Studie De komst van Jezus

Jezus wordt al eeuwenlang en ook in onze tijd regelmatig op de aarde waargenomen. Mensen hebben dromen en visioenen over Jezus. En soms zien mensen Jezus zelfs met eigen ogen.

Maar eenmaal komt Jezus heel openlijk terug. In het openbaar, iedereen zal het kunnen zien, ook die het niet willen zien.

Wat verandert er als Jezus terugkomt? Dan komt er vrede. Want Jezus is de vredevorst.

Er zal dan van alles en nog wat worden afgerond en afgesloten. Het einde van de tijd, van het tijdperk waarin we nu leven. Die bijzondere transformatie naar iets nieuws. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

De Hemelvaart

Het woord ‘hemelvaart’ komt niet voor in de Bijbel. Het is een woord dat de kerk bedacht heeft om het opstijgen van Jezus naar de hemel aan te duiden.

Er zijn div teksten, die verwijzen naar dat opstijgen van Jezus.

Lucas 24:50-53. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden.
Opmerking: dit zijn de laatste vier verzen van het evangelie van Lucas.

Marcus 16:19-20. Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.
Opmerking: dit zijn de laatste twee verzen van het evangelie van Marcus.

Dit was de wijze waarop Jezus van ons is weggegaan.
Handelingen 1:9-11. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Opmerking: er staat ‘erchomai’ en dat is het werkwoord komen.

Handelingen 2:33. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij over ons uitgegoten, en dat is wat u ziet en hoort.

Voordat het zover was heeft Jezus dat hij zou worden opgenomen diverse keren aangekondigd. Hiervan wordt vooral in het evangelie van Johannes verslag van gedaan. Hieronder alle verzen zover ik weet.

Johannes 6:62. Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was?

Johannes 7:33. Jezus zei: ‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft.’

Johannes 14:2. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

Johannes 14:12. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.

Johannes 16:28. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat Ik de wereld weer en ga Ik terug naar de Vader.

Johannes 20:17. ‘Houd Me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

1 Timoteüs 3:16. Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof:
Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
Hij vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.

Wat kunnen we van deze teksten leren?

De plaats van waar Jezus werd opgenomen in de hemel was Betanië. Lucas. Betanië ligt op de Oostelijke helling van de Olijfberg. De naam Betanië betekent huis van vijgen. Denk aan de les van de vijgenboom. De olijfboom is een beeld van Israël. Jezus zowel verbonden met Israël als met alle mensen.

Al zegenend steeg Jezus op naar de hemel. Lucas 24.

Jezus zit nu aan de rechterhand van God. Marcus 16.

Jezus zal op dezelfde manier terugkomen als hij naar de hemel ging. Uit de lucht komt hij neer, we zien hem verschijnen in de wolken. Ook weer op de Olijfberg bij Betanië? Handelingen 1.

Jezus heeft (nog meer) de Heilige Geest ontvangen, die Hij over zijn volgelingen uitgiet. Handelingen 2.

Jezus komt van de Vader. En keert ook weer terug naar de Vader. Hij zal voor ons een plaats bereiden. Zijn Vader is nu ook onze Vader. En Jezus is opgenomen in majesteit.

Jezus stuurt vanuit de plaats naast de Vader zijn volgelingen aan en helpt hen met wonderen en tekenen.

De komst van Jezus

Er is een bijzonder woord, die men in Griekenland wel gebruikte voor een glorieuze komst, een glorieuze intocht en dat is het woord parousia. Maar voor de komst gebruikt men ook wel het normale Griekse woord voor komen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1παρουσία
parousia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3952
SB3428
(Koninklijke) komst.
Komt 24 keer voor in 24 verzen.
KJV: coming (22x), presence (2x).
2ἔρχομαι
erchomai
WerkwoordG2064Komen.
Komt 643 keer voor in 604 verzen.
KJV: come (616x), go (13x), miscellaneous (13x), variations of ‘come’ (1x).


‘Parousia’ is een Grieks woord dat in bepaalde kringen een bekend woord is. Het is ook de naam van een groep van evangelische gemeenten in Nederland, die voor dit woord hebben gekozen.

