Studie Boosheid

Wat staat er in de Bijbel over boos worden en boos blijven. En ook over bitterheid en wrok. Daar gaat het in deze studie over.

<<de wijsheid van het Oude Testament is nog niet in deze studie opgenomen>>

Oude Testament

Deze woorden over boosheid, woede en wraak ben ik al tegen gekomen in het Oude Testament. Er zijn er wellicht wel meer.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1חֵמָה chemahZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
H2534Woede.
Komt 124 keer voor in 117 verzen.
KJV: : fury (67x), wrath (34x), poison (6x), furious (4x), displeasure (3x), rage (2x), anger (1x), bottles (1x), furious (with H1167) (1x), furiously (1x), heat (1x), indignation (1x), wrathful (1x), wroth (1x).
2נָקַם naqam
WerkwoordH5358Wreken
Komt 35 keer voor in 31 verzen
KJV: avenge (18x), vengeance (4x), revenge (4x), take (4x), avenger (2x), punished (2x), surely (1x).
נָקָם naqamZelfstandig naamwoord
mannelijk
H5359Wraak.
Komt 17 keer in 17 verzen voor.
KJV: vengeance (15x), quarrel (1x), avenge (1x).

Spreuken 6:34. Want door jaloezie ontsteekt een man in woede, als hij wraak (2) kan nemen, doet hij dat meedogenloos.

Deuteronomium 32:35. … voor de dag dat ik wraak ga nemen, het tijdstip waarop ik hun kwaad vergeld, wanneer aan hun voorspoed een einde komt. [uit het lied van Mozes]

Nieuwe Testament

Er zijn drie groepen woorden, die op boosheid en woede duiden. Hier in de tabel staan ze.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ὀργή 
orgē
Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G3709
SB3192
Boosheid.
Komt 36 keer in 34 verzen
KJV: wrath (31x), anger (3x), vengeance (1x), indignation (1x).
ὀργίζω
orgizō
WerkwoordG3710
SB3193
Boos worden.
Komt 8 keer in 8 verzen voor.
KJV: be angry (5x), be wroth (3x).
ὀργίλος orgilosBijvoeglijk
naamwoord
G3711
SB3194
Driftig
Komt eenmaal voor in Titus 1:7.
KJV: soon angry (1x).
 2θυμός thymosZelfstandig
naamwoord mannelijk
G2372
SB2143
Toorn
Komt 18 keer voor in 18 verzen.
KJV: wrath (15x), fierceness (2x), indignation (1x).
3πικραίνω pikrainōWerkwoordG4087
SB3556
Bitter worden
Komt 4 keer in 4 verzen voor.
KJV: make bitter (2x), be bitter (2x).
πικρία
pikria
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G4088
SB3557
Bitterheid
Komt 4 keer voor in 4 verzen
KJV: bitterness (4x)
πικρός pikrosBijvoeglijk naamwoordG4089
SB3558
Bittere
Komt 2 keer voor
KJV: bitter (2x).

Orge en orgizo slaat op boosheid, boos worden of boos zijn. Vervuld met gevoelens om de zaken recht te zetten, voor jezelf op te komen. Te wreken. Thymos legt de nadruk op het opgewonden zijn door de woede of de boosheid.

Misschien ligt de nadruk bij orge meer op dat je dingen oneerlijk vindt en dingen recht wil zetten. En bij thymos meer bij de opwinding. Zoals moslims collectief hun boosheid kunnen uiten bij demonstraties als de profeet wordt beledigd.

De woorden rond pikriano gaan over puntig, scherp en bitter. Het gaat om twaalf verschillende verzen waar deze woorden worden genoemd. Naast de drie in de tabel is er ook nog het bijwoord pikros dat twee keer voorkomt en twee teksten die vertellen dat Petrus bitter weende na zijn verloochening van Jezus.

Als je de teksten bekijkt waarin deze woorden voorkomen, dan zie je zowel mensen als volken boos worden. Je leest er ook van dat Jezus boos wordt. En ook dat God boos wordt. Of dat men boos wordt omdat het evangelie wordt gebracht. Hieronder de teksten in die volgorde.

