Studie Leven in de Geest

Met God in het leven staan en in die houding je omgeving benaderen daar gaat het in deze studie over. Hét einddoel in het leven als volgeling van Jezus.

Het houdt complete overgave in. Dat gaat niet van de één op de andere dag. Daar heb je in te groeien.

Hieronder eerst over hoe je in het leven kunt staan en wat er aan de hand moet zijn zodat je tenslotte samenwerkt met God.

Christus leeft in mij

De apostel Paulus maakte het leven in Christus aan de mensen bekend.

Galaten 2:20. … ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Het woord ‘geloof’ in deze tekst staat voor de totale nauwe band met de Zoon. Zoals de apostel Paulus het bedoelt is dat op ieder moment trouw zijn aan de Zoon en weten dat Hij ook trouw is. Eventueel zorgen maken of ondankbaar zijn doet af van deze ultieme verbondenheid.

Voor de apostel Paulus betekende het ook dat hij bij zijn werk moest werken met een handicap. Daardoor was hij afhankelijk van Christus en zijn kracht.

2 Korintiërs 12:9. … maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.

Leven bij de dag

Natuurlijk moet je als volgeling van Jezus wel eens plannen maken en bezig zijn met de voorbereiding van de uitvoering van die plannen.

En natuurlijk is het goed om ritmes in je leven te hebben. Een dagritme, een weekritme met een rustdag en nog de bijzondere momenten in een jaar.

En verder hebben we allerlei verplichtingen zoals de zorg voor anderen, je werk of de kerk.

Maar verder kunnen we leven bij de dag. En als daar onvoldoende tijd en gelegenheid voor overblijft dan is het goed om je manier van leven eens te evalueren. Leven bij de dag kun je trouwens tijdens de verplichte werkzaamheden doen.

Prediker 9:7-10. Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet.
Opmerking: Prediker schetst tegen de achtergrond van ons moeilijke bestaan, zie vers 9 en noemt hierna zijn lot in het dodenrijk.

Psalmen 95:7. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.

En als het om de richting in ons leven gaat is dit een mooi woord.
Psalm  119:105. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Hebreeën 3:7-8. De heilige Geest zegt immers: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn.
Opmerking: de herhaling in Hebreeën 3:15 van deze tekst geeft deze tekst extra nadruk.

Leefde Jezus ook bij de dag?

Zou onze Heer, Jezus Christus, ook hebben geleefd bij de dag?

Laten we eens naar zijn leven kijken. Zou Jezus vooraf geweten hebben dat hij water in wijn zou  veranderen in Kana? Ik denk het niet. Als Jezus door zijn moeder op het probleem wordt attent gemaakt zegt Jezus: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen’. Daar begrijp ik van: ‘Ik wacht nog op leiding van de Heilige Geest’.

Zou Jezus hebben geweten dat hij 6000 mensen zou voeden toen hij naar de overkant van het meer van Galilea ging? Die indruk krijg je totaal niet als je het verhaal in de Bijbel leest. Het overkwam Jezus en zijn discipelen. En toen het probleem zichtbaar werd, was de leiding van de Heilige Geest nodig. En die kwam er ook.

Zou Jezus hebben geweten dat Hij, door zijn oponthoud onderweg, te laat zou komen om zijn vriend Lazarus van zijn ziekte te genezen? Dat lijkt me niet. Dan had Jezus wel gehuild bij het oponthoud. Maar Jezus huilde toen Hij bij het graf Zijn vriend stond. Het overkwam Hem. Maar wat gebeurde er. God is toch een god van wonderen? De Geest van de Vader gaf Jezus te kracht om Lazarus op te wekken. Zo werd een verlies een overwinning.

Jezus leert ons in zijn onderwijs om bij de dag te leven.
Matteüs 6:11. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Opmerking: in de NBG staart: Geef ons heden ons dagelijks brood.

Matteüs 6:34. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Marcus 13:11. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

Hoe gaat Jezus met de toekomst om?
Wat je leest is dat Jezus met een bepaalde verwachting naar de toekomst kijkt. Bijvoorbeeld bij zijn laatste reis naar Jeruzalem dat het heftig zou worden. Dat hij zal moeten lijden. De Heilige Geest had hem dat te kennen gegeven. Zo kunnen ook wij een al dan niet sterke verwachting hebben.

Soms geeft de Heilige Geest aan Jezus in profetisch woord iets heel precies aan. Vang een vis en er zal een muntstuk in zijn bek zijn. Vraag die en die om een ezel. Vraag die en die om de bovenzaal voor het laatste avondmaal. En tegen Petrus: ‘Eer de haan driemaal zal kraaien heb je mij verloochend’.

Als de Heilige Geest aan Jezus inspiratie geeft over de laatste dingen, zie Matteüs 24 is dat deels vaag en deels precies.

Hoe gaat Jezus met het verleden om?
Een profetie uit het verleden kan voor vandaag van betekenis zijn. Omdat veel profetieën over de komst van Jezus gingen, was er veel uit het verleden dat in het leven van Jezus werkelijkheid werd. Zie bijvoorbeeld Jesaja 53.

