Ministry gebed

In veel kerken en christelijke gemeenten is er na afloop van de dienst of samenkomst gelegenheid om naar een tweetal mensen te gaan voor gesprek en gebed.

Deze mogelijkheid noemt men wel ministry gebed en het team van mensen, die dit doen het ministry team. Ministry is het Engelse woord voor dienst of service. Het is de bedoeling om voor de bezoekers van de kerkdienst of samenkomst een dienst te verlenen.

Het werk en de mensen die dit doen geeft men ook wel andere benamingen zoals ‘het bidden na de dienst’, ‘het gebedsteam’ of ‘het dank en voorbede team’.

Hieronder een  beknopt overzicht van dit ministry gebed. Hopelijk helpt het om kerken en gemeenten op weg te helpen met dit werk of van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Voorgeschiedenis
Het ministry gebed was o.a. gebruikelijk in de Anglicaanse Holy Trinity Brompton kerk in Londen. Het is door de Nederlandse New Wine organisatie naar Nederland gebracht.

Steeds meer mensen worden in het uitvoeren van dit gebed opgeleid en in steeds meer samenkomsten wordt het ministry gebed aan de bezoekers van de kerkdiensten en samenkomsten aangeboden.

Wat is de achterliggende gedachte van het ministry gebed?
Het leidende principe van ministry gebed is: bidden in de kracht van de Geest. Het bidden in de kracht van de Geest is iets dat er al eeuwenlang is. Je kunt zowel over de praktijk als de theorie lezen in de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament.

In de nieuwe gemeenten na Pinksteren zal er ook zoiets zijn geweest als het ministry gebed. Misschien niet standaard aan het eind van de dienst, de diensten waren destijds losser van vorm, maar zeker wel het ministry gebed als zodanig.  Een voorbeeld daarvan is te vinden in Jakobus 5 over de ziekenzalving. Een verkorte vorm hiervan doen we in de dienst als ministry gebed.

Je zou een vraag voor een ministry gebed ook uit kunnen breiden naar een ziekenzalving. Dat kan misschien op een later moment. Een vraag naar een ministry gebed zou ook uitgebreid kunnen worden naar pastorale zorg op een later moment, zie vorig onderwerp. In sommige kerken noemt men dit dan gebedspastoraat.

Een belangrijk kenmerk is de houding van de ministry bidders.
Het woord ministry dat voor het woord gebed staat, staat  voor “dienst” of “service”. Er wordt niet uit de hoogte voor je gebeden maar het wordt als een dienst aangeboden.

Je kunt er gebruik van maken of niet. Je mag zelf je vraag formuleren. Degene, die het ministry gebed doet, doet zijn best, maar je mag als ontvanger er best ontevreden over zijn. Jij als ontvanger bent de opdrachtgever en de bidder is de leverancier. Als deze noodzakelijke houding je als aspirant deelnemer aan het ministry team niet aanspreekt kun je beter dit werk niet gaan doen.

Waar in de dienst kom je het ministry gebed tegen.
Het ministry gebed in de Holy Trinity Brompton kerk wordt als laatste stap in een dienst gezien. Je hebt aanbidding/lofprijzing (1), je hebt het onderwijs/de preek (2) en je hebt het ministry gebed om het gehoorde toe te passen (3).

Voor iedere christelijke gemeente is, denk ik, een ministry moment na de lofprijzing en aanbidding en de preek en het onderwijs een mooie plaats, die heel helpend is voor de kwaliteit van het gebed.

In veel kerken is het ministry gebed na de zegen van de dienst en is het een soort toegift voor mensen, die een dank of gebedspunt hebben.

Het spreekt voor zich dat je de toepassing niet precies na de preek moet doen. Toen mensen destijds bij Jezus kwamen voor gebed deden ze dat na zijn onderwijs, maar Jezus deed het soms gewoon ook als hij mensen op straat tegen kwam. Dat kunnen wij ook doen.

