Studie seksualiteit

Ik noem deze studie seksualiteit. Dat is het bekende Nederlandse begrip, maar in het Hebreeuw drukt men zich anders uit.

Seks, gemeenschap

In het Hebreeuwse deel van de Bijbel komen diverse woorden voor, die duiden op seksuele gemeenschap.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1יָדַע yāḏaʿWerkwoordH3045Kennen
Komt 947 keer voor in 873 verzen
KJV: know (645x), known (105x), knowledge (19x), perceive (18x), shew (17x), tell (8x), wist (7x), understand (7x), certainly (7x), acknowledge (6x), acquaintance (6x), consider (6x), declare (6x), teach (5x), miscellaneous (85x).
2שָׁכַב shakabWerkwoordH7901Liggen. Dikwijls in de zin van seks,  geslachtsgemeenschap met elkaar. Het woord komt 213 keer voor in 194 verzen.
שְׁכָבָה shĕkabahZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H7902Het liggen.
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
3מִשְׁכָּב
mishkab
Zelfstandig naamwoord mannelijkH4904Bed
Komt 46 keer voor in 44 verzen.
KJV: bed (34x), bedchamber (with H2315) (4x), couch (1x), miscellaneous (7x).

In Genesis 4:1 wordt het hele rijtje beschreven: seks, zwanger worden en baren en de samenvatting, je schenkt het leven.

Genesis 4:1. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’

Yada, kennen

Wat de NBV en de HSV vertaalt met gemeenschap, heeft de Statenvertaling vertaalt met een vorm van het werkwoord kennen namelijk bekennen.

Genesis 4:1. En Adam bekende Heva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van de Heere verkregen! [SV]
Toelichting: de HSV hanteert ook het woord ‘verkregen’. Het woord is qanah, Strong H7069.

Genesis 4:17. En Kaïn bekende zijn vrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. [SV]
Toelichting: hier vertaalt de SV met ‘werd bevrucht’ in plaats van ‘werd zwanger’ terwijl hetzelfde woord wordt gebruikt.

Genesis 4:25. En Adam bekende weer zijn vrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen. [SV]

Shakab liggen

Het woord duidt liggen aan. Om te slapen Genesis 19:4 of om gemeenschap te hebben.
Genesis 19:32-35. De geschiedenis van Lot die na het oordeel van Sodom en Gomorra gemeenschap heeft met zijn twee dochters.

Numeri 31:17. Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging van de man een man bekend heeft.

Bed

Het komt van het woord liggen, Strong H7901.

Genesis 49:4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij hebt uws vaders bed beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen! [SV]

Genesis 49:4. Onstuimig ben jij als het water – nee, jij zult niet de voornaamste zijn, want jij hebt je vaders bed beslapen, je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen! [NBV]

Leviticus 15.

In twee teksten komt zowel liggen als bed voor in de betekenis van geslachtsgemeenschap.
Leviticus 18:22. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.

Leviticus 18:22. Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. [NBV]

Leviticus 20:13 .

Numeri 31:17-18. Dood daarom alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een man hebben geslapen, maar laat meisjes die nog nooit met een man hebben geslapen in leven. [ in vers 31 wordt ook de meisjes genoemd die niet met een man hadden geslapen]

In deze bizarre geschiedenis gaat het ook over meisjes, die nog niet naar bed zijn geweest met een man. De NBV hanteert het woord ‘slapen’, de SV ‘bijligging’. Het woord bed komt inderdaad van het Hebreeuwse werkwoord voor liggen. De HSV vertaalt met gemeenschap met een man.
Richteren 21:11-12. Let wel, alle mannen, maar van de vrouwen alleen degenen die met een man hebben geslapen.’ In Jabes bleken vierhonderd jonge meisjes nog nooit met een man te hebben geslapen. Zij werden overgebracht naar de verzamelplaats in Silo in Kanaän.

In Spreuken 7:17 duidt het bed op het overspel wat gaat plaatsvinden.

In Jesaja 57 gaat het om occulte zaken en daar spelen seksuele gemeenschap en bedden een rol bij.

In Ezechiël 23:17 vertaalt de NBV met liefdesbed. Zie ook de beschrijving van dit hoofdstuk hieronder.

Er is nog een ander woord voor bed, dat is מִטָּה (miṭṭâ) Strong H4296. Geen van de 29 keer dat dit woord voorkomt heeft het een verwijzing naar het onderwerp van deze studie

Zwanger worden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1הָרָה hārâWerkwoordH2029Zwanger worden.
Komt 43 keer voor in 42 verzen.
KJV: conceive (38x), woman with child (2x), with child (2x), again (1x), bare (1x), progenitors (1x).
2הֵרָיוֹן
hērāyôn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H2032Zwangerschap
Komt drie keer voor in drie verzen.
KJV: conception (3x)
3בֶּטֶן beṭenZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H990Buik
Komt 72 keer voor in 72 verzen
KJV: belly (30x), womb (31x), body (8x), within (2x), born (1x).

Hare, zwanger worden

Herayon, zwangerschap


Genesis 3:16

Ruth 4:13.

Hosea 9:11.

Buik Beten, buik

Opvallend dat het woord met de letter beth begint net als de Bijbel met de letter beth begint. Een huis, bescherming voor iedereen. De buik van de vrouw is er ook ter bescherming van het nog niet geboren kind.

