Memoriseren

Er zijn mensen, die veel teksten uit de Bijbel uit hun hoofd kennen. Dat helpt hen zelf in hun eigen leven. Dikwijls kunnen ze ook andere mensen ermee dienen. Want Gods Woorden, ook al zijn de lang geleden uitgesproken hebben kracht. Destijds hadden de woorden van God kracht, maar ze kunnen weer opnieuw levend worden.

Memoriseren in de Bijbel

Het is nodig dat Gods woorden in ons zijn,. Dat schrijven de apostelen Johannes, Petrus en Paulus. Zie de teksten hieronder.

Johannes 15:7. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.

Kolossenzen 3:16. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst… [NBG].

1 Petrus 2:2. En verlangt als pasgeboren baby’s naar de pure melk van het woord, opdat je gaat groeien in zaligheid. [Eigen vertaling]

De apostelen bouwden met deze woorden verder op wat ook al in het Oude Testament stond opgeschreven.
Deuteronomium 6:6. En de woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.
Deuteronomium 11:18. Leg mijn woorden in je hart en in je ziel en bindt ze tot een teken op je hand en een kenteken tussen je ogen. {Statenvertaling]

Veertig teksten om te onthouden

Dit is een voorbeeld van een aantal teksten om te onthouden. Ieder kan natuurlijk zijn eigen memorisatie tekst verzameling maken. Dit zijn de veertig teksten, die ik het belangrijkste vindt.

Onthoud tips: Lees eerst de teksten allemaal door. Ga daarna de teksten stuk voor stuk uit het hoofd leren. Probeer daarna de vindplaats te onthouden. Eerst het boek, en het hoofdstuk en daarna ook het versnummer.

Er is ook een lijst met 200 teksten. Je kunt natuurlijk ook een eigen versie maken met de teksten uit je eigen vertaling.

