Studie Denken

Hoe je denkt heeft een bepalende invloed op je leven. Als je vooral in de lijn denkt van ‘Ik kan het’, zal je meer gelukken. Als je meer denkt ‘Ik ben een sukkel’, dan zal er meer fout gaan.

Je iets voorstellen is een bepaalde vorm van denken. Wat je je voorstelt heeft invloed op je denken en hoe je denkt bepaalt voor een groot deel je leven. Vandaar dat wat je je voorstelt ook belangrijk is.

Nog weer een andere vorm van denken is mediteren. Je gaat dan vanaf allerlei kanten, allerlei aspecten bij een bepaald onderwerp bedenken.

De geciteerde teksten komen uit de NBV of NBV21 tenzij anders aangegeven. Van het Nieuwe Testament is wel een rij woorden van verschillende woorden opgenomen maar zijn nog niet de teksten bestudeert waarin deze woorden zijn opgenomen.

Studievragen

Welke invloed heeft het denken op je leven?

Oude Testament

De mensen, die Hebreeuws spreken zijn vooral praktisch. Denken is voor hen een abstract woord. Er is wel de uitdrukking: ‘Hij zei in zijn hart’.

 Woord  Soort woord Strong Opmerkingen:
1שָׁעַר
sha`ar
WerkwoordH8179Denken.
Komt eenmaal voor in Spreuken 23:7
KJV: think (1x).
2אָמַר ‘amar לֵב lebWerkwoord
en zelfstandig
naamwoord
H559
H3820
Zeggen in je hart
Komt vijftien keer voor.
Zoals in Psalm 14:1
KJV: said in his heart (15x)

Sha’ar, denken
Dit woord komt maar eenmaal voor in het Hebreeuws in Spreuken 27:7. Dit is de tekst, die je als eerste tegenkomt in het bekende boekje van Joyce Meijer Strijd in je denken.

De KJV vertaalt deze tekst als volgt.
Spreuken 27:7. For as he thinketh in his heart, so is he.
Opmerking: letterlijk vertaalt is dat ‘Zoals hij denkt in zijn hart zo is hij’.

Dit is de tekst met de context.
Spreuken 27:6-8. Eet niet het brood van hem die niemand iets gunt,
en wees niet belust op zijn smakelijke gerechten. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen: Eet en drink, maar zijn hart is niet bij u. Uw stuk brood, dat u gegeten hebt, zou u uitspuwen,
uw aangename woorden zou u verspillen.

Opmerking: de tekst zoals in de KJV lijkt een algemene regel. De context van de tekst geeft aan dat het als waarschuwing is bedoeld. Niettemin is het wel een algemene waarheid, zoals je denkt ben je. Met dank aan de wijsheid van het Spreukenboek.

Amar lib-bow, zeggen in je hart
Het Hebreeuws is niet abstract maar concreet. Daarom moet je zoeken hoe men in het Hebreeuws denken zou verwoorden. En dat is: ‘zeggen tot je hart’. Wij zouden zeggen ‘zeggen tot jezelf’, maar ‘jezelf’ is dan ook weer abstract. Dus: ‘zeggen in je hart’.

De uitdrukking ‘zeggen in je hart’ komt 15 keer voor. Hieronder staan ze. Opvallend is dat de NBV steeds weer andere woorden kiest bij de vertaling, terwijl er steeds staat: ‘hij zei in zijn hart’.

Genesis 8:21. De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. 

Opmerking 1: Nadat Noach de Heer een offer bracht ging de Heer aan het overwegen, oftewel nadenken oftewel zoals men in het Hebreeuws zegt: ‘Hij zei in zijn hart’.
Opmerking 2: vervolgens gaat de Heer in het verdere verloop van de tekst de mensen, de aarde en de dieren zegenen.

Genesis 17:17. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen?
Opmerking: vervolgens doet Abraham het voorstel dat God Ismaël zou kiezen, maar dan herhaalt de HEER zijn eigen belofte.

Opmerking: De Heer kondigde opnieuw de komst van een zoon aan. Maar dan heeft Abraham de gedachte dat het onwaarschijnlijk is.

Toen Jacob het eerstgeboorterecht had ‘gestolen’.
Genesis 27:41. Van toen af haatte Esau zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend, en hij zei bij zichzelf: Het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan, dan vermoord ik Jakob.
Opmerking: Esau zei het in zijn hart, maar zijn moeder hoorde het of zag het aan zijn gezicht, ze kwam er van op de hoogte en waarschuwde Jacob.

1 Samuel 27:1. Vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen.
Opmerking: deze gedachte ging David in nieuw gevaar brengen.