Wij mensen die boos worden

Als eerste komt het in het eerste onderwijs van Jezus voor, in de zaligsprekingen.

Matteüs 5:22. En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.

Vervolgens komen we in de verhalen van Jezus mensen tegen die boos worden.
Een heer omdat wie hij genadig was, diezelfde persoon voor een ander niet genadig was.
Matteüs 18:34. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 

Omdat de onderdanen van de koning zijn zoon hadden gedood.
Matteüs 22:7. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.

Omdat de heer welwillend mensen uitnodigden voor zijn feest, maar niet kwamen.
Lukas 14:21. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.”

En over die oudere broer van de verloren zoon, die niet kon aanzien dat de vader voor zijn broer genadig was.
Lukas 25:28. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren.

Verder komen we het ‘boos worden’ in de brieven van Paulus tegen.

Romeinen 12:19. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. [HSV. De NBV gaat er van uit dat het hier over de toorn van God gaat. Dat lijkt me ook juist. <<CvB zegt: ….>>Wreekt uzelf niet, zou je ook kunnen vertalen met ‘speel geen eigen rechter’]

Efeziërs 4:26-27. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid (G3950), geef de duivel geen kans.

In deze tekst komt ook het mannelijk zelfstandig naamwoord παροργισμός parorgismos boosheid, Strong 3950, SB<<>> voor. Een woord dat maar één keer in het Nieuwe Testament voorkomt.

Hieronder het zelfstandig naamwoord voor boosheid. Soms vertaalt de NBV met woede en wrok. Waarom die afwijkende vertalingen. Ik weet het niet.

In deze tekst staan alle drie de woorden.
Efeziërs 4:31. Laat alle wrok (pikria) en drift (thymos) en boosheid (orge) varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.
Toelichting: er staat hier het woord kwaadaardigheid, maar dat gaat niet over boosheid maar slechtheid.

Kolossenzen 3:5-8. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede (orge) en drift (thymos), vloeken en schelden. 

1 Timoteüs 2:8. Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. 

Jacobus 1:19-20. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is.
Twee keer staat hier het zelfstandig naamwoord. De eerste keer lijkt het op niet driftig zijn, traag in boos worden.

Driftig

Er is maar één tekst in de Bijbel waarin het Griekse woord voor iemand, die snel boos kan worden wordt gebruikt. Dat is deze tekst.
Titus 1:7. Een opziener moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig.

Jacobus 1:19. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. [HSV]

Als wij opgewonden boos worden

2 Korintiërs 12:20. Want ik vrees dat ik, bij mijn komst, u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil, en dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt, en dat er misschien ruzies, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde zullen zijn [HSV]

Galaten 5: 19-21. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. [NBG]

Tweedracht en partijschappen zijn middelen om je boosheid vorm te geven. Je kunt ze de werken van het vlees noemen. Maar let op: je bent dan rijp voor invloed vanuit het rijk van de duisternis.

Bitterheid, bitter worden prikria en pikriano

Het werkwoord pikriano komt vier keer in de Bijbel voor. Drie keer in het boek Openbaringen dat het er over gaat dat het water of de maag na het eten bitter wordt.

Hier een relevante tekst.
Kolossenzen 3:19. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.

Het zelfstandig naamwoord komt ook vier keer voor in de Bijbel, hier de teksten.

Dit gaat over Simon over wie Petrus een streng oordeel heeft.
Handelingen 8:18-23. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan, en zei: Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt! U hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid. [HSV]

Romeinen 3:13-14. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. [HSV]

Efeziërs 4:31. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

Hebreeën 12:14-15. Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

Jakobus 3:11-14. Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Bitterheid en bitter zijn is heel slecht voor een mens. En trouwens ook voor de mensen daarom heen. Als je zover heen bent is het lastig om weer op de goede weg te komen.

Naar mijn inzicht kennen we in Nederland veel bittere mensen. Mensen, die bitter zijn, hebben grote kans om eenzaam te worden.