NrVindplaats, tekst en vertaling:Opmerkingen:
1.Genesis 1:1-4. In het begin schiep God de hemel en de aarde. NBV. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zei: Er zij licht; en er was licht. SV. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. [NBG]De eerste regels van de Bijbel. Mooi om die te kennen
2.Genesis 2:24. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één lichaam wordt.  [NBV]Belangrijkste principe van het huwelijk
3.Deuteronomium 6:4-5. Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. [NBV]Dit is dé belangrijkste zin voor het volk Israël
4.Exodus 15:26. Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ [NBV]Voor de eerste keer in de Bijbel dat God zich bekend maakt als de dokter
5.Psalm 1:1-3. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet (torah) zijn welgevallen heeft, en diens wet (torah) overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt. [NBG]Een prachtige belofte voor hen die serieus met (de geboden van) God omgaan.
6.Psalm 23:1. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. NBGVoor mensen die in gebrek leven
7.Psalm 27:10. Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. [NBV]Voor mensen zonder (liefdevolle) ouders
8.Psalm 30:6. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. [NBV]Zo is God
9.Psalm 84:12. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. [NBV]Onbevangen leven!
10.Psalm 119:105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. [NBG]Onder Gods leiding leven
11.Spreuken 8:7-8. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad;  het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. [NBG]Het beste medicijn.
12.Spreuken 26:2. Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel. [NBG]Voor ongegronde slechte uitspraken hoef je niet bang te zijn
13.Jesaja 41:10. Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. [NBV]Ter bemoediging voor hen die in vrees en beven zijn.
14.Jesaja 53:5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. [NBG] komt terug in 1 Petrus 2:24Hier steunen we op bij het bidden om genezing
15.Matteüs 3:17. Een stem uit de hemel zei: Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. [Het Boek] (bij de doop van Jezus in de Jordaan). Ook Lukas 3:22God verheugt zich ook in jou als je zijn kind bent
16.Matteüs 7:7. Bidt en je zult ontvangen wat je bidt, zoekt en je zult vinden wat je zoekt, klopt en de deur zal voor je worden opgedaan. [Het Boek]Waarheden die goed zijn om te weten
17.Matteüs 7:21. Niet ieder die zegt Here Here zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijn Vaders die in de hemelen is. [NBG]Cruciaal is dat wat je doet, niet wat je zegt
18.Matteüs 22:36-40. ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ [NBV]Ook jezelf liefhebben is de opdracht
19.Matteüs 28:18-20. Jezus zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen hebt. En zie ik ben met al de dagen [NBG] tot aan de voltooiing der wereld. [NBV]De missie voor alle discipelen van Jezus. De teksten van dit blaadje overdragen is horen bij die missie
20.Lukas 3:16. Hij (Jezus) zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. [NBV]Open je hart voor Jezus
21.Lukas 6:37. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. [NBG.Niet veroordelen, juist loslaten, twee belangrijke aanwijzingen.
22.Lukas 10:8-9. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan w]t je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” [NBV]Één van de opdrachten tot genezing in de Bijbel (aan de 70/72)
23.Johannes 1:12. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven, om kinderen van God te worden. [NBV]Dat is het perspectief voor hen die geloven: kind van God
24.Johannes 3:16. Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen, die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. [NBV]Gods uitnodiging, die moet iedereen weten
25.Johannes 10:27. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. [NBV]Essentieel als je bij Jezus wil horen
26.Johannes 15:6 en 9. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. [NBV] Jezus zegt: zoals de vader van mij houd, houd ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde. [Het Boek]Blijf je bewust van de liefde van Jezus
27.Handelingen 1:8. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ [NBV] (Bij de Hemelvaart)Is nog steeds zo
28.Handelingen 6:4. … maar wij (de apostelen) zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. [NBG]De twee prioriteiten van de apostelen
29.Romeinen 3:23. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. [Het Boek]Om maar even onze plaats te weten
30.Romeinen 6:23. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. [NBV]Zo scherp ligt het
31.1 Korintiërs 12:7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. [NBG]Hét instrument voor pastorale werkers
32.1 Korintiërs 14:5. Ik zou wel willen dat jullie allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. [NBV]Twee dingen van God waar in  kerken weerstand tegen is
33.2 Korintiërs 5:11. Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. [NBV]Een grote uitdaging. Dat voor jou Jezus ook de ontzagwekkende is
34.2 Korintiërs 5:13. Zijn we in extase, dan is het voor God; zijn we bij zinnen, dan is het voor u. [NBV]Tijd met God is superbelangrijk
35Galaten 5:22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. [NBG]Zó is God en zo worden ook wij
36.Jakobus 4:7-8. Onderwerpt u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die wegvluchten. Nader tot God dan zal hij tot u naderen. [NBV]Een werkzaam advies tegen nare geesten en voor Gods nabijheid
37.Jakobus 4:10. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. [NBV]Erken het gezag van God en ontvang de belofte
38.2 Petrus 3:13. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. [SV/NBG]Om blij te kunnen zijn over de toekomst
39.1 Johannes 1:9. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. [NBV]Spreek dit uit als iemand zijn zonden belijdt en zich bekeert
40.Openbaring 3:20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. [NBG]Een ontwapenende uitnodiging van Jezus

Lijst met tweehonderd teksten

In deze lijst van twee honderd teksten zijn ook de bovenstaande lijst opgenomen. Dus als u gelijk van 200 kunt gaan, neem dan deze lijst.

