Studie de Wederkomst

In de christelijke wereld verwachten we dat Jezus terugkomt. Dat is ook iets dat in de Bijbel staat, hoewel niet met het woord ‘wederkomst’ maar met het woord komen en met het woord parousia.

Er zal dan van alles en nog wat worden afgerond en afgesloten. Het einde van de tijd, van het tijdperk waarin we nu leven en een bijzondere transformatie naar iets nieuws: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

In deze studie zijn de teksten uit de Bijbel geciteerd uit de NBV vertaling tenzij anders is aangegeven.

Studievragen

De studievragen gaan er over wat in de Bijbel staat om antwoord te krijgen op enkele vragen.

Wat gebeurt er als Jezus terugkomt, hoe zal dat er uit zien?

Kunnen we weten als het bijna zover is dat Jezus terugkomt?

Wat verandert er als Jezus terugkomt? Komt er dan vrede en recht?

Oude Testament

Het Oude Testament spreekt over ‘de dag van de HEER’. Die dag kan verwijzen naar allerlei momenten. Zoals de dag van het eindoordeel, zie de studie over het Komend Oordeel. Verwijst die uitdrukking ook wel naar de dag van de Wederkomst van Jezus, onze Heer?

Ik heb in het Oude Testament alleen deze tekst gevonden in het boek van de profeet Zacharia die schrijft over de dag van de Heer, die uitdrukking kan verwijzen naar de wederkomst. Hier de volledige tekst van Zacharia 14. Dat is het laatste hoofdstuk van dit boek. Dat het om de wederkomst van Jezus gaat blijkt uit de tekst van vers 4 en 5. Andere delen van de tekst kunnen ook gaan over de tijd voor en na de wederkomst.

Zacharia 14:1-3. Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen – zegt de HEER – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer.

Zacharia 14:4. Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west.

Opmerking: waarom zien uitleggers van de Bijbel deze gebeurtenis als een teken van de wederkomst?
Opmerking: de profeet Micha beschrijft een vergelijkbare gebeurtenis. Micha 1:3-4. Zie hoe de HEER zijn verblijf verlaat, afdaalt, en over de hoogten der aarde schrijdt. Onder Hem smelten de bergen en splijten de dalen als was dat smelt voor vuur, als water dat uiteenvloeit op een helling.

Zacharia 14:5. Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens dat zich zal uitstrekken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met alle hemelingen.

Opmerking 1: de Studiebijbel veronderstelt dat Asel, een nu onbekende plaats, ten oosten van Jeruzalem ligt. De aardbeving ten tijde van koning Uzzia was in de tijd van Zacharia 250 jaar geleden. Die beving is genoemd in Amos 1:1.
Opmerking 2: de Studiebijbel vertaalt de laatste zin letterlijk “en dan komende de HERE mijn God alle heiligen met U”. Met deze tekst lijkt het op wat men wel noemt de opname van de gemeente. Zie <<>>

Zacharia 14:6-7. Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren.

Opmerking: het zal duister zijn op ‘die dag’. Het kan zijn dat ‘die dag’ een periode is.

Zacharia 14:8. Als die dag aanbreekt, zal er in Jeruzalem helder water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter.

Opmerking: helder water dat ontspringt wijst op de krachtige werking van de Heilige Geest

Zacharia 14:9. En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

Zacharia 14:10-11. Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort tot aan de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot aan de koninklijke perskuipen zal de stad bewoond zijn. Jeruzalem zal weer een veilige woonplaats zijn, want er zal nooit meer vernietiging over worden afgeroepen.

Opmerking: het vlak worden duidt op het verdwijnen van obstakels voor een vertrouwend geloof in de Heere God.

Zacharia 14:12-13. De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal Hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. De HEER zal op die dag zo’n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken.

Zacharia 14:14-15. Ook Juda zal zich mengen in de slag om Jeruzalem. De rijkdommen van de belagers zullen als buit bijeen worden gebracht: grote hoeveelheden goud, zilver en kostbare gewaden. En alle dieren in het vijandelijke kamp, paarden, muildieren, kamelen en ezels, zullen door dezelfde plaag worden getroffen als de mensen.

Opmerking: de dieren, die werden gebruikt voor de strijd zijn een beeld van het oorlogsmaterieel dat zal zijn achtergelaten.

Zacharia 14:16-19. De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest.

Opmerking: het lijkt me goed om alvast kennis te nemen van het Loofhuttenfeest.

