Studie seksualiteit

<deze studie is ….

Ik noem deze studie, de studie seksualiteit. Dat is het bekend Nederlands woord. In het Hebreeuws van het Oude Testament is daar niet echt een woord voor.

Seks, gemeenschap

In het begin van het boek Genesis wordt al het hele rijtje beschreven: seks, zwanger worden en baren en de samenvatting: ik heb het leven aan een mens geschonken.

Genesis 4:1. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’

In het Hebreeuwse deel van de Bijbel wordt met algemene woorden zoals kennen, liggen en bed geduid op seksuele gemeenschap. Er zijn geen specifieke woorden voor seksuele gemeenschap. Er wordt dus in bedekte termen over geschreven.

Hebreeuws
woord
Soort woordStrongOpmerkingen:
1יָדַע
yāḏaʿ
WerkwoordH3045Kennen
Komt 947 keer voor in 873 verzen
KJV: know (645x), known (105x), knowledge (19x), perceive (18x), shew (17x), tell (8x), wist (7x), understand (7x), certainly (7x), acknowledge (6x), acquaintance (6x), consider (6x), declare (6x), teach (5x), miscellaneous (85x).
2שָׁכַב
shakab
WerkwoordH7901Liggen.
Komt 213 keer voor in 194 verzen.
KJV: lie (106x), sleep (48x), lie down (43x), rest (3x), lien (2x), miscellaneous (10x).
שְׁכָבָה shĕkabahZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H7902Het liggen.
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
KJV: copulation (3x), lie (2x), carnally (2x), from him (1x), not translated (1x).
3מִשְׁכָּב
mishkab
Zelfstandig naamwoord mannelijkH4904Bed
Komt 46 keer voor in 44 verzen.
KJV: bed (34x), bedchamber (with H2315) (4x), couch (1x), miscellaneous (7x).

De wortel van het zelfstandig naamwoord misjkab bed, zie regel 3, is sjakab liggen, zie regel 2.

Kennen (yada)

Wat de NBV en de HSV vertaalt met gemeenschap, heeft de Statenvertaling vertaalt met een variant van het werkwoord kennen namelijk bekennen. Adam bekende Heva.

Hier dezelfde tekst nogmaals maar nu in de Statenvertaling.
Genesis 4:1. En Adam bekende Heva, zijn vrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van de Heere verkregen! [SV]

Genesis 4:17. En Kaïn bekende zijn vrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon, Henoch. [SV]

Toelichting: in deze tekst vertaalt de SV met ‘werd bevrucht’ in plaats van ‘werd zwanger’ terwijl hetzelfde woord wordt gebruikt. Niet zo consekwent.

En hier nogmaals in het boek Genesis dezelfde uitdrukking.
Genesis 4:25. En Adam bekende weer zijn vrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft hem doodgeslagen. [SV]

Ik heb nog niet uitgezocht hoe dikwijls kennen met de betekenis van bekennen zoals dat Statenvertaling dat vertaalt, voorkomt.

Liggen (shakab)

Het woord shakab dat liggen betekent kan over slapen gaan, zoals in Genesis 19:4, het kan over seksuele gemeenschap gaan.

Zoals hier de dochters van Lot seksuele gemeenschap hebben met hun vader. Geciteerd uit de tekst van de Statenvertaling.
Genesis 19:32-35. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven, en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven die nacht hun vader wijn te drinken; en de eerstgeborene kwam, en lag bij haar vader, en hij werd het niet gewaar in haar neerliggen, noch in haar opstaan. En het geschiedde de volgende dag, dat de eerstgeborene zeide tot de jongste: Zie, ik heb gisterennacht bij mijn vader gelegen; laat ons ook deze nacht hem wijn te drinken geven; ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven hun vader ook die nacht wijn te drinken, en de jongste stond op, en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar neerliggen, noch in haar opstaan.

Opmerking: Zowel de NBV als de HSV vertalen het Hebreeuwse woord dat liggen betekent met slapen.

Dit is de eerst tekst in het boek Exodus, die gaat over liggen.

Exodus 22:16-17. Wanneer nu iemand een maagd verlokt, die niet ondertrouwd is, en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven, dat zij hem tot vrouw zij. Indien haar vader beslist weigert haar aan hem te geven, zo zal hij geld geven naar de bruidsschat der maagden. [SV]

Opmerking: verlokken of verleiden Strong H6601 lijkt seksueel getint, maar is een woord met een brede betekenis, het kan op allerlei dingen in het leven betrekking hebben.

