Les Genezen

<<deze les in nog in bewerking>>

Deze les probeert je te leren hoe je op een christelijke manier met ziekten en aandoeningen om kunt gaan. Een les over genezing.

Het is een onderwerp dat heel tegendraads is in onze cultuur. Zowel buiten de kerk als ook in de kerk. Wees dus op uw hoede voor tegenwind als u het gaat toepassen.

Genezen is een belangrijk onderwerp voor het christelijk leven. Je bent ziek of iets van je lichaam werkt niet meer goed. En je kijkt uit naar heling en genezing.

Genezing is in de Bijbel ingebed in het thema gezond leven. Daar gaan vele adviezen over in de Bijbel. Door gezond te leven ben je met preventie bezig. Wij kennen het gezegde “voorkomen is beter dan genezen”. Deze uitspraak van Desiderius Erasmus zou zomaar een tekst uit de Bijbel kunnen zijn.

Daarom in deze les eerst aandacht over wat de Bijbel zegt over gezond leven.

Gezond leven

Om gezond te leven en te blijven leven kun je adviezen in de Bijbel lezen voor onze drie verschillende delen van ons mens zijn.

Voor gezond lichamelijk leven zijn allerlei dingen belangrijk. Zoals hygiene. Weer opnieuw onder de aandacht gekomen in Corona tijd. Verder is goed voeding belangrijk, eet bijvoorbeeld geen varkensvlees en geen garnalen of ander zeefruit. Verder is bewegen belangrijk. In de Bijbel heet dat werken. Dat was toen vooral lichamelijke arbeid.

Voor een gezond psychisch leven, gezond leven voor onze ziel, zijn weer andere dingen belangrijk. Een verstandige relatie tussen werken en rusten is belangrijk. Ook innige relaties zijn belangrijk en dat je hoort bij een groep. Van belang is dat je een doel in je leven hebt.

Voor een gezond geestelijk leven is de relatie met God belangrijk. Dat de Geest van God in je kan werken. Daar hoort dan ook bij dat je geen relaties met andere entiteiten aangaat. En dat je alle adviezen van de Schepper van hemel een aarde serieus neemt.

Overigens is ook goed om in je relatie met God ook te vragen of de Heer wil laten zien, hoe je gezonder zou kunnen leven. En je kunt Hem ook specifieke vragen stellen.

Gezond leven blijft je hele leven belangrijk. Ook al heb je een ziekte of een aandoening. Je kunt immers nog zieker worden.

Richting van genezing

Voor genezing kun je bij drie soorten ‘genezers’ terecht. Jezelf, andere mensen en God. Als ik het goed begrijp wil de Heere God vooral dat wijzelf het voortouw nemen om de gezondheidsproblemen op te lossen. En soms wil Hij ons op een bijzondere manier genadig zijn.

Als er iets met je is op het gebied van lichaam of ziel probeer dan in de allereerste plaats in contact met God daarover te komen: “Heer wat moet ik hiermee doen”? En wat je hoort doe dat. En blijf in contact met God hierover. Jouw lichaam en je ziel zijn van God, je bent een tempel van de Heilige Geest. Je hebt je lichaam en je ziel in bruikleen gekregen. Je kunt de eigenaar dus op gezondheid aanspreken.

Wat wijzelf kunnen doen is in ieder geval oorzaken opzoeken en voor zover dat kan die oorzaken wegnemen. Door een andere leefstijl. Door anders te gaan denken en vandaaruit anders te leven.

En natuurlijk kun je voor vragen en onderzoek naar de medische wereld. Dat past in het beleid van God, dat wij mensen zoveel mogelijk zelf doen.

Oorzaken opzoeken

Wij kunnen onze verantwoordelijkheid vorm geven door naar oorzaken te zoeken. Waarom ben ik ziek geworden? Heb ik niet goed de regels voor mijn lichaam, mijn ziel of mijn geest aangehouden? Uit de vorige paragraaf blijkt wel dat er vele afwijkingen in iemands leven kunnen zijn.

Het is goed om te weten dat het ene deel van een mens invloed heeft op de andere delen. Een mens, die geestelijk in de knoei zit heeft zelden een gezond lichaam. Iemand die een groot psychisch probleem heeft, is meestal ook lichamelijk niet gezond.

Overigens kan ook het niet gezonde leven van ouders en hun problemen een oorzaak zijn. Je kunt allerlei narigheid van het voorgeslacht erven zogezegd.

