Pastoraat inleiding

We hebben geleerd dat om goed pastoraat te kunnen doen je enkele uitgangspunten moet aanhouen.

Geen onderscheid

In het pastoraat is er onderscheid. In principe moet je iedereen willen helpen met dezelfde inspanning. Geen onderscheid naar huidskleur, naar geslacht, arm of rijk, overtuigingen, en cultuur. Help iedereen.

We houden wel rekening met achtergronden. Mensen uit volken, die eeuwenlang door de volken uit het Westen zijn uitgebuit, geven we extra respect. Of vrouwen, die uit een vrouw onvriendelijke omgeving komen. Of mensen, die uit een ‘arme’ familie komen. Zo zijn er nog meer achtergestelde groepen.

2 Korintiërs 5:16-17. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. [SV]

Galaten 3:28. Er zijn geen ​Joden​ of Grieken meer, ​slaven​ of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in ​Christus​ ​Jezus.

Toestemming van de hulpvrager

Niemand moet ongewild hulp krijgen. Een enkele keer horen we van iemand, die ongewild een profetie, een opdracht voor genezing of een zegen voor de kiezen kreeg. Dit kan nare gevolgen hebben. Iemand die dit doet dient uit een pastoraal team te worden verwijderd.

We gaan dus geen woorden uitspreken of dingen doen als iemand dat niet wil. Ik gebruik bewust de tekst ongewild en niet ongevraagd. Het kan zijn dat iemand geen hulp vraagt, maar er niet tegen is om hulp te ontvangen.

Hou als helper rekening met je eigen persoonlijkheid. Ben je een voorzichtig en bescheiden helper, dan kun je je meer permitteren, dan als je iemand bent van juist aan de andere kant van het spectrum en de neiging hebt om dwingend te zijn.

Als het om een gebonden persoon gaat, dan kan wat die persoon zelf wilt onduidelijk zijn. Als je het hem of haar vraagt, dan antwoordt misschien een leugengeest.

Jezus heeft ons gezegd duivelen uit te drijven. Wij hebben autoriteit over de duivel. We hebben geen autoriteit over de mensen. Als de duivels zijn uitgedreven, dan kunnen ze de duivel wel weer terugkrijgen als ze dat willen.

Dat staat ook in het Woord. Bij deze persoon waren die geesten weer welkom. Het huis was geveegd en schoongemaakt.
Matteüs 12:45. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht.

Wij hebben het recht om mensen vrij te maken. Maar we kunnen alleen maar tegen mensen zeggen, als je vrij komt is het goed als je een leerling van Jezus wordt en in de waarheid wandelt.

Zo kunnen we mensen genezen, maar we kunnen mensen niet gezond houden.

Jezus zei: “Predik het goede nieuws van redding”. Wij kunnen mensen de weg van de redding laten zien, maar ze zullen zelf de keus moeten maken om die weg te gaan bewandelen.

Toestemming van ouders bij kinderen?

Moet je toestemming hebben van de ouders van een kind om voor dat kind te bidden?

Doe altijd waartoe de Geest je leidt. Zelfs als de ouders er tegen zijn, kun jij nog bidden als de Heer dat van je vraagt. God gehoorzaam zijn is belangrijker dan mensen gehoorzaam zijn.

Maar het kan bijzonder helpen als de ouders toestemming geven. Nog beter als ze er om voor hun kind vragen. Nog beter als we de ouders leren zelf voor hun kind te bidden.

We kennen een voorbeeld van een kind, die in aanraking met iemand van ons kwam. Een stuk bevrijding ontving van nare gedachten. Toen de moeder haar goedkeuring gaf, was het kind zonder aanvullend gebed ineens af van die nare gedachten.

Lange tijd hebben we bij het bevrijdingspastoraat de regel aangehouden dat er eerst toestemming moest zijn. Daar hielden we ons aan. Maar wat hierboven staat lijkt ons beter.

Wat kan aan de orde komen?

Hieronder een overzicht van wat allemaal aan de orde kan komen.

Mogelijke problemenMogelijke oorzakenWat een pastorale helper kan doen
Lichamelijke
ziekte.  

Gestrest. Slapeloosheid, nachtmerries.

Burn out.

Gebrek aan identiteit.
Schuld en schaamte Lusteloos, hopeloos.
Boos en bitter Zorgelijk en angstig  

Ontevreden. Jaloers.
Ongedurig. Twijfelachtig. Bazig.
Eigenwijs.
Rebellie.
Een dader.

Veel pech en ongeluk.

Dwanggedachten en handelingen.  

Verslaafd  
God niet kennen. foute opvattingen.

Ongewenst, afstandelijk opgevoed
Niet gezien, niet erkend.
Mocht geen puber zijn.

Scheiding ouders Afwezige of gewelddadige vader of moeder Overlijden in omgeving.

Vader of moeder met psychische problemen.

Te druk, niet op tijd rust nemen. Niet genieten. Geen ritme’s in de tijd.

Traumatische gebeurtenis ongeluk, misbruik, geweld.

Nog niet geleerd om met je profiel om te gaan zoals hoog sensitief, dyslectisch, hoogbegaafd, autistisch, verstandelijke gehandicapt.
Er zijn.
Met de persoon optrekken. Woorden van God spreken. Liefhebben.

Bidden op afstand.
Samen naar God gaan. Samen luisteren naar Gods stem.

Onderwijs.
Helpen bekeren,
leren ontvangen.
Helpen vergeven.

Doop in water en doop in de Geest.
Maaltijd van de Heer vieren.
Zegenen.
Handen opleggen. Zalven.
Genezing uitspreken. Autoriteit nemen
voor bevrijding.
Profeteren,
Spreken in tongen leren.
Inschakelen in het werk van God Koninkrijk.

Coaching
Dissociëren. Hallucineren. Psychose. Meervoudige persoonlijkheden.

Zien, lastig gevallen worden door duistere entiteiten.
Deels niet kunnen horen of zien.

Uittredingen
Banden met de duisternis.
Verbonden met de duisternis.

Lid van een duistere sekte of groep.

Langdurige traumatische situaties.
Verbondenheid met mensen.

Trauma verwerking. Bevrijdingspastoraat  

Doop in de Geest

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.