Vrouwenhaat en Mannenhaat

Er is vrouwenhaat onder mannen en mannenhaat onder vrouwen. En wellicht is er onder mannen ook nog wel mannenhaat en onder vrouwen vrouwenhaat maar dat terzijde.

Naast haat is er ook onbegrip. Er is gebrek aan weten wat een vrouw is onder mannen en weten van een man is onder vrouwen. En er is zeker gebrek aan weten wat de bedoeling van mannen is en wat de bedoeling van vrouwen is.

De verhouding mannen en vrouwen is één van de belangrijke onderwerpen van het leven. In ieder land en volk is er een eigen gewoonte. Wel of niet dominantie, onderdrukking of juist gelijkwaardigheid.

Wij leven in Nederland in een tijd dat er aandacht is voor de emancipatie van de vrouw. De gedachte bij emancipatie is dat de vrouw nog niet de plaats heeft in onze samenleving van wat de bedoeling is.

Maar wat is eigenlijk de bedoeling? Punt één is liefde, respect, begrip voor de ander. En het is zelfs zo dat als je succes in het leven wil hebben dan is het goed dat je als man niet alleen de mannen begrijpt maar ook de vrouwen. En als vrouw dat je niet alleen de vrouwen begrijpt maar ook de mannen. Als het zover is dat je mannen of vrouwen haat dan is dat hoe erger het is des te slechter voor je leven.

Maar wat is verder de bedoeling voor de samenleving? Daar gaat dit artikel ook verder op in.

Houding van Jezus

Wij denken, dat we die kijk van God in de meest pure vorm zien bij het optreden van Jezus. Hij is immers hét kind van God. Hij is de meest pure afbeelding van God. Hij kent de bedoeling van de Schepper van dichtbij.

Jezus genas zowel vrouwen als mannen. De vrouw, die bij Jezus genezing zocht vanwege haar bloedvloeiingen. Ze vond genezing. De weduwe in Naïn, die haar zoon aan de dood verloor, kreeg die zoon weer terug.

Hij ging zowel met mannen als vrouwen gesprek aan. De geleerde Nicodemus. Maar ook de Samaritaanse en de Syrofenicische vrouw.

Jezus gaf onderwijs aan zowel mannen als vrouwen. Hij had als rabbi uitsluitend mannelijke discipelen. Dat was nu eenmaal zo in dit tijd. Maar op zijn rondreis waren er ook vrouwen, die Hem volgden, zijn onderwijs volgden en hem ook hielpen. Uitzonderlijk denk ik voor die tijd.

Ook in het leven van Jezus waren vrouwen belangrijk. Bij zijn aankondiging en de geboorte van Jezus is er vooral aandacht voor zijn moeder. Voor Maria. Bij de aankondiging en geboorte van zijn neef Johannes de Doper is er aandacht voor Elisabeth zijn moeder, naast die van zijn vader Zacharias. Bij het opdragen van Jezus in de tempel profeteert zowel ene Simeon als ene Anna.

Jezus is de vriend van Martha, Maria en Lazarus in Bethanië, twee vrouwen en één man.

Aan het eind van het leven van Jezus staan vrouwen bij het kruis. Naast discipel Johannes. Bij de opstanding is het Maria Magdalena degene, die Jezus het eerst ziet.

In de verhalen van Jezus bij het onderwijs gebruikt Jezus zowel verhalen over de leefwereld van vrouwen, dan van mannen. Een verloren schaap (uit de wereld van mannen) en verloren muntstuk (uit de wereld van vrouwen). Gist in het brood, uit de wereld van vrouwen en mosterdzaad, uit de wereld van de mannen. Verstellen van kledingstuk, uit de wereld van vrouwen, als het verhaal van de wijnzakken, uit de wereld van mannen.

En ook worden vrouwelijke rollen als van God of het koninkrijk van God gezien. Een hen, die de kuikens beschermt, een vrouw, die een verloren muntstuk zoekt.

Jezus gebruikt ook beelden, van mannen, die uit hun ‘mannelijke’ rol vallen. Een vader die zijn weggelopen zoon tegemoet loopt. Een bankier, die schuldbekentenissen verscheurt. Een werkgever, die mensen, die minder hebben gepresteerd toch het volledige loon uitbetaalt.

Jezus toont een weduwe als voorbeeld, die van haar laatste geld iets aan de tempel geeft.

Jezus gebruikt voorbeelden van vroeger zowel de veldheer Naäman als de weduwe uit Sarepta Sidonis.

