Studie Getuigen

Een sportjournalist is getuigen van een sportprestatie en schrijft daarover in een krant bijvoorbeeld. En de lezers van de krant vinden dat leuk of niet leuk om te lezen.

Het getuigen is ook een begrip dat je in de Bijbel regelmatig tegenkomt.

Deze studie is nog beperkt tot het zelfstandig naamwoord getuige. Indien er sprake is van een getuige in een rechtbank, dan zijn de teksten opgenomen in de studie de Hemelse Rechtbank. Er is ook nog een werkwoord getuigen en twee zelfstandig naamwoorden die met getuigenis te vertalen zijn. Deze woorden zullen op termijn in deze studie worden opgenomen.

Studievragen

Wat is getuigen eigenlijk? En wat staat er in de Bijbel over een getuigen?

Nieuwe Testament

Dit zijn de gegevens van een viertal woorden rond getuigen.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1μαρτυρέω martyreōWerkwoordG3140
SB2776
Getuigen
Komt 79 keer voor in 75 verzen
KJV: bear witness (25x), testify (19x), bear record (13x), witness (5x), be a witness (2x), give testimony (2x), have a good report (2x), miscellaneous (11x).
2μαρτυρία
martyria
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G3141
SB2777
Getuigenis
Komt 37 keer voor in 33 verzen.
KJV: witness (15x), testimony (14x), record (7x), report (1x).
3μαρτύριον
martyrion
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
SB2778Getuigenis.
Komt 20 keer voor in 20 verzen
KJV: testimony (15x), witness (4x), to be testified (1x).
4μάρτυς
martys
Zelfstandig
naamwoord
mannelijk
G3144
SB2779
Getuige.
Komt 34 keer voor in 34 verzen.
KJV: witness (29x), martyr (3x), record (2x).

Getuige martys
Volgens de “Outline of Biblical Usage” komt dit woord in drie betekenissen voor. In juridische, geschiedkundige en ethische zin. Hier alleen in die gevallen dat het  in juridische zin voorkomt.

Verkondigen aan de wereld of in het kader van een rechtbank.

Lukas 24:46-48. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. [HSV]

Opmerking: het woord kēryssō dat uitgeroepen, geproclameerd betekent is door de HSV met gepredikt vertaald.

Handelingen 1:8. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 1:22. … te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding. [HSV]

Handelingen 2:32. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. [HSV]

Handelingen 3:15. … maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. [HSV]

Handelingen 5:32. En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. [HSV]

Handelingen 10:39-41. Wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben Hem gedood door Hem aan een kruishout te hangen, maar God heeft Hem op de derde dag weer tot leven gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Handelingen 13:31. … en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen die met Hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem en die nu Zijn getuigen zijn bij het volk. [HSV]

Handelingen 22:15. … want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt.

Handelingen 22:19-20. En ik zei: Heere, ze weten dat ik hen die in U geloofden, in de gevangenis wierp en in de synagogen liet geselen; en toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde van harte in met zijn dood, en paste op de kleren van hen die hem doodden. [HSV]

Handelingen 26:16. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal. [HSV]

1 Timoteüs 6:12. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. [HSV]

Opmerking: <<tekst begrijp ik niet>>

2 Timoteüs 2:1-2. U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen
vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. [HSV]

Opmerking 1: ‘wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is‘ kan meer letterlijk worden vertaald met ‘wees dynamisch in de genade die is in Jezus’. Dit duidt, denk ik, op het bijzonder werk van Jezus.
Opmerking 2: het lijkt me logisch dat Paulus heeft verhaald in een heel gezelschap waaronder Timoteüs van wonderen die zijn gebeurd.

Hebreeën 12:1. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. [HSV]

Opmerking: die geloofshelden van Hebreeën 11 is als een wolk van getuigen rond ons. Zij getuigen dat uiteindelijk de wonderen op het geloof gebeurden. Zij sporen hen aan. De wedloop lopen is volharden bij de dingen, die je op je weg gekomen zijn.

1 Petrus 5:1. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. [HSV]

Openbaring 1:4-5. Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed.

Opmerking: Jezus kan verhalen van hoe dat was gegaan zijn overwinning over de dood.

Openbaring 2:13. Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in Mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.

Opmerking: ook Antipas is een betrouwbare getuige.

Openbaring 3:14. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping.

Openbaring 11:3. Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.’

Openbaring 17:6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De leerlingen waren getuigen van het lijden en het uit de doden opstaan. En ze krijgen de opdracht om leven zoals God dat wil te proclameren en dat houdt ook in vergeving van zonden. Lukas 24:46-48.

Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we getuigen zijn over de hele wereld. Handelingen 1:8.

In de eerste gemeente was men nog een directe getuigen van de opstandig van Jezus. Ze hadden hem immers met eigen ogen gezien. Handelingen 1:22, 2:32, 3:15, 10:39-41, 13:31 en 22:15.

De diaken Stefanus wordt Uw getuige genoemd. Handelingen 22:19-20.

De apostel Paulus werd aangesteld als getuige van wat hij al het meegemaakt en nog zal meemaken. Handelingen 26:16.

Mooie getuigenissen zijn ervoor om door te vertellen. 2 Timoteüs 2:1-2

De wolk van getuigen sporen ons aan om door te gaan op de weg, waar de Heer ons op heeft geleid. Hebreeën 12:1

Petrus was getuige van het lijden van Christus. 1 Petrus 5:1.

Jezus wordt een betrouwbare getuige genoemd, evenals Antipas. Openbaring 1:5, 2:13 en 3:14.

Jezus stelt speciaal twee getuigen aan om te profeteren, ze worden aangevallen. Openbaring 11:3. Getuigen van de wonderen van God roept weerstand op. Openbaring 17:6.

Andere bronnen

Ik heb nog geen boeken gevonden over het onderwerp getuigen. <<in boeken die over evangelisatie gaan?>>

Overwegingen

Je gaat niet spreken over getuigen als je verhalen van anderen naverteld of onderwijs geeft. Je getuigt van iets als je iets bijzonders hebt meegemaakt. Een wonder van de natuur, genezing, bevrijding, een grote innerlijke verandering of welk wonder dan ook.

Een gemeente waar getuigenissen worden gedeeld is blijkbaar een gemeente waar wonderen voorkomen.

Lessen

Mijn persoonlijke les is dat nu pas het woord getuigen een geloofs- en gevoelswaarde heeft gekregen. Ook nu begrijp ik pas goed het belang van een getuigenis, die iemand kan geven.

Het goede getuigen of een goed getuigenis gaat om het vertellen van bijzondere wonderen, die God in het leven van iemand of van een groep en land heeft gedaan. Je hebt het wonder zien gebeuren bij jezelf of anderen en je hoopt dat door het getuigen iemand ook gaat verlangen om iets van God mee te maken.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.