Hoe word je een nieuw mens?

Een belangrijk deel van de Bijbel is er op gericht je een nieuw mens te laten worden. Een mens, die op Jezus lijkt.

Deze les probeert je op weg te helpen bij dat nieuwe mens worden. Er volgen nog veel onderwerpen op deze site, die daarbij verder kunnen helpen. Dit is de basis startles.

Mooie tekst om te onthouden:
2 Korintiërs 5:17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Een nieuwe mens worden is meer dan mensenwerk. Naast hulp van je omgeving door andere mensen heb je ook hulp van boven nodig, de Geest van God, engelen en misschien ook nog wel de hulp van God zelf.

Wat staat er over de nieuwe mens in de Bijbel?

In de Bijbel komen verschillende uitdrukking voor, die om hetzelfde soort verschijnsel lijken te gaan. Naast ‘nieuwe mens’ komt ‘nieuwe schepping’ voor, ‘van boven geboren’, ‘opnieuw geboren’, ‘door de Geest geboren’, ‘uit God geboren’ en ‘deel krijgen aan de goddelijke natuur’. Verder nog dat we kinderen van God, zonen/dochters van God zijn of geadopteerde zonen.

Als we de teksten uit de Bijbel bestuderen, dan vallen er verschillende dingen op, waar wij van kunnen leren.

De Bijbel geeft aan dat het Gods bedoeling is dat je een nieuw mens wordt.
Hier enkele teksten die daar over gaan.

Het is de logische weg voor mensen, Jezus roept er toe op.
Johannes 3:7. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal van boven geboren moeten worden.

Paulus schrijft dat een nieuwe schepping ultiem belangrijk is, belangrijker dan het toen belangrijk gevonden besneden zijn.
Galaten 6:15. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is.

De overgebleven mensen uit het volk Israël van destijds zullen er weer bij horen.
Romeinen 9:26. En waar tegen hen gezegd is: Jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen (zonen) van de levende God worden genoemd.

Niet alleen horen ze erbij, maar er zal één nieuw type mens komen, geschapen uit het volk Israël en de andere volken.
Efeziërs 2:15b-16. … om uit die twee (uit Israël en de volken) in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap (tussen Israël en de volken) te doden.

De Bijbel geeft aan hoe het kan dat je een nieuwe mens wordt.
Je kunt een nieuwe mens worden omdat je uit God geboren bent.
Johannes 1:13. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

Het is mogelijk geworden door de opstanding uit de dood van Jezus.
1 Petrus 1:3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.

We worden opnieuw geboren door een soort zaad en woorden van God. Denk bij levende woorden ook aan profetische woorden.
1 Petrus 1:22-23. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.

Wat wij kunnen bijdragen aan het nieuwe mens worden
Zie het als een uitdaging.
Johannes 1:12. Als je Jezus ontvangt en weet dat Hij je redder is, pak dan de uitdaging aan om kind van God te zijn. [vertaling van mezelf]

Laat je leiden door de Geest.
Romeinen 8:14. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

De meest algemene formulering hoe je een nieuwe mens wordt is dat je één met Christus wordt en bent en blijft.
2 Korintiërs 5:17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

Je moet de nieuwe mens aantrekken.
Efeziërs 4:24. … en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

In de 2de brief van Petrus, 2 Petrus 1:3-11 staan een aantal stappen om een nieuw mens te worden. Het begint met: “span daarom al uw krachten in”.

Wat het nieuwe mens zijn voor onszelf betekent
We kunnen dan het Koninkrijk van God zien. Anders niet dus.
Johannes 3:3. Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie van boven wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.

We kunnen dan met God omgaan als ‘pappie’.
Romeinen 8:15. … u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

We kunnen de beperkingen van ons lichaam kwijt raken.
Romeinen 8:23. … aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

Je wordt steeds vernieuwd naar het beeld van je schepper.
Kolossenzen 3:9-10. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

Redding.
Titus 3:5. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest.

Je zondigt niet meer. Dat is de hoofdlijn, maar het is niet absoluut, want ergens anders staat: mocht je toch zondigen, wij hebben een voorspraak bij de Vader.
1 Johannes 3:9. Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Je overwint de wereld.
1 Johannes 5:4. … want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.

Wat het nieuwe mens zijn voor anderen betekent
Nieuwe mensen zijn vredestichters.
Matteüs 5:9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen (zonen) van God genoemd worden.

De schepping zal delen in wat Gods kinderen wordt geschonken.
Romeinen 8:21. … omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.

Anderen ontvangen liefde.
1 Johannes 4:7. Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

Het kan wel weerstand oproepen als je een nieuwe mens wordt (6).
Hier legt de apostel Paulus aan Joodse mensen een geestelijk principe uit. Het gaat over Ismaël en Isaak.
Galaten 4:29. ‘Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd’.

Rechtvaardigen en heiligen.