Bekeren

Mocht je oorzaken vinden dan zijn er twee stappen te zetten. Het erkennnen tegenover God dat je zondig hebt gehandeld. Misschien wist je niet dat je het fout deed, maar je had het kunnen weten. Overigens is dit toch niet moeilijk. Als je het anders wil doen is erkennen van je fouten toch niet lastig?

De tweede stap is het anders gaan doen. Dat kan nog een hele weg zijn omdat je zondige manier van leven ingesleten is in je patronen van het leven. Sommigen veranderingen zullen je niet moeilijk vallen, maar andere zijn een moeilijk karwei. Denk aan een verslaving. Denk aan een gebondenheid om te weinig of teveel te eten.

Sommige zondige leefstijlen zijn onderdeel van, als het ware, je karakter geworden. De verandering zal lastig zijn. Daar heb je mensen in je omgeving voor nodig, die je helpen te veranderen.

Bekeren en anders gaan doen zullen leiden tot een gezonder leven en zullen ook genezing geven. Misschien niet wat nu juist je grootste probleem is. Het kan ook zijn dat je oorzaken voor ziekte over het hoofd ziet. Daarom heeft onze liefdevolle Schepper nog diverse andere mogelijkheden gegeven.

Wegen voor genezing

Er zijn nog diverse aanvullende mogelijkheden voor genezing. Hieronder in het kort een duiding.

Genezing uitspreken

Ieder mens heeft in zijn woorden geneeskracht. Trouwens ook ieder lichaam heeft in zichzelf geneeskracht. Denk aan een wondje dat geneest.

De heilige Geest geeft iedere gelovige een gave van genezing. Groot of klein. Het functioneren van alle gaven is onvolkomen. Maar het is goed om te streven naar het zo goed mogelijk ontwikkelen van deze gave.

Hoe doe je genezing uitspreken? Contact met de hemelse Vader. Kijk met de ogen van de Vader naar de zieke. Je kunt de genezing in het algemeen uitspreken. “Ik spreek genezing over je uit”. Je kunt ook to-the-point dingen zeggen zoals “Sta op”, “Pijn verdwijn”, “Breuk herstel”.

Voor ongelovige mensen kan het beter zijn om het woord genezing te vermijden, omdat dit veel weerstand op kan roepen. “Dat je weer gezond ben, dat hoop ik voor je”. Dit waren woorden die ik een keer gebruikte terwijl ik innerlijk gewoon voor genezing bad.

Het gaat bij het uitspreken van genezing er niet om hoe je het precies zegt, maar wat zijn de resultaten. Je kunt beter nadenken over hoe je het beter kunt doen, dan over hoe je het precies moet zeggen.

Jezus zegt ook niet: Ga het proberen. Maar ga het doen. En als ze het niet deden sprak hij hen daar op aan.

Bevrijding

Soms zijn mensen gevangen, waardoor ze moeilijk kunnen genezen. Dat kan zijn doordat ze zich verbonden hebben met machten, die gevangen nemen.

Door verkeerde gewoonten te ontwikkelen zoals angsten, boosheid. Door

Als er mensen ziek zijn heb je ook het recht om in te grijpen. Jezus heeft zijn volgelingen autoriteit gegeven over ziekten en duisternis.

Medische wereld en anderen

Op medisch gebied is er in ons land een breed scala van mogelijkheden met uitstekende methodieken, die ook nog steeds beter worden. De huisarts met al zijn mogelijkheden, de mondhygieniste, de tandarts, de fysiotherapie, de podoloog, de pedicure, de polykliniek en het ziekenhuis met al hun mogelijkheden.

Voor de gezondheid is nog van alles extra mogelijk. Sportscholen, sportverenigingen, diëtisten,

En ook op het terrein van de ziel is er allerlei hulp mogelijk. Mensen, die je probleem helpen helder te krijgen. Mensen, die je probleem op de therapeuten kaart weten een plek te geven. Allerlei methodieken. En tenslotte ook allerlei medicijnen.

God geneest

Soms genezen mensen spontaan terwijl ze aan de maaltijd van de Heer deelnamen. Of toen ze de doop ondergingen. Of toen we een tijd van bidden en vasten hadden doorgemaakt. De achtergrond zal wel zijn dat gehoorzamen aan de adviezen van God genezing geeft.

Er zijn ook wel getuigenissen van mensen, die spontaan genazen terwijl er veel voorbede voor hen was gedaan en het resultaat maar uitbleef. Ook omdat men alleen wist van voorbede voor genezing en niet van de bediening van genezing door de gave van genezing.

En tenslotte is er ook nog zoiets als genezing door God als een enorm cadeau waarmee de grote koning zijn genade laat zien. Iemand, die het totaal niet verdient kan zomaar opeens genezen zijn.