Het gaat over een komst waar mensen op wachten. De mensen staan klaar om die persoon te verwelkomen. Zoals onze koning Willem Alexander als hij ergens komt, wordt verwelkomt.

In de Bijbel gaat het bij parousia niet altijd over de komst van de Heer aan het eind van de tijd. Van de 24 keer dat het woord voorkomt, gaat het zeven keer over de komst van gewone mensen, zoals Titus, Paulus zelf en anderen. En één keer gaat het over de eerste komst van Jezus. Daar heeft de apostel Petrus het over. Hij heeft het immers zelf met eigen ogen gezien.

Het woord erchomai is het algemene werkwoord voor komen. Een enkele keer wordt het gebruikt om Jezus aan te duiden, die ergens komt.

In de kerk gebruiken we het woord ‘wederkomst’, maar dat woord komt niet in de Bijbel voor. ‘Weder’ is een oud-Nederlands woord. Je zou kunnen zeggen het is een terugkomst, want Jezus is ook al eerder gekomen en weggegaan. Het Grieks spreekt alleen over komen.

Hoe gaat Jezus komen? Jezus komt op de wolken. Hoe zal dat er uit zien? En gaan we in de lucht de Heer tegemoet? Wat wordt eigenlijk verstaan onder ‘de lucht’?

Er komen in de Bijbel ook allerlei woorden voor die genoemd worden bij de komst van Jezus. Denk aan wolken, lucht, bazuin. etc.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1νεφέλη
nephelē
Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G3507Wolk.
Komt 26 keer voor in 22 verzen.
KJV: cloud (26x).
2ἀήρ
aēr
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
G109Lucht.
Komt 7 keer voor in 7 verzen.
KJV: air (7x).
3ἀστραπή astrapēZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G796Bliksem(flits)
Komt 9 keer voor in 9 verzen.
KJV: lightning (8x), light shining (1x).
4σάλπιγξ salpigxZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G4536Bazuin
Komt 11 keer voor in 11 verzen.
KJV: trumpet (9x), trump (2x).

Als het in de Bijbel ovefr wolken gaat is dat meestal een geestelijk verschijnsel. Misschien dat rook bij concerten een hang is naar het geestelijke.

Het woord voor lucht wordt soms duidelijk gebruikt in geestelijke zin, maar ook de andere keren ‘zoals spreken in tongen is spreken in de lucht, lijkt ook wel iets geestelijks. Efeziërs 2:2 spreek over de prins van de kracht van de lucht. Dat is duidelijk geestelijk bedoeld.

Een bliksemflits kan honderden kilometers lang zijn (bron: NOS nieuws 2022).

Het blazen op de bazuin, kan ook de shofar zijn. heeft altijd te maken met de komst van Jezus. Zie ook studie van het Bezuinenfeest.

De komst van Jezus volgens Matteüs 24

De vier evangeliën gaan vooral over de komst van Jezus destijds, immiddels meer dan 2000 jaar geleden. Drie van de vier evangelie boeken zeggen ook e.e.a. over een latere komst van Jezus. Het zijn Matteüs, Marcus en Lukas.

Als het over de toekomst gaat, valt vooral het 24ste hoofdstuk van het evangelie van Matteüs op. Het hele hoofdstuk wordt gewijd aan woorden van Jezus, die hij vlak voor zijn kruisdood op de Olijfberg sprak.

In dit hoofdstuk komt vier keer het woord parousia voor. Ze staan hieronder. In vers 3, 27, 37 en 39. Het woord parousia komt niet voor in de andere evangeliën.

De woorden in dit hoofdstuk hebben velen bezig gehouden. Niet alleen vanwege de heftige uitspraken, maar ook hoe de woorden moeten worden gezien en uitgelegd.

Opmerkingen vooraf.
Goed om te weten is wat in de geschiedenis in de jaren na de woorden van Jezus en Israël is gebeurd. De tegenstellingen in tussen de joden onderling en met de romeinen werd steeds groter. En er kwam steeds meer geweld.