Wij kennen natuurlijk ook mensen, die ook al in het verleden een nieuw mens werden. In de kerk worden ze ‘heiligen’ genoemd. In het Jodendom wordt zo iemand wel een ’tsaddiek’ genoemd, wat een rechtvaardige betekent. Beiden uitdrukkingen komen uitgebreid in de Bijbel voor.

Hieronder enkele voorbeelden van teksten, die over rechtvaardigen gaan.
Jesaja 3:10. Gelukkig de rechtvaardige, het gaat hem goed, hij zal de vruchten plukken van zijn daden.
Habakuk 2:4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.
Jacobus 5:16. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

En hier enkele voorbeelden van teksten over heiligen.

De apostel spreekt de leden van de gemeenten aan met ‘heiligen’ zoals de gemeente van Rome.
Romeinen 1:7. Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Romeinen 8:27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.[HSV]

Vragen en antwoorden over de nieuwe mens.

Vraag: in sommige kerken beweert men dat we zondaren zijn, niet tot enig goed in staat. Sluit dat hier op aan?
Antwoord: Nee totaal niet. Het kan zijn, dat er in de kerk zondaren zijn, maar als je een nieuwe mens bent geworden, dan zondig je niet meer. Dat is het einddoel. De kerken dienen zich er dan ook op te richten mensen te helpen een nieuwe mens te worden.

Vraag: in kerken en gemeenten kennen we toch het begrip ‘wedergeboorte’?
Antwoord: In de Bijbel is ‘wedergeboorte’ een synoniem voor een nieuw mens worden. Maar soms zegt men dat je bent wedergeboren als je zegt dat je in Jezus gaat geloven. In de Gereformeerde Kerk werd je zelfs al als wedergeboren gezien als je als baby werd gedoopt. Men hanteert dan wedergeboorte als een ‘label’. Als een vlag, die de lading niet dekt.

Vraag: Waren de martelaren van de kerk ook nieuwe mensen?
Antwoord: Zeker. Hun leven met Jezus, hun in Christus zijn, was zo dominant dat de dingen van het leven op de achtergrond verdwenen. Als ze geen nieuwe mensen waren, dan hadden ze het niet kunnen doen. Er waren in die tijd ook mensen, die nog onvoldoende nieuwe mens waren, die gingen twijfelen en verloochende Jezus als ze moesten kiezen voor de doodstraf of de vrijlating. Laten we niet oordelen over deze broeders en zusters. De martelaren voor Jezus bemoedigen ons.

Opdracht

Als je ergens een stukje uit de Bijbel mag lezen, neem dan dit onderwerp, en lees Johannes 3:1-9 over de vraag van de geleerde Nikodemus. Of 1 Petrus 1:3-11 over de stappen om een nieuwe mens te worden.

Elly en Rikkert Zuiderveld hebben het lied ‘Alles is nieuw’ gemaakt. Met o.a. de tekst “Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping het oude is, nu voorbij want Christus leeft in mij”. Daarmee kun je het idee van de nieuwe mens overdragen.

Er zijn boeken en documentaires over mensen, die door hun leven hebben laten zien dat ze nieuwe mensen zijn. Je kunt denken aan Franciscus van Assisi of Moeder Teresa.

Inspirerende boeken zijn: “Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet” met ondertitel “En mijn leven ook” van Shane Claiborne en “Doe wat Jezus deed” met ondertitel “Het avontuur met God in het gewone leven” van Robby Dawkins.

Jij als lezer van deze pagina kan ook een hulp zijn om anderen op de weg te helpen een nieuwe mens te worden. Ieder mens moet de balans van zijn leven opmaken. Wat wil ik met mijn leven? Als jezelf de keus hebt gemaakt een nieuwe mens te willen worden, kun je er ook anderen bij helpen. Alles wat over dit onderwerp op deze pagina staat kan behulpzaam zijn.

Werkvorm.

Om te weten waar je staat zou je het volgende testje kunnen doen. Schrijf je antwoorden op bij de volgende vragen:
– heb je vrede in je hart?
– heb je jezelf op een gezonde manier lief?
– vind je het gemakkelijk om anderen lief te hebben?
– gebeuren er regelmatig wonderen op je gebed?
– maak je regelmatig een bijzonder samenloop van omstandigheden mee?
– ben je wel eens geconfronteerd met duistere machten en heb je toen de overwinning meegemaakt?

Als je op alle zes punten ‘ja’ hebt gezegd, dan ben je naar mijn idee een nieuw mens. Je kunt vast nog verder groeien naar volwassenheid. Dus ga alle verdere studies volgen.

Je kunt nog niet op alle punten ‘ja’ zeggen? Geen ramp. Het goede nieuws is, dat je een nieuwe mens kunt worden. Als je maar wilt. Ga aan de slag met deze studie en de volgende studies. Leer wat er over is geschreven, maar vooral: breng het in de praktijk. Of vraag hulp. Dat kan ook bij Healing Rooms Gouda. Zie link.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.