Zacharia 14:20-21. Op die dag zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: ‘Aan de HEER gewijd’. De kookpotten in de tempel zullen dienen als offerschalen voor het altaar. Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de HEER van de hemelse machten gewijd zijn; ieder die wil offeren, kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Als die dag aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de HEER van de hemelse machten.

Opmerking 1: bellen zou je ook kunnen vertalen met cimbalen. En wat op die bellen staat “qodesh la-JHWH’, de heiligheid van God.
Opmerking 2: bij de laatste zin is het goed om te denken aan Jezus, die de handelaars van het tempelplein wegjoeg. In het Hebreeuws staat er Kanaäniet.
Opmerking 3: we gaan naar een tijd toe dat er geen afstand meer is tot God. Alles is van de wereld van God: heilig dus.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Er zal een tijd van oorlog zijn. Niet opmerkelijk gezien de huidige tijd kent. Maar de HEER zal gaan uittrekken tegen die legers. Vers 1 tot en met 3. En vers 12 tot en met 19.

En dan zal de HEER zijn voeten op de Olijfberg planten. Er komt een aardbeving met een grote aardverschuiving. Vers 4. Der HEER zal komen met alle heiligen. Vers 5

Het is een tijd van duisternis, wellicht geestelijke duisternis. Vers 6 en 7.

Maar er zal daarna helder water ontspringen dat gaat naar zowel de (dode) zee in het Oosten als naar de zee in het Westen. Vers 8. Dan breekt een mooie tijd aan ‘En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam’. Vers 9. Dat zal betekenen geen opstand meer tegen God. Vers 10. En veiligheid in Jeruzalem. Vers 11. En er is alleen maar heiligheid van de HEER’. Vers 20 en 21.

Nieuwe Testament

Er is een bijzonder woord, die men in Griekenland gebruikte voor een glorieuze komst en glorieuze intocht van een belangrijk persoon en dat is het woord parousia.

Voor de komst van Jezus gebruikt het Nieuwe Testament ook wel het normale Griekse werkwoord voor komen. Hier de gegevens van deze woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1παρουσία
parousia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3952
SB3428
(Koninklijke) komst.
Komt 24 keer voor in 24 verzen.
KJV: coming (22x), presence (2x).
2ἔρχομαι
erchomai
WerkwoordG2064Komen.
Komt 643 keer voor in 604 verzen.
KJV: come (616x), go (13x), miscellaneous (13x), variations of ‘come’ (1x).

Met ‘Parousia’ is een komst bedoeld van een bijzonder mensen waar de de menigten wachten. De mensen staan klaar om die persoon te verwelkomen. Zoals onze koning Willem Alexander als hij ergens komt, wordt verwelkomt.

‘Parousia’ is de naam van een groep van evangelische gemeenten in Nederland, die voor dit woord hebben gekozen.

In de Bijbel gaat het bij parousia niet altijd over de komst van de Heer aan het eind van de tijd. Van de 24 keer dat het woord voorkomt, gaat het zeven keer over de komst van gewone mensen, zoals Titus, Paulus en anderen. En één keer gaat het over de eerste komst van Jezus. Daar heeft de apostel Petrus het over. Petrus heeft zelf met eigen ogen de eerste komst van Jezus gezien.

Het woord erchomai is een werkwoord dat je met komen kunt vertalen. Een enkele keer wordt het gebruikt om aan te duiden dat Jezus ergens komt.

De komst van Jezus

Jezus komt op de wolken. Hoe zal dat er uit zien? En gaan we in de lucht de Heer tegemoet? Wat wordt er eigenlijk verstaan onder ‘de lucht’?

Er komen allerlei woorden voor die genoemd worden bij de komst van Jezus zoals wolken, lucht, bliksemflits en bazuin.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1νεφέλη
nephelē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3507
SB3003
Wolk.
Komt 26 keer voor in 22 verzen.
KJV: cloud (26x).
2ἀήρ
aēr
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G109
SB92
Lucht.
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: air (7x).
3ἀστραπή
astrapē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G796
SB723
Bliksem(flits)
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
KJV: lightning (8x), light shining (1x).
4σάλπιγξ
salpigx
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4536Bazuin
Komt 11 keer voor in 11 verzen.
KJV: trumpet (9x), trump (2x).

Als het in de Bijbel over wolken gaat is dat meestal een geestelijk verschijnsel. Muziekgroepen in onze tijd gebruiken ook wel rook. Zou dat een verlangen zijn naar het geestelijke?

Bij de gebeurtenis op de berg van de verheerlijking.
Matteüs 17:5. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’

Lucas 21:27. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.

