Les in Christus

Dit is een heel cruciaal onderwerp. Het geeft aan hoe je een volgeling of nog beter gezegd, dichtbij Jezus kunt komen en hoe dat is, het ‘in Christus’ zijn. Je kunt trouwens het ‘in Christus zijn’ ook anders verwoorden. ‘In de Heer zijn’ bijvoorbeeld.

Het in Christus zijn is belangrijk voor onze identiteit. Onze identiteit is er al maar komt pas tot bloei als Christus in ons is.

Ik kreeg er dit beeld bij. Als de tiffany lamp niet brand is hij al best mooi. Maar als de lamp brandt komt de lamp pas tot zijn recht.

Hoe kun je in de richting van Jezus gaan?

Je kunt in de richting van Jezus gaan als je hem meer en meer gaat vertrouwen. Hoe doe je dat? Door te lezen en in te stemmen met wat hij heeft gezegd. Door ook naar zijn stem te gaan luisteren, die zomaar ieder moment in je kan klinken.

Galaten 2:16. Wij weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in ​Jezus​ ​Christus. 

Je overgeven en laten dopen in Jezus.
Romeinen 6:3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
Dit is denk ik meer dan de doop in water. Laat je helemaal onderdompelen in Hem.

Door die doop in Jezus zijn we met Hem bekleed.
Galaten 3:25-27. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in ​Christus​ ​Jezus​ bent u allen ​kinderen​ van God. U allen die door de ​doop​ één met ​Christus​ bent geworden, hebt u met ​Christus​ omkleed. 

En worden we ook gezalfd.
2 Korintiërs 1:21. En Hij Die ons met u bevestigt in ​Christus​ en ons ​gezalfd​ heeft, is God. [HSV]

Wat betekent ‘in Christus’ voor een mens

Dat ‘in Christus’ worden, heeft een enorme verandering tot gevolg.

Voor ons is de belofte van het leven in Christus.
2 Timoteüs 1:1. Paulus, door de wil van God een ​apostel​ van ​Jezus​ ​Christus​ met het oog op de belofte van het leven dat in ​Christus​ ​Jezus​ is. [HSV]

We verkrijgen de zaligheid in Christus Jezus met eeuwige heerlijkheid.
2 Timoteüs 2:10. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in ​Christus​ ​Jezus​ zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. [HSV]
1 Petrus 5:10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle ​genade​, heeft u geroepen om in ​Christus​ ​Jezus​ deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

Voor wie we geestelijk gezien zijn: dood voor de zonde en levend voor God. Romeinen 6:11. God heeft ons in de hemelsferen met talrijke geestelijke zegeningen gezegend. Efeziërs 1:1-3.
Efeziërs 2:6-7. Hij heeft ons samen met hem uit de dood ​opgewekt​ en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in ​Christus​ ​Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn ​genade​ is, hoe goed hij voor ons is door ​Christus​ ​Jezus.

Het in Christus zijn, maakt van ons een ander mens. We bezitten liefde en geloof (1 Timoteüs 1:14). We zullen tot volmaaktheid worden gebracht (Kolossenzen 1:28).

Het in Christus zijn helpt ons ook in dit leven. Voor ons is er bemoediging in Christus (Filippenzen 2:1). God zal ons hart en gedachten bewaren (Filippenzen 4:7). God zal in al onze behoeften voorzien (Filippenzen 4:19). We worden gesterkt in de genade, die in Christus is (2 Timoteüs 2:1). We kunnen Godvruchtig leven met onze levenswandel in Christus (2 Timoteüs 3:12 en 1 Petrus 3:16).

Het in Christus zijn, maakt dat we anders in het leven staan. We spreken de waarheid (Romeinen 9:1 en 1 Timoteüs 2:7). Er is wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (1 Korintiërs 1:30). Je kunt anderen de wegen in Christus indachtig maken (1 Korintiërs 4:16). Je kunt spreken in Christus (2 Korintiërs 2:17). Dat een nieuwe schepping zijn, kracht heeft (Galaten 6:15). De weg te gaan van de goede daden, die God heeft voorbereid (Efeziërs 2:10). Wij maken aan de vorsten en heersers in de hemelsferen de wijsheid van God kenbaar (Efeziërs 3:10-11). Dat we alle dingen vermogen (Filippenzen 4:13). Dat we God in alles danken (1 Tessalonicenzen 5:18).

En voor leiders, die in Christus zijn. In Christus mag je met grote vrijmoedigheid een gemeente bevelen iets te doen (Filemon 1:8).

We kijken in Christus ook anders naar onze toekomst. We zullen triomferen (2 Korintiërs 2:14). Je jaagt naar de prijs van je roeping in Christus. Die prijs is van boven (Filippenzen 3:14).

Onze toekomst is ook anders: we zullen weer levend worden gemaakt (1 Korintiërs 15:22). God gaat alles weer bijeenbrengen. Efeziërs 1:10.
De doden in Christus zullen eerst opstaan. 1 Tessalonicenzen 4:16

Onze juridische positie: om niet gerechtvaardigd door de verlossing door Jezus (Romeinen 3), we worden niet veroordeeld (Romeinen 8:1), we zijn bevrijd van de wet van de zonde en de dood (Romeinen 8:2).

De juridische positie van de wereld: door Jezus Christus heeft God de wereld met Zichzelf verzoend (2 Korintiërs 5:18-19)

Over het volk Israël: de sluier over hen wordt door Jezus weggenomen (2 Korintiërs 3:14), wij uit de volken mogen delen in de beloften voor Israël (Efeziërs 2:12-13), wij zijn mede erfgenamen (Efeziërs 3:5-6).

Perspectief voor de ekklesia: de mensen, die in Christus zijn, zijn samen één lichaam in Christus. Romeinen 12:5. Ze zijn één. Kolossenzen 1:2. 1 Petrus 5:14. Ze vergeven elkaar zoals God in Christus hen heeft vergeven. Efeziërs 4:32.

Het is ‘in Christus’ zijn maakt van ons christenen zou je kunnen zeggen. Als je dat niet kent, dan leef je maar half met je geloof. Een eerder onderwerp was een nieuwe mens zijn en onderdeel zijn van de ekklesia van God. Dat kun je ook pas voluit zijn als je ‘in Christus’ bent.

Er zullen best mensen zijn, die dit niet van zichzelf durven zeggen, dat ze ‘in Christus’ zijn, maar die het wel zijn. Het gaat er om hoe je leeft, niet om hoe je het noemt. Anderszijds is het ook als je zegt dat je ‘in Christus ‘ bent of ‘in de Heer’ bent en het is niet zo, dan blijf je gewoon maar half leven.

Werkvorm

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.