Studie Denken

<<deze studie is nog in bewerking>>

Denken in het Hebreeuws

Denken is voor Hebreeuwse begrippen behoorlijk abstract. Er is wel de uitdrukking: hij zei in zijn hart.

 Woord  Soort woord Strong Opmerkingen
1שָׁעַר sha`arWerkwoordH8179Komt eenmaal voor in Spreuken 23:7 KJV: think (1x).
2אָמַר ‘amar לֵב lebWerkwoord
Zelfstandig
naamwoord
H559 H3820Zeggen in je hart
Komt vijftien keer voor.
Psalm 14:1 KJV: said in his heart (15x)
3הִגָּיוֹן higgayownZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H1902Muziek, meditatie, overlegging
Komt 4 keer voor in 4 verzen
KJV: Higgaion (1x), meditation (1x), solemn sound (1x), device (1x)
4זָכַר zakarWerkwoordH2142Gedenken
Komt 236 keer voor in 223 verzen.
KJV: remember (172x), mention (21x), remembrance (10x), recorder (9x), mindful (6x), think (3x), bring to remembrance (2x), record (2x), miscellaneous (8x).

Sha’ar

Dit woord komt maar eenmaal voor in het Hebreeuws in Spreuken 27:7. Dit is een tekst, die je als eerste tegenkomt in boekjes, die over denken gaan.

De KJV vertaalt dit als volgt.
Spreuken 27:7. For as he thinketh in his heart, so is he.
Zoals hij denkt in zijn hart zo is hij.

Deze woorden zijn een onderdeel van een voorbeeld uit het leven. Iemand zegt iets aardigs, terwijl hij bij zichzelf iets anders denkt. Dit is de tekst met de context.

Spreuken 27:6-8. Eet niet het brood van hem die niemand iets gunt,
en wees niet belust op zijn smakelijke gerechten. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen: Eet en drink, maar zijn hart is niet bij u. Uw stuk brood, dat u gegeten hebt, zou u uitspuwen,
uw aangename woorden zou u verspillen.

Zeggen in je hart.

Het Hebreeuws is niet abstract maar concreet. En daarom noemt men dat in Hebreeuws zeggen tot je hart. Wij zouden zeggen ‘zeggen tot jezelf’, maar jezelf is dan ook weer abstract. Dus zeggen in je hart.

De uitdrukking zeggen in je hart komt 15 keer voor. Hieronder staan ze.

Nadat Noach de Heer een offer bracht ging de Heer aan het overwegen, oftewel nadenken oftewel zoals men in het Hebreeuws zegt: “hij zei in zijn hart”
Genesis 8:21. De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan. 

Vervolgens gaat de Heer de mensen, de aarde en de dieren zegenen.

De Heer kondigde opnieuw de komst van een zoon aan. Maar dan heeft Abraam de gedachte dat het onwaarschijnlijk is.
Genesis 17:17. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen?

Toen Jacob het eerstgeboorterecht had ‘gestolen’.
Genesis 27:41. Van toen af haatte Esau zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend, en hij zei bij zichzelf: Het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan, dan vermoord ik Jakob.

Esau zei het bij zichzelf, maar zijn moeder kwam er van op de hoogte.

1 Samuel 27:1. Vandaag of morgen val ik natuurlijk toch in handen van Saul, dacht David bij zichzelf. Ik kan me dus maar beter in veiligheid brengen in het land van de Filistijnen. Dan zal Saul het opgeven om mij door heel Israël te achtervolgen en kan ik aan hem ontkomen.

Jerobeam dacht dat als hij niets zou doen zijn gebied weer aan de koning van Juda zal gaan vallen.
1 Koningen 12:26. En Jerobeam zei in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen. [HSV]

En hij bedacht een plan voor een nieuwe godsdienst. ‘Zo verviel het volk tot zonde’.

Esther 6:6. Toen Haman binnengekomen was, vroeg de koning hem: ‘Wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen?’ Haman dacht bij zichzelf: Aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan mij?

In deze Psalm gaat het over de mens zonder God.
Psalm 10:6. Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val,nooit kan het kwaad mij deren.
Psalm 10:11-13. Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet. Sta op, HEER, hef uw hand, God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar u verachten en denken: God vraagt geen rekenschap.

Psalm 14:1. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. [HSV]

Koning David pleit bij God over zijn vijanden.
Psalm 35:25. Laat hen niet zeggen in hun hart: Aha, wij hebben onze zin! Laat hen niet zeggen: Wij hebben hem verslonden! [HSV]

Psalm 53:2. Dwazen denken bij zichzelf: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht, geen van hen deugt.

Dit gaat wat de vijanden van koning David zich voornemen.
Psalm 74:8. Zij zeiden in hun hart: Laten wij die gezamenlijk plunderen! Zij verbrandden al Gods ontmoetingsplaatsen in het land. [HSV]

Dit is een profetie over het volk Edom.
Obadja 1:3. Zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken; diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen, hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats, hij die zegt in zijn hart: Wie zal mij neerhalen naar de aarde? [HSV]

Een mooie profetie van Zacharia over de inwoners van Jeruzalem.
Zacharia 12:5. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Onze kracht ligt bij de inwoners van Jeruzalem, dankzij de HEER van de hemelse machten, hun God. 

