Studie Vaderen Familie

<<deze studie is nog niet compleet qua wat er in de Bijbel staat en ook niet wat betreft analyse, samenvattingen en conclusies>>

Een mensenleven is ingebed in een groter geheel. Je hebt een vader en een moeder, eventueel broers en zussen. Vrijwel iedereen heeft ook een familie, die in leven is en zeker een familie als je daar ook de overleden mensen in meetelt.

In de Bijbel komt het begrip vader en moeder dikwijls voor. Wat betreft het voorgeslacht ligt de nadruk op het woord vaderen of misschien moet je vertalen voorvaderen. <<ook geslachten of past dat woord meer bij het onderwerp volken?>>

Vader en vaderen

Het Hebreeuwse woord voor vader is אָב ‘ab, Strong nummer H1. Dat woord komt 1215 keer voor in het Oude Testament.

Een zelfstandig naamwoord kent in het Hebreeuws vele verbuigingen. Dat is ook zo met het Hebreeuwse woord voor vader. Die kent 79 schrijfwijzen.

Een deel van deze verbuigingen en schrijfwijzen zijn meervoudsvormen. Van de 79 zijn er 41 meervoudvormen, als ik goed heb geteld tenminste, zie http://biblehub.com/hebrew/1.htm.

In de Bijbel gaat het vaak over de vaderen. Je voorgeslacht zouden wij zeggen. Maar wij bedenken daar dan wel een hele stamboom bij met veel takken en twijgen. Dat is in Israël niet het geval. Het gaat om je vader en diens vader en diens vader etc. En om de vader van je moeder en diens vader en diens vader etc.

De acht meervoudvormen, die het meest voorkomen zijn hieronder in de tabel opgenomen. Om maar meer te weten te komen over de vaderen.

 Hebreeuws woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1אָב ‘abZelfstandig naamwoord mannelijkH1Vader.
Het woord komt 1.215 keer voor in 1.061 verzen.
KJV: father (1,205x), chief (2x), families (2x), desire (1x), fatherless (with H369) (1x), forefathers (with H7223) (1x), patrimony (1x), prince (1x), principal (1x).
2אֲב֥וֹת  
’ăḇōwṯ
IdemIdemVaders of vaderen
Komt 37 keer voor.
הָֽאָב֗וֹת hā·āḇōwṯIdemIdemDe vaders of de vaderen
Komt 36 keer voor
3אֲבֹתָ֖יו ’ăḇōṯāwIdemIdemZijn vaders/zijn vaderen.
Komt 76 keer voor.
4אֲבֹתֵ֑ינוּ ’ăḇōṯênūIdemIdemOnze vaders/onze vaderen.
Komt 38 keer voor
5אֲבֹתֵיכֶֽם ’ăḇōṯêḵemIdemIdemJullie vaders/jullie vaderen.
Komt 52 keer voor
אֲבֹתֶ֖יךָ  ’ă·ḇō·ṯe·ḵāIdemIdemJullie vaders/jullie vaderen. Deze vorm komt 26 keer voor. Genesis 15:15
6אֲבֹתָ֑ם ’ăḇōṯāmIdemIdemHun vaders/hun vaderen.
אֲב֣וֹתֵיהֶ֔ם ’ăḇōwṯêhemIdemIdemHun vaders/hun vaderen
Deze vorm komt 26 keer voor. 1 Kronieken 4:38.
7אָב  ‘ab  רִאשׁוֹן ri’shownIdem en bijvoeglijk naamwoordH1 H7223Komt twee keer voor.
Jeremia 11:10 .
KJV: first father (1x) forefathers (1x)

Ab vader.

Dit zijn de eerste drie teksten in de bijbel met het woord Ab, oftewel vader.

Genesis 2:24. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.

Opmerking: in dit vers gaat het over je eigen vader. In het Hebreeuws staat hier abioe, wat ‘zijn vader’ betekent.

Genesis 4:19-21. Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla. Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen.

Opmerking: in deze tekst gaat het over iemand wiens keuze en talent overgingen op zijn kinderen en op zijn kleinkinderen, ja op zijn hele nageslacht. Hier staat in het Hebreeuws ‘abi’ <<dat is ??>>.

Genesis 17:5. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken.
Het woord ‘av’ betekent vader, het woord ‘am’ betekent volk. <<de h?>>.

Abowt vaderen en ha-abowt de vaderen

Deze vorm komt 37 keer voor en betekent: vaderen. Komt voor het eerst in Exodus 6:25 voor.
Exodus 6:25. Aärons zoon Eleazar trouwde met een dochter van Putiël, en zij baarde hem Pinechas. Dit waren de hoofden van de families van het geslacht Levi. <<volgt er nog iets?>>

Opmerking: Letterlijk: de hoofden van de vaderen van Levi volgens de families.