Handelingen 1:9. Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen.

In het boek Openbaring gaat de komst van Jezus dikwijls samen met wolken, zie dat hoofdstuk.

Het woord voor lucht regelmatig gebruikt in geestelijke zin. Efeziërs 2:2 spreek over de overste van de macht van de lucht. En 1 Korintiërs 14:9 heeft het over spreken in de lucht als het over spreken in tongen gaat.
1 Tessalonicenzen 4:17. Dan zullen eerst de doden die ​Christus​ toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de ​Heer​ tegemoet. .

Het woord astrape kan bliksemflits maar ook fel of flitsend licht betekenen. Een bliksemflits kan honderden kilometers lang zijn (bron: NOS nieuws 2022). Dus dat we de komst van de Heer zien als een bliksemflits is een passend beeld.
Matteüs 24:27. Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de Mensenzoon komen.
De engel van de Heer bij het graf van de opgestane Heer was als een bliksem. Matteüs 28:3.
Lukas 17:24. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. 
Opmerking: het werkwoord astrapto, komt 3 keer voor, kan met flitsen worden vertaald.

Het blazen op de bazuin, kan ook de shofar zijn. heeft altijd te maken met de komst van Jezus. Zie ook studie van het Bezuinenfeest.

In Matteüs 23 en 24

De vier evangeliën gaan vooral over de komst van Jezus destijds, inmiddels meer dan 2000 jaar geleden. Drie van de vier evangeliën zeggen ook e.e.a. over een latere komst van Jezus. Het zijn Matteüs, Marcus en Lukas. Hij sprak deze woorden vlak voor zijn kruisdood op de Olijfberg.

De opmerkingen over zijn latere komst staan in Matteüs vanaf hoofdstuk 23: .

In Matteüs24 komt vier keer, in vers 3, 27, 37 en 39, het woord parousia voor. Het gaat dan om zijn glorieuze intocht.

Opmerkingen vooraf.
Goed om te weten wat er in de geschiedenis in de jaren na de woorden van Jezus is gebeurd.

De tegenstellingen in tussen de Joden onderling en de Joden en de Romeinen werd steeds groter. En er kwam steeds meer geweld.

Vanaf het jaar 66 gingen allerlei groepen onder de Joden elkaar vermoorden. Uiteindelijk kwam men in opstand tegen de Romeinen. Dat veroorzaakte een oorlog in het jaar 70, die met veel bloedvergieten werd gewonnen door de Romeinen. Het was een vreselijke tijd. Zie ook de studie over Jeruzalem.

In het jaar 135 werd Jeruzalem door joden, onder leiding van Bar Kochba, veroverd. Dat was de Tweede Joodse Opstand. Ze maakten Jeruzalem opnieuw tot hun hoofdstad en richtten er een voorlopige tempel op. De reactie van de Romeinse keizer Hadrianus bleef niet uit, hij heroverde de stad en gaf haar een andere naam, Aelia Capitolina. Op de Tempelberg werd een Romeinse tempel gebouwd ter verering van Jupiter. De Joden werd de toegang tot de stad ontzegd.

Matteüs 23.
Matteüs 23:37-39. Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie tempel wordt geheel aan zijn lot overgelaten. Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”’

Opmerking 1: het huis van de joden werd veertig jaar na dit woord, rond het jaar 70, een woestenij. Jezus zegt ‘uw huis’, waarmee hij denk ik aangeeft dat zij meer aan de tempel waren gehecht dan aan God.
Opmerking 2: als wij zeggen ‘gezegend hij die komt in de naam van de Heer’ dan zien we ook Jezus. Hier lijkt het te gaan op zijn glorieuze intocht aan het eind van de tijd.

Matteüs 24
De leerlingen vragen dan: “Wanneer zal dit allemaal gebeuren?”
Matteüs 24:1-3. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot Hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’ Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’

Opmerking: hier is parousia met ‘uw komst’ vertaald.