Je hoeft niet veel kennis en ervaring te hebben om tot het ministry team toe te treden.
Stel de preek in de dienst ging over de uitzending van de discipelen. Als mensen dan voor gebed komen om in het spoor van de preek dit te gaan doen, dan kun je als ministry bidder Gods zegen over hen uitspreken. Over hun moed om deze taak op te pakken en voor zegen op hun werk. Een ministry gebed hoeft maar een kort moment te duren.

Als mensen reageren op een preek, die je zelf lastig vond of als mensen met een totaal ander onderwerp komen, dan kun je altijd de mensen zegenen of voorbede doen: “Ik spreek zegen over je uit”, “Ik bid de Heere God voor wijsheid met dit moeilijke probleem”.

Het is goed dat als de deelnemers aan het ministry team zich verder bekwamen. Er zijn allerlei cursussen en conferenties. Je kunt dan mensen op een dieper niveau en op een breder terrein helpen.

Het is goed om gelijktijdig met de eigen groei in het geloof bezig te zijn. Dat je meer een leesbare brief van Christus zult zijn. Aan een gelovig gebed wordt kracht verleend.

Weet wel, hoe belangrijk dit ook is, dat het relatief is. De Heere God heeft soms maar een kleine opening nodig om een groot wonder te doen.

Misschien denk je: “Hoe zal dat gaan met de inspiratie van de Heilige Geest”. Weet dan dat er staat in 1 Korintiërs 12:7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen (vertaling NBG51).

Nog even over de essentie van het ministry gebed.
Het ministry gebed is een gebed in de kracht van de Geest. Ik ga op alle drie de onderstreepte woorden hieronder in:
1. Gebed doe je onder leiding van de Geest. Bidden is met Gods ogen naar de mensen die komen kijken en luisteren. Bidden is luisteren of de Geest je dingen duidelijk maakt. Bidden is onder leiding van de Geest woorden gaan spreken of dingen gaan doen, zoals handoplegging en zalving.
2. De kracht is iets wat de Geest vrijmaakt. Ieder gebed onder leiding van de Geest heeft kracht. Soms is weinig van de uitwerking zichtbaar. Soms zie je direct een grote omwenteling. Het effect van het gebed kan ook pas na langere tijd zichtbaar worden.
3. De Geest is de Geest van de Schepper van hemel en aarde. Het is de Geest van de Zoon van God, de redder van de wereld.

Stappen
Het  ministry gebed kent de volgende stappen:
1. Er komt iemand voor gebed. Je ziet de persoon aankomen.
2. De persoon geeft aan waar hij of zij gebed voor wilt. In die tijd luister je ook naar de Geest van God. Laat de Heilige Geest je iets zien?
3. Jij beslist, in overleg met de ander als je met twee mensen bidt, wat je gaat doen. Bid jij eerst?
4. Je spreekt en doet wat je van plan was, eventueel onder leiding van de Geest breidt je het nog uit.

Als er nog tijd is, kun je het ministry gebed, met stappen uitbreiden. Hier enkele voorbeelden:
1. Als bidder kun je vragen: “Heeft het u geraakt” als hij of zij kwam voor vervulling met de Heilige Geest. Je kunt vragen “Is de pijn verdwenen” als hij of zij kwam voor genezing in verband met pijn. En, afhankelijk van het antwoord, doe je hetzelfde nog één of meer keer.
2. Je kunt ook besluiten om een tussen stap te doen door een vraag te stellen. Bijvoorbeeld: Is er nog iets dat tussen u en God in staat of tussen u en een ander mens.
3. Je kunt vragen stellen om achter eventuele psychische wonden te komen. Zo ja, dan is er een vervolg gebed en gesprek voor nodig door mensen die daar ook bekwaam in zijn.

Hoe kun je jezelf verder bekwamen?
Zoals gezegd, is de drempel om mee te doen aan het ministry team niet hoog. Het is wel goed om te leren, om van de melk naar vast voedsel over te gaan. Door het leren zal dat jezelf helpen, maar daardoor zul je ook anderen beter kunnen helpen. Hieronder wat tips voor verdere ontwikkeling.