Vanaf het jaar 66 gingen allerlei groepen onder de joden elkaar vermoorden. Uiteindelijk kwam men in opstand tegen de Romeinen. Dat veroorzaakte een oorlog in het jaar 70, die met veel bloedvergieten werd gewonnen door de Romeinen. Het was een vreselijke tijd. Zie ook de studie over Jeruzalem.

In het jaar 135 werd Jeruzalem door joden, onder leiding van Bar Kochba, veroverd, de Tweede Joodse Opstand. Ze maakten Jeruzalem opnieuw tot hun hoofdstad en richtten er een voorlopige tempel op. De reactie van de Romeinse keizer Hadrianus bleef niet uit, hij heroverde de stad en gaf haar een andere naam, Aelia Capitolina. Op de Tempelberg werd een Romeinse tempel gebouwd ter verering van Jupiter. De Joden werd de toegang tot de stad ontzegd.

De aanhef in Matteüs 23.
Matteüs 24 begint eigenlijk al in Matteüs 23. In Matteüs 23:1-36 spreekt Jezus een oordeel uit over de schriftgeleerden en Farizeeën en daarna in 37-39 spreekt Jezus over het lot dat Jeruzalem zal treffen.
Matteüs 23:38-39. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! [HSV]

Opmerking 1: het huis van de joden werd veertig jaar na dit woord, rond het jaar 70, een woestenij. Jezus zegt ‘uw huis’, waarmee hij denk ik aangeeft dat zij meer aan de tempel waren gehecht dan God.
Opmerking 2: als wij zeggen ‘gezegend hij die komt in de naam van de Heer’ dan zien we ook Jezus. Hier lijkt het te gaan op zijn glorieuze intocht aan het eind van de tijd.

De tekenen van de tijd Matteüs 24:3-14
De leerlingen vragen dan: “Wanneer zal dit allemaal gebeuren?”
Matteüs 24:3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst (parousia) en de voltooiing van deze wereld herkennen?’

Jezus geeft in de verzen, die hierop volgen een aantal adviezen voor zijn volgelingen:
1. Laat je niet misleiden. Ook die beweren gezalfde te zijn (vers 4 en 5).
2. Schrik niet van oorlogen en geruchten van oorlogen. (vers 6).
3. Weet als volken tegen elkaar opstaan, er hongersnoden zijn, ziekten en aardbevingen, dat zijn een begin van de weeën voor zijn komst en of de voltooiing van de wereld (vers 7 en 8.)
4. Volhard ondanks lijden, haat, mensen, die je verraden, valse profeten, verkilling van liefde vanwegen wetteloosheid, want dan zal je gelukkig worden (vers 10 tot en met 13).
5. Weet dat voordat het einde er is het evangelie in de hele wereld gebracht moet worden (vers 14).

Zie ook de studie ‘Eindtijd signalen’

Voor de joden van die tijd Matteüs 24:15-22
En dan komt er in Matteüs 24:15-22 een deel dat over de heilige plaats gaat, dat zal de tempelberg zijn in Jeruzalem, en over Judea en de bergen, rond Judea waar je naar toe kunt vluchten.

Er komt een gruwel van de verwoesting te staan op de heilige plaats. De profeet Daniël heeft er over gesproken.
Opmerking: in het verleden werden en varkens geofferd in de tempel. Was dat de gruwel van de verwoesting?

Voor de vlucht zul je haast moeten maken. Laat alles uit je handen vallen en ga. Moeilijk voor zwangere vrouwen en vrouwen, die een baby hebben.
Opmerking: ik weet niet of uit de geschiedenis blijkt dat die haast nodig was. <naar zoeken>

Jezus adviseert dat de mensen bidden dat de vlucht niet in de winter is, want dan kan het weer slecht zijn en niet op een sabbat, want dan mocht je slechts een klein stukje lopen.
Opmerking: die vlucht was er, maar in welke jaargetijde was die er <naar zoeken>