Het onderwijs van de HEER in het verleden gegeven, denk aan de Torah, geldt ook nog voor vandaag.

En dan nog: zonden uit het verleden moeten worden beleden. Als er iets scheef is gegroeid moet het recht worden gezet.

Leven op weg met de weg

In de tijd van de eerste volgelingen van Jezus werd gezien dat zij van een andere weg waren dan de voor die tijd gebruikelijke weg. Dat was de weg van de wet.

Wat bedoelde men met de weg? De weg is een beeld van het leven dat we leven. Op welke weg of via welke weg leven wij.

Jezus geeft ook onderwijs over de weg, de weg, die Jezus aanbeveelt.
Matteüs 7:13-14. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

En wat was de weg? De weg was Jezus.
Johannes 14:6. Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Opmerking: en zo gebeurde het ook met de volgelingen van Jezus. Die leefden met Jezus. In afhankelijkheid. In zijn kracht.

Van de apostel Paulus, toen nog Saulus geheten, wordt geschreven dat hij de mensen van die Weg waren, hij bedoelde de weg van Jezus, dat hij die vervolgde.
Handelingen 9:1-2. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe
en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen.

Wellicht komt de uitdrukking nog van de preken van Johannes de Doper, die over de weg van de Heer sprak.
Matteüs 3:3. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’
Opmerking: zelfde tekst staat ook in Johannes 1:23.

Dit is de tekst van Jesaja in de NBV vertaling.
Jesaja 40:3. Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.

Handelingen 2:25-28. David zegt immers over Hem: “Steeds houd ik de Heer voor ogen, Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Vervuld van hoop rust mijn lichaam, want U zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.”

In Handelingen 18:25 gaat het over Apollos, die in Efeze onderwijs gaf. “Hij had onderricht gekregen in de Weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht”.

En later komt Paulus nog een keer terug op hete verleden.
Handelingen 22:3-4. Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze Weg tot de dood toe vervolgd: ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen.
Opmerking: Paulus lijkt het hier te hebben over de weg van de wet, die hij rucksichtslos doorzette ook als dat slachtoffers vroeg van de volgelingen van Jezus. De NBV interpreteert het als dat hij ‘de aanhangers van de Weg’ heeft vervolgd.

Spreken in de Geest

Hier is spreken tot mensen bedoeld. Spreken met God is onderwerp 24 dat over spreken tot en luisteren naar God gaat.

Je kunt spreken in de Geest in een persoonlijk gesprek en als je in een groep bent.

Het viel me op dat de Bijbel duidelijk maakt dat wij bij ons spreken gemakkelijk de fout in kunnen gaan.

Het gaat meer dan honderd keer over de tong gaat in de Bijbel, slechts een enkele keer wordt er over het gebruik van de tong iets positiefs gezegd. Wees dus alert met die tong.

Alleen koning David en in een lied van de Korachieten en de profeet Jesaja spreken positief over het werk van hun eigen tong. Zie de teksten hieronder.

Dit zijn de eerste woorden van de laatste woorden van koning David. Een perfect start voor zo’n belangrijke toespraak
2 Samuel 23:2. De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong.

Hier spreekt ook koning David. In een Psalm.
Psalm 35:28. Van uw gerechtigheid zal mijn tong spreken, van uw roem wil ik zingen, dag aan dag.

En dit is uit een lied van de Korachieten, de lofprijs en aanbiddingsgroep van het volk Israël.
Psalmen 45:2. In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn tong is de stift van een vaardige schrijver.

En dit zijn de woorden van de profeet Jesaja.
Jesaja 50:4. God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

Tips voor het spreken

Spreuken 10:19. Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
Spreuken 18:21. Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
Spreuken 21:23. Wie zijn tong in toom houdt, bespaart zich in zijn leven allerlei ellende.

Jakobus 1:26. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.

Spreken in de Geest
Ik heb enkele plaatsen gevonden waar het gaat over spreken in de Geest. Hieronder staan ze. Vooral de teksten van het Nieuwe Testament zijn prachtig.
Numeri 11:17. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen.
1 Koningen 3:9. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u?’
1 Koningen 22:22. “Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten,” zei de geest. “Doe dat,” zei de HEER. “Het zal je beslist lukken.”
1 Koningen 22:24. Sidkia, de zoon van Kenaäna, kwam op Micha af en sloeg hem in zijn gezicht. ‘Wilt u soms beweren dat de geest van de HEER van mij naar u is overgestoken om tegen u te spreken?’ vroeg hij.
2 Kronieken 18:21. “Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten,” zei de geest. “Doe dat,” zei de HEER. “Het zal je beslist lukken.”
2 Kronieken 18:23. Sidkia, de zoon van Kenaäna, kwam op Micha af en sloeg hem in zijn gezicht. ‘Wilt u soms beweren dat de geest van de HEER van mij naar u is overgestoken om tegen u te spreken?’ vroeg hij.

Spreken in de Geest in het Nieuwe Testament.

