De rustdagschool

De Bijbel beveelt voor een ieder aan om een belangrijk deel van de tijd rust te nemen. Een wekelijkse rustdag en in de loop van het jaar nog enkele dagen. Het advies is om in totaal zo’n 20% van de dagen in een jaar niet te werken.

Deze artikel wil jou helpen als lezer om tot de rust te komen. Je zult merken dat het niet één les is om te volgen, maar dat het een soort school is om de toepassing onder de knie te krijgen.

Hier allereerst wat de Bijbel over het rusten en de rustdagen zegt.

Rustdag
Het voorbeeld dat God zelf geeft is iedere zevende dag te rusten van het werk.

Genesis 2:1-4. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die ​heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.

Opmerking 1: God zegent de zevende dag. Door Gods voorbeeld te volgen zal zegen op jou overgaan.
Opmerking 2: God heiligt die dag oftewel die dag ziet God als een dag die bij Hem hoort, die bij de wereld van God hoort.
Opmerking 3: het Hebreeuwse woord voor rusten is shavat’, de rustdag heet in het Hebreeuws ‘shabbat’. Een bekend woord.

God geeft als het volk Israël is gevormd hen ook de opdracht om iedere zevende dag rust te nemen.

De HEER wilde zo graag dat wij hem zouden navolgen met de rustdag, dat hij moeite ging doen om dat bij zijn eigen volk Israël als eerste in te voeren. De Heer doet dat op een geschikt moment, namelijk als ze van God zelf het voedsel uit de lucht krijgen, het manna, in de woestijn. Hij geeft het volk zes dagen lang voedsel, maar op de zevende dag geeft Hij geen manna. Dan kan er ook niet worden gewerkt aan het verzamelen van dat voedsel.

Exodus 16:23. Mozes​ zei tegen hen: ‘De HEER heeft dit zo bepaald. Morgen is het een dag van rust, een ​heilige​ ​sabbat​ ter ere van de HEER.

Opmerking 1: in het Hebreeuws staat hier: ‘JHWH sabbatown sabbat kadosh JHWH’, letterlijk vertaald ‘IK BEN rustdagen rustdag heilig IK BEN’. Deze formulering is zoiets als een driedubbele bezegeling. De HEER heeft gesproken, je kunt er niet om heen.

Opmerking 2: het is een dag ’ter ere van de HEER’. Als je de rustdag houdt, dan geef je daarmee eer aan de HEER. Dat is trouwens altijd als je gehoorzaam bent aan Gods geboden.

Opmerking 3: de rustdag staat ook in de tien geboden. Het is het gebod in de tien geboden met de meeste tekst. In deze tekst wordt nog het element toegevoegd: “dan mag u niet werken” in de NBV of ‘dan zul je geen werk doen’, in de Statenvertaling. Werken hoort natuurlijk ook niet bij rusten.

Vraag: zou je ook wel deze rustdag willen vieren?

Rustjaar
De rustdag is een eerste doorbraak, er wacht een nog grotere toekomst. Een rustjaar. En na zeven keer zeven jaren een jaar om te jubelen. En later ook nog langere perioden, zoiets als duizend jaar. Daarmee komt het percentage dagen dat we rusten wel op 25%.

<<teksten nog toevoegen>>

Vraag: zou je ook wel een rustjaar willen houden? En het jubeljaar?

Geen werk doen
In de Bijbel is dat ‘geen werk doen’ algemeen geformuleerd. Je moet dat maar zelf invullen. Je dagelijks werk doen, geld verdienen dat is werken. En voor degenen, die het huishouden doen, de dingen, die je normaal in huis doet. Dat is werken. Maar allerlei andere zaken kun je gewoon doen.

Het ‘geen werk doen’ is een concept, een model. De praktische invulling moet je zelf bepalen. In de hele Bijbel heb ik als praktische regels alleen gevonden: geen vuur maken (Exodus 35) en geen handel drijven (Nehemia).

Wat wel doen?
Opvallend is dat er nergens staat dat je naar een samenkomst zou moeten gaan. Het woord samenkomst komt in teksten over de rustdag in zijn geheel niet voor.