1. De cursus van het Evangelisch Werkverband (EW) luisterend bidden om beter Gods stem te kunnen horen.
2. De cursus zegenend helpen gaat doen om ervaring op te doen met zegenen, http://www.zegenendhelpen.nl/
3. De cursus Levend in Christus van het EW om met de geestelijke gaven vertrouwd te raken.
4. Een cursus of dagen bij TPZ voor om innerlijke genezing te leren, https://tpz.nu
5. Een cursus genezing en bevrijding bij Vrij Zijn of His Healing Voice https://www.vrijzijn.nl/ of http://www.hishealingvoice.nl/

Introductie
Als je kerk geen ministry team heeft, maar het ministry werk lijkt je goed te passen, ga dan wat cursussen volgen en sluit je ergens bij een team aan in je eigen woonplaats of in je regio. Is dat er helemaal niet, dan kun wellicht landelijk meedoen. Neem contact op met New Wine, Stichting Opwekking, Vrij Zijn of het Evangelisch Werkverband.

Als je als kerk overweegt om ministry gebed te introduceren vraag je dan af of het verlangen naar ministry gebed breed is of niet. Er zijn grofweg twee routes mogelijk.

Als het verlangen nog heel beperkt is, dan is het goed om pakweg vier mensen te vragen om zich te bekwamen voor het ministry gebed. Als ze voldoende opgeleid zijn, dan kun je eenmaal per maand of iedere week aan het eind van de morgendienst de kerkgangers de gelegenheid geven om voor gebed naar het ministry team te gaan. Twee teams van twee leden van het ministry team.

Als het een algemeen verlangen is, zorg dan ervoor dat veel meer mensen zich bekwamen en stel het in de dienst dan voor dat, hoewel ieder vrij is, het wel normaal is, dat iedereen de teams bezoeken.

Als bij een bepaald thema in de dienst de helft van de gemeente de teams bezoeken, zou dat niet vreemd zijn. Het spreekt voor zich dat als een gemeente dit gaat doen, het een enorme geestelijke impact heeft.

Do’s en Don’ts voor het ministry gebed.
Inmiddels is er in Nederland al een redelijke ervaring opgedaan met het ministry gebed.

Vanuit die praktijk zijn de volgende leerpunten te noemen.

Het is goed om te beseffen dat we met het ministry gebed als kerk nog veel ervaring moeten opdoen. Wat eeuwen gemeengoed is geweest in de kerken moeten we weer opnieuw leren. Daarom is het goed om een ootmoedige en leergierige houding te hebben. Ik denk dat er nog geen kerk is die het niveau van hulp haalt dat in de vroege christelijke gemeente gebruikelijk was.

Een ootmoedige houding is ook noodzakelijk voor de mensen die voor gebed komen. We willen in een dienende houding staan. We willen bemiddelen tussen God en de mensen. Priester zijn. Het is niet onze taak om mensen de les te lezen of te betuttelen. Het is onze taak, om te begrijpen waarvoor men komt en om dan hen in contact met onze God te brengen. Kritiek op de mensen, die voor gebed zijn gekomen, dat kan echt niet.

Natuurlijk dragen hulpvragers door zaken als een al dan niet open houding en een hoge verwachting ook aan het resultaat bij. Toch oordelen wij niet over de hulpvragers.

Het onderwerp voor gebed waar mensen mee komen nemen we altijd serieus. Misschien is nog verduidelijking nodig. Maar dan bidden we ook voor het onderwerp dat de hulpvrager heeft aangedragen. Soms is het goed om de vraag wat uit te breiden, zie de twee voorbeelden hieronder.

We willen de hele mens in zijn relatie met God op het oog hebben. Daarom luisteren we ook naar de stem van de Heilige Geest om te weten wat voor die persoon nog meer nodig is. Mocht je inzicht ontvangen, kijk naar de mogelijkheden om dat naar voren te brengen. Daar kan veel takt en wijsheid voor nodig zijn. Maar laat de kans om wat de Heer belangrijk vindt voor die persoon niet onbenut.