Matteüs 10:20. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

Marcus 13:11. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

1 Korintiërs 2:13. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.

In het Nieuwe Testament tref je verhalen aan waar de mensen zich inderdaad bij het spreken laten leiden door de Geest.

Dit zijn enkele voorbeelden uit de Bijbel

Het onderwijs van Jezus. Vele plekken in de evangeliën.
De reacties van Jezus bij vragen en tegenwerpingen van de omstanders. Ook vele plekken.

Bij de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Handelingen 2.
Bij andere toespraken die we in het boek Handelingen vinden.

Voorbeelden uit de praktijk.

Ik heb allerlei sprekers zien spreken in de Geest. Natuurlijk heb je je dan op het onderwerp goed voorbereid, maar tijdens het spreken laat je dat dan los. En je stelt je open voor de Geest, je vertrouwt ook dat de Geest je de woorden zal geven en je zal aangeven als je iets bijzonders moet doen. En mocht het zo uitkomen zal de Geest ook je voorbereiding gebruiken.

Mijn eigen ervaring is dat je een soort van blokjes krijgt. Je weet ineens hoe je de inleiding moet doen. Een vraag, die je kunt stellen. Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Een toepassing. Sommige sprekers weten ineens er is iemand met een probleem, die gaat God vanavond helpen.

Het is niet zo dat de Geest geen gebruik maakt van je kennis en je vaardigheden. Het is een soort samenwerking tussen de Geest en de persoon zelf.

Als je helemaal de ruimte geeft aan de Geest word je ook niet moe. Je ziet dan ook dit soort sprekers urenlang kunnen spreken. Overigens zijn er ook sprekers, die urenlang kunnen spreken zonder de nabijheid van de Geest.

Spreken in de Geest met nieuwe tongen

Spreken in tongen is ook een soort van spreken in de Geest. Hier twee teksten uit de Bijbel daarover. Dit op zich is al een onderwerp. Onderwerp 77.

Handelingen 2:4. … en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Handelingen 19:6. … en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

Extase

<<dit hoofstuk moet ik nog aanvullen>>

Samenwerken met God

Dit is de tekst van de nieuwsbrief van april 2023 van Cal Pierce van de leider van Healing Rooms wereldwijd.

Wanneer wij, als gelovigen, in gemeenschap met elkaar komen, staan ​​we God toe om het werk dat Hij in ons is begonnen uit te breiden. We kunnen dit zien in de brief aan de Filippenzen.

Uit een Engelse vertaling:
Philippians 1:5. In view of your partnership in the Gospel from the first day until now.

In een Nederlandse vertaling:
Filippenzen 1:5. Met het oog op uw deelname aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu.

Het woord ‘partnerschap’ in de Griekse vertaling is koinonia, wat ‘gemeenschap’ betekent, iets delen, deelnemen aan iets goddelijks en eeuwigs, iets groters dan we ooit alleen zouden kunnen zijn of doen. Het betekent meegesleurd worden in een verbondenheid of partnerschap dat God heeft geschapen en in stand houdt.

Wanneer we samenwerken met een werk dat God aan het doen is, of het nu gaat om communicatie, financiën of gebeden, verbinden we de armen met God en staan ​​we Hem toe het werk te voltooien dat Hij in ons is begonnen. Vers 6 zegt,

“Want ik ben ervan overtuigd dat Hij die een goed werk in u is begonnen, het zal voltooien tot de dag van Jezus Christus.”

Ons partnerschap vergroot niet alleen het werk waarmee we verbonden zijn, maar het zou ook het werk moeten vergroten dat God in ons aan het doen is. Wanneer we samenwerken met een kerk of bediening die God zegent, krijgen we de kans dat die zegen ook naar ons toekomt. Onze zegen gaat verder dan we zouden kunnen vragen of denken.

Efeziërs 3:20. God roept ons niet alleen, maar Hij werkt ook in ons voor Zijn welbehagen. Hij werkt in ons als we met Hem samenwerken.

Filippenzen 2:13. Want het is God die in u aan het werk is, zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen.

Andere bronnen

In het boek van Lin Button “Als een moeder” gaat het bij het afsluitende hoofdstuk 6 met de titel ‘Leven in het nu’ over leven bij de dag. De eerdere hoofdstukken behandelen thema’s over het verleden en de toekomst.

Boeken over levens van Heiligen laten de praktijk zien van het leven wat in dit hoofdstuk is bedoeld. Er zijn veel te veel van dit soort boeken om ze op te noemen.

Een praktisch boek is het boek ‘Leven na de genadeklap’ van Arie de Rover.

Lessen

Je ontvangt het mooiste en het beste leven als je je laat leiden door de wat de Geest van God je duidelijk maakt.

Onderdeel van zo’n leven is, heel aardsgericht gedacht, ‘zelfverloochening’ en ‘sterven aan jezelf’. Ik noem het aardsgericht gedacht omdat, als je bezig bent in de Geest, je dan niet opmerkt dat je met ‘zelfverloochening’ en ‘sterven aan jezelf’ bezig bent. Dat is meer iets dat anderen opmerken.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.