<<dit nog aanvullen met meer teksten uit de Bijbel>>

Bed

Het komt van het woord liggen, Strong H7901.

Genesis 49:4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij hebt uws vaders bed beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen! [SV]

Genesis 49:4. Onstuimig ben jij als het water – nee, jij zult niet de voornaamste zijn, want jij hebt je vaders bed beslapen, je vaders legerstee ontwijd. Hij heeft mijn bed beslapen! [NBV]

Leviticus 15.

In twee teksten komt zowel liggen als bed voor in de betekenis van geslachtsgemeenschap.
Leviticus 18:22. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.

Leviticus 18:22. Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. [NBV]

Leviticus 20:13 .

Numeri 31:17-18. Dood daarom alle kinderen van het mannelijk geslacht en alle vrouwen die met een man hebben geslapen, maar laat meisjes die nog nooit met een man hebben geslapen in leven. [ in vers 31 wordt ook de meisjes genoemd die niet met een man hadden geslapen]

Numeri 31:17. Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging van de man een man bekend heeft.

In deze bizarre geschiedenis gaat het ook over meisjes, die nog niet naar bed zijn geweest met een man. De NBV hanteert het woord ‘slapen’, de SV ‘bijligging’. Het woord bed komt inderdaad van het Hebreeuwse werkwoord voor liggen. De HSV vertaalt met gemeenschap met een man.
Richteren 21:11-12. Let wel, alle mannen, maar van de vrouwen alleen degenen die met een man hebben geslapen.’ In Jabes bleken vierhonderd jonge meisjes nog nooit met een man te hebben geslapen. Zij werden overgebracht naar de verzamelplaats in Silo in Kanaän.

In Spreuken 7:17 duidt het bed op het overspel wat gaat plaatsvinden.

In Jesaja 57 gaat het om occulte zaken en daar spelen seksuele gemeenschap en bedden een rol bij.

In Ezechiël 23:17 vertaalt de NBV met liefdesbed. Zie ook de beschrijving van dit hoofdstuk hieronder.

Er is nog een ander woord voor bed, dat is מִטָּה (miṭṭâ) Strong H4296. Geen van de 29 keer dat dit woord voorkomt heeft het een verwijzing naar het onderwerp van deze studie

Menstruatie

Zwanger worden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1הָרָה hārâWerkwoordH2029Zwanger worden.
Komt 43 keer voor in 42 verzen.
KJV: conceive (38x), woman with child (2x), with child (2x), again (1x), bare (1x), progenitors (1x).
2הֵרָיוֹן
hērāyôn
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
H2032Zwangerschap
Komt drie keer voor in drie verzen.
KJV: conception (3x)
3בֶּטֶן beṭenZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H990Buik
Komt 72 keer voor in 72 verzen
KJV: belly (30x), womb (31x), body (8x), within (2x), born (1x).

Hare, zwanger worden

Herayon, zwangerschap


Genesis 3:16

Ruth 4:13.

Hosea 9:11.

Buik Beten, buik

Opvallend dat het woord met de letter beth begint net als de Bijbel met de letter beth begint. Een huis, bescherming voor iedereen. De buik van de vrouw is er ook ter bescherming van het nog niet geboren kind.

Seksualiteit zoals het niet is bedoeld

Er komen in de Bijbel allerlei vormen van seksualiteit voor, zoals het niet is bedoeld. Misbruik, ontucht en hoererij.

Misbruik

<<moet nog worden ingevuld>>

Ontucht

In het Hebreeuws heb ik geen woord gevonden dat je met ontucht kunt vertalen. In het Hebreeuws is er een woord dat zoiets betekent alls doorbreken. Dat kan in positieve zin zijn of in negatieve zin.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1חָלַל ḥālalWerkwoordH2490Doorbreken.
Komt 143 keer voor in 132 verzen.
KJV: begin (52x), profane (36x), pollute (23x), defile (9x), break (4x), wounded (3x), eat (2x), slay (2x), first (1x), gather grapes (1x), inheritance (1x), began men (1x), piped (1x), players (1x), prostitute (1x), sorrow (1x), stain (1x), eat as common things (1x).

Het werkwoord chalal Komt van het werkwoord חָלָה, chala Strong H2470 dat zwak worden betekent.

In het boek Genesis komt dit woord vooral voor in de positieve zin. Hier de eerste twee keer dat het woord in dit boek voorkomt.
Genesis 4:26. Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.

Genesis 6:1. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters.