Exodus 12:1-3. De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. [HSV]

Opmerking: letterlijk vertaalt staat er dit ‘Op de tiende van de maand iedere echtgenoot zal nemen voor zichzelf een lam naar het huis van de vaderen, een lam van de huishouding.

Exodus 20:1-5. Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

Toelichting: er is hier wel heel genderneutraal met ‘ouders’ vertaalt, maar er staat ‘vaderen’. Het Hebreeuwse woord ‘avon’ is met schuld vertaald, maar kan beter met het woord ‘zonden’ of ‘perversiteit’ kunnen worden vertaald.

Het woord ‘ouders’ wijkt in twee richtingen van het Hebreeuws af: het lijkt alleen te gaan over de vorige generatie, één generatie verder. Maar er staat vaderen, dat wijst op een lijn geslachten, diverse generaties. Er is voor zover ik weet geen Hebreeuws woord dat je met ouders zou kunnen vertalen.

De vertaling suggereert dat de perversiteit van beide ouders, zowel de vader als de moeder even zwaar weegt. Dat is niet zo volgens de Bijbel. Er staat vaderen en niet moeders.

De HSV vertaalt overeenkomstig het Hebreeuws met: “de misdaad van de vaderen”

Exodus 34:7. … die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.

De HSV vertaalt “de ongerechtigheden van de vaders”. Waarom hier ‘vaders’ en in die andere tekst het woord ‘vaderen’? Beetje inconsequent. En waarom hier dat andere Hebreeuwse woord vertaalt met het voor Nederlanders vage begrip ‘ongerechtigheden’ en niet met ‘misdaad’? Ook niet consequent.

Het Hebreeuwse woord paqad H6485 dat in bovenstaande teksten voorkomt betekent opzoeken, nagaan. Je zou ook met controleren kunnen vertalen denk ik. Maar zeker niet met ‘boeten’ zoals de NBV hier twee keer doet. En ook niet zoals de HSV twee keer doet met ‘vergelden’ vertaalt. De Statenvertaling vertaalde met ‘bezoeken’. Ik weet nog dat ds Abma, toen predikant van de Sint Janskerk boos was op die vertaling van de NBV van ‘boeten’.

Als je vaderen foute dingen hebben gedaan, dan worden de kinderen daarvoor niet bestraft, maar in de geestelijke wereld wordt wel gekeken of die kinderen in dezelfde zonden vervallen. Als ze in dezelfde zonden vallen dan is er ook voor hen een probleem.

De woord ha-abowt: de vaderen komt 36 keer voor, voor het eerst in Numeri 36:1.
<<>>

Abotav zijn voorvaderen.

Het woord abotav betekent ‘zijn voorvaderen’. Het is het woord van regel 3 in de tabel. Dit woord komt 76 keer voor.

Dit woord komt voor het eerst voor in Leviticus 25. Er staat eerst ‘Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en’, en dan staat er in dit vers.
Leviticus 25:41. … dan hoeft hij je niet meer te dienen en kan hij met zijn gezin terugkeren naar zijn eigen familie en naar de grond van zijn voorouders.

Opmerking: daar heb je een bijzondere band mee, de grond van je vaderen.

Numeri 13:1-2. De HEERE sprak tot Mozes: Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen.

Opmerking: de lijn van je voorvaderen gingen terug dat een bepaalde bekende voorvader. Al zijn nakomelingen zijn met elkaar vebonden. Men noemde dat een stam. in het Engels tribe.

Was je vader van de stam van Benjamin, dan hoorde jij ook bij de stam Benjamin. Ook al was je moeder van een andere stam. Die moeder was van die stam omdat haar vader van die stam was.

Abotenu: onze vaderen

Onze vaders/onze vaderen, zie regel 4 in de tabel. Deze vorm komt 38 keer voor, het betekent onze vaderen.

Het woord komt voor het eerst voor in Genesis 46.
Genesis 46:33-34. Als de farao jullie ontbiedt en naar je beroep vraagt, dan moeten jullie hem beleefd antwoorden dat jullie al van jongs af aan veefokkers zijn, net als jullie voorouders. Dan zullen jullie je wel hier in Gosen mogen vestigen, want de Egyptenaren hebben een afschuw van schaapherders.’

De NBV vertaalt met jullie voorouders maar er staat onze voorouders.

<<<>>>.

Abotekem jullie vaderen

Deze vorm komt 52 keer voor en duidt aan jullie vaderen, zie regel 5 in de tabel.

Het woord komt voor het eerst voor in Genesis 48:21.
Genesis 48:21. Daarna zei Israël tegen Jozef: ‘Ik zal nu spoedig sterven. Maar God zal jullie terzijde staan en jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders.

Abotam hun vaderen

Abotav zijn vaderen

Deze vorm komt 76 keer voor en betekent zijn vaderen.