Nr.Vindplaats, tekst en vertaling:Opmerkingen: < staat ook in top 40
1.Genesis 1:1-4. In het begin schiep God de hemel en de aarde. NBV. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zei: Er zij licht; en er was licht. SV. En God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. [NBG]< De eerste regels van de Bijbel. Mooi om die te kennen
2.Genesis 1:28. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ [NBV]Dit is Gods mensbeeld
3.Genesis 2:24. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één lichaam wordt. [NBV]< Belangrijkste principe van het huwelijk.
4.Exodus 3:14. Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ [NBV]God openbaart zijn wezen
5.Exodus 4:22. En dan moet jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. [NBV]Israël is de eerstgeboren zoon
6.Exodus 15:26. Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ [NBV]< Voor de eerste keer in de Bijbel dat God zich bekend maakt als de genezer (rapha) ++
7.Exodus 20:1-9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde geslacht van hen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden van hen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. Gij zult de Naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdel gebruikt. [Statenvertaling]De tien woorden (geboden), beloften. De 1ste drie geboden
8.Exodus 20:10-11. Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat van de Heere uw God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere de sabbatdag, en heiligde die. Statenvertaling.De tien woorden deel sabbat
9.Exodus 20:12-17. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste; noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is.  Statenvertaling.De tien woorden, de laatste zes geboden. Zie ook Deuteronomium 5:2-17
10.Exodus 34:6-7. De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. NBGSamenvatting van Gods houding tegenover ons (als Mozes voor de 2de keer de stenen platen krijgt voor het volk)
11.Leviticus 10:10. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein. HSVGave van onderscheid
12.Leviticus 18:17. Heb geen gemeenschap met de dochter van je vrouw, noch met de dochter van haar zoon of de dochter van haar dochter; zij zijn haar bloedverwanten en daarom zou dat een schanddaad zijn. NBVGeen incest, ook niet met andere familierelaties
13.Leviticus 18:22-23. Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk. Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te verrichten met een dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken om met haar te paren, dat is pervers. Zie ook 20:13 en 15. NBVRegels op seksueel gebied
14.Leviticus 19:33-34. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God. NBVOver onze houding t.o.v. allochtonen.
15.Leviticus 19:35. Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. NBVEerlijk zaken doen
16.Leviticus 23:1-3. De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen (moadiem) van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen: Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is. NBVAankondiging van Gods feesten en als eerste de sabbat.
17.Leviticus 23:5-6 Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid, in de avondschemer. En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de HEER het feest van het Ongedesemde brood: zeven dagen lang moeten jullie dan ongedesemd brood eten. NBVPesachmaal en ongezuurde broden
18.Leviticus 23:15-16. Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhooggeheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, tot de dag na de zevende sabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen, en dan moeten jullie de HEER een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. NBVDe Omertelling en Pinksteren
19.Leviticus 23:27. ‘Neem dit in acht: De tiende dag van de zevende maand is het Grote Verzoendag, een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. NBVGrote Verzoendag
20.Leviticus 23:33. Zeg tegen de Israëlieten: “Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt.Loofhuttenfeest
21.Numeri 6:22-27. De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen. NBG.Aäronitische zegen.
 Numeri 8:7 Je moet hen besprenkelen met reinigingswater (letterlijk voor het reinigen besprenkelen met water), en vervolgens moeten ze hun hele lichaam scheren en hun kleren wassen. Daarna zijn ze rein. NBVBesprenkeling (hier voor de inwijding van de Levieten)
22.Numeri 11:17. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen. 25b. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. NBVOverdracht van zalving.
 Numeri 19 gaat over het bereiden en gebruiken van reinigingswater.Reinigingswater
23.Deuteronomium 6:4-5. Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. NBV< Dé belangrijkste zin voor Israël. (daarna de 10 woorden) ++
24.Deuteronomium 18:9-12. Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. NBVOver waarzeggerij en tovenarij
