hebben een routekaart voor de toekomst. Zoals bijvoorbeeld is weergegeven in onderstaand schema.

Het is een schema, die ik van een Goudse predikant heb gekregen. Er staan 16 stappen op. De stappen 1 tot en met 6 zijn in de geschiedenis al gezet. Stap 7 is het herstel van Israël. En vervolgens de stappen in de toekomst.

Dit is in het kort hun verhaal. We leven in de eindtijd en dan komen de dingen van de wereld tot een afsluiting. We weten dat we bijna aan het eind zijn doordat wat is voorspeld, nu gebeurt.

Centraal is het feit dat Israël juist nu weer, sinds 1948, een land en een volk is geworden.

En dan de rampen. Iedereen weet dat de rampen steeds meer toenemen. Men appeleert aan een algemeen gevoel. Iedereen, die de kranten leest zal dit wel beamen. Steeds meer oorlogen, ziekten en aardbevingen.

Binnenkort zullen er nog grotere rampen uitbreken. Dat is de grote verdrukking. Op gegeven moment zullen de christenen worden opgehaald hier op aarde om verder in de hemel te leven. Hier op aarde wordt het dan nog veel erger. Dan komt Jezus terug , hij gaat de wereld regeren en dan volgt een periode van duizend jaar vrede.

Tijdens die duizend jaar zal de duivel zijn gebonden, maar hij zal daarna worden losgelaten. Er zal dan een grote strijd zijn waarbij definitief zal worden afgerekend met de duivel en zijn trawanten. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Onder de eindtijdsprekers zijn er die geloven dat de opname van de gemeente voor de grote verdrukking plaatsvindt.

Op deze zienswijze is ook kritiek. Niet iedereen beschouwt het herstel van Israël als een herstel dat in de Bijbel is beloofd. De toename van de rampen blijkt niet uit de cijfers. De opname van de gemeente is gebaseerd op enkele teksten, die je ook anders kunt uitleggen.

<<cijfers over de trends van rampen toevoegen>>

Samenvatting.

Er zijn mensen in de kerk, die in de ban van het onderwerp ‘de eindtijd’ zijn en er zijn mensen in de kerk, die het onderwerp links laten liggen.

Voor hen, die in het onderwerp ‘de eindtijd’ zijn geïnteresseerd zijn er sprekers en boeken, die je kunt raadplegen. Mijn indruk is dat sprekers en boeken niet helemaal het eerlijke verhaal laten zien. En ook dat hun effect vragen oproept. In de Bijbel worden waarschuwingen gegeven met het oog op bekering van henzelf of anderen en niet om hen alleen bezorgd te maken.

Vooraf is het goed om over het doel van profeteren na te denken. Een profetie laat het bewogen hart van God zien. Daar horen waarschuwingen bij en ook wat God in de toekomst wil gaan doen.

Het is ook goed om te bedenken dat de profetiën in de Bijbel zo’n 2000 jaar en nog veel ouder zijn en dat er inmiddels veel in de geschiedenis is gebeurt. Dat neemt niet weg dat als er al is gebeurd wat was voorzegt dat het nogmaals kan gebeuren.

Zo zien we dat het volk Israël in de laatste honderden jaren voor Jezus in grote getalen terugkeerden. In de tijd van Jezus woonden miljoenen joden weer in Israël. Maar nu zien we sinds vorige eeuw ook weer joodse mensen terugkeren naar Israël. Opnieuw een signaal van de eindtijd.

Jezus zegt: “Leer van de vijgenboom deze les, dat als die boom uitloopt de tijd nabij is”. Er wordt gezegd dat de vijgenboom een beeld is van Israël. Maar dat is niet te vinden in de Bijbel. De olijfboom is het beeld van Israël. De vroege vijgen zijn wel het beeld van het goede Israël. De vijgenboom is meer een beeld van de mensheid. En de late, de zoete vijgen, zijn het beeld van de mensen, die in geloof grote dingen doen. Zie verder de studie.

In de eerste eeuwen na Christus is men bij de verbreiding van het evangelie al ver gekomen. Zo ligt de apostel Thomas in India begraven en de apostel Jacobus in Spanje. We moeten ook niet denken dat als we overal hebben gepreekt dat je dan het evangelie brengt. Mensen moeten het evangelie hebben ervaren door oplosssing van hun problemen. Evangeliseren is zorgen voor goede nieuws.

Als de Heer komt gaan degenen, die Christus toebehoren, Hem op de wolken in de lucht tegemoet. Dat is wat in de Bijbel staat. Als je dat ‘de opname van de gemeente’ noemt, dan maak je er toch wat anders van.

Er zijn al veel verdrukkingen in de geschiedenis geweest. Denk aan de ballingschap van het volk Israël. Maar ook aan de massale slachtingen bij de val van Jeruzalem in de jaren 70 en 135. De meest ingrijpende was wel de holocaust, dat is een zeer grote verdrukking geweest. Of er nog een grote verdrukking zal, denk ik, liggen of de mensheid haar verantwoordelijkheid neemt of niet.

Wat in ieder geval wel zal gebeuren dat als Jezus komt er allerlei tekenen zullen zijn met de hemellichamen en andere tekenen zoals bazuingeschal.

Bij de verhalen van het beest, het beeld van het beest en de merktekenen van het beest was aan de orde dat je het leven zou of zal kunnen laten als je die niet aanbidt. In de tijd van de Holocaust werd je zondermeer omgebracht als je jood was, ongeacht wat je deed.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.