Studie Ouders Familie

De woorden vader en moeder komt dikwijls voor. Maar ook het begrip je voorvaderen komt dikwijls voor in de Bijbel.

Als men in het Oude Testament spreekt over degenen van de familie die voor ons leefden dan hebben ze het over de vaderen.

Vader en vaderen

Het Hebreeuwse woord voor vader is אָב ‘ab, Strong nummer H1. Dat woord komt 1215 keer voor in het Oude Testament. Een zelfstandig naamwoord kent in het Hebreeuws vele verbuigingen. Dat is ook zo met het Hebreeuwse woord voor vader. Die kent 79 schrijfwijzen.

Een deel van deze verbuigingen en schrijfwijzen zijn meervoudsvormen. Van de 79 zijn er 41 meervoudvormen, als ik goed heb geteld tenminste, zie http://biblehub.com/hebrew/1.htm.

In de Bijbel gaat het vaak over de vaderen. Je voorgeslacht zouden wij zeggen. Maar daar bedenken wij dan wel de hele stamboom bij. Dat is in Israël niet het geval.

De acht meervoudvormen, die het meest voorkomen zijn hieronder in de tabel opgenomen.

 Hebreeuws woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1אָב ‘abZelfstandig naamwoord mannelijkH1Vader.
Het woord komt 1.215 keer voor in 1.061 verzen.
KJV: father (1,205x), chief (2x), families (2x), desire (1x), fatherless (with H369) (1x), forefathers (with H7223) (1x), patrimony (1x), prince (1x), principal (1x).
2אֲב֥וֹת  
’ăḇōwṯ
IdemIdemVaders of vaderen
הָֽאָב֗וֹת hā·āḇōwṯIdemIdemDe vaders of de vaderen
3אֲבֹתֵ֑ינוּ ’ăḇōṯênūIdemIdemOnze vaders/onze vaderen.
4אֲבֹתֵיכֶֽם ’ăḇōṯêḵemIdemIdemJullie vaders/jullie vaderen.
אֲבֹתֶ֖יךָ  ’ă·ḇō·ṯe·ḵāIdemIdemJullie vaders/jullie vaderen. Deze vorm komt 26 keer voor. Genesis 15:15
5אֲבֹתָ֖יו ’ăḇōṯāwIdemIdemZijn vaders/zijn vaderen.
6אֲבֹתָ֑ם ’ăḇōṯāmIdemIdemHun vaders/hun vaderen.
אֲב֣וֹתֵיהֶ֔ם ’ăḇōwṯêhemIdemIdemHun vaders/hun vaderen
Deze vorm komt 26 keer voor. 1 Kronieken 4:38.
7אָב  ‘ab  רִאשׁוֹן ri’shownIdem en bijvoeglijk naamwoordH1 H7223Komt twee keer voor.
Jeremia 11:10 .
KJV: first father (1x) forefathers (1x)

Ab vader.

Dit zijn de eerste drie teksten in de bijbel met het woord Ab, oftewel vader.

Genesis 2:24. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.

Genesis 4:19-21. Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla. Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen.

In het eerste vers gaat het over je eigen vader. In het Hebreeuws staat hier abioe, wat ‘zijn vader’ betekent.

In de tweede en derde tekst gaat het over iemand wiens talent en gewoonten op zijn kinderen, kleinkinderen, ja op zijn hele nageslacht overgingen. Hier staat in het Hebreeuws ‘abi’.

Genesis 17:5. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken.
Hier staat in het Hebreeuws ‘av’.

Abowt: vaderen.

Deze vorm komt 37 keer voor en betekent: vaderen. Komt voor het eerst in Exodus 6:25 voor. Of habowt: de vaderen komt 36 keer voor, voor het eerst in Numeri 36:1.

Het woord komt het eerst voor in Exodus 6:25.
Exodus 6:25. Aärons zoon Eleazar trouwde met een dochter van Putiël, en zij baarde hem Pinechas. Dit waren de hoofden van de families van het geslacht Levi.

Letterlijk: de hoofden van de vaderen van Levi volgens de families.

Exodus 12:1-3. De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. [HSV]

De laatste zin woord voor woord vertaald: Op de tiende van de maand iedere echtgenoot zal nemen voor zichzelf een lam naar het huis van de vaderen, een lam van de huishouding.

Exodus 20:1-5. Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

Toelichting: er is hier wel heel genderneutraal met ‘ouders’ vertaalt, maar er staat ‘vaderen’. Het Hebreeuwse woord ‘avon’ is met schuld vertaald, maar kan beter met zonden, perversiteit kunnen worden vertaald.

Het woord ‘ouders’ wijkt in twee richtingen van het Hebreeuws af: het lijkt alleen te gaan over de vorigen generatie. Er staat vaderen, dat wijst in de lijn van de geslachten. Het suggereert dat de perversiteit van beide ouders even zwaar weegt. Dat is niet zo. Er staat vaderen en niet moeders.

De HSV vertaalt overeenkomstig het Hebreeuws met: “de misdaad van de vaderen”

Exodus 34:7. … die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.

