Hand-out De Urgentie van het Evangelie

Er staan in de Bijbel heel wat oproepen om goede keuzen te maken in je leven. Daar staat dikwijls ook bij wat de consequenties zijn. Bij zowel de goede als de verkeerde keus. In principe gaat het om leven en om dood.

Hieronder staan acht stukken tekst. Ieder belicht wel weer aan andere kant van de keus voor leven of dood.

1. Ga je door de nauwe poort en over de smalle weg of niet.
Matteüs 7:13-14. Ga binnen door de nauwe ​poort, want wijd is de ​poort​ en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de ​poort​ is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. [HSV]

Een belangrijke levensles van Jezus.
De lastige smalle weg leidt naar het leven.
De gemakkelijke brede weg leidt naar het verderf.

School, werken, een gezin, zorgen voor anderen, vertrouwen op God is lastig maar zorgt voor een mooi leven. Geen inspanning voor een opleiding, te lui om te werken, alleen op jezelf gericht zijn, geen enkel gezag accepteren, dat leidt naar een vervelend leven.

Het gaat niet om één goede keuze in je leven, maar om keuzen, die je je hele leven volhoudt. Je levensweg.

Dit is een typische Hebreeuwse manier van onderwijs om twee uitersten tegenover elkaar te zetten. Waar lijkt jouw leven het meest op: de brede weg en wijde poort of de smalle weg en nauwe poort?

2. Dragen we goede vruchten? Anders zijn we nutteloos.
Een ander punt waar je min of meer een keuze voor kunt maken is of je mooie resultaten wil boeken. In de taal van de Bijbel: vrucht wil dragen. Het gaat hier over valse profeten, maar het geldt voor iedereen.

Matteüs 7:15-20. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of ​vijgen​ van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. [HSV]

Een mens is als een boom. Als je geen vruchten draagt als boom, dan is het gevolg dat je wordt verwijderd en er blijft niets van je over.

3. Neem de wet/Gods geboden serieus
In dit voorbeeld gaat om het wat je doet.

Matteüs 7:21-23. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de ​wetteloosheid​ werkt! [ In het Grieks ‘anomia’, zonder wet, Strong G458.

Het doen van de wil van God houdt bij deze teksten in dat je de wet van God doet. Als je de wil van God doet, dan ga je binnen in het Koninkrijk van de hemel.

Als je de wil van God niet doet ,is het gevolg dat Jezus je niet kent. En je ook niet bij Jezus mag zijn. Je wordt weggestuurd.

Naast doen, mag je beste mooie woorden spreken. Vrome woorden mag. Maar, het gaat om wat je doet. Als je mooie woorden spreekt en je doet het niet, dan ben je een huichelaar.

4. Zorg voor kinderen (in het geloof)
Zorg voor kleinen of geringen is belangrijk voor God.

Matteüs 18:5-7. En wie in mijn naam één zo’n ​kind​ bij zich opneemt, neemt mij op. Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een ​molensteen​ om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!

Matteüs 18:10-14. Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun ​engelen​ in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op ​weg​ gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

Als je zorgt voor iemand, dan zorg je als het ware voor Jezus zelf. Dat is ook de beloning. Je wordt en bent dan één met Hem.

Als je een kwetsbare, kind, jongere, zwakke, wie het dan ook, van de goede weg afbrengt, dan loopt het niet goed met je af. Je wordt in de diepte verdronken.

5. De rijke man en de arme Lazarus.
De geschieden is van de rijke man en de arme Lazarus is een uniek verhaal. Hier de kern van het verhaal.

Lukas 16:19-23. Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in ​purper​ en zeer fijn ​linnen​ en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam ​Lazarus​ was, die voor zijn ​poort​ neergelegd was, en die onder de ​zweren​ zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de ​tafel​ van de rijke man vielen; maar ook de ​honden​ kwamen en likten zijn ​zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de ​engelen​ in de schoot van ​Abraham​ gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij ​Abraham​ van ver en ​Lazarus​ in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader ​Abraham, ontferm u over mij en stuur ​Lazarus​ naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham​ echter zei: ​Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en ​Lazarus​ evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. [HSV]

De fout van de rijke man was dat hij zich niet bekommerde om die bedelaar. Van Lazarus wordt niet vermeld wat hij voor goed en slecht deed.

Dat Lazarus in de schoot van Abraham kwam, lijkt mij genade. De Heer wilde voor iemand, die zo’n naar leven had vereffening geven.

6. Zegen of vloek voor het volk Israël
Het volk Israël werd een keuze voorgehouden. Op de ene weg was het gevolg zegen op de andere weg vloek. Hier stukken tekst uit Deuteronomium 28. Het hele hoofdstuk gaat over het thema zegen en vloek. (Leviticus 26 ook).

Deuteronomium 28:1-6. Mozes​ sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen: Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw ​vee: de dracht van uw runderen, schapen en ​geiten. Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Gezegend zult u zijn in uw komen en uw gaan.

Deuteronomium 28:15-19. Maar als u de HEER, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen: Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt op het land. Vervloekt is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Vervloekt is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de dracht van uw runderen, schapen en ​geiten. Vervloekt zult u zijn in uw komen en uw gaan.

Het grote onderscheidingspunt voor Israël is of ze de God van Israël gehoorzamen of niet gehoorzamen. Het één zorgt voor zegen in het leven. Het andere zorgt voor vloek in het leven. Over de verdere toekomst van de mensen, na de dood, wordt niets gezegd.

Wat hier nog op te merken is, is dat het volk Israël al snel afweek van Gods geboden, maar dat de oordelen relatief lang