Matteüs 24:4-14.
Jezus geeft in de verzen, die hierop volgen een aantal adviezen voor zijn volgelingen:
1. Laat je niet misleiden. Ook niet door hen die beweren gezalfde te zijn (vers 4 en 5).
2. Schrik niet van oorlogen en geruchten van oorlogen. (vers 6).
3. Weet als volken tegen elkaar opstaan, er hongersnoden zijn, ziekten en aardbevingen, dat zijn een begin van de weeën voor zijn komst en of de voltooiing van de wereld (vers 7 en 8.)
4. Volhard ondanks lijden, haat, mensen, die je verraden, valse profeten, verkilling van liefde vanwege wetteloosheid, want dan zal je gelukkig worden (vers 10 tot en met 13).
5. Weet dat voordat het einde er is het evangelie in de hele wereld gebracht moet worden (vers 14).
Opmerking: zie ook de studie ‘Eindtijd signalen’

Matteüs 24:15-18. Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet beneden nog spullen gaan halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 

Opmerking: in het verleden werden varkens geofferd in de tempel. Was dat de gruwel van de verwoesting? Varkens zijn namelijk een symbool van heidense goden.

Matteüs 24:19-22. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd van grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe, en ook niet meer zal komen. En als die tijd niet verkort zou worden, zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 

Opmerking 1: Jezus adviseert dat de mensen bidden dat de vlucht niet in de winter is, want dan kan het weer slecht zijn en niet op een sabbat, want dan mocht je slechts een klein stukje lopen.
Opmerking 2: men moest in het jaar 70 vluchten om rampen te voorkomen. Welk jaargetijde dat was? <<uitzoeken>>

Matteüs 24:23-28. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de Mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren.

Opmerking 1: in het Grieks staat hier parousia wat met ‘zal komen’ is vertaald.
Opmerking 2: het gaat hier over allerlei geruchten. In de geschiedenis hebben zich vele messiassen zich aangekondigd. Denk aan Hitler, Lenin en Mao Tse Tung. En profeten. Ik denk dan aan allerlei eindtijdsprekers die andere boodschappen hebben dan wat in de Bijbel staat.
Opmerking 3: het beeld van die bliksemschicht is om te onthouden. <<komt dit beeld ook elders in de Bijbel voor?>>
Opmerking 4: ‘waar een lijk is zullen de gieren zich verzamelen’ lijkt op onze tijd waar als iemand een fout heeft gemaakt ook al is dat nog niet bewezen, dat dan anderen over hem heen vallen. De zogenaamde cancelcultuur.

Matteüs 24:29. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.

Opmerking 1: ‘meteen’ of ‘onmiddellijk’ geeft aan dat als deze tijd er is, dat het kort zal zijn totdat Jezus komt.
Opmerking 2: de verdrukking lijkt vooral te gaan over de heftige en verwarrende tijd, die er is. Valse profeten, die indrukwekkende wonderen doen, terwijl je daar niet door moet laten verleiden.
Opmerking 3: hier staan vier bijzondere hemelverschijnselen. Het lijkt ook op een bijzondere geestelijke beweging zoals dast destijds was bij de berg Sinaï en bij dat bijzondere Pinksterfeest.

Matteüs 24:30. Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.

Opmerking 1: een teken dat zichtbaar wordt. Welke teken zal dat zijn? Een kruisteken, een visje, een menorah, de vlag van Israël.? Ik weet het niet.
Opmerking 2: waarom zullen de stammen zich op de borst kloppen? Van spijt denk ik omdat ze de hoofdprijs hebben gemist, terwijl die zo nabij was.
Opmerking 3: hier is het Griekse werkwoord erchomai vertaalt met ‘zien komen’.

Matteüs 24:31. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 

Opmerking: de engelen halen de uitverkorenen op van de aarde en van de hemel.

Matteüs 24:32-35. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. [letterlijk: Hij staat vlakbij de deuren] Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Opmerking 1: zie voor de betekenis van de vijgenboom studie Eindtijdsignalen.
Opmerking 2: deze generatie zal nog niet verdwenen zijn. Vanaf het moment dat Jezus dit uitsprak zal binnen 40 jaar de verwoesting van Jeruzalem een feit zijn.

Matteüs 24:36-39. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt (parousia). Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt (parousia).

Opmerking 1: het zelfstandig naamwoord parousia is steeds vertaald met een werkwoord. Dat verbergt de glorieuze betekenis.

Matteüs 24:40-44. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Opmerking 1: als de Mensenzoon komt, komt er ook een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Degene, die waakzaam zijn geweest worden daarin meegenomen, anderen niet. Dat meegenomen gebeurde ook ten tijde van Noach. Alleen de familie van Noach werd meegenomen.
Opmerking 2: Jezus voelt zich niet te groot om zich met een dief te vergelijken.
Opmerking 3: hier is ‘erchomai’ vertaalt met ‘komen’.

Matteüs 24:45-47. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn heer is aangesteld over het huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.