Jerobeam dacht dat als hij niets zou doen zijn gebied weer aan de koning van Juda zal gaan vallen.
1 Koningen 12:26. En Jerobeam zei in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen. [HSV]
Opmerking: die gedachte was er de oorzaak van dat Jerobeam een plan bedacht voor een aangepast godsdienst. Zou nog vaker in de geschiedenis gebeuren. En dan staat er: ‘Zo verviel het volk tot zonde’.

Esther 6:6. Toen Haman binnengekomen was, vroeg de koning hem: ‘Wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen?’ Haman dacht bij zichzelf: Aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan mij?
Opmerking: ook dit was geen correcte gedachte.

In deze Psalm gaat het over de mens zonder God.
Psalm 10:6. Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val, nooit kan het kwaad mij deren.
Psalm 10:11-13. Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet. Sta op, HEER, hef uw hand, God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar u verachten en denken: God vraagt geen rekenschap.

Psalm 14:1. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. [HSV]

Koning David pleit bij God over zijn vijanden.
Psalm 35:25. Laat hen niet zeggen in hun hart: Aha, wij hebben onze zin! Laat hen niet zeggen: Wij hebben hem verslonden! [HSV]

Psalm 53:2. Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugt.

Dit gaat over wat de vijanden van koning David zich voornemen.
Psalm 74:8. Zij zeiden in hun hart: Laten wij die gezamenlijk plunderen! Zij verbrandden al Gods ontmoetingsplaatsen in het land. [HSV]

Dit is een profetie over het volk Edom.
Obadja 1:3. Zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken; diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen, hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats, hij die zegt in zijn hart: Wie zal mij neerhalen naar de aarde? [HSV]

Een mooie profetie van Zacharia over de inwoners van Jeruzalem.
Zacharia 12:5. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Onze kracht ligt bij de inwoners van Jeruzalem, dankzij de HEER van de hemelse machten, hun God. 

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het valt op dat als de mensen in de Bijbel iets bedenken dat het een onverstandige gedachte is en dat het soms ook veel kwaad teweeg brengt.

Alleen als God iets in zijn hart zegt, is het verstandig. En bij de profeet Zacharia. Bij Zacharia ontstaat een gedachte, die toch lijkt ingegeven door de Heilige Geest.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komen diverse woorden voor, die met denken zijn te vertalen of met denken te maken hebben. Hieronder de gegevens van de woorden, die ik heb gevonden. Wellicht is deze lijst nog niet compleet.

Het denken komt voort uit het verstand, een onderwerp dat bij de studie van het onderwerp mens voorkomt.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1δοκέω dokeōWerkwoordG1380 SB1239Denken.
Komt 63 keer voor in 62 verzen.
KJV: think (33x), seem (13x), suppose (7x), seem good (3x), please (2x), miscellaneous (5x).
2νοέω
noeō
WerkwoordG3539
SB3025
Begrijpen
Komt 14 keer voor in 14 verzen.
KJV: understand (10x), perceive (2x), consider (1x), think (1x).
νόημα
noēma
Zelfstandig naamwoord
onzijdig
G3540
SB3026
Gedachten.
Komt zes keer voor in zes verzen.
KJV: mind (4x), device (1x), thought (1x).
3ἔννοια ennoiaZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G1771Inzicht
Komt 2 keer voor in 2 verzen. Hebr. 4:12. en 1 Petrus 4:1
KJV: intent (1x), mind (1x)
4φρονέω phroneōWerkwoordG5426
SB4748
Denken
Komt 29 keer voor in 21 verzen.
KJV: think (5x), regard (4x), mind (3x), be minded (3x), savour (2x), be of the same mind (with G846) (2x), be like minded (with G846) (2x), miscellaneous (8x).
φρόνημα
phronēma
Zelfstandig naamwoord
onzijdig
G5427
SB4749
Je denken
Komt vier keer voor in drie verzen.
KJV: mind (2x), carnally minded (with G4561) (1x), spiritually minded (with G4151) (1x).
6συνετός synetosBijvoeglijk
naamwoord
G4908
SB4287
Verstandige
Komt 4 keer voor in 4 verzen.
KJV: prudent (4x).
συνίημι syniēmiWerkwoordG4920
SB4299
Begrijpen, verstaan
Komt 26 keer voor in 25 verzen
KJV: understand (24x), consider (1x), be wise (1x).

<<Dit deel moet nog verder worden ingevuld en uitgewerkt>>

Andere bronnen

Naast de Bijbel zijn er ook boeken waaruit je kennis kan vergaren. Ik ken de volgende boeken over het onderwerp voorstellen.

Boeken over denkenSchrijver:Opmerkingen:
1Strijd in je denkenJoyce Meijer
2Wordt Hervormd door de vernieuwing van je denkenLarry Christenson
3De kracht van het positief denkenNorman Vincent Peale

Lessen

<<nog in te vullen>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.