De HSV vertaalt “de ongerechtigheden van de vaders”. Waarom hier ‘vaders’ en in die andere tekst ‘vaderen’? Beetje inconsequent. En waarom hier dat andere Hebreeuwse woord vertaalt met het voor Nederlanders vage begrip ‘ongerechtigheden’ en niet met ‘misdaad’? Ook niet consequent.

Het Hebreeuwse woord paqad H6485 dat in bovenstaande teksten voorkomt betekent opzoeken, nagaan. Je zou ook met controleren kunnen vertalen denk ik. Maar zeker niet met ‘boeten’ zoals de NBV hier twee keer doet. En ook niet zoals de HSV twee keer doet met ‘vergelden’ vertaalt. De Statenvertaling vertaalde met ‘bezoeken’. Ik weet nog dat ds Abma, toen predikant van de Sint Janskerk boos was op die vertaling van de NBV van ‘boeten’.

Als je vaderen foute dingen hebben gedaan, dan worden de kinderen daarvoor niet bestraft, maar in de geestelijke wereld wordt wel gekeken of die kinderen in dezelfde zonden vervallen. Dan ontkomen ook zij niet aan de straf.

Het woord komt voor het eerst voor in Leviticus 25:41.
Leviticus 25:41. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en …. 41 dan hoeft hij je niet meer te dienen en kan hij met zijn gezin terugkeren naar zijn eigen familie en naar de grond van zijn voorouders.

Numeri 13:1-2. De HEERE sprak tot Mozes: Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider onder hen.

Uitleg: De mensen van het volk Israël hoorden ook bij een bepaalde groep met dezelfde afkomst. Je vader bepaalde die afkomst. Was je vader van die groep, dan hoorde jij ook bij die groep. In het Nederlands noemen we dat een stam, in het Engels tribe.

Was je vader van de stam van Benjamin, dan hoorde jij ook bij de stam Benjamin. Ook al was je moeder van een andere stam. Die moeder was van die stam omdat haar vader van die stam was.

Abotenu: onze vaderen

Onze vaders/onze vaderen. Deze vorm komt 38 keer voor, het betekent onze vaderen.

Het woord komt voor het eerst voor in Genesis 46:34.
Genesis 46:33-34. Als de farao jullie ontbiedt en naar je beroep vraagt, dan moeten jullie hem beleefd antwoorden dat jullie al van jongs af aan veefokkers zijn, net als jullie voorouders. Dan zullen jullie je wel hier in Gosen mogen vestigen, want de Egyptenaren hebben een afschuw van schaapherders.’

Abotekem jullie vaderen

Deze vorm komt 52 keer voor en duidt aan jullie vaderen.

Het woord komt voor het eerst voor in Genesis 48:21.
Genesis 48:21. Daarna zei Israël tegen Jozef: ‘Ik zal nu spoedig sterven. Maar God zal jullie terzijde staan en jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders.

Abotam hun vaderen

Abotav zijn vaderen

Deze vorm komt 76 keer voor en betekent zijn vaderen.

Deze vorm komt 84 keer voor en betekent hun vaderen.

Het woord komt voor het eerst voor in Exodus 4:5.
Exodus 4:5. De HEER zei: ‘Hierdoor zullen ze geloven dat de HEER, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, aan jou verschenen is.’

Eerste vader of vroegere vaderen.

De uitdrukking komt twee keer voor in de Bijbel. En dat betekent letterlijk voorvader.

Jesaja 43:25-28. Ik, ík ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet. Breng mij mijn tekortkomingen in herinnering, laten we samen tot een uitspraak komen, en voer zelf het woord om je zaak te bepleiten. Je eerste voorvader heeft al gezondigd
en je woordvoerders zijn steeds tegen mij opgestaan. Daarom heb ik de dienaren van het heiligdom ontwijd, Jakob aan de vernietiging prijsgegeven en Israël aan spot en hoon.

Jeremia 11:10. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar Mijn woorden te luisteren. Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben Mijn verbond verbroken, dat Ik met hun vaderen gesloten had.

Mispacha familie

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1מִשְׁפָּחָה mishpachahZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
H4940Familie
KJV: families (290x), kindred (9x), kinds (2x).
2מַטֶּה
matteh
Zelfstandig naamwoord
mannelijk
H4294Stam.
Komt 251 keer voor in 204 verzen.
KJV: tribe (182x), rod (52x), staff (15x), staves (1x), tribe (with H4294) (1x).

Mispachah familie

Genesis 8:19. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. [HSV]

In de Bijbel wordt dus ook van soorten van families van dieren gesproken.

Genesis 10:5. Van hen stammen de mensen af die verspreid over de kustgebieden leven, elke familie en elk volk in zijn eigen land en met zijn eigen taal.

Genesis 10:32. Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach, ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af die zich na de zondvloed over de aarde hebben verspreid.

Matteh stam

Dit woord wordt aanvankelijk in de Bijbel gebruikt om daar een staf of een stok mee aan te duiden.

Genesis 38:18.

Pas vanaf de teksten wordt het ook gebruikt om een stam mee aan te duiden.

Exodus 21:3

Exodus 21:6.

Volk, land, taal, naties zijn onderdeel van het volgende onderwerp.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.