Les Gaven van Genezingen

Een belangrijke les voor mensen, die Jezus willen volgen is dat ze de ook de gaven van genezingen in de praktijk gaan brengen.

En net zoals bij het gebruik van al die andere gaven is het hier ook zo dat de gaven van genezingen onvolkomen zijn. Niet iedere ziekte of aandoening waar een mens last van kan hebben en waarover een mens genezing uitspreekt zal genezen. Sterker nog als je met deze gave begint of als deze gave niet zo bij jou hoort zullen de genezingen beperkt zijn.

God kan u spontaan genezen. Zelfs als u er niet voor hebt gebeden. Maar de gewone weg, die de Bijbel aangeeft is dat mensen de dienst van genezing doen. Natuurlijk onder inspiratie en in kracht van de Heilige Geest van God. Net zoals die invloed van de Heilige Geest voor al die anderen gaven nodig is.

Als men in kerken voor genezing bidt, dan verwacht men dikwijls genezing direct van God. Zonder tussenkomst van mensen. Maar dat is niet de geëigende, de normale weg. De HEER wil dat we elkaar genezen. In zijn kracht natuurlijk.

Wat je dikwijls kunt zien gebeuren is dat men genezing alleen direct van God wil ontvangen. En als dat dan niet gebeurt is men teleurgesteld in God. Dit is een groot probleem in de kerk. Laten we bidden: “HEER open de ogen van de mensen in de kerk en van ieder die dit leest”.

Aan de andere kant. Als wij mensen de dienst van genezing serieus nemen, dan maken we de weg ook vrij voor meer spontane genezingen. Bijvoorbeeld als we in de nabijheid van God zijn. Of tijdens het avondmaal. Of alleen al als je bij een gemeentesamenkomst aansluit. Of op een plaats, waar de dienst van genezing functioneert.

Jezus doet voor
Jezus heeft destijds het genezen aan zijn leerlingen voorgedaan. Er werden massa’s en menigten mensen genezen. Dertig van die genezingen, die Jezus heeft gedaan, zijn in de Bijbel beschreven. Zo hebben we mooie voorbeelden van Jezus voor de eigen praktijk.

Bij het werk van genezen kun je met verschillende achtergronden en oorzaken te maken krijgen. Ook kunnen er diverse belemmeringen zijn waardoor de genezing niet plaatsvindt.

Het is daarom goed om die dertig beschreven genezingen stuk voor stuk te bestuderen. Ze staan ook hier op deze site bij onderwerp #23 helen en genezen.

Gaven van Genezingen
De apostel Paulus heeft in die eerste gemeenten veel zien gebeuren op het gebied van genezingen. Daar waren allerlei mensen uit de gemeente bij betrokken. Zowel als genezer of als iemand, die de genezing ontving.

Wat de apostel is opgevallen, daar schrijft hij over in de brief aan de gemeente van Korinthe. Hieronder enkele citaten.

1 Korintiërs 12:8-10. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. [HSV. De NBV vertaalt met enkelvoud ‘de gave om te genezen, terwijl in het Grieks twee keer meervoud staat: de gaven van genezingen]

1 Korintiërs 12:28-31. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. [HSV]

De uitdrukking ‘gaven van genezingen’ komt in de Bijbel alleen in deze twee tekst gedeelten voor. Ze geven een ultiem inzicht van de apostel Paulus over genezing.

Er zijn verschillende gaven voor genezing. Hoe zou die verdeling en indeling zijn van de verschillende gaven? Een verdeling naar bepaalde soorten ziekten? De ene mens heeft een gave om de auto-immuun ziekten te genezen. De andere mens heeft vooral een gave voor zieke spieren en ruggen? De derde mens vooral een gave voor brandwonden en gewone wonden?

Of zijn er nog andere soorten verdelingen. De één een gave voor mensen, die geloven in genezing. De ander een gavbe voor mensen, die God niet kennen. En de derde een gave voor mensen uit een kerk bijvoorbeeld, die moeite hebben met genezing.

Of is de verdeling van gave naar de oorzaak van de ziekte? De één voor mensen die ziek zijn door innerlijke verwondingen. De ander voor gevangenschap door de duisternis. En weer anderen voor hen, die ongezond leven.

Of misschien kun je het nog breder zien. De één is goed om de mensen in tegenwoordigheid van God te brengen. De ander kan de ander verwarmen met de liefde van God. En weer een ander kan iemand helpen om van een ongezond gedachtepatroon af te komen.

Als ik meer begrijp over de indeling van de gaven van genezingen zal ik dit op deze site vermelden.

Hoe ontwikkel je de gave van genezing?

In ieder geval door gehoorzaam te zijn. Als er mensen op je pad komen, die genezing nodig hebben, dan spreek je genezing uit. Misschien kun je er bij vertellen: “Ik ben nog maar een beginner. Als je niet geneest ligt het niet aan God hoor, maar aan mijn beginners situatie”.

Hoe kun je nog verder sneller groeien in de ontwikkeling voor genezing? Door dichtbij God te leven. Door rein en heilig te leven. Door er om te bidden.

Je kunt ook altijd voor jezelf voor genezing bidden. Ieder mens heeft wel regelmatig kleinere en grotere lichamelijke problemen.

En als je getrouwd bent kun je voor je partner bidden als haar of hem lichamelijke problemen overkomen. Of voor je kinderen en andere familie.

Wellicht dat in de groei van deze gave ook geloof een rol speelt. Het geloof zal toenemen als je genezingen mee gaat maken. Al is het maar een verbetering van een ziekte. Al snel kun je in de situatie zitten dat regelmatig mensen genezen.