25.Deuteronomium 18:15. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. NBVProfeteren i.p.v. waarzeggerij en tovenarij
26.Deuteronomium 22:8. Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade; anders bent u aansprakelijk wanneer iemand eraf valt. Zie ook Exodus 21:33 (gaat over afdekken van een put)Bedrijfsveiligheid
27.Deuteronomium 22:28-29. Als iemand betrapt wordt met een meisje, een maagd die nog vrij is, dan moet de man die zich aan het meisje heeft vergrepen vijftig sjekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij met haar trouwen en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft. NBVZo brengen we weer seks bij het huwelijk
28.Deuteronomium 23:25. Als u door andermans wijngaard loopt mag u zo veel druiven eten als u maar wilt, tot u genoeg hebt, maar u mag ze niet ergens in meenemen. NBVGunnen
29.Deuteronomium 24:5. Als een man pas een vrouw heeft getrouwd, hoeft hij niet onder de wapens te gaan of enige dienst in het leger te verrichten. Hij is een jaar lang vrijgesteld en mag thuisblijven om zijn vrouw gelukkig te maken. NBVGunnen
30.Deuteronomium 25:4. U mag een rund bij het dorsen niet muilkorven. Zie ook 1 Kor 9:9.Werkers genieten van de oogst
31. Deuteronomium 28:2 (tot en met 14) En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen: (algemene zegeningen en als specifieke) de vrucht van uw schoot, zegen in de strijd, zegen op het werk,  zoals rijkdom, succes). NBV. Leviticus 26 idem.Zegen en vloek
32.Jozua 24:15. .. kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’ NBVKies voor je gezin (veel gebruikte trouwtekst)
33.Ruth 1:16d. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. NBV/NBG/SV/HSVKunnen ook wij zeggen
34.1 Samuel 3:9b-10. Samuel legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ NBVGod spreekt
35.2 Kronieken 7:14. en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. NBVDe wijsheid voor herstel van een volk (voor bidders voor een land)
36.2 Kronieken 16:9. De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.  De HEER zoekt ook jou (ziener Chanani tegen koning Asa)
37.Psalmen 1:1-3. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet (torah) zijn welgevallen heeft, en diens wet (torah) overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt. NBG< Een prachtige belofte voor hen die serieus met (de geboden van) God omgaan
38.Psalmen 2:1. Waartoe leidt het woede van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. NBVJuiste kijk op wereldgebeuren.
39.Psalmen 4:8. In u vind mijn hart meer vreugde dan zij in koren en wijn. NBVRomantiek
40.Psalmen 5:4. In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht. NBVDe 1ste gebedstijd van de dag, meest geschikt om te luisteren.
41.Psalmen 8:6-7. U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. NBVGods doel voor de mens
42.Psalmen 18:30. Met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur. NBVMoed
43.Psalmen 23:1. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. NBG< Voor mensen in gebrek ++
44.Psalmen 24:3-4a. Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart. NBVOproep tot reiniging en heiliging
45.Psalmen 24:7-8. Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan. Wie is de koning vol majesteit? De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd. NBVOntvangst van de HEER
46.Psalmen 27:10. Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. NBV< Voor wie geen (liefdevolle) ouders heeft.
47.Psalmen 30:6. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. NBVZo is God
48.Psalmen 32:3. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente. NBVSpreek je uit
49.Psalmen 34:9. Smaakt en ziet dat de HERE goed is. NBGBeleving
 Psalm 36:10 Want bij u is de bron van het Leven, in uw licht zien wij het licht. NBGOptimisme
50.Psalmen 37:26b. de rechtvaardige voor zijn kinderen is hij een zegen. NBVVoor ouders
51.Psalmen 40:2. Vurig verwachtte ik de HERE; toen neigde Hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. NBGLaat God duidelijk weten als je hulp nodig hebt
52.Psalmen 42:1 Als een hert dat verlang naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Opw.Verlangen
53.Psalmen 51:12. Schep mij een rein hart o God en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. NBGBekering
54.Psalmen 81:11b Doe je mond wijd open en Ik zal hem vullen. NBG/HSVWees vrijmoedig
55.Psalmen 84:12. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. NBV< Onbevangen leven!
56.Psalmen 91: 1. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,  vernacht in de schaduw des Almachtigen. NBGDé Psalm tegen nare geesten
57.Psalmen 92:15. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn. NBGOud zijn (belofte aan de rechtvaardigen)
58.Psalmen 103:1-5. Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. NBGLoof de HEER mijn ziel
59.Psalmen 104:24. Hoe talrijk zijn uw werken, o Here, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. NBGDe schepping (in scheikunde lokaal lerares Dineke van Ginkel)