Tekenen als Jezus bijna terugkomt Matteüs 24:23-28
Matteüs 24:23-28. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de ​messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen (parousia). Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Opmerking 1: het gaat hier over allerlei geruchten. In de geschiedenis hebben zich vele messiassen zich aangekondigd. De laatste in de Westerse wereld was wel Hitler met zijn ideeën over het duizend jarig rijk. En wat te denken van Lenin en Mao Tse Tung? En over de Noord Koreaanse leider? Misschien moet je de vorige Amerikaanse president ook daartoe rekenen.
Opmerking 2: het beeld van die bliksemschicht is om te onthouden. <komt dit beeld ook elders in de Bijbel voor?
Opmerking 3: ‘waar een lijk is zullen de gieren zich verzamelen’ lijkt op onze tijd waar als iemand een fout heeft gemaakt ook al is dat nog niet bewezen, dat dan anderen over hem heen vallen. De zogenaamde cancelcultuur.

Matteüs 24:29-31. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

Opmerking 1: de verschrikkingen lijken me vooral te slaan op de heftige en verwarrende tijd, die er is. Valse profeten, die indrukwekkende wonderen doen, terwijl je daar niet door moet laten verleiden. Beroemde mensen, die zullen worden gedumpd. Tekenen aan de hemel.

Opmerking 2: ‘meteen’ of ‘onmiddellijk’ geeft aan dat als deze tijd er is, dat het kort zal zijn totdat Jezus komt.

Opmerking 3: er staan in deze tekst drie verschijnselen van zijn komst. Vier bijzondere hemelverschijnselen. Een teken dat zichtbaar wordt. En engelen die de uitverkorenen ophalen.

Opmerking 4: waarom zullen de stammen zich op de borst kloppen? Van spijt denk ik omdat ze de hoofdprijs hebben gemist, terwijl die zo nabij was.

Matteüs 24:32-35. Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. [letterlijk: Hij staat vlakbij de deuren] Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Opmerking 1: zie voor de betekenis van de vijgenboom studie Eindtijdsignalen.
Opmerking 2: deze generatie zal nog niet verdwenen zijn. Vanaf het moment dat Jezus dit uitsprak zal binnen 40 jaar de verwoesting van Jeruzalem een feit zijn.

Matteüs 24:36-39. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt (parousia). Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt (parousia).

Opmerking: het zelfstandig naamwoord parousia is steeds vertaald met een werkwoord. Dat verbergt enigszins de betekenis.

Wees waakzaam en bereid
Jezus roept op om waakzaam te zijn, zodat de onverwachte komst van de Heer je niet overvalt.

Het gevolg van de onverwachte komst is dat mensen nog niet gereed zijn. Daardoor kan de één worden meegenomen en moet de ander worden achtergelaten. Deze waarheid zal verder worden uitgewerkt in het verhaal van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes in Matteüs 25:1-13. En ook in het verhaal van de talenten, Matteüs 25:14:30.

Opmerking 1: Jezus voelt zich niet te groot om zich met een dief te vergelijken.
Opmerking 2: dat meegenomen gebeurde ook ten tijde van Noach. Alleen de familie van Noach werd meegenomen.

Zegen voor goede dienaars bij zijn komst
Goede dienaars zullen hun personeel op de juiste tijd het voedsel geven. De Heer zal hen over al zijn bezittingen aanstellen. Zie Matteüs 24:45-47.

Vervloeking van slechte dienaars bij zijn komst.
Slechte dienaars verwachten de Heer niet. Ze slaan zelfs mededienaren. En ze eten en drinken met de dronkaards. De Heer van deze dienaar zal hem in stukken houwen. Zie Matteüs 24:48-51.

Volgens andere teksten in de evangeliën

Het onderwijs van Jezus op de Olijfberg staat in Matteüs 23 en 24, maar ook in Marcus 13 en Lukas 21. Hieronder de toevoegingen uit die andere hoofdstukken.

En verder spreekt Jezus ook nog tegen de hogepriester over zijn komst. Een tekst in Matteüs 26 en in de parallelle evangeliën spreekt daar van. Het opvallende is hier ook dat Jezus spreekt alsof zijn komst ook op korte termijn aanstaande is.