Leviticus 19:29. Ontwijd je dochters niet door hoeren van hen te maken, want dan verspreidt de ontucht zich onder het volk en zal er in het hele land zedeloosheid heersen.

De hoererij van koningin Izebel was bekend.

2 Koningen 9:22. Toen Joram Jehu zag, vroeg hij: ‘Is alles in orde, Jehu?’ Jehu antwoordde: ‘Hoe kan alles in orde zijn zolang de losbandige praktijken en de toverkunsten van uw moeder Izebel voortduren?’ [combinatie losbandigheid en toverij]

Hoererij prostitutie

Als het gaat om hoererij of prostitutie dan heeft het Hebreeuws daar een woord voor dat dit ook één op één betekent. Het is een onderwerp waar veel over wordt geschreven. Het gaat er wel 126 keer in de Bijbel over.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1זָנָה
zanah
WerkwoordH2181Prostitueren, hoereren. Komt 94 keer voor in 82 verzen.
KJV: …harlot (36x), go a whoring (19x), …whoredom (15x), whore (11x), commit fornication (3x), whorish (3x), harlot (with H802) (2x), commit (1x), continually (1x), great (1x), whore’s (with H802) (1x).
2זְנוּנִים zanuwn  Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H2183Hoererij, prostitutie.
Komt 12 keer voor in 10 verzen.
KJV: whoredoms (12x).
3.תַּזְנוּת taznuwth  Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H8457Hoererij, prostitutie.
Komt 20 keer voor in 19 verzen.
KJV: whoredom (18x), fornication (2x).


Het werkwoord hoereren of prostitueren komt in 82 verzen voor, waarvan 17 keer in de eerste vijf boeken. Het woord is een werkwoord maar in vertalingen wordt er dikwijls het zelfstandig naamwoord ‘hoer’ van gemaakt. Dat lijkt me niet goed. Vooral in het Oude Testament is men positief over mensen. Iemand is geen hoer, het kan wel een mens zijn die hoereert.

Het zelfstandig naamwoord taznuwth komt alleen voor in twee hoofdstukken van Ezechiël, namelijk in Ezechiël 16 acht keer en Ezechiël 23 tien keer. Ik weet nog niet wat de betekenis is van de tau, die voor en achter het woord zanun is komen te staan. <<>>

Je komt in de Bijbel twee vormen van prostitutie tegen. Zoals wij dat kennen, maar het wordt ook hoererij, prostitutie genoemd als mensen uit het volk Israël andere goden gaan dienen in plaats van de God van Israël.

Genesis 34 Dina en 38 Juda en Tamar

In het boek Genesis komt het woord voor prostitutie drie keer voor in twee geschiedenissen in respectievelijk Genesis 34 en 38.

In de eerste geschiedenis wordt Dina zus van de zonen van Jacob door een jongeman in de buurt Sichem misbruikt. Daar zijn haar broers Simeon en Levi heel boos over.

Door een list vermoorden Simeon en Levi hem en zijn buurtgenoten. Jacob verwijs deze ingreep Simeon en Levi. Dit is wat ze dan zeggen.
Genesis 34:31. Maar zij antwoordden: ‘Moesten we onze zuster dan als een hoer laten behandelen?’

En dan staat het verhaal er van Tamar, die was getrouwd met een zoon van Juda. Maar die zoon overlijdt en Juda wil zijn andere zoon niet als losser geven. De oplossing, die Tamar kiest is om zich als vermomde protitué aan Juda aan te bieden.

Als het gaat om prostitutie is er een indrukwekkend verhaal, namelijk dat van Juda en Tamar, die zich als prostitué ging gedragen om nageslacht te krijgen. Haar oudste zoon zit in de geslachtenlijn van Jezus. Ze kreeg een ring voor haar diensten.

Genesis 38:15. Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. 

Genesis 38:24. Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’

Genesis 38:24. Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was.
Opmerking: hier staat het zelfstandig naamwoord hoererij.

Deze eerste tekst gaat over prostitutie zoals wij dat ook kennen, seksuele gemeenschap met een vrouw, die je al dan niet kent en dat tegen betaling.

Er worden in de Bijbel ook een andere vorm van prostitutie beschreven. Je hebt uitgesproken dat je trouw bent aan je god, maar je gaat contact aan, je wil ook diensten ontvangen van een andere god of andere goden.

Leviticus en Numeri

Hier de NBV vertaling van dit vers.
Leviticus 19:29. Ontwijd je dochters niet door hoeren van hen te maken, want dan verspreidt de ontucht zich onder het volk en zal er in het hele land zedeloosheid heersen.