In het Nieuwe Testament laat Jezus zien dat de rustdag bij uitstek een dag is om goed te doen. Om mensen te genezen of te bevrijden en van het goede van het leven te genieten, zoals aren plukken van het tarwe dat aan de kant van de weg groeit tijdens een wandeling op de rustdag.
Jezus zegt de mens is er voor de sabbat is een mooie uitspraak. Marcus 1:28.

Jezus ging ook ‘naar de gewoonte’ op sabbat naar de bijeenkomst in de synagoge. Jezus hij hield zich ook aan de afstanden van de sabbatwandeling. Dat was 2000 el oftewel 1200 meter. Wij kunnen ons aanpassen aan de plaatselijke gewoonten rond de rustdag.

En als je niet weet of je iets wel of juist niet zou moeten doen. Vraag het dan aan Jezus. Hij is de Heer van de rustdag. De Heilige Geest zal je leiden. Matteüs 12:8. <<tekst toevoegen>>

Rusten is belangrijk maar moeilijk persoonlijk
De rustdag is Gods manier om ons rust te geven. Anders hebben we de neiging om maar door te gaan. Druk, druk druk, werken, werken, werken. 24/7 economie. Nee, kom tot rust. Dan maar minder productie. Maar het leven moet worden geleefd.

Als je de rustdag probeert te gaan houden, dan merk je dat het een heel leerproces is. Het is als een medicijn dat langzaam uitwerkt. Je gewoonten en gedrag van jou en je omgeving hebben tijd nodig om te veranderen.

Rusten is belangrijk maar moeilijk maatschappelijk
In de tijd van Jezus ging men serieus met de rustdag om. Maar het volk Israël heeft er heel lang over gedaan om zover te komen. Ik denk wel zo’n duizend jaar. In de meeste boeken van het Oude Testament lees je niets over de rustdag.

Na die bijzonder Pinksterdag werden allerlei mensen uit de volken ook volgeling van Jezus. Er was veel om te leren. Vooral ook voor die mensen in andere landen, die ook nog niet het voorbeeld van de joden hadden. We lezen daarover in Handelingen 15. Ze moesten eerst de ergste heidense dingen afleggen en verder iedere sabbat in de synagoge onderwijs volgen. Dat werd de aanbeveling.

Het houden van de rustdag is na 2000 jaar bij de gelovigen uit de volken nog maar half gelukt. Wel een soort rustdag, niet op de zevende dag, maar gezien de start van de dag een dag en enkele uren later.

De invoering van de rustdag in het Romeinse rijk was een heel proces. Met name ook omdat de Romeinen een achtdaagse week hadden. Uiteindelijk is in de christelijke wereld de dag van de zon, de zondag, de rustdag geworden. In sommige landen noemt men dat in hun taal de dag van de Heer, dimanche in Frankrijk, domenica in Italië en domingo in Spanje en Portugal.

Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw hebben we in Nederland ‘de vrije zaterdag’. Zo staat de deur open om op de zevende dag als rustdag te vieren. En je kunt als christenen prima op de eerste dag van de week samenkomen. Je kunt dat iedere dag van de week doen trouwens.

Leerproces
Het houden van de rustdag is nog een heel leerproces, vandaar de titel hierboven ‘de rustdagschool’.

In de brief aan de Hebreeën hoofdstukken 3 en 4 wordt over een bijzondere rust gesproken. Een ‘sabbatismos’. Die rust is haalbaar voor de mensen van het Nieuwe Verbond. Het is ook het ultieme wat je als mens kunt bereiken. Zo relaxed en ontspannen zijn dat het aan alle kanten te zien is.

Het praktiseren van de rustdag is een belangrijke stap om te komen tot de rust. Om tot de rust te komen kunnen nog andere stappen nodig zijn zoals innerlijke genezing, vrijkomen denken en gedrag wat niet bij God hoort.

Vraag zo nodig iemand om jou daar bij te helpen, bijvoorbeeld Healing Rooms Gouda, zie https://healingroomsgouda.nl.

Werkvorm:
1. Bedenk wat je als eerste gaat aanpassen in je manier van leven.
2. Zet een afspraak voor jezelf in je agenda om voor jezelf te bezien hoe ver je bent gekomen.
3. Bedenk dan de volgende stap.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.