Menstruatie

Seksualiteit zoals het niet is bedoeld

Sommigen vormen van seksualiteit zoals het niet is bedoeld hebben ook eigen woorden. Dat is het geval met prostitutie oftewel hoererij.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1זָנָה
zanah
WerkwoordH2181Prostitueren, hoereren. Het woord komt 94 keer voor in 82 verzen.
2זְנוּנִים zanuwn  Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H2183Hoererij, prostitutie.
Komt 12 keer voor in 10 verzen.
3.תַּזְנוּת taznuwth  Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H8457Hoererij, prostitutie.
Komt 20 keer voor in 19 verzen.

Zanah Prostitueren


Dit werkwoord komt in 82 verzen voor, waarvan 17 keer in de Torah. Het woord is een werkwoord maar in vertalingen wordt er dikwijls het zelfstandig naamwoord ‘hoer’ van gemaakt. Ik heb geen zelfstandig naamwoord voor ‘hoer’ in de Bijbel gevonden.

Hier enkele voorbeelden. <>
Leviticus 19:29. Ontwijd je dochters niet door hoeren van hen te maken, want dan verspreidt de ontucht zich onder het volk en zal er in het hele land zedeloosheid heersen.
Numeri 25:1. Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. [HSV]
En Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochters van de Moabieten. [SV]

Zanuwn Prostitutie

Als het gaat om prostitutie is er een indrukwekkend verhaal, namelijk dat van Juda en Tamar, die zich als prostitué ging gedragen om nageslacht te krijgen. Haar oudste zoon zit in de geslachtenlijn van Jezus. Ze kreeg een ring van haar diensten.

Genesis 38:24. Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’

Deze eerste tekst gaat over prostitutie zoals wij dat ook kennen, seksuele gemeenschap met een vrouw, die je niet kent en dat tegen betaling.

Er worden in de Bijbel ook een andere vorm van prostitutie beschreven. Je hebt uitgesproken dat je trouw bent aan je god, maar je gaat contact aan, je wil ook diensten ontvangen van een andere god of andere goden.

De hoererij van koningin Izebel was bekend.

2 Koningen 9:22. Toen Joram Jehu zag, vroeg hij: ‘Is alles in orde, Jehu?’ Jehu antwoordde: ‘Hoe kan alles in orde zijn zolang de losbandige praktijken en de toverkunsten van uw moeder Izebel voortduren?’ [combinatie losbandigheid en toverij]

Bij de profeten Ezechiël en Hosea wordt prostitutie beschreven om het beeld van het overspelige Israël aan te duiden. Bij de profeet Nahum gaat het om een hoerige stad.

Ezechiël 23:1-4. De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van dezelfde moeder. De oudste heette Ohola, haar zuster Oholiba. Al toen ze jong waren, waren ze ontrouw, in Egypte. Daar werden hun borsten betast en lieten ze zich, terwijl ze nog maagd waren, in hun tepels knijpen. Daarna werden ze de mijne, en ze baarden zonen en dochters. (Wat hun namen betreft: Ohola is Samaria en Oholiba is Jeruzalem.)

11Haar zuster Oholiba zag dit alles en ging in haar wellust zelfs nog verder, ze dreef haar overspel nog verder dan haar zuster.
29Zij zullen jou haten, je alles afnemen wat je hebt vergaard en je helemaal naakt achterlaten; je schaamteloze naaktheid, je overspel en je schandelijk gedrag zullen voor iedereen zichtbaar zijn.

Hosea 1:2. Zo begon de HEER te spreken tegen Hosea. De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’

Hosea 2:4-7. Klaag jullie moeder aan! Klaag haar aan! Want zij is mijn vrouw niet meer en ik ben haar man niet meer. Laat ze die hoerige opschik wegdoen van haar gezicht, de tekens van overspel tussen haar borsten weghalen. Anders zal ik haar uitkleden, haar zo naakt laten staan als toen ze geboren werd; anders maak ik haar onvruchtbaar als een woestijn, als een land van grote droogte, en laat ik haar omkomen van dorst. Ook ontferm ik me niet over haar kinderen, want ze zijn geboren uit overspel. Overspelig was immers hun moeder; de vrouw die hen gedragen heeft leefde in schande. Ze zei: ‘Ik ga achter mijn minnaars aan, want zij zorgen voor mijn eten en drinken, voor wol en vlas, olijfolie en wijn.’

Hosea 4:12. 12Mijn volk raadpleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God. [SV noemt het de geest der hoererijen]

Hosea 5:4. Hun daden verhinderen hen terug te keren naar hun God: ze zijn bezeten van ontucht, waardoor de HEER een vreemde voor hen geworden is. [SV want de geest der hoererijen is in het midden van hen, en de Heere kennen zij niet]

Nahum 3:4-5. Je gedraagt je (de stad Nineveh) als een hoer, een verleidster ben je, bedreven in toverij, je verkwanselt volken voor je ontuchtige praktijken, en stammen voor je toverkunst. Daarom zal ik je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik zal je kleren optillen tot over je gezicht, je naaktheid aan alle volken tonen, je schaamte aan alle landen laten zien.

Taznuwth Prostitutie

Dit zelfstandig naamwoord komt voor in twee hoofdstukken van Ezechiël namelijk in Ezechiël 16 acht keer en Ezechiël 23 tien keer.

Ezechiël 23 is in de vorige paragraaf al aan de orde geweest.
Ezechiël 16 is zeker waard om in dit verband in zijn geheel te lezen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.