Studie Dromen Visioenen Openbaringen

Deze studie is nog zeer incompleet.

Kolossenzen 1:16. Je hebt zichtbare en onzichtbare dingen.

Dromen

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ὄναρ 
onar
Zelfstandig naamwoord
onzijdig
G3677Droom
Komt 6 keer voor in 6 verzen
KJV: dream (6x)
2ἐνυπνιάζομαι enypniazomaiWerkwoordG1797Dromen
KJV: dream (1x), filthy dreamer (1x).

Ad 2: enypniazomai, letterlijke betekenis ‘bij het slapen’.

Dit woord komt voor in Handelingen 2:17, in positieve zin en Judas 1:8 in negatieve zin.

In Handelingen 2:17 komt ook nog een zelfstandig naamwoord droom voor. G1798.

Gezichten, visioenen

Het Griekse woord optasias gezicht komt vier keer voor in de bijbel

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ὀπτασία optasiasZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3701
SB3183
Gezichten
Komt vier keer voor in vier verzen.
KJV: ‘vision’ (4x).
2ὅραμα horamaZelfstandig naamwoord
onzijdig
G3705
SB3188
Komt 12 keer voor in 12 verzen.
KJV: vision (11x), sight (1x).
3ὅρασις horasisZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G3706
SB3189
Komt 4 keer voor in 3 verzen.
KJV: vision (2x), in sight (1x), look upon (1x).
4ὁράω horaōWerkwoordG3708
SB3191
Zien
Komt 252 keer voor in 241 verzen.
KJV: see (51x), take heed (5x), behold (1x), perceive (1x), not translated (1x).

Ad 1: optasias

Dit gaat over Zacharias toen hij zij dienst in de tempel deed, waar een engel hem had aangesproken.
Lukas 1:22. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet.
Opmerking: de HSV spreekt van een verschijning en de Statenvertaling van een gezicht.

Lukas 24:22-23. Maar ook sommige vrouwen uit ons [de
Emmaüsgangers] hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn; En Zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden, dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen, dat Hij leeft. [SV]
Opmerking:, de NBV maakt het minder geestelijk.

Dit is het verhaal dat de apostel Paulus vertelt aan koning Agrippa over zijn bijzonder ervaring op de reis naar Damascus.

Handelingen 26:13-19. Zag ik, o koning, in het midden van de dag, op de weg een licht, boven de glans der zon, van de hemel mij en hen, die met mij reisden, omschijnende. En toen wij allen ter aarde neergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan. En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Die gij vervolgt. Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen; Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot welke Ik u nu zend; Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van de satan tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij. Daarom, o koning Agrippa, ben ik dat Hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest; [SV]
Opmerking: de NBV spreekt in de laatste zin van ‘werd mij opgedragen’.

Paulus verhaalt van gezichten en openbaringen van de Heer
(optasias kai apokalupseis kuriou), die ‘een mens’ had gehad. Hij was tot in de derde hemel, werd weggevoerd naar het paradijs, en hoorde onuitsprekelijke woorden.

1 Korintiërs 12:1-4. Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen –  werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Van zo iemand wil ik hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan.

Van zo iemand wil ik hoog opgeven schrijft Paulus om maar aan te geven dat Paulus bijzonder positief tegen gezichten en openbaringen aankijkt.

Openbaringen

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἀποκάλυψις apokalupseisZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G602Openbaring
Komt 18 keer voor in 18 verzen
KJV: revelation (12x), be revealed (2x), to lighten (with G1519) (1x), manifestation (1x), coming (1x), appearing (1x).

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.