Opmerking: hier een aanvulling voor hen die waakzaam zijn: zegen voor de goede dienaars bij zijn komst. De goede dienaars zijn zij die hun personeel op de juiste tijd het voedsel hebben gegeven. De Heer zal hen over al zijn bezittingen aanstellen.

Matteüs 24:48-51. Maar slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en hij zal hem de zwaarste straf opleggen en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.

Opmerking: hier de keerzijde van hen die waakzaam waren. De vervloeking van slechte dienaars bij zijn komst. De slechte dienaars verwachten de Heer niet. Ze slaan zelfs mededienaren. En ze eten en drinken met de dronkaards. De Heer van deze dienaar zal hem in stukken houwen.

Matteüs 25:1-13. Het verhaal van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes.
Matteüs 25:14:30. Het verhaal van de talenten,

Opmerking: Jezus roept op om waakzaam te zijn, zodat de onverwachte komst van de Heer je niet overvalt. Het gevolg van de onverwachte komst is dat mensen nog niet gereed zijn. Daardoor kan de één worden meegenomen en moet de ander worden achtergelaten.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Jezus geeft tekenen aan als Hij bijna terugkomt Matteüs 24:23-28 en 32-35.

Jezus geeft aan wat er allemaal vooraf gaat gebeuren. Matteüs 24:4-28.

Jezus geeft aan wat er zal gebeuren als Hij terugkomt. Matteüs 24:29-31

Jezus roept vooral op om waakzaam te zijn. Matteüs 24:36-39. Dat waakzaam zijn is, volgens mij, dat je oplet, waakt, op wat Jezus tegen jou zegt. Matteüs 24:45-47 en 25. Het gevolg van niet waakzaam zijn is dat je wordt achtergelaten en niet meegenomen. Matteüs 24:40-44

Als je kwade dingen doet met name tegen je mededienaren krijg je de zwaarste straf. Matteüs 24:48-51.

In Marcus en Lukas

Het onderwijs van Jezus over zijn komst staat ook in Marcus 13 en Lukas 21.

Marcus 13:26-27. Dan zal men de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de ​engelen​ eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Lukas 17:24. Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen.

Opmerking: de context van deze tekst is als Matteüs 24 maar het accent is anders. Hier gaat het om de komst van het Koninkrijk (vers 20) en dagen van de Mensenzoon (vers 21).

Lukas 21:25-28. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.

Lukas 21:33-36. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’

Opmerking: ook hier spreekt de tekst over ‘die dag’.

Bij het verhoor door de hogepriester
Jezus spreekt tegen de hogepriester over zijn komst. Het opvallende is hier ook dat Jezus spreekt alsof zijn komst ook op korte termijn aanstaande is.

Matteüs 26:63-64. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.

Marcus 14:62. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’

Opmerking: bij de hemelvaart verdween Jezus door een wolk uit de hemel. Nu wordt Hij weer zichtbaar uit de wolken van de hemel.

Lucas 22:69. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.’

Wat kunnen we van deze drie teksten leren?
Bij ‘vanaf nu’: de gehoorzaamheid van Jezus op dit cruciale moment leidt tot de doodstraf maar geeft Hem ook de toegang tot de belangrijkste positie naast God.

Voor mensen met geestelijk inzicht is het duidelijk wat die positie van Jezus is. En ze zien Hem als het ware al komen op de wolken van de hemel.

In de brieven

Dit zijn de teksten waarin het dertien keer in de brieven om de komst, de parousia, van Jezus gaat. Daarnaast gaat in de brieven zes keer over de komst van anderen, zoals Paulus, naar de gemeenten.

Van de dertien keer is het zes keer te vinden in de brieven aan de gemeente van Tessalonika en vier in de tweede brief van Petrus.

1 Korintiërs 15:22-24. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt (parousia), zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.

Opmerking 1: eerst is er de komst van Christus en dan het einde. Dat is de volgorde.
Opmerking 2: als Jezus komt dan zullen wij allen levend worden gemaakt. Geestelijk levend zal bedoeld zijn.

1 Tessalonicenzen 2:19-20. Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst (parousia)? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde.

Opmerking: de gemeente van Thessaloniki is de erekrans van Paulus.

1 Tessalonicenzen 3:12-13. Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen.

Opmerking 1: daar komt het op aan bij zijn komst, dat wij zuiver en heilig zijn.
Opmerking 2: wie zijn al de zijnen?