Kijk goed naar wat ten diepste voor de persoon, die voor gebed komt nodig is. Is er “slechts” genezing nodig van een lichamelijke kwaal of ongemak. Of moet iemand verlost worden van een onjuist beeld over zichzelf, een onjuist beeld van God, een onjuiste houding, een belemmerende overtuiging of zou het verleden aan de orde moeten komen om vrij te worden. Of moet het verleden aan de orde komen om te genezen van een trauma. Wij kunnen dit alleen aanreiken. Het is aan de mensen om dat wel of niet te ontvangen.

Mocht iemand bij je komen op een terrein waar je onvoldoende bekwaam in bent dan kun je twee dingen doen. Als er mogelijkheid is, breng hem of haar dan bij iemand die er wel verstand van heeft. En als die mogelijkheid er niet is, die persoon zegenen, misschien zalven en de handen opleggen. Voel je er niet verlegen mee om alleen dat zegenen te doen. Immers de Heer kan ondanks ons tekort aan kennis en ervaring,  onhandige of verkeerde dingen, toch een grote zegen geven.

Besef ten allen tijde, dat voor mensen warmte, genegenheid, ontferming en barmhartigheid, samen te vatten in het begrip liefde, belangrijk is. Dat kan zich uiten in aankijken, luisteren, een glimlach,  een handdruk, een omhelzing, een heilige kus een bemoedigende tekst of een nieuw woord of beeld van de Heer. Leef je uit in het vinden en het doen van vormen om liefde te uiten. In alle zuiverheid natuurlijk. Dit in plaats van koude, kritische en afstandelijke houding, die je kunt tegenkomen.

Voor mensen, die komen moet het veilig zijn. Daar hoort bij dat we niet doorvertellen wat ons vertrouwelijk is meegedeeld: geheimhouding. Iemand, die ooit vertrouwelijke zaken doorvertelt kan moeilijk ooit weer deel zijn van het ministry team. 

Als je de bediening van genezing uitvoert en je ziet weinig resultaat, weet dan dat je gehoorzaam bent geweest aan de opdracht van de Heer en dat is goed, ga er ook mee door.  We moeten als  kerk en ieder persoonlijk nog veel leren en onze autoriteit om te genezen is nog beperkt. Maar door te doen zal dat verbeteren. (Ik geloof niet dat God over ieder gebed voor genezing nadenkt wat te doen. Hij heeft dat aan ons gedelegeerd).

De schuchterheid voor genezing is er dikwijls ook bij de mensen die komen voor gebed. Kijk wat men aan kan. Je kunt misschien in een gewone zin in het gesprek genezing uitspreken en even met je hand onopvallend een schouder aanraken. Soms is er weinig kracht nodig voor genezing van een vreselijke aandoening. Andersom kan er voor genezing van een eenvoudige aandoening veel kracht nodig zijn.

Daarmee kom ik op het laatste punt. Ik heb de indruk dat de Heer in onze tijd nog verder met zijn bewogenheid en liefde wil gaan, zijn heil grootschalig wil uitdelen aan de mensen.

Wat is het heil? Dat is voor ieder mens verschillend. Voor de één kan dat betekenen gezondheid, voor een ander vrijheid, voor een derde weten wie je bent, zeker zijn van jezelf, nabije relaties met andere mensen, een warme gemeenschap, voldoende financiële middelen, een mooie plek om te wonen, een baan die bij je past of wat dan ook. Daarom is het goed dat wij als ministry team breed kijken naar wat mensen nodig hebben.

Voorbeeld uit mijn eigen ervaring: iemand kwam om te bidden dat God de hand van de dokter zou zegenen, die de operatie zou uitvoeren. Dat heb ik gedaan, maar dat opgerekt door ook voor gezondheid voor die persoon te bidden.

Ander voorbeeld: iemand kwam om duivelen uit te laten werpen, maar er bleek onzekerheid over zichzelf achter te zitten. Ik bad vooral in het kader van innerlijke genezing, een vader zegen. Natuurlijk beval ik ook de duistere machten te verdwijnen. In de autoriteit van Jezus.

Tenslotte
Weet dat dit werk je gaat opbouwen in het geloof. Het zal vreugde en voldoening geven. Voor mensen met een pastoraal hart meer dan welke andere activiteit in het Koninkrijk van de hemel dan ook. Dat is mijn ervaring.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.