<<De aanvulling op Matteüs 24 moet ik nog in kaart brengen>>

Marcus 13:26-27. Dan zal men de ​Mensenzoon​ zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de ​engelen​ eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

Lukas 21:27-28. Maar dan zullen ze op een wolk de ​Mensenzoon​ zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Dit gebeurt bij het verhoor van Jezus door de hogepriester.
Matteüs 26:63-64. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God.’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel.

Marcus 14:62. Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’

Lucas 22:69. Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.’

Wat kunnen we van deze drie teksten leren?
Bij ‘vanaf nu’: de gehoorzaamheid van Jezus op dit cruciale moment leidt tot de doodstraf maar geeft Hem ook de toegang tot de belangrijkste positie naast God. Voor mensen met geestelijk inzicht is het duidelijk wat die positie van Jezus is. En ze zien Hem als het ware al komen op de wolken van de hemel.

De komst van Jezus in de brieven

Dit zijn de teksten waarin het dertien keer in de brieven om de komst, de parousia, van Jezus gaat. Daarnaast gaat in de brieven zes keer over de komst anderen, zoals Paulus, naar de gemeenten.

Van de dertien keer is het zes keer te vinden in de brieven aan de gemeente van Tessalonika en vier in de tweede brief van Petrus.

1 Korintiërs 15:22-24. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt (parousia), zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.
Opmerking 1: eerst is er de komst van Christus en dan het einde. Dat is de volgorde.
Opmerking 2: als Jezus komt dan zullen wij allen levend worden gemaakt. Geestelijk levend zal bedoeld zijn.

1 Tessalonicenzen 2:19-20. Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst (parousia)? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde.
Opmerking: de gemeente van Tessalonika is de erekrans van Paulus.

1 Tessalonicenzen 3:12-13. Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Moge de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al de zijnen.
Opmerking 1: daar komt het op aan bij zijn komst, dat wij zuiver en heilig zijn.
Opmerking 2: wie zijn al de zijnen?

Dit is een tekst, die aangeeft hoe het zal gaan bij de komst: een signaal etc. De tekst ook iets wat men wel ‘de opname van de gemeente’ noemt.
1 Tessalonicenzen 4:15-18. Wij zeggen u met een woord van de ​Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de ​Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de ​Heer​ zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die ​Christus​ toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de ​Heer​ tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Opmerking: ‘de doden in Christus’ staat er in het Grieks, dat klinkt meer dichtbij Jezus, dan ‘de doden die Christus toebehoren’.
Opmerking: het wegvoeren gaat met kracht dat geeft het Griekse werkwoord aan. Woordnummer G726.

1 Tessalonicenzen 5:20-24. Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
Opmerking: je geest, ziel en lichaam moet zuiver zijn bewaard.

In deze tekst gaat het twee keer, aan het begin en aan het eind over de komst van Jezus. De dag van de komst is ook de zogenaamde ‘dag van de Heer’. En verder vrschijnt ook ‘de wetteloze mens’.
2 Tessalonicenzen 2:1-10. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden.

Opmerking 1: hier ook een eindtijdsignaal, de komst van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is.
Opmerking 2: hier gaat het om de parousia van de wetteloze mens. Dit lijkt op de beschrijving van het beest dat in het boek Openbsringen is beschreven.

Jakobus 5:7-9. Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat.
Opmerking: ‘spoedig zal komen’ is nu al 2000 jaar geleden. Destijds heeft men ook lang op de komst van Jezus moeten wachten.

Deze tekst gaat over de eerste komst van Jezus.
2 Petrus 1:16-18. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.

2 Petrus 3:3-7. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’ Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

2 Petrus 3:8-9. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de ​Heer​ is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De ​Heer​ is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

Opmerking: de apostel Petrus tempert de verwachting van een spoedige komst. Hij wijst ook op het perspectief van God. Voor Hem is duizend jaar als één dag.

2 Petrus 3:10-13. De ​dag van de ​Heer​ zal komen als een ​dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe ​heilig​ en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar ​gerechtigheid​ woont.

Opmerking 1: in het Grieks staat er uitziet naar de komst van de dag van God.
Opmerking 2: let op wat er fysiek met de hemel en de aarde gebeurt.

