Les Pastoraat

Iedereen met een zorgzaam hart kan een herder voor een ander zijn.

Maar hoe meer je weet, tot des te meer ben je in staat. Vandaar al de informatie op deze site.

Bij deze les wat algemene tips over de herderlijke zorg, oftewel het pastoraat.

Wat is meest basis?

Op het moment dat je een herder bent voor anderen, dan is het goed om een herder te zijn zoals Jezus dat was en is.

Dat wil zeggen dat je stevig kan zijn. Als een warme muur waartegen iemand aan kan leunen. Als de herder het zichtbaar moeilijk heeft met je probleem of met wie je bent, dan is dat niet goed.

Bij een herder is er acceptatie ongeacht wat je zegt. Het bizarre van je zonde, het domme van je probleem, het onhaalbare van je wensen en voornemens. Altijd acceptatie.

In een volgend gesprek mag de herder op bijvoorbeeld voornemens terugkomen als degene, die hulp vroeg daar de ruimte voor geeft.

Uitgangspunten voor pastoraat

Er zijn een paar belangrijke uitgangspunten voor pastoraat.

Je doet het pastoraat vanuit de liefde van Jezus. Hij heeft de mensen lief. Hij zoekt ook het goede voor de mensen. Met alle maatwerk, die daar bij kan horen. Hij zal in zijn liefde blijven proberen de mensen op zijn weg te krijgen en te houden.

Je blijft in het pastoraat je best doen. Steeds als iemand komt voor geestelijke hulp, span je je weer in. In het pastoraat geven we niet op.

Je doet het pastoraat vanuit het geloof dat (heel) grote dingen mogelijk zijn. Je brengt het evangelie. En dat betekent goed nieuws. Dat kan voor de één zijn genezing van een ziekte, voor de ander genezing van een psychiatrische aandoening. van onoplosbare problemen in relaties, van financieel problemen of wat dan ook maar aan de orde is.

De loop van de hulp

Als iemand komt voor hulp, dan zijn er verschillende fasen en stappen nodig.

Belangrijk is dat de helper en de hulpvrager elkaar leren kennen en vertrouwen. Dat is nodig omdat de hulpvrager zijn hart alleen kan openen als hij de helper vertrouwt.

Dan is nodig dat er aan de orde is, dat duidelijk moet worden hoe de hulpvrager in het leven zit en welke gebeurtenissen in zijn leven nu nog in zijn leven sporen hebben achter gelaten.

En vervolgens wordt duidelijk wat er gedaan moet worden. Dat kan het volgende zijn:
1. Overtuigingen van de hulpvrager, die nog niet met de Bijbel kloppen. Die overtuigingen kunnen ziekmakend zijn.
2. Aspecten in de persoonlijkheid van de hulpvrager, die nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen.
3. Wonden in de ziel bij de hulpvrager, die nog niet zijn genezen.
4. Bindingen met de duisternis bij de hulpvrager, die nog niet zijn verbroken.
5. Aspecten in de bestemming van de hulpvrager, die nog niet tot hun doel zijn gekomen.

Profiel van de pastor

Het zal duidelijk zijn dat om de hulpvrager te kunnen helpen, de pastor van vele markten thuis moet zijn. Dit is de basisreden van deze site: hetgajegoed.nl. Deze site wil vooral ook pastors helpen.

Het is belangrijk dat je de overtuigingen kent die in de Bijbel staan. De overtuigingen van de Bijbel zijn naar mijn idee de juiste overtuigingen. Je denk dat er tegengestelde overtuigingen in de Bijbel staan? Dat is niet zo. Kijk maar bij welk onderwerp ook op deze site.

Het is mooi als je als pastor de bekende pastorale aanpakken, die momenteel bekend zijn, kent. Zie het onderwerp “pastorale scholen”.

Het is mooi als bij jou de openbaringsgaven en de krachtgaven van de Geest zijn ontwikkeld. Maar als dat nog niet zo is, maar je kunt al wel liefde geven en je hebt geloof, dan kun je ook al helpen.

Je hoeft gelukkig niet alles te kennen of te kunnen doen. Een hulpvrager heeft slechts maar een selectie nodig van alles wat er is. Het zou best kunnen, dat die bij jou aanwezig zijn voor iemand.

De leiding van God helpt om de hulpvrager aan de juiste hulpgever te koppelen.

En wat nog het meest belangrijk is, is dat jezelf zoveel mogelijk narigheid en pijn kwijt bent geraakt en al die andere dingen hebt aangenomen. Zodat jezelf een leesbare brief van God bent geworden. Dat doet het meest.

Profiel van de hulpvrager

Onder de hulpvragers is er een enorme brede schakering van allerlei soorten mensen met een enorme diversiteit aan wat men kan en niet kan, aan wat is ontwikkeld op een goede en op een slechte manier.

De profielen van mensen zijn veel uitgebreider dan welke persoonlijkheidstest dan ook kan aangeven. Zo zijn zogenaamd hoog begaafde mensen, die op andere terreinen helemaal niet begaafd zijn. En mensen, die op het speciaal onderwijs hebben gezeten op andere terreinen soms heel intelligent.