60.Psalmen 117:1-2. Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën; want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. NBGAlle volken
61.Psalmen 119:105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.< Onder Gods leiding leven
62.Psalmen 124:8. Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. NBVUitspraak bij start kerkdienst 1ste zin votum. Zie verder 64
63.Psalmen 125:1-2. Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Here rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. NBVDe berg Sion
64.Psalmen 138:8. die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen. ? en NBG 2de deel votum, 1ste deel 62.
65.Psalmen 139:1b-2. Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten. NBGU kent mij
66.Psalmen 145:20. De HEER waakt over wie hem liefhebben, maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg. NBVMet God valt niet te spotten
67.Psalmen 150:1-7 Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige daden,looft Hem naar zijn geweldige grootheid. Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja. NBGHet meest bekende loflied op de HEER.
68.Spreuken 8:7-8. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad;  het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. NBG< Het beste medicijn
69.Spreuken 23:26a. Mijn zoon! Geef mij je hart, en laat je ogen mijn wegen bewaren. Statenvertaling (alleen uw i.p.v je) vind vreugde in de weg die ik je wijs. (2de deel NBV)Een oproep voor iedereen
70.Spreuken 26:2. Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel. NBG< Voor ongegronde slechte uitspraken hoef je niet bang te zijn
71.Prediker 7:10. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. NBVVroeger niet beter
72.Prediker 9:9a. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. NBVGeniet
73.Hooglied   over de hof …<<>> 
74.Jesaja 1:3. Een rund herkent zijn meester, een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. NBVHelaas ook waar voor de kerk
75.Jesaja 1:18-19. De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. NBVLiefdevolle belofte
76.Jesaja 2:4. Hij (JHWH) zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. NBVBehalve eerste zin, de tekst van de Verenigde Naties
77.Jesaja 9:5-6. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen. NBG (NBV laatste deel: de HEER van de hemelse machten)De belofte van de Messias
78.Jesaja 41:10. Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. NBV< Ter bemoediging voor hen die in vrees en beven zijn
79.Jesaja 53:5. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. NBG. Komt terug in 1 Petrus 2:24.< Hier steunen we op bij het bidden om genezing
80.Jesaja 59:1-2. Zie de arm van de Heer is niet te kort om te redden. En zijn oor niet te zwaar om te horen. Maar jullie ongerechtigheden maken scheiding tussen jullie en jullie God. En jullie zonden deden zijn aangezicht verbergen. Eigen vertalingEr is bekering nodig!!
81.Jesaja 60:1-3. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. NBGAankondiging van het heil
82.Jesaja 61:1-2. De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. NBGDit is de missie van Jezus en zijn discipelen (behalve de dag van de wrake God)
83.Jesaja 61:10-11. Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. NBGJubellied en belofte
84.Jesaja 62:1. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. NBGEen plaats en een stad, die staan voor heil op de aarde
 Jeremia 3:22. Kom terug, afvallige ​kinderen, ik zal jullie genezen van je ontrouw. Dan zullen jullie zeggen: “Hier zijn we, wij komen bij u terug, want u bent de HEER, onze God.Terugkeer
85.Jeremia 15:16. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor U toe o Heer, God van de hemelse machten. NBVAanbidding
86.Jeremia 17: 5-8. “Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land. Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier.” NBV.Bijv. iemand voor wie de dokter belangrijker is dan God.
87.Jeremia 23:29. Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER. NBV         Kracht van Gods woorden
88.Jeremia 29:7. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. NBVBidden voor de stad
89.Jeremia 31:33-34. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. NBGDe Heilige Geest in ons, de nieuwe mens
90.Ezechiël 22:30. Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. NBGOproep voor voorbede. Tekst ook in Ezechiël 13:5
91.Ezechiël 33:7-8. Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, – maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered. NBGWachter huis Israël
92.Ezechiël 43:1-2. Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. En daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in al zijn luister verschijnen, met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan. 4-7 De luisterrijke verschijning van de HEER ging door de oostpoort de tempel binnen. Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof, en ik zag dat de tempel vol was van de luister van de HEER. Toen werd er vanuit de tempel tegen mij gesproken, terwijl de man naast mij stond: ‘Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer bezoedelen…  NBVEen beeld van de nabijheid van God voor de toekomst