1 Johannes 2:28-29. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

Wat kunnen we van deze teksten leren?

Regelmatig komt in teksten voor dat wat voor ons leven belangrijk is: zuiver en heilig leven, tot inkeer komen rechtvaardig leven.

Dat het tijdstip van de komst van Jezus niet was geopenbeerd. Het is open. Het is ook aan de mensheid denk ik.

Dat de komst van Jezus met wereldwijze verschijnselen gaat gepaard. Signalen, geluid, bazuingeschal, de hemelsferen veranderen, de elementen gaan in vlammen op.

De komst van Jezus in het boek Openbaringen

In het boek Openbaringen wordt het woord parousia niet gebruikt, maar wel het gewone woord voor komen in verband met de komst van Jezus.

Ook interessant wat er staat over wolken.

Openbaring 1:7. Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.

Openbaring 10:1. Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur.

Openbaring 11:12. Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. <<>>

Openbaring 14:14-16. Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. Uit de tempel kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd geoogst.

De dag van de Heer

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over ‘de dag van de HEER’. Ik had de gedachte dat dit wel eens de dag van de wederkomst zou zijn. Dit hoofdstuk beantwoord de vraag of dat klopt.

Het kan zijn dat er meer dagen van de Heer zijn.

In het boek van de profeet Sefanja.
Dit is een dag van de Heer met allerlei kwaad voor afgodendienaars en goed voor de genodigden van de Heer.Het gaat hier om een God, die boos is.
Sefanja 1:2-3. Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht. En ik laat de mensen van de aardbodem verdwijnen – spreekt de HEER. 

Speciaal richt de boosheid van God zich op Juda en Jeruzalem.
Sefanja 1:4-7. Ik zal mijn hand naar Juda en de inwoners van Jeruzalem uitstrekken. Daar zal ik de Baäls, de afgodendienaars en de priesters vernietigen. Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom. Ik zal vernietigen wie de HEER de rug toekeert, hem niet zoekt en hem niet raadpleegt. Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij! De HEER zal een offermaaltijd houden en zijn genodigden heiligen.

Opmerking 1: een algemeen principe is het kwaad voor wie de HEER de rug toekeert, Hem niet zoekt en niet raadpleegdt
Opmerking 2: de HEER zal zijn genodigden heiligen.

Sefanja 1:14-16. De grote dag van de HEER is nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor! De dag van de HEER! Zelfs de dappersten schreeuwen het uit! Die dag zal een dag zijn van razernij, een dag van angst en benauwdheid, een dag van rampspoed en onheil, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken, een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw tegen de vestingsteden en hun hoge torens.

In het boek Zacharia

Zacharia 14:1. Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld.
Deze dag is een dag van grote verandering. In het hoofdstuk staan onder andere deze profetiën:
Vers 4: Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west.
Vers 5: En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen.
Vers 7: Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren.
Vers 8: Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter.
Vers 9: En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Vers 10: Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden.
Vers 12: De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond.
Vers 18. straf van de HEER voor de volken, die het Loofhuttenfeest niet komen vieren.
Vers 20: Als die tijd aanbreekt, zal zelfs op de bellen van de paarden gegraveerd staan: ‘Aan de HEER gewijd’.

In het boek Maleachi
Maleachi 4:5. Zie, Ik zend tot u de profeet Elia,voordat de dag van de HEERE komt,die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen,en het hart van de kinderen tot hun vaders,opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

De bruid en de bruidegom

Het onderwijs over bruid en bruidegom in het kader van de wederkomst gaat dikwijls in de vorm van gelijkenissen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1νύμφη 
nymphē
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3565Bruid
Komt in acht keer voor in zeven verzen.
KJV: bride (5x), daughter in law (3x).
2νυμφίος nymphiosZelfstandig
naamwoord
mannelijk
G3566Bruidegom
Komt 16 keer voor in 12 verzen.
KJV: bridegroom (16x)
3γάμος
gamos
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G1062Bruiloftsfeest
Komt 16 keer voor in 16 verzen.
KJV: marriage (9x), wedding (7x).