Leviticus 19:29. U mag uw dochter niet schenden door haar hoererij te laten bedrijven, zodat het land geen hoererij bedrijft en het land niet met schandelijk gedrag vervuld wordt.[HSV]

Numeri 25:1. Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. [HSV]
En Israël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochters van de Moabieten. [SV]

Ezechiël 16 dochter Jeruzalem en 23 Ohola en Oliba

Bij de profeten Ezechiël en Hosea wordt prostitutie beschreven als vergelijking om het beeld van het overspelige Israël aan te duiden.

Hoofdstuk 16 wordt dochter Jeruzalem aangesproken. Het hoofdstuk geeft gelijk ook een mooi beeld van hoe men in die tijd met een pasgeboren baby omging. Maar het onderwerp van dit hoofdstuk is vooral de liefde van God voor zijn dochter Jeruzalem.

Ezechiël 16:1-5. De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, je moet Jeruzalem haar gruwelijke gedrag voor de voeten werpen. Dit zegt God, de HEER, tegen haar: Van oorsprong ben je een Kanaänitische, je werd geboren uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je, niemand keek naar je om, niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten, zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.

Dit is een mooie beschrijving over hoe de HEER spreekt bij monde van de profeet over de schoonheid van dochter Jeruzalem.

Ezechiël 16:6-7. Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: “Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.” Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt.
Opmerking: in het Hebreeuws staat gewoon haar, niet specifiek schaamhaar. Je haar ging groeien net als je borsten. Wel een goede vertaling van de NBV dan.  

En dit is wel mooi hoe de HEER bij monde van de profeest spreekt over Gods liefde voor deze vrouw.
Ezechiël 16:8-14. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie.  Ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij tooide je met al dat goud en zilver, je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren, je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie, en heel, heel mooi werd je, als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid, en je schoonheid was volmaakt want ze kwam van mij – spreekt God, de HEER.

Opmerking: ringetje door je neus, oorbellen etc. Allemaal veel meer dan als je heel preuts en zuinig over God denkt.

Het vervolg van dit hoofdstuk is waar, maar vind ik te erg om te citeren. Vreselijk wat een ontrouw. Hoe kunnen we God kwetsen.

Ezechiël 23:1-4. De HEER richtte zich tot mij: ‘Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van dezelfde moeder. De oudste heette Ohola, haar zuster Oholiba. Al toen ze jong waren, waren ze ontrouw, in Egypte. Daar werden hun borsten betast en lieten ze zich, terwijl ze nog maagd waren, in hun tepels knijpen. Daarna werden ze de mijne, en ze baarden zonen en dochters.

Opmerking: Wat hun namen betreft Ohola verwijst naar Samaria en Oholiba naar Jeruzalem. <<bron?>>

Ezechiël 23:11. Haar zuster Oholiba zag dit alles en ging in haar wellust zelfs nog verder, ze dreef haar overspel nog verder dan haar zuster.
Ezechiël 23:29. Zij zullen jou haten, je alles afnemen wat je hebt vergaard en je helemaal naakt achterlaten; je schaamteloze naaktheid, je overspel en je schandelijk gedrag zullen voor iedereen zichtbaar zijn.

Hosea

Hosea 1:2. Zo begon de HEER te spreken tegen Hosea. De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’

Hosea 2:4-7. Klaag jullie moeder aan! Klaag haar aan! Want zij is mijn vrouw niet meer en ik ben haar man niet meer. Laat ze die hoerige opschik wegdoen van haar gezicht, de tekens van overspel tussen haar borsten weghalen. Anders zal ik haar uitkleden, haar zo naakt laten staan als toen ze geboren werd; anders maak ik haar onvruchtbaar als een woestijn, als een land van grote droogte, en laat ik haar omkomen van dorst. Ook ontferm ik me niet over haar kinderen, want ze zijn geboren uit overspel. Overspelig was immers hun moeder; de vrouw die hen gedragen heeft leefde in schande. Ze zei: ‘Ik ga achter mijn minnaars aan, want zij zorgen voor mijn eten en drinken, voor wol en vlas, olijfolie en wijn.’