93.Ezechiël 47:12. Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. NBVDe rivier uit de tempel.
94.Daniël 7:13-14. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. NBGEen mensenzoon als koning
95.Daniël 10:12-13. En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield. NBGVerootmoediging breekt de ellende
96.Joel 3: 1-2. Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. NBV.Tekst die Petrus op Pinksterdag aanhaalt
97.Amos 5:6. Zoek de HEER en leef. NBVAlgemene oproep
98.Micha 6:8. Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.Een bekend gebod van God
99.Habakuk 2:4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. NBG NBV trouw. Geciteerd in Romeinen 1:17 en Galaten 3:11.In plaats van door regels of wat dan ook. Vertrouwen op God
100Habakuk 3:17-19. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan. NBVWij blijven de HEER trouw ook al is er tegenslag.
101Sefanja 3:17. De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. NBV> Mooie belofte voor Sion
102Zacharia 2:9. En Ik zelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar. NBG.> Belofte voor Jeruzalem
103Zacharia 4:6. Niet door (eigen) kracht en geweld maar door mijn geest, zegt de HEER van de hemelse machten. NBV> Het werk van de Geest, daar gaat het om
104Matteüs 3:17. Een stem uit de hemel zei: Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart.  Het Boek. (bij de doop van Jezus in de Jordaan). Ook Lukas 3:22.God verheugt zich ook in jou als je zijn kind bent
105Matteüs 6: 9-13> Het Onze Vader
106Matteüs 7:7. Bidt en je zult ontvangen wat je bidt, zoekt en je zult vinden wat je zoekt, klopt en de deur zal voor je worden opgedaan. Het BoekWaarheden die goed zijn om te weten
107Matteüs 7:21. Niet ieder die zegt Here Here zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijn Vaders die in de hemelen is.Cruciaal is dat wat je doet, niet wat je zegt
108Matteüs 10:41. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. NBG> Gastvrijheid
109Matteüs 22:36-40. ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ NBVOok jezelf liefhebben is de opdracht
110Matteüs 28:18-20. Jezus zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen hebt. En zie ik ben met al de dagen tot aan de voltooiing der wereld. NBG behalve “voltooiing” dat is NBV, NBG heeft “voleinding”.De missie voor alle discipelen van Jezus. De teksten van dit blaadje overdragen is horen bij die missie
111Lukas 3:16. Hij (Jezus) zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. NBVOpen je hart voor Jezus
112Lukas 10:2.Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.> Belang van arbeiders
113Lukas 10:8-9. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.”Één van de opdrachten tot genezing in de Bijbel (aan de 70/72)
114Johannes 1:1-5 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. NBV.> Het scheppingsverhaal opnieuw maar dan door nieuwe ogen
115Johannes 1:12. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven, om kinderen van God te worden. NBVDat is het perspectief voor hen die geloven: kind van God
116Johannes 1:17. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. NBV> De samenvatting over wat we uit genade hebben gekregen.
117Johannes 3:8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.>  Hoe de Geest van God is.
118Johannes 3:14-15 En zoals Mozes de slang in de woestijn omhoog geheven heeft, zo moet ook de Zoon des mensen omhoog geheven worden. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.> Over Jezus dood.
119Johannes 3:16. Want zo heeft God heeft de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven, opdat ieder, die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Gods uitnodiging, die moet iedereen weten
120Johannes 4:14. ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. NBV> Als Jezus in je woont
121 Johannes 4:22. ‘Het heil is uit de joden’. NBG> Het belang van Joden/Israël
122Johannes 6:56. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. NBV> De intense relatie met Jezus
123Johannes 6:63. De Geest is het die levend maakt, het vlees helpt niets, de woorden (rhemata) die ik tot jullie gesproken heb zijn geest en zijn leven. Eigen vertaling.> De Geest maakt levend
124Johannes 8:32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. NBV> Vrij zijn
125Johannes 10:27. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. NBV.Essentieel als je bij Jezus horen
126Johannes 11:25. Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook is hij gestorven. Vertaling EO.> Leven gaat voor de dood
127Johannes 12:25. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. NBV> Oproep voor alle christenen