Overwegingen

Je kunt denken dat het heel christelijk is om alleen zelf aan God te vragen of Hij je wilt genezen. Buiten mensen in je omgeving om. Maar het is nu juist christelijk om je broeders en zusters in het geloof om hulp te vragen.

De weg van de Bijbel is, lijkt mij “Wij doen in de kracht van de Heilige Geest”.

Jezus zei: “Genees de zieken”. Hij zei niet: “Bid voor de zieken”, of “Praat met de zieken”. Dit zijn middelen, die je voor genezing kunt gebruiken maar het genezen is het doel.

Het is heel raar. Als je zegt: “Ik heb vandaag het evangelie gebracht”, dan zullen de mensen dat mooi vinden. Maar als je zegt: “Ik heb vandaag zieken genezen”, dan kunnen mensen daar een probleem van maken. Mensen zijn dan geneigd om te zeggen: “Jij kunt geen zieken genezen”.

Natuurlijk is het de kracht van God, die geneest, maar bij het brengen van het evangelie is het ook de kracht van God, die aan woorden worden verleend, waardoor het wordt gehoord. De Heer wilt ons voor beide gebruiken.

Trouwens als het evangelie een goede boodschap is voor de mensen, dan is die goede boodschap voor zieken dat ze weer gezond worden.

Gebreken bij het ouder worden

Er zijn van die gebreken bij het ouder worden zoals je kunt slechter dichtbij lezen. Dat begint al bij 50 jaar. Je hebt dan een leesbril nodig. Veel mensen hebben hij het ouder worden gehoorapparaat nodig. Velen krijgen ook een hogere bloeddruk.

Wat als iemand niet geneest?

Een voorbeeld van een mislukking staat is het verhaal van een bezeten jongen, die de discipelen niet konden genezen. Het gebeurde terwijl Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes op de berg waren waar de verheerlijking van Jezus plaatsvond. Matteüs 17:14-21, Marcus 9:14-28 en Lukas 9:37-43.

Ikzelf heb ook veel pogingen ondernomen om een zieke te genezen wat niet gebeurde. Als het niet lukt, ga geen vrome smoezen gebruiken als het niet gebeurt wat je bad. Ga dan niet zeggen: ‘Het is blijkbaar nog niet Gods Wil’ of ‘God heeft een andere weg’.

Ons falen bepaalt niet Gods wil. In het verhaal hierboven gaat Jezus de jongen wel bevrijden. Jezus deed wat de wil van God was. Dat kunnen we toch wel aannemen?

Bij het falen van de discipelen zei Jezus niet: “Mooi dat jullie het geprobeerd hebben”. Maar hij gaf de discipelen een waarschuwing.
Matteüs 17:19. En Hij antwoordde hun en zeide: O, ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij.

Toch is proberen en mislukken vele malen beter dan niets doen. Dan ben je zoals die man die zijn talent in de grond begroef, zodat er geen enkele opbrengst was. Voor degenen, die aan het werk gingen was er beloning. <<tekst toevoegen>>

Mij heeft het niet of te weinig vooruitgang zien alleen maar gemotiveerd om verder te zoeken naar wegen voor genezing. Iets waar ik al vijftien jaar mee bezig ben.

Genezing een taak van de kerk?

Genezing is zeker een taak van de kerk. Het is een belangrijk onderdeel van de goede boodschap, die we in de wereld mogen brengen.

Helaas is al vroeg in de geschiedenis van de kerk de bediening van genezing op de achtergrond geraakt. Men richtte zich vooral op Jezus komst en zijn lijden en sterven. En onze vereenzelviging daarmee. Dit is onder andere beschreven in het boek “A nearly perfect crime” <<>>

Door het bijna verdwijnen van de dienst van genezing in de kerk raakte de kerk een belangrijk middel om mensen te bewegen om God te dienen kwijt. En zo verdween, ook nog door andere ontwikkelingen de kracht uit de kerk.

Nu is de situatie zo dat in de Rooms Katholieke kerk er nog wel enige bediening van genezing is. De Protestantse kerken hebben veel afgeschaft. Ook vrijwel de bediening van genezing. In de evangelische kerken weet men wel meer, maar is men er verlegen mee omdat het niet altijd lukt.

En dan is er een klein groepje die al zwoegend blijven proberen. Ik kan u laten zien dat er veel wonderen zijn. Genezing is er veel, maar tot nu toe niet voor iedereen die voor genezing komt.

In onze tijd zijn er pogingen van bekende theologen om de bediening van genezing weer een plek te geven. <<Zie Wright>>

Samenvatting

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.