Het woord gamos bruiloftsfeest, huwelijk komt twaalf keer voor in de setting van de wederkomst. Het geeft de relatie tot de bruidegom, de Heer en zijn genodigden, die komen. Je moet je als genodigde wel aanpassen aan de bruidegom. Een ander bekend verhaal is de bruiloft in Kana. De NBV heeft als vertalingen gekozen voor bruiloftsfeest, bruiloft en bruiloftsmaal. Je zou het woord ook kunnen vertalen met huwelijk.

Matteüs 22:1-11. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal [G715] bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. [in deze laatste regel eenmaal gamos]

Matteüs 22:11-14. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’

Matteüs 25:1-11. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Hierna in Matteüs 25 komt de gelijkenis van de talenten. Deze gelijkenis gaat om een afrekening aan het eind. Zoiets zal ook aan het eind van de tijd plaatsvinden.

Lukas 12: 35-40. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Johannes 3:26-30. Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Openbaringen 19:6-10. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren.

Openbaringen 21 en 22 geven de ultieme voorstelling van de tijd van en vooral na de wederkomst van Jezus. Hier alleen de teksten, die over de bruid en de bruidegom gaan.

Openbaringen 21:1-2. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

Openbaringen 21:9-10. Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan.

Openbaringen 22:17. De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

1000 jaar heersen

Met de komst van Jezus is ook het duizend jaar heersen verbonden. Dat wordt genoemd in het boek Openbaring.

Het is op twee na het laatste hoofdstuk van dit boek.

Het begint ermee dat de tegenstander in de put wordt gegooid.
Openbaring 20:1-3. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.
Opmerking: het gevolg is dat de volken niet meer worden misleid. Dat is nu nog wel. Zo is het idee dat macht uitoefenen geweld plegen voordeel geeft.

Het tweede deel gaat over wie duizend jaar lang gaan heersen. Openbaring 20:4-6. Ook zag ik tronen, en degenen die erop zaten mochten rechtspreken. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met Christus. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van Christus zijn en duizend jaar lang samen met Hem heersen.
Opmerking 1: degenen, die op tronen zitten en gestorven martelaren mogen duizend jaar met Christus heersen.

Opmerking 2: zie ook de studie opstanding van de doden.

Het derde deel gaat over als de duizend jaar voorbij zijn.
Openbaring 20:7-10. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, zo veel mensen als er zand is bij de zee. Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

Wat er na deze duizend jaar gebeurt is de dag van het oordeel, zie de studie de grote dag.

Daniël 7:20-22. … en de betekenis van de tien hoorns op zijn kop en van de nieuwe hoorn die opkwam, waarvoor er drie moesten wijken – de hoorn met ogen en een mond vol grootspraak die er groter uitzag dan de andere. Ik had immers gezien hoe die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen overwon, totdat de oude wijze kwam, er recht werd verschaft aan de heiligen van de allerhoogste God en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. 

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het boek Openbaring spreekt van priesterschap en de profeet Daniël van koningschap.

11Toen zag ik een grote witte troon en Hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van Hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Aan het eind van de tijd komt er een nieuw tijdperk met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ik denk dat we zullen transformeren. Ook de dieren. De natuur etc.

Van een voorproefje lezen we bij de geschiedenis van Jezus op de berg van de verheerlijking.

Ook hij transformeerde.

Wij als mensen gaan naar een nieuwe situatie.

De vraag is dan: komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar wij getransformeerd naar toe gaan. De oude hemel en aarde verdwijnen.

Of komt Jezus hier en gaat dan de aarde en de hemel veranderen. Zoals op de berg van de verheerlijking.

Ik denk dit.

Samenvatting

Het eind van de tijd in de Bijbel heeft ook de betekenis van afsluiting, afronding. Zoiets als de afronding van een groot project.

Het einde is een duidelijk moment of korte periode. Er zijn mensen, die zeggen ‘we leven in de eindtijd’ dat is een uitdrukking, die niet aansluit bij het woordgebruik in de Bijbel. Paulus schrijft ‘We zijn mensen voor wie de tijd ten einde loopt’.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.