128Johannes 12:43. Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God. NBV> Niet als de Farizeeën zijn
130Johannes 13:20. Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’> Ga met respect om met dienstknechten van God
131Johannes 13:34-35. Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’> Een nieuw gebod van Jezus
132Johannes 15:6 en 9. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. NBV Jezus zegt: zoals de vader van mij houd, houd ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde. Het Boek.Blijf je bewust van de liefde van Jezus
133Johannes 17:1. Toen sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is de tijd gekomen, ….> De gebedshouding toen hij voor de eenheid ging bidden
134Johannes 20:21-23. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. NBV> Woorden van Jezus na de opstanding.
135Handelingen 1:8. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ NBV (Bij de Hemelvaart)Is nog steeds zo
136Handelingen 3:6. Maar Petrus zei: “Geld heb ik niet maar wat ik wel heb geef ik u. in de naam van Jezus van Nazaret sta op en loop. NBV> Genezing
137Handelingen 6:4. Maar wij (de apostelen) zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. NBGDe twee prioriteiten van de apostelen
138Handelingen 10:38. . hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. HSV> Petrus zegt dit
139Romeinen 1:16. Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. NBG
140Romeinen 3:23. Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Het BoekOm maar even onze plaats te weten
141Romeinen 6:23. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. NBVZo scherp ligt het
142Romeinen 8: 1-2. Er is daarom geen veroordeling van hen, die in Christus Jezus zijn. NBG.  die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. SV/HSV. Want de wet van het leven in Christus Jezus heeft je vrij gemaakt van de wet van de zonde en van de dood. HSV> Geen veroordeling meer
143Romeinen 8:14. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. NBV> Kinderen van God
144Romeinen 8:21. … omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.> Belofte voor de schepping
145Romeinen 11:15. Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? NBG> Grandioze toekomst als de joden de Messias leren kennen
146Romeinen 11:17-18. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen. NBG. Niet wij dragen de wortel, maar de wortel draagt ons. NBV> De  mensen uit de volken zijn geënt op Israël
147Romeinen 11:26. En zo zal heel Israël zalig worden. HSV> [Israël] zie ook context.
148Romeinen 12:1-2  Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. NBV> Aansporing
149Romeinen 12:12-13 Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. NBG. Bekommer je om de noden van de heiligen en wees gastvrij. NBV
150Romeinen 12:21. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. NBV> Aansporing
151Romeinen 14:8. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.> zeg ik tegen nieuwe dienstknechten
152Romeinen 16:20. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. NBG> Samenwerking met God om het kwaad vernietigen.
1531 Korintiërs 2:12. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 14. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.> dat is het verschil met hen, die de Geest nog niet bezitten
1541 Korintiërs 4:20. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. NBV.> Kracht.
1551 Korintiërs 12:7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. NBG?Hét instrument voor pastorale werkers
1561 Korintiërs 14:5. Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraakt (NBG). Ik zou wel willen dat jullie allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. NBVTwee dingen van God waar in  kerken weerstand tegen is
1572 Korintiërs 5:1. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.                             > Over onze persoonlijke toekomst
1582 Korintiërs 5:10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.> De beoordeling komt
1592 Korintiërs 5:11. Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. NBVEen grote uitdaging. Dat voor jou Jezus ook de ontzagwekkende is
1602 Korintiërs 5:13. Zijn we in extase, dan is het voor God; zijn we bij zinnen, dan is het voor u. NBVTijd met God is superbelangrijk
1612 Korintiërs 10:4-5. 4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen> duistere bolwerken in ons denken slechten
1622 Korintiërs 13:13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. NBV> een bekende zegenbede
163Galaten 2:20. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. NBV> dat is altijd in mijn gedachten
164Galaten 5:1. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. NBV> geen slavenjuk meer
165Galaten 5:22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. NBGZó is God en zo worden ook wij  
166Efeziërs 1:18-19. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. NBV> Een gebed van Paulus ook voor ons