Het woord van Jakobus is heel wijs. Uit een bitter iemand kan geen zoete dingen meer te voorschijn komen. Daarom is bitterheid in een mens zo tragisch.

Toorn van volken

Wat Israël heeft meegemaakt en nog steeds meemaakt is dat andere volken boos op hen zijn.

Deze teksten gaan over de toorn van de volken.
Lukas 21:23. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. [HSV]

Openbaringen 11:18. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen.

Toorn van een koning, van de draak etc,

En hier gaat het om de woede van een koning in de tijd van de Romeinen tegen de Tyriërs en Sidoniërs gericht.
Handelingen 12:20. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs; maar zij kwamen eensgezind naar hem toe, en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. [HSV]

Het slechts eenmaal voorkomende woord thumumacheo G<<>> SB2142, is hier vertaalt met bittere vijandschap. Het gaat om een woede tussen de koning en andere landen.

Hier gaat het over de toorn van de draak op de vrouw
In Openbaringen 12:17 wordt de draak toornig op de vrouw.

Ook de duivel kan ontsteken in hevige woede.
Openbaringen 12:12. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

Twee keer wordt gesproken over ‘de woede van de hoererij’. Hier zou ‘opwinding’ een betere vertaling zijn. Bij ‘hoererij’, in het Grieks, porneias, kun je ook denken aan het allerlei vormen van seks of het dienen van allerlei occulte machten in plaats van God.
Openbaringen 14:8. En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. [HSV. Aangezien thymos juist de opwinding benadruk zou de vertaling van de NBV: ‘de wijn van de wellust’]wel eens juister kunnen zijn.

In Openbaringen 14:10 gaat het dan in tegenstelling daarmee over de wijn van de woede van God.

Ook in Openbaringen 18:3 gaat het over de wijn van de wellust.

Jezus boos

Dit staat er ook van Jezus. Hij was ook boos.

Marcus 3:5. Hij (Jezus) keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in.

God boos

De meeste teksten over boosheid en woede gaan over de boosheid en woede van God. Heel leerzaam. Boosheid en woede zullen niet altijd leiden tot straffen, maar soms wel het woord ‘straf’ of ‘veroordeling’ in de vertaling gebruikt. Jammer, want dat geeft wel een onhelder beeld.

Zoals bij veel onderwerp het zo is, dat wij worden gevraagd om het voorbeeld van God te volgen. Zou dat bij dit onderwerp ook zo zijn? Dat wij ook verontwaardigd zijn als God in zo’n geval boos zou zijn? Ik denk het wel

Hier alle teksten, die ik heb gevonden over de boosheid en woede van God.

Matteüs 3:7. Toen hij (Johannes de Doper) zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?
Toelichting: er staat hier de toorn van God. Een vergelijkbare tekst staat in Lukas 3:7.

Johannes 3:36. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Romeinen 1:18. En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.

Toorn of boosheid van God hebben gevolgen. In de tekst hieronder heeft de NBV vertaling de gevolgen van Gods boosheid benoemd.
Romeinen 2:5. Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.

Romeinen 2:8. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede (thymos).
Toelichting: ook die hevige toorn, thymos, is te vinden bij God.

Romeinen 3:5. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. [HSV]

Romeinen 4:15. De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. [HSV. De NBV vertaalt met straf. De NBV gaat ervan uit boosheid van God zondermeer leidt tot straf. Maar is dat wel zo?]

Romeinen 5:9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. [HSV. De NBV vertaalt met veroordeling. Alsof boosheid van God altijd leidt tot veroordeling]

Romeinen 9:22. God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken.

Romeinen 13:4-5. … want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten.

Efeziërs 2:3. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.

Efeziërs 5:6. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn.

Kolossenzen 3:5-8. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift (thymos), vloeken en schelden. 

1 Tessalonicenzen 1:9b-10. … hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. [HSV]

1 Tessalonicenzen 2:16. Zij (de Joden) verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde. [HSV]

1 Tessalonicenzen 5:9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. [HSV]

Hebreeën 3:11. En in mijn toorn heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.”’
Hebreeën 4:3. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was: ‘In mijn toorn heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust,”’ – en dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd!