Hosea 4:12. Mijn volk raadpleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God. [SV noemt het de geest der hoererijen]

Hosea 5:4. Hun daden verhinderen hen terug te keren naar hun God: ze zijn bezeten van ontucht, waardoor de HEER een vreemde voor hen geworden is. [SV want de geest der hoererijen is in het midden van hen, en de Heere kennen zij niet]

Nahum

Nahum 3:4-5. Je gedraagt je (de stad Nineveh) als een hoer, een verleidster ben je, bedreven in toverij, je verkwanselt volken voor je ontuchtige praktijken, en stammen voor je toverkunst. Daarom zal ik je straffen – spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik zal je kleren optillen tot over je gezicht, je naaktheid aan alle volken tonen, je schaamte aan alle landen laten zien.

Een gruwel voor God

In verband met seksualiteit komt het ook voor dat op het gebied van seksualiteit er iets vreselijk is voor God.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1תָּעַב tāʿaḇWerkwoordH8581Verafschuwen
Komt 22 keer in 20 verzen
KJV: abhor (14x), abominable (6x), abominably (1x), utterly (1x).
2תּוֹעֵבָה tôʿēḇâZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
H8441Gruwel
Komt 118 keer voor in 112 verzen.
KJV: abomination (113x), abominable thing (2x), abominable (2x).

De eerste teksten met dit woord gaan over dat Egyptenaren de Hebreeërs verafschuwen. En ook herders verafschuwen. Genesis 43 en 46.

Ook hier gaat het om wat voor de Egyptenaren gruwelijk zou kunnen zijn.
Exodus 8:26. Maar Mozes zei: Het is niet juist om dat te doen, want wij zouden aan de HEERE, onze God, een offer kunnen brengen dat een gruwel voor de Egyptenaren is. Zie, als wij voor de ogen van de Egyptenaren een offer zouden brengen dat een gruwel voor hen is, zouden zij ons dan niet stenigen?

In het boek Leviticus staan drie hoofdstukken waarbij het met name gaat om allerlei met betrekking tot seksualiteit. Vooral ook in de relatie met de Moloch godsdienst.

Leviticus 18:22-30. U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad. U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen. Maar ú moet Mijn verordeningen en Mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die gruweldaden doen, de ingezetene van het land niet, en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft. Want de mensen in dit land die er vóór u waren, hebben al die gruweldaden gedaan, zodat het land onrein geworden is. Laat het land u niet uitspuwen, omdat u het verontreinigt, zoals het het heidenvolk dat er vóór u was, uitgespuwd heeft. Want al wie ook maar één van al die gruweldaden doet, de personen die ze doen, moeten uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Daarom moet u Mijn voorschriften in acht nemen en geen van die gruwelijke gebruiken die vóór u gedaan zijn, navolgen, en u daardoor niet verontreinigen. Ik ben de HEERE, uw God. [HSV]

Opmerking 1: Bij enkele voorbeelden blijkt dat God het afschuwelijk of gruwelijk vindt. Uit de laatste vier verzen blijkt dat al die dingen die in dit hoofdstuk zijn genoemd als afschuwlijk zijn te zien.

Opmerking 2: Uit het totale hoofdstuk blijkt dat seks met wie dan ook van je familie hoort tot de gruwelijkheden. Daar gelden ook je halfbroertjes en zusjes onder en degenen. En degenen die aangetrouwd zijn. Ook seks als de vrouw in de menstruatie periode is. Ook seks met de vrouw van een ander. Vers 21 gaat om het offeren van je kinderen aan de god Moloch. Waarom staat dat in dit hoofdstuk over seks?

Het hoofdstuk Leviticus 20 start met wat er moet gebeuren met mensen, die de Moloch godsdienst aanhangen. Daarna ongeveer dezelfde inhoud als hoofdstuk 18. Eenmaal komt het woord to-eba, gruwel, voor en wel in deze tekst.

Leviticus 20:13. Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. [HSV]

Er zijn zeventien teksten in het boek Deutronomium, die gaan over wat God gruwelijk vindt.

In deze tekst komt zowel het zelfstandig naamwoord als het werkwoord voor. Het gaat over godenbeelden.
Deuteronomium 7:26. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?

Het gaat God in de eerste plaats dat de Israëlieten niet zouden gaan meedoen met de godsdienst in die dagen. Dit godsdienst bestond uit occulte rituelen en dat kon je versterken met kinderoffers, seksuele orgieën tussen mensen onderling op allerlei wijzen en seks met dieren.

Je moet ook geen dingen gaan doen, die op zaken van die godsdienst lijken omdat voor de geestelijke wereld er dan toch een verbinding is met de wereld van de duisternis.

Godenbeelden is wellicht nog wel de hoogste gruwel voor God. Zie Deuteronomium 7:26. Het is daarom wel goed om met beelden uiterst behoedzaam te zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.