Les Man en Vrouw

Zolang de mensheid er is, zal de relatie tussen de man en de vrouw wel een punt zijn geweest. Wel of niet dominantie, onderdrukking of juist gelijkwaardigheid.

Wij leven in een tijd dat er aandacht is voor de emancipatie van de vrouw. De gedachte bij emancipatie is dat de vrouw nog niet de plaats heeft in onze samenleving, die haar toekomt.

Op deze site willen we de gedachten van de Schepper naar voren brengen. Wat zou de kijk van God zijn op de man en de vrouw in de samenleving?

Wij denken, dat we die kijk van God in de meest pure vorm zien bij het optreden van Jezus. Hij is immers dé zoon van God. Hij is de meest pure afbeelding van God. Hij kent de bedoeling van de Schepper van dichtbij.

Jezus gaf onderwijs aan zowel mannen als vrouwen. Hij had mannelijke leerlingen, dat waren in die tijd uitsluitend mannen. Jezus had ook vrouwelijke volgelingen.

Jezes genas zowel mannen als vrouwen. Ging zowel met vrouwen als met mannen het gesprek aan.

Ook in het leven van Jezus waren vrouwen belangrijk. Bij zijn aankondiging en de geboorte van Jezus is er aandacht voor zijn moeder. Voor Maria. Bij de aankondiging en geboorte van zijn neef Johannes de Doper is er aandacht voor Elisabeth zijn moeder, naast die van zijn vader Zacharias. Bij het opdragen in de tempel van Jezus wordt zowel door Simeon, maar ook door Anna geprofeteerd.

Jezus is de vriend van Martha, Maria en Lazarus.

Aan het eind van het leven van Jezus staan vrouwen bij het kruis. Naast discipel Johannes. Bij de opstanding is het Maria Magdalena, die Jezus het eerst ziet.

We lezen dat Jezus in gesprek gaat met vrouwen. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw is heel bekend. En ook met de Syrofenicische vrouw.

En wat te denken van de vrouw, die bij Jezus genezing zocht vanwege haar bloedvloeiingen. Ze vond genezing. Die weduwe, die haar zoon aan de dood verloor, kreeg die zoon weer terug.

In de verhalen van Jezus bij het onderwijs gebruikt Jezus zowel verhalen over de leefwereld van vrouwen, dan van mannen. Een verloren schaap (uit de wereld van mannen) en verloren muntstuk (uit de wereld van vrouwen). Gist in het brood, uit de wereld van vrouwen en mosterdzaad, uit de wereld van de mannen. Verstellen van kledingstuk, uit de wereld van vrouwen, als het verhaal van de wijnzakken, uit de wereld van mannen.

En ook worden vrouwelijke rollen als van God of het koninkrijk van God gezien. Een hen, die de kuikens beschermt, een vrouw, die een verloren muntstuk zoekt.

Jezus gebruikt ook beelden, van mannen, die uit hun ‘mannelijke’ rol vallen. Een vader die zijn weggelopen zoon tegemoet loopt. Een bankier, die schuldbekentenissen verscheurt. Een werkgever, die mensen, die weinig hebben gepresteerd betaalt.

Jezus toont een weduwe als voorbeeld, die van haar laatste geld iets aan de tempel geeft.

Jezus gebruikt voorbeelden van vroeger zowel de veldheer Naäman als de weduwe uit Saperta Sidonis.

Jezus brengt in zijn onderwijs over het huwelijk de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen naar voren. Tegen de gewoonte in die tijd dat een man zomaar een scheidbrief kon regelen. Matteüs 5:31-32 en 19:3-12.

Misschien dat mannen zich afzonderden van vrouwen om het gevaar van overspel te voorkomen. Maar Jezus roept mannen op om hun gedachten en fantasieën in toom te houden om zo gewoon met elkaar om te kunnen gaan. Iets wat in de westerse wereld gewoon is geworden, terwijl in andere culturen nog steeds een scheiding is.

Elisabeth is de eerste in de evangeliën waarvan de profetische woorden horen. Daarna Maria. Anna is een profetes.

Als je iemand mag zalven is dat de leidinggevende daad. Jezus werd ook gezalfd in de tijd, dat hij hier was. De naam zal bewust niet zijn vermeld, maar wel dat het een vrouw was. En Jezus was er blij mee.

Gelijkwaardig wil niet zeggen hetzelfde. Je merkt dat alleen al aan de manier waarop mannen en vrouwen zaken aanpakken. Er zijn niet alleen biologische verschillen maar ook verschillen met betrekking tot onze ziel en ook geestelijke verschillen.

Tenslotte rest nog de vraag waarom Jezus twaalf mannen als zijn twaalf discipelen vormde. Was in de cultuur van die tijd dat een rabbi vrouwelijke leerlingen zou hebben. Of is het Gods bedoeling dat mannen het voortouw nemen. Wat in Gods Koninkrijk dan ook betekent dat ze degenen, die ze leiden, dienen. Mannen, die dienen, een prachtige uitdaging.

Samenvatting.

Het is goed voor zowel mannen als vrouwen om deze gegevens uit de Bijbel door te laten dringen. Jezus leven geeft het standpunt van God aan over de man en de vrouw.

En dat standpunt is volgens mij: vrouwen zijn belangrijk. Even belangrijk als mannen. En het is goed voor welke samenleving en voor welke groep dan ook om te zorgen dat er een gelijkwaardige balans is of komt.

Als ergens in een samenleving het vooral om de mannen gaat, of om vooral de vrouwen. Dan is dat niet goed.

In de nieuwe gemeente, de groep mensen vol van de Geest, is het niet meer onderscheidend of je man of vrouw bent voor een bepaalde plek in de gemeente, maar of je meest geschikt bent.

Als we denken dat de Geest ons leidt om iemand een taak te geven hoeven we ons niet af te vragen of dat wel past omdat het om een ‘hij’ of een ‘zij’ gaat.

En als je dat dan toch doet? Dan draagt het werk minder vrucht. Dan doe je mensen tekort. Daar zal je daar voor verantwoordelijk bent, zul je er rekenschap over af moeten leggen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.