Dit is een tekst, die aangeeft hoe het zal gaan bij de komst: een signaal etc. De tekst ook iets wat men wel ‘de opname van de gemeente’ noemt.
1 Tessalonicenzen 4:15-18. Wij zeggen u met een woord van de ​Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de ​Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de ​Heer​ zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die ​Christus​ toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de ​Heer​ tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Opmerking 1: in het Grieks staat er ‘de doden in Christus’ staat er in het Grieks, dat klinkt meer dichtbij Jezus, dan ‘de doden die Christus toebehoren’.
Opmerking 2: het wegvoeren gaat met kracht dat geeft het Griekse werkwoord met Strongnummer G726 aan.

1 Tessalonicenzen 5:20-24. Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
Opmerking: je geest, ziel en lichaam moet zuiver zijn bewaard.

In deze tekst gaat het twee keer, aan het begin en aan het eind over de komst van Jezus. De dag van de komst is ook de zogenaamde ‘dag van de Heer’. En verder verschijnt hier ‘de wetteloze mens’.

2 Tessalonicenzen 2:1-10. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden.

Opmerking 1: hier ook een eindtijdsignaal, de komst van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is.
Opmerking 2: hier gaat het om de parousia van de wetteloze mens. Dit lijkt op de beschrijving van het beest dat in het boek Openbsringen is beschreven.

Jakobus 5:7-9. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.

Opmerking: ‘spoedig zal komen’ is nu al 2000 jaar geleden. Destijds heeft men ook lang op de eerste komst van Jezus moeten wachten.

Deze tekst gaat over de eerste komst van Jezus.
2 Petrus 1:16-18. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.

2 Petrus 3:3-7. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

2 Petrus 3:8-9. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de ​Heer​ is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De ​Heer​ is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Opmerking: de apostel Petrus tempert de verwachting van een spoedige komst. Hij wijst ook op het perspectief van God. Voor Hem is duizend jaar als één dag.

2 Petrus 3:10-13. De ​dag van de ​Heer​ zal komen als een ​dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe ​heilig​ en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar ​gerechtigheid​ woont.

Opmerking 1: in het Grieks staat ‘u die uitziet naar de komst van de dag van God’.
Opmerking 2: wat er fysiek met de hemel en de aarde gebeurt is ‘de hemelsferen gaan in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg’.

1 Johannes 2:28-29. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Regelmatig komt in teksten voor dat wat voor ons leven belangrijk is: zuiver en heilig leven, tot inkeer komen rechtvaardig leven.

Dat het tijdstip van de komst van Jezus niet was geopenbeerd. Het is open. Het is ook aan de mensheid denk ik.

Dat de komst van Jezus met wereldwijze verschijnselen gaat gepaard. Signalen, geluid, bazuingeschal, de hemelsferen veranderen, de elementen gaan in vlammen op.

In het boek Openbaring

Het boek Openbaring hanteert het gewone werkwoord komen in verband met de komst van Jezus. Het woord parousia komt in het boek Openbaring niet voor.

Ook interessant wat er staat over wolken.

Openbaring 1:7. Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.

Openbaring 10:1. Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur.

Openbaring 11:12. Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden.

Openbaring 14:14-16. Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst.

De bruid en de bruidegom

In het kader van de wederkomst van Jezus gaat het soms over de bruid en de bruidegom. Hier de gegevens van deze woorden.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1νύμφη 
nymphē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3565Bruid
Komt in 8 keer voor in 7 verzen
KJV: bride (5x), daughter in law (3x).
2νυμφίος
nymphios
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G3566Bruidegom
Komt 16 keer voor in 12 verzen
KJV: bridegroom (16x)
3γάμος
gamos
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G1062Bruiloftsfeest
Komt 16 keer voor in 16 verzen.
KJV: marriage (9x), wedding (7x).

Het woord gamos bruiloftsfeest, huwelijk komt twaalf keer voor in de setting van de wederkomst. Het geeft de relatie tot de bruidegom, de Heer en zijn genodigden, die komen. Je moet je als genodigde wel aanpassen aan de bruidegom. Een ander bekend verhaal is de bruiloft in Kana. De NBV heeft als vertalingen gekozen voor bruiloftsfeest, bruiloft en bruiloftsmaal. Je zou het woord ook kunnen vertalen met huwelijk.

Matteüs 22:1-11. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal [G715] bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. [in deze laatste regel eenmaal gamos]

Matteüs 22:11-14. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Matteüs 25:1-11. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Hierna in Matteüs 25 komt de gelijkenis van de talenten. Deze gelijkenis gaat om een afrekening aan het eind. Zoiets zal ook aan het eind van de tijd plaatsvinden.