Deze vorm komt 84 keer voor en betekent hun vaderen.

Het woord komt voor het eerst voor in Exodus 4:5.
Exodus 4:5. De HEER zei: ‘Hierdoor zullen ze geloven dat de HEER, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, aan jou verschenen is.’

Eerste vader of vroegere vaderen.

De uitdrukking komt twee keer voor in de Bijbel. En dat betekent letterlijk voorvader.

Jesaja 43:25-28. Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet. Breng mij mijn tekortkomingen in herinnering, laten we samen tot een uitspraak komen, en voer zelf het woord om je zaak te bepleiten. Je eerste voorvader heeft al gezondigd
en je woordvoerders zijn steeds tegen mij opgestaan. Daarom heb ik de dienaren van het heiligdom ontwijd, Jakob aan de vernietiging prijsgegeven en Israël aan spot en hoon.

Jeremia 11:10. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar Mijn woorden te luisteren. Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben Mijn verbond verbroken, dat Ik met hun vaderen gesloten had.

Ouderen

WoordSoort woordStrongOpmerking:
1זָקֵן zāqēnWerkwoordH2204Oud
Komt 27 keer voor in 26 verzen
KJV: …old (26x), aged (1x).
זָקֵן zāqēnBijvoeglijk
naamwoord
H2205Oudere mannen, ouderen.
Komt 178 keer voor in 171 verzen.
KJV: elders (115x), old (23x), old man (19x), ancient (14x), aged (3x), eldest (1x), ancient man (1x), senators (1x), old women (1x).
זָקֻן zāqunZelfstandig naamwoord
mannelijk
H2208Komt in vier teksten voor.
KJV: old age (4x).
2נַעַר naʿarZelfstandig naamwoord
mannelijk
H5288Jongeren.
Komt 238 keer voor in 221 verzen.
KJV: young man (76x), servant (54x), child (44x), lad (33x), young (15x), children (7x), youth (6x), babe (1x), boys (1x), young (1x).
יֶלֶד yeleḏZelfstandig naamwoord
mannelijk
H3206Kinderen
Komt 89 keer voor in 76 verzen
KJV: child (72x), young man (7x), young ones (3x), sons (3x), boy (2x), fruit (1x), variant (1x).

Ouderen

Dit zijn de eerste ouderen, die in de Bijbel worden genoemd.
Genesis 18:11. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen; het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. [HSV]

Genesis 19:4. Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd.

Genesis 24:1-2. Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de HEERE had Abraham in alles gezegend.Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had, beheerde: Leg toch uw hand onder mijn heup. [HSV]
Toelichting: de hand op de heup leggen is een plechtige manier van eedzweren.

Genesis 25:8. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. [HSV]

Genesis 35:28-29. De dagen van Izak waren honderdtachtig jaar.
Toen gaf Izak de geest en stierf en werd met zijn voorgeslacht verenigd, oud en van dagen verzadigd. En zijn zonen Ezau en Jakob begroeven hem. [HSV]

In het gesprek van onderkoning Jozes en zijn broers gebeurt dit:
Genesis 43:27. Hij vroeg hun naar hun welstand en zei: Gaat het goed met uw vader, de oude man, over wie u gesproken hebt? Leeft hij nog? [HSV]

Genesis 44:20. Toen hebben wij tegen mijn heer gezegd: Wij hebben een oude (H2205) vader, en die heeft een kind van zijn ouderdom (H2208), de jongste. Zijn broer is dood, en hij is als enig kind van zijn moeder overgebleven, en zijn vader heeft hem lief. [HSV]

Genesis 50:7. En Jozef ging op weg om zijn vader te begraven, en alle dienaren van de farao, de oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land Egypte gingen met hem mee. [HSV]

Jongeren

In het Hebreeuws komen twee woorden dikwijls voor namelijk יֶלֶד yeleḏ, de wortel van dit woord is geboren worden. Het gaat hier meestal om kleine kinderen.

Prediker 4:13. Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad.

Na’ar H5288

Spreuken 1:1-4. Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. 

Spreuken 7 gaat over het gevaar om als jongeman te vallen in de strikken van overspel en hoererij.

Spreuken 20:11. Reeds een kind laat zich kennen door zijn daden, door wat het doet, zie je of het eerlijk en oprecht is.

Spreuken 22:6. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Spreuken 22:15. Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan.

Spreuken 23:13. Onthoud een kind geen onderricht, van stokslagen gaat het niet dood.

Spreuken 29:15. De stok en berispingen zorgen voor wijsheid, een kind dat niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder te schande.