Destijds toen Jezus genezingen deed, maakten zijn discipelen die ook mee. Het was toen volslagen nieuw. Maar voor gelovige mensen wennen genezingen snel denk ik. Een herkenning van verhalen, die in de Bijbel staan. En voor gelovige mensen is de stap om zelf te bidden voor genezing ook niet zo groot. Dat instappen zie je immers ook vaak in de Bijbel.

Waarom gaat dat genezen toch wel moeizaam? Omdat het ongewoon is. Als je ziek wordt ga je naar de huisarts. Als je ziek wordt ga je medicijnen slikken. Dit zijn we al generaties gewoon om te doen. Dat bidden voor genezing en zelfs in een bediening van genezing staan is nog nieuw.

Voor een gelovige zijn dokters prima en medicijnen kunnen ook nuttig zijn, maar voor een gelovige zou het toch natuurlijk moeten zijn om eerst God te raadplegen. En in tweede instantie naar een huisarts te gaan.

Een huisarts kan heel wat, maar lang niet alles. Voor medicijnen geldt dat ook, met nog als nadeel bijwerkingen. De Heere God kan wat artsen en medicijnen niet kunnen. Maar hij wil via gewone mensen werken. Daarom is het belangrijk om je te ontwikkelen in deze gave van genezing. Je draagt namelijk bij een doorbraak, die ingrijpende verandering van de kerk zal betekenen.

Voor veel mensen is godsdienst weinig relevant voor het leven, maar als het een plek is voor genezing wordt het meer relevant. Voor veel mensen is God afstandelijk, maar hiermee is God een god, die op jouw welzijn betrokken is.

Weerstand tegen deze gave

In de christelijke wereld is weerstand tegen genezing door het geloof in God. Wat de oorzaak is van deze weerstand is mij niet duidelijk.

Misschien omdat mensen niet afhankelijk willen zijn van God. Misschien omdat God niet is na te rekenen. Hij gaat zijn eigen weg. Mensen willen voorspelbaarheid. Misschien omdat mensen liever zelf willen zorgen voor genezing. En ze doen dat door naar artsen te gaan, door behandelingen te ondergaan en door pillen te gebruiken.

Weerstand tegen ruimte te geven voor de gaven voor genezing heeft natuurlijk ook een oorzaak. Het is ook een hele verantwoordelijkheid als je met die gave aan de slag gaat. Het kan gaan over leven of dood. En mensen kunnen kritisch zijn over je daden voor genezing. Dat maakt dit werk hachelijk. Maar … wat doe je als de Heer je vraagt om dit te doen. Dan zeg je “ja”.

Er zijn allerlei opmerkingen, die men hanteert vanwege die weerstand.

“Niet iedereen geneest”, zegt men dan. Dat klopt, het werk is onvolkomen. Een vreemd argument trouwens, want dat niet iedereen geneest geldt voor alle genezers in de gezondheidszorg.

Anderen wijzen er op dat het nutteloos is, omdat uiteindelijk toch iedereen een keer moet sterven. Dit is toch wel een aparte uitspraak. Om die reden zou je de hele gezondheidszorg kunnen afschaffen. En moet je nog wel doorgaan met ademhalen? Dat is dan ook de vraag.

“Al dan niet genezen is het vrijmachtig werk van God” zegt men. Dat klinkt christelijk. Maar is het ook christelijk? Natuurlijk moet je jezelf als eerste afvragen. Wat moet ik doen? Dat deed Christus ook. En als je het vraagt dan weet je ook wat je moet doen. Soms moet je niet bidden voor genezing en soms wel.

Waarom is de kerk dit kwijt geraakt?

In het begin van de kerk functioneerden de gaven van genezingen. Daarna zijn de gaven van genezingen steeds meer op de achtergrond geraakt.

Hoe kwam dat? Er is allerlei onderzoek naar gedaan. Ik noem hieronder enkele redenen, die naar voren kwamen.

Men hechtte meer aan het leven met God dan aan het leven hier op aarde. Dat lijkt een mooie reden. Maar de Heer geeft ons de opdracht om op deze wereld het koninkrijk van God nabij te brengen.

Gemakzucht. Luiigheid. De weg naar genezing kan ingewikkeld zijn. Je moet er moeite voor doen. Standaard rituelen kosten minder moeite.

Liefdeloosheid. Wat heb ik er aan als ik me inspan voor mijn naaste. Hier weet toch wel iedereen van dat het geen goede reden is.

Als men de geboden van God belangrijk was blijven vinden was er meer oog voor genezing, want veel geboden van God hebben te maken met gezondheid.

Ook een punt is, dat als het rijk van de duisternis ergens een hekel aan heeft, dan is het wel de dienst van de genezing. Dat is mijn indruk.

Als deze oorzaken er zijn, dan gaat men daar ook theologie op ontwikkelen. “De gaven waren er alleen voor het begin van de kerk”. “Jezus genas, maar wij zijn niet Jezus”. “Niet iedereen geneest”.

Francis Mc Nutt, een bekend priester, die in de vorige eeuw met genezing bezig was, heeft over dit proces een boek geschreven. Het heeft de titel “A nearly perfect crime” met als ondertitel “How the Church almost killed the Ministry of Healing”. Wie heeft de dienst van genezing geroofd? De duivel. Samen met de kerkleiding. En de andere mensen stonden er bij en keken er naar.

Een ernstig woord ter afsluiting van deze les.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.