Lukas 12: 35-40. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Johannes 3:26-30. Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Openbaringen 19:6-10. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren.

Openbaringen 21 en 22 geven de ultieme voorstelling van de tijd van en vooral na de wederkomst van Jezus. Hier alleen de teksten, die over de bruid en de bruidegom gaan.

Openbaringen 21:1-2. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

Openbaringen 21:9-10. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

Openbaringen 22:17. De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
In de evangeliën gaat het over de bruid en de bruidegom in de gelijkenissen, die Jezus vertelt. De bruid is het beeld van de gemeente en de bruidegom is het beeld van Jezus.

Dit zijn romantische beelden, het gaat om verwachting naar elkaar, over elkaar dienen en over houden van. En over een groot feest, het bruiloftsmaal.

De bijzondere 1000 jaar

Een engel uit de hemel zal de duivel, ook wel Satan genoemd, grijpen, ketenen en voor duizend jaar opbergen. Alinea 1 hieronder. Daarna zal Jezus heersen met degenen, die de marteldood zijn gestorven. Alinea 2. Na de duizend jaar zal de Satan worden vrijgelaten en de volken gaan misleiden. Ze trekken op naar het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur komt uit de hemel en verteert hen. De duivel wordt in de poel va vuur en zwavel gegooid. Alinea 3. Daarna is het oordeel

Openbaring 20:1-3. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.

Opmerking: het gevolg van het ketenen van Satan is dat de volken niet meer worden misleid. Dat is nu nog wel. De misleiding gaat over een veelheid van onderwerpen zien we in de praktijk.

Het tweede deel gaat over wie duizend jaar lang gaan heersen. Openbaring 20:4-6. Ook zag ik tronen, en degenen die erop zaten mochten rechtspreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met Christus. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van Christus zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen.

Opmerking : De tweede dood (wat dit ook zal zijn) zal over deze martelaren geen macht meer hebben (wat dit ook zal betekenen).

Het derde deel gaat over als de duizend jaar voorbij zijn.
Openbaring 20:7-10. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, zo veel mensen als er zand is bij de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Opmerking: dit lijkt op de gebeurtenis, die hier in het boek Daniël is beschreven.
Daniël 7:20-22. … en de betekenis van de tien hoorns op zijn kop en van de nieuwe hoorn die opkwam, waarvoor er drie moesten wijken – de hoorn met ogen en een mond vol grootspraak die er groter uitzag dan de andere. Ik had immers gezien hoe die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen overwon, totdat de oude wijze kwam, er recht werd verschaft aan de heiligen van de allerhoogste God en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. 

Openbaring 20:11-15. Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

Opmerking: deze tekst hoort bij de studie over het oordeel. Dit zal gaan gebeuren als Jezus fysiek is terug gekomen.

Overwegingen
Het is op twee na het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring dat het over het duizend jarig rijk gaat. Bij mijn weten is het een nieuw onderwerp, een nieuw hoofdstuk.

Is het de bedoeling dat wij mensen op aarde een nieuwe mogelijkheid krijgen om goed op aarde te doen? Nu met een geketende duivel?

Het boek Daniël heeft een passage, die lijkt op het duizend jarig rijk. Alleen spreekt het boek Openbaring van priesterschap en de profeet Daniël van koningschap. Dat kan ook elkaar aanvullen.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Aan het eind van de tijd komt er een nieuw tijdperk met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De oude hemel en aarde verdwijnen. Ik denk dat we zullen transformeren naar de nieuwe aarde. Ook de dieren. De natuur etc.

Een voorproefje was de gebeurtenis van Jezus toen Hij op de berg werd verheerlijkt. Jezus transformeerde toen ook. Zo zullen ook andere mensen in een nieuwe situatie komen.

Op twee plaatsen in de Bijbel wordt over de nieuwe hemel en en de nieuwe aarde gesproken. In het boek van de profeet Jesaja en in het boek Openbaring van Jezus Christus.

Jesaja 65:17- Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw eet stro, net als een rund, en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Openbaring 21:1-4. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Het vervolg van Openbaring 21 en Openbaring 22 gaat ook over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Overwegingen
Er staat meer in de Bijbel over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is beter dat er een aparte studie is over dit onderwerp.

Andere bronnen

In de kerk is de wederkomst onderdeel van een apart vak in de theologie namelijk de eschatologie, de leer van de toekomende dingen.

Er zijn boeken van allerlei anderen, niet theologen over dit onderwerp.

Er zijn ook liederen over de komst van Jezus, zoals “Elks oog zal Hem zijn als Hij komt”.