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Bij Zacharia ontstaat een gedachte, die lijkt ingegeven door de Heilige Geest.

Mediteren הִגָּיוֹן higgayown

Dit woord komt vier keer voor en men gebruikt het om zowel het muziekinstrument, als de muziek als de meditatie, die erbij kunt doen aan te geven. Een keer gaat de tekst zeker over mediteren, bij jezelf overleggen.

Dit is de laatste tekst van deze Psalm. Je kunt deze tekst ook als lied zingen.
Psalm 19:15. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser. [NBG]

In deze tekst, die is ontstaan uit diepe nood van koning David, maar dan ineens is er die overstelpende gedachte van God.
Psalm 9:16-17. De volken verdwijnen in de kuil die zij groeven, hun voet raakt verstrikt in het net dat zij heimelijk spanden. De HEER maakt zich bekend en doet recht, door zijn hand komt de goddeloze ten val. higgajon, sela

Dit is wat wij ook wel eens hebben meegemaakt als we met mensen in nood bidden. Je richt je op God. En ineens spreekt de Heer tot je.

Psalmen zijn liederen, die onder inspiratie van de Heilige Geest zijn ontstaan zoals zingen en spreken in tongen. Zo is dit lied ontstaan door meditatie op muziekinstrumenten.
Psalm 92:1-5. Een psalm, een lied, op de sabbatdag. Het is goed om de HEERE te loven en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste; in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen en Uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de luit, bij snarenspel op de harp. Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen. [HSV]

En hier gaat het over wat de tegenstanders doen. Hun slechte meditatie over de schrijver.
Klaagliederen 3:61-63. U hebt hun smaden gehoord, HEERE, sin, sjin
al hun plannen waren tegen mij; de taal van mijn tegenstanders en hun gemompel sin, sjin tegen mij de hele dag. Aanschouw hun zitten en opstaan: sin, sjin ik ben hun spotlied. [HSV]

Zakar, gedenken

Er wordt in het Oude Testament veel aandacht besteed aan gedenken. Dat is denken over iets uit het verleden. In 223 verzen komt dit woord voor.

Herinneren, weer een beeld proberen te krijgen van de dingen uit het verleden, opnieuw in je gedachte brengen. In het Engels: to remember, to recollect, to bring to mind.

Hier dacht God de mensen in dieren in de ark toen ze daar voeren op het water.
Genesis 8:1. Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam.

En dit gaat over het teken van de regenboog.
Genesis 9:13-17. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

Denken in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komen diverse woorden voor, die met denken te maken hebben. Hieronder een niet compleet rijtje.

Het denken komt voort uit het verstand, een onderwerp dat bij de studie van het ontwerp mens voorkomt.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
δοκέω dokeōWerkwoordG1380 SB1239Denken. Komt 63 keer voor in 62 verzen.
KJV: think (33x), seem (13x), suppose (7x), seem good (3x), please (2x), miscellaneous (5x).
νοέω
noeō
WerkwoordG3539
SB3025
Begrijpen
Komt 14 keer voor in 14 verzen.
KJV: understand (10x), perceive (2x), consider (1x), think (1x).
νόημα
noēma
Zelfstandig naamwoord
onzijdig
G3540
SB3026
Gedachten.
Komt zes keer voor in zes verzen.
KJV: mind (4x), device (1x), thought (1x).
?ἔννοια ennoiaZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G1771Inzicht
Komt 2 keer voor in 2 verzen. Hebr. 4:12. 1 Petrus 4:1
KJV: intent (1x), mind (1x)
2φρονέω phroneōWerkwoordG5426
SB4748
Denken
Komt 29 keer voor in 21 verzen.
KJV: think (5x), regard (4x), mind (3x), be minded (3x), savour (2x), be of the same mind (with G846) (2x), be like minded (with G846) (2x), miscellaneous (8x).
φρόνημα
phronēma
Zelfstandig naamwoord
onzijdig
G5427
SB4749
Je denken
Komt vier keer voor in drie verzen.
KJV: mind (2x), carnally minded (with G4561) (1x), spiritually minded (with G4151) (1x).
3γνώμη
gnōmē
Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G1106Kennis
Komt 9 keer voor in 8 verzen.
KJV: judgment (3x), mind (2x), purpose (with G1096) (1x), advice (1x), will (1x), agree (with G4160) (with G3391) (1x).
γινώσκω ginōskōWerkwoordG1097
SB972
Weten, kennen
Komt 223 keer voor in 208 verzen.
KJV: know (196x), perceive (9x), understand (8x), miscellaneous (10x).
4συνετός synetosBijvoeglijk
naamwoord
G4908
SB4287
Verstandige
Komt 4 keer voor in 4 verzen.
KJV: prudent (4x).
συνίημι syniēmiWerkwoordG4920
SB4299
Begrijpen, verstaan
Komt 26 keer voor in 25 verzen
KJV: understand (24x), consider (1x), be wise (1x).

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.