Dit gaat over de toorn van degene, die op de troon zit en het lam.
Openbaring 6:16-17. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’

Openbaringen 11:18. De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’

Openbaring 14:10. … zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.

Openbaringen 16:19.De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede.

Openbaringen 19:15. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden.

Zeven keer gaat het in Openbaringen verder ook over de Gods opwindende woede, het Griekse woord thymos.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het volk Israël had onder ede beloofd de wet te houden, maar ze deden het niet, daar is God boos over. Rom 4:15.
De enige weg is dat je in Jezus gaat geloven, anders blijft Gods toorn op je rusten. Joh 3:36.
Naar mijn idee gaat dit over het volk dat beloofd heeft de wet te houden. De gelovigen uit de volken zijn daar wel bij betrokken, maar het gaat niet rechtstreeks over hen.

De apostel Paulus schrijft dat doordat de Joodse leiders verhinderden om tot de volken te spreken is over hen de toorn van God gekomen tot het einde. Wat dat einde dan ook is. 1 Tess 2:16.

In Gods boosheid heeft hij als straf geroepen nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Hebr 3 en 4.

Van alle teksten, die over boosheid en woede gaan, hebben de meeste betrekking op de boosheid en woede van God. Bij de diverse teksten kun je lezen waar God boos of woedend over wordt:
– het kwaad en onrechtvaardig handelen. Rom 1:18.
– hardleers zijn, geen inkeer. Rom 2:5.
– ongehoorzaamheid in het algemeen. Ef 5:6.
– geldingsdrang en de waarheid niet eerbiedigt. Rom 2:8.
– wereldse begeerten en zelfzuchtige verlangens. Ef 2:3.
– ontucht, zedeloosheid, harttocht, lege begeerten, hebzucht. Kol 3:5.

Als vroeger in de klas de juf of de meester boos werd, dan betekende het nog niet dat er straf werd uitgedeeld. Bij de vertalingen van de Bijbel wordt soms de toorn van God wel met de straf van God vertaald. Dat is een nare accentverschuiving.
We worden behouden van de toorn van God door het bloed van Jezus. Rom 5:9.
Gods boosheid en woede leidt niet altijd tot straffen. Rom 9:22.

Een moedgevende tekst is dat God ons heeft bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid, niet voor de toorn en mogelijk de straf van God. 1 Tess 5:9.

De overheid laat door haar straffen Gods toorn zien. Rom 13:5.

Johannes de Doper en ook de apostel Paulus spreken over de komende toorn. Joh 3:36. 1 Tess 1:10.

Aan het eind van de tijd zal God zijn boosheid en woede laten zien. Openbaringen.

Als mensen boos worden om het evangelie

Hier gaat het over thymos, vooral het opgewonden boos zijn. Dat kunnen mensen ook worden als ze met het evangelie worden geconfronteerd.

Jezus overkomt dat in zijn geboorteplaats Nazareth. Het onderwijs van Jezus leidt tot goede woede. De reactie van de mensen in Nazareth was onverstandig, maar door de toespraak voelden ze zich bijzonder beledigd.

Lukas 4:28-30. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Handelingen 19:26-29. Maar jullie hebben uiteraard ook gemerkt dat Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Asia een grote groep mensen heeft weten te overtuigen van zijn opvatting dat goden die door mensenhanden worden gemaakt geen goden zijn. Daardoor dreigt niet alleen ons beroep in diskrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat de tempel van de grote godin Artemis in aanzien zal dalen en dat zijzelf, die in heel Asia en in de hele wereld wordt vereerd, van haar luister zal worden beroofd.’ Bij het horen van deze woorden ontstaken zijn toehoorders in hevige woede en barstten los in geschreeuw: ‘Groot is de Artemis van Efeze!’ De hele stad raakte in rep en roer.

Hebreeën 11:23-27. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.

Matteüs 2:16. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.

Hier het is het eenmalig voorkomende werkwoord thumoo Strong <<>>, SB 2144, gebruikt, dat met verschrikkelijk kwaad is vertaald.

Andere bronnen

Samenvatting

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.