De problematiek van de hulpvrager kan door de slechte ontwikkeling zijn ontstaan zowel op lichamelijk, als verstandelijk, als psychisch, als geestelijk vlak.

Lichamelijk: door een ziekte of een handicap, door de gewoonte te weinig te bewegen, door gespannen te zijn, door ongezond eten etc.
Verstandelijk: door slechte of verkeerde opleiding, door niet geïnteresseerd zijn om bij te leren, door lastige klussen zoals je eigen administratie een ander te laten doen.
Psychisch: door een pest omgeving, door de neiging te kiezen voor isoleren, door niet te weten wie je bent.
Geestelijk: gebrek aan zingeving, niet Jezus kennen, niet God de Vader kennen, niet de doop in de Heilige Geest kennen.

Regels, Tips en Adviezen

We hebben geleerd dat om goed pastoraat te kunnen doen je enkele regels moet toepassen. Hieronder staan ze. Het is ook goed om te bedenken voor welke onderwerpen je wel of niet geschikt bent.

Geen onderscheid

In het pastoraat is er onderscheid. In principe moet je iedereen willen helpen met dezelfde inspanning. Geen onderscheid naar huidskleur, naar geslacht, arm of rijk, overtuigingen, en cultuur. Help iedereen.

We houden wel rekening met achtergronden. Mensen uit volken, die eeuwenlang door de volken uit het Westen zijn uitgebuit, geven we extra respect. Of vrouwen, die uit een vrouw onvriendelijke omgeving komen. Of mensen, die uit een ‘arme’ familie komen. Zo zijn er nog meer achtergestelde groepen.

2 Korintiërs 5:16-17. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. [SV]

Galaten 3:28. Er zijn geen ​Joden​ of Grieken meer, ​slaven​ of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in ​Christus​ ​Jezus.

Toestemming van de hulpvrager

Niemand moet ongewild hulp krijgen. Een enkele keer horen we van iemand, die ongewild een profetie, een opdracht voor genezing of een zegen voor de kiezen kreeg. Dit kan nare gevolgen hebben. Iemand die dit doet dient uit een pastoraal team te worden verwijderd.

We gaan dus geen woorden uitspreken of dingen doen als iemand dat niet wil. Ik gebruik bewust de tekst ongewild en niet ongevraagd. Het kan zijn dat iemand geen hulp vraagt, maar er niet tegen is om hulp te ontvangen.

Hou als helper rekening met je eigen persoonlijkheid. Ben je een voorzichtig en bescheiden helper, dan kun je je meer permitteren, dan als je iemand bent van juist aan de andere kant van het spectrum en de neiging hebt om dwingend te zijn.

Als het om een gebonden persoon gaat, dan kan wat die persoon zelf wilt onduidelijk zijn. Als je het hem of haar vraagt, dan antwoordt misschien een leugengeest.

Jezus heeft ons gezegd duivelen uit te drijven. Wij hebben autoriteit over de duivel. We hebben geen autoriteit over de mensen. Als de duivels zijn uitgedreven, dan kunnen ze de duivel wel weer terugkrijgen als ze dat willen.

Dat staat ook in het Woord. Bij deze persoon waren die geesten weer welkom. Het huis was geveegd en schoongemaakt.
Matteüs 12:45. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.

Wij hebben het recht om mensen vrij te maken. Maar we kunnen alleen maar tegen mensen zeggen, als je vrij komt is het goed als je een leerling van Jezus wordt en in de waarheid wandelt.

Zo kunnen we mensen genezen, maar we kunnen mensen niet gezond houden.

Jezus zei: “Predik het goede nieuws van redding”. Wij kunnen mensen de weg van de redding laten zien, maar ze zullen zelf de keus moeten maken om die weg te gaan bewandelen.

Toestemming van ouders bij kinderen?

Moet je toestemming hebben van de ouders van een kind om voor dat kind te bidden?

Doe altijd waartoe de Geest je leidt. Zelfs als de ouders er tegen zijn, kun jij nog bidden als de Heer dat van je vraagt. God gehoorzaam zijn is belangrijker dan mensen gehoorzaam zijn.

Maar het kan bijzonder helpen als de ouders toestemming geven. Nog beter als ze er om voor hun kind vragen. Nog beter als we de ouders leren zelf voor hun kind te bidden.

We kennen een voorbeeld van een kind, die in aanraking met iemand van ons kwam. Een stuk bevrijding ontving van nare gedachten. Toen de moeder haar goedkeuring gaf, was het kind zonder aanvullend gebed ineens af van die nare gedachten.

Lange tijd hebben we bij het bevrijdingspastoraat de regel aangehouden dat er eerst toestemming moest zijn. Daar hielden we ons aan. Maar wat hierboven staat lijkt ons beter.

Wat we kunnen leren uit de Bijbel

De Bijbel geeft inzicht over de herderlijke zorg. Zie daarvoor de studie op deze site. Lees als eerste de samenvatting.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.