167Efeziërs 2:19. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten (NBG bijwoners) meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God.> als niet van het volk Israël horen we er toch bij
168Efeziërs 4:11-13. En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. NBV> De vijfvoudige bediening
 Efeziërs 4:20. Maar gij geheel anders: gij hebt ​Christus​ leren kennen. NBG>anders ben je onwetend en afgestompt (18 en 19)
169Efeziërs 4:21-24. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven … oude mens ……en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. NBV [nieuwe mens]         > De  nieuwe mens
170Efeziërs 6:10-18. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. … gordel … harnas … sandalen … schild … helm … zwaard … Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; .NBV> Onze wapenrusting
171Kolossenzen 2:14-15 Hij heeft het document met voorschriften, waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. NBV> Voor gelovigen geen oordeel meer
172Kolossenzen 3:9-10. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.> Aansporing
173Kolossenzen 3:16. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. NBG> De ideale situatie
1741 Tessalonicenzen 5:16-22. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. [NBV]De beknopte samenvatting voor iedere volgeling van Jezus
1752 Timoteüs 1:7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. [NBV]Om moedig te zijn
1762 Timoteüs 3:16-17. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,  zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.  [NBV]               Elke door God geïnspireerde tekst helpt
177Hebreeën 4: 15-16. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. [NBV] Onze zwakheden
178Hebreeën 11 de geloofsheldenTer aansporing
179Hebreeën 13:1-2. Blijf als broeders en zuster van elkaar houden. Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, daardoor hebben sommigen zonder het bewust te zijn engelen in huis gehad. [Het Boek]Gastvrijheid
180Jakobus 1:6. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. [NBV]Geloof in plaats van twijfel
181Jakobus 4:7-8. Onderwerpt u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die wegvluchten. Nader tot God dan zal hij tot u naderen. [NBV]<Een werkzaam advies tegen nare geesten en voor Gods nabijheid
182Jakobus 4:10. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. [NBV]<Erken het gezag van God en God geeft dan een belofte
183Jakobus 5:13-16. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. [NBV]Ziekenzalving
184Jakobus 5:17-18. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. [NBV]< over Elia die bad
1851 Petrus 1:8b-9. .. en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,  omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. [NBV] (soteria, salvation)        Vreugde, heil
1861 Petrus 2:2. En verlangt als pasgeboren baby’s naar de pure melk van het woord, opdat je gaat groeien in zaligheid/redding/heling. [Eigen vertaling] (soterian).          Het belang van het Woord kennen
1871 Petrus 2:5. en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. [NBV]De gemeente
1881 Petrus 2:9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. [NBV]Een koninkrijk van priesters
1891 Petrus 2:24. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. [NBV]Kruis, genezing door zijn striemen
1901 Petrus 3:18. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. [NBV]De Messias
1912 Petrus 3:13. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. [SV/NBG]< Om blij te kunnen zijn over de toekomst
1922 Petrus 3:18. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. [HSV]Groei
1931 Johannes 1:8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. NBG< Zonden belijden
1941 Johannes 1:9. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. [NBV]Spreek dit uit als iemand zijn zonden belijdt en zich bekeert
1951 Johannes 2:3-4. Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. [NBV]Gods geboden zijn de basis voor ons leven.
1961 Johannes 2:17. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. [NBV]Doe de wil van God
1971 Johannes 4:8. God is liefde.< Amen
198Openbaring 3:20. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. [NBG]Een ontwapenende uitnodiging van Jezus
199Openbaring 7:10-12. En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid (soteria) is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende: Amen, de lof (eulogia) en de heerlijkheid (doxa), en de wijsheid (sophia) en de dankzegging (eucharistea), en de eer (time) en de macht (dynamis) en de sterkte (ischys) zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen. [NBG]Het loflied van de toekomst
 Openbaring 19:10b. Want getuigen/de /het getuigenis van Jezus (heil) is profeteren/de geest der profetie. [2xNBV/SV/NBG]Diepe gedachte over profeteren
200Openbaring 22:1-2. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. [NBV] (Zie Ezechiël 47)> Om blij te kunnen zijn over de toekomst.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.