Generaties

In de Bijbel is er veel meer besef van de geschiedenis.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1 דּוֹר
dôr
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H1755Generatie
167 keer in 128 verzen
KJV: generation (133x), all (18x), many (6x), miscellaneous (10x).
2תּוֹלְדוֹת tôlḏôṯZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
H8435Generaties. Zowel van families als van geschiedenis.
Komt 39 keer voor in 39 verzen.
KJV: generations (38x), birth (1x).

Het Hebreeuwse woord ‘dor’ komt overeen met het Nederlandse woord ‘generatie’. Alle teksten uit de HSV.

Genesis 6:9. Dit zijn de afstammelingen (toldot) van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.

Genesis 7:1. Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.

Genesis 9:12. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:

Genesis 15:13-16. Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.

Genesis 17:7. Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.

Genesis 17:9. Verder zei God tegen Abraham: En wat u betreft, u moet Mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door.

Genesis 17:12. Elk kind bij u van acht dagen oud , al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort.

Toldot

Komt van een woord dat ‘baren’ betekent.

Genesis 10:32. Dit waren de geslachten (mispacha) van de zonen (ben) van Noach, ingedeeld naar hun afstamming (toldot), met hun volken (goj); van hen stammen de volken (goj) af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid.

Mispacha familie

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1מִשְׁפָּחָה mishpachahZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
H4940Familie
KJV: families (290x), kindred (9x), kinds (2x).
2מַטֶּה
matteh
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H4294Stam.
Komt 251 keer voor in 204 verzen.
KJV: tribe (182x), rod (52x), staff (15x), staves (1x), tribe (with H4294) (1x).

Mispachah familie

Genesis 8:19. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. [HSV]

In de Bijbel wordt dus ook van soorten van families van dieren gesproken.

Genesis 10:5. Van hen stammen de mensen af die verspreid over de kustgebieden leven, elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal.

Genesis 10:32. Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid.

Matteh stam

Dit woord wordt aanvankelijk in de Bijbel gebruikt om daar een staf of een stok mee aan te duiden. Voor het eerst in Genesis 38:18 over de staf van Juda de zoon van Jacob. Daarna in het boek Exodus gaat het 19 keer over de staf van Mozes.

In Exodus 31 gaat het opnieuw over de staf van Juda, de zoon van Jacob, die dan al zo’n 400 jaar geleden gestorven is. Deze staf is dan een beeld voor iets. Namelijk dat je bij de mensen hoort met hem als voorvader.

Exodus 31:1-2. De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. 

Een paar verzen verder gaat het over iemand met een andere voorvader, een halfbroer van Juda, namelijk Dan.

Exodus 31:6. Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven.

Numeri 1:1-5. Op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na het vertrek van de Israëlieten uit Egypte, richtte de HEER zich in de Sinaiwoestijn tot Mozes. Hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent en zei: ‘Houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van twintig jaar en ouder. Tel hen hoofdelijk (rosj H7218 edah H5712 ben H1121 yisrael H3478) en schrijf hen met naam en toenaam in, geordend naar geslacht (misjpacha H4940) en familie (bayit av H1004 H1) en ingedeeld naar de legerafdelingen waartoe ze behoren (mispar H4557 sjemot H8034). Doe dit samen met Aäron. Uit elke stam moet iemand die aan het hoofd (rosj H7218) van een familie (huis van de vaders bayit av H1004 H1) staat jullie daarbij behulpzaam zijn. Dit zijn degenen die jullie zullen helpen: uit de stam Ruben Elisur, de zoon van Sedeür.

Dan volgt de namen van de helpers van iedere stam.

Numeri 1:16. Dit zijn de Israëlieten die het meeste aanzien (qari H7148) genieten; ieder van hen komt aan het hoofd (nasji H5387) van een stam te staan en krijgt het bevel over de legereenheden (rosj H7218) van die stam.’

Opmerking: in het Hebreeuws staat meer dan ‘stam’ namelijk ‘stam van de vaderen’.

Zo werden dus de leiders gekozen. Hen die het meest bekend waren, aanzien genoten binnen de stam. De HSV gebruikt het woord ‘afgevaardigden’.

Andere bronnen

Over vaders en voorvaders zijn allerlei boeken geschreven.

Jonice Webb schreef over ‘Ongekende emoties’. In het Engels is de titel van de boek ‘Running on Emptyness’. Het gaat over mensen, die een vader hebben of hadden, die niet heeft gegeven of niet kon geven wat voor de zoon of dochter goed zou zijn. Een veel vorkomend verschijnsel in de Westerse samenleving.

Het boek geeft een aanpak vanuit de psychologie, waarbij principes worden gebruikt en waarden worden gehanteerd, die in de Bijbel staan.

Voor de aanpak van de onderliggende geestelijke problemen zijn andere boeken beschikbaar <<nog toevoegen>>

Samenvatting

Volk, land, taal, naties zijn onderdeel van het volgende onderwerp.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.