Overwegingen

In de kerk gebruiken we het woord ‘wederkomst’, maar dat woord komt niet in de Bijbel voor. ‘Weder’ is een oud-Nederlands woord. Je zou kunnen zeggen het een terugkomst is, want Jezus is ook al eerder gekomen en weggegaan. De Bijbel spreekt echter niet over terugkomen, maar alleen over komen.

En de Bijbel spreekt van een glorieuze komst van Jezus, in die tijd noemde men dat een parousia. Jezus komt om hier op aarde daadwerkelijk de leiding te nemen. Samen met zijn volgelingen. Met macht en autoriteit.

Het is ook niet zo dat Jezus weggegaan is tweeduizend jaar geleden dat dat hij zijn volgelingen alleen, als wezen, heeft achtergelaten. Nee, Jezus heeft de Heilige Geest gestuurd zodat, wie dat wil, ook nu kan leven met Jezus. Door de inwoning van de Heilige Geest.

Jezus wordt al eeuwenlang en ook in onze tijd regelmatig op de aarde waargenomen. Mensen hebben dromen en visioenen over Jezus. En soms zien mensen Jezus zelfs met eigen ogen.

De boodschap voor de mensen van onze tijd, in afwachting van de parousia is: wees waakzaam. Ik denk dat velen in de kerk, was ook met mij zo, niet weten wat dat in de praktijk inhoudt. Volgens mij betekent dat dat je steeds luistert naar wat de Heilige Geest je aangeeft en daar ook gehoorzaam aan bent.

Over de onderwerpen van de toekomst wordt heel wat nagedacht, gefilosofeerd en ook gespeculeerd. Soms worden mensen ongerust en bang gemaakt. Laat U niet bang maken. In deze studie staat wat er in de Bijbel staat.

Er is ook nog een punt van uitleg. In het Oude Testament staat dat de HEER (JHWH) met zijn voeten op de Olijfberg komt te staan. Het Nieuwe Testament geeft aan dat Jezus moet zijn voeten op de Olijfberg komt te staan.

Lessen

De Bijbel, en wij dus ook, verwachten de glorieuze komst, de parousia, van Jezus hier op aarde.

Het lijkt me goed om te spreken over de parousia of de komst van Jezus waarbij wij Hem allemaal weer kunnen zien. Jezus is vanaf die bijzondere Pinksterdag door de inwoning van de Heilige Geest ook al tot ons gekomen. Dat was eigenlijk al de eerste ‘wederkomst’.

Jezus gaf aan waaraan je kunt zien dat Hij spoedig komt, namelijk als wij mensen het goede nieuws van het Koninkrijk in woord en vooral daad over de hele wereld brengen. Matteüs 24:4-14. (Dus niet evangelische of reformatorische preken houden, maar tekenen en wonderen om mensen te helpen. Zie ook de studie het evangelie, zie link)

Voordat Jezus komt zullen er moeilijke tijden zijn. We weten niet of er nog veel ellende komt of dat het meeste al is geweest. Hij gaf ook aan wat er allemaal zou gebeuren zonder dat het aan zou geven dat Hij al spoedig komt. Allerlei vormen van ellende en die is er afgelopen eeuwen ook geweest. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, ziekten, aardbevingen, haat, mensen, die je verraden, valse profeten, minder liefde omdat men Gods geboden niet houdt. Een goede studie naar Gods geboden zou daarom ook goed zijn, zie link.

Hoe ziet het er uit als Jezus komt? Hij komt op de wolken. Het lijkt meer juist om te zeggen: in bijzondere wolken. Met felle lichtflitsen in de lucht. Met bazuin of sjofargeschal. Het zal over de hele wereld te zien en te horen zijn. Wellicht komen de voeten van Jezus op de Olijfberg te staan, die in tweeën splijt naar het Noorden en het Zuiden.

De mensen die waakzaam zijn zullen worden meegenomen in het nieuwe leven. De anderen zullen worden achter gelaten. Wat dat laatste betekent is niet bekend. Meegenomen, zal dat betekenen naar de nieuwe aarde?

De komst van Jezus is voor mensen die kwaad deden een tijd van zware straffen. Zie verder ook de studie over de dag van het oordeel, zie link.

Als je een studie over dit onderwerp geeft is het handig om de studie te beperken tot de komst van Jezus. Een eventuele volgende keer kun je het hebben over de bruid en de bruidegom, die bijzondere 1000 jaar en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Veel succes met deze studie en wees waakzaam.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.