Jezus brengt in zijn onderwijs over het huwelijk de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen naar voren. Tegen de gewoonte in die tijd in dat een man zijn vrouw kon wegsturen door een scheidbrief te regelen. Matteüs 5:31-32 en 19:3-12.

In die tijd en nog steeds in de Joodse wereld houden mannen afstand van vrouwen om het gevaar van overspel te voorkomen. Maar Jezus roept mannen op om hun gedachten en fantasieën in toom te houden om zo gewoon met elkaar om te kunnen gaan. Iets wat in de westerse wereld gewoon is geworden, terwijl in andere culturen nog steeds een scheiding is.

Elisabeth is de eerste in de evangeliën waarvan we profetische woorden horen. Daarna Maria. Anna wordt een profetes genoemd. In de eerste gemeenten bekleden vrouwen ook diverse functies in de gemeente. Volgens het onderzoek dat .. <<>> hebben uitgevoerd zelfs alle functies, die in het Nieuwe Testament worden genoemd.

Als je iemand mag zalven is dat de leidinggevende daad. Jezus werd ook gezalfd in de tijd, dat Hij hier was. De naam zal bewust niet zijn vermeld, maar wel dat het een vrouw was. En Jezus was er blij mee.

Specifieke bestemmingen

Gelijkwaardig wil niet zeggen hetzelfde. Je merkt dat alleen al aan de manier waarop mannen en vrouwen zaken aanpakken. Er zijn niet alleen biologische verschillen maar ook verschillen met betrekking tot onze ziel en ook geestelijke verschillen.

Tenslotte rest nog de vraag waarom Jezus twaalf mannen als zijn twaalf discipelen vormde. Was in de cultuur van die tijd dat een rabbi vrouwelijke leerlingen zou hebben. Of is het Gods bedoeling dat mannen het voortouw nemen. Wat in Gods Koninkrijk dan ook betekent dat ze degenen, die ze leiden, dienen. Mannen, die dienen, een prachtige uitdaging.

Mannenfouten en vrouwenfouten

Mannen en vrouwen hebben onderscheidende bedoelingen en daar gaat het dan standaard dikwijls op mis.

Ik doe een poging om die bedoelingen van de man en de vrouw opschrijf, ik hoop op begrip want als er meestal onbewust mannen of vrouwenhaat in je woont dat kan deze poging tot irritatie leiden.

Mannen hebben de taak om te voorzien in de benodigde middelen, is de beheerder van de waarden in het gezin, is eindverantwoordelijk voor beslissingen, is er voor accepteren, stimuleren en om veiligheid te bieden aan zijn vrouw en kinderen.

Vrouwen hebben de bedoeling om te verzorgen, de beschikbare middelen aan te wenden voor welzijn van het hele gezin. Een hulp te zijn voor man en kinderen.

Het eerste man vrouw verhaal in de bijbel is het verhaal van Adam en Eva bij de zondeval. Je ziet hier al gelijk dat beiden hun boekje te buiten gaan. Als de slang Eva benaderd dan zegt ze niet ‘ik ga het even met Adam bespreken’ maar dan neemt ze de leiding en kiest voor beiden.

Als God Adam aanspreekt, dan beschermt hij niet zijn vrouw, maar neemt afstand van haar.

<<dit hoofdstuk moet nog verder worden uitgewerkt>>

Vrouwenhaat en mannenhaat

Lessen

Het is goed voor zowel mannen als vrouwen om deze gegevens uit de Bijbel door te laten dringen. Jezus leven geeft het standpunt van God aan over de man en de vrouw.

En dat standpunt is volgens mij: vrouwen zijn belangrijk. Even belangrijk als mannen. En het is goed voor welke samenleving en voor welke groep dan ook om te zorgen dat er een gelijkwaardige balans is of komt.

Als ergens in een samenleving het vooral om de mannen gaat, of om vooral de vrouwen. Dan is dat niet goed.

In de nieuwe gemeente, de groep mensen vol van de Geest, is het niet meer onderscheidend of je man of vrouw bent voor een bepaalde plek in de gemeente, maar of je meest geschikt bent.

Als we denken dat de Geest ons leidt om iemand een taak te geven hoeven we ons niet af te vragen of dat wel past omdat het om een ‘hij’ of een ‘zij’ gaat.

En als je dat dan toch doet? Dan draagt het werk minder vrucht. Dan doe je mensen tekort. Daar zal je daar voor verantwoordelijk bent, zul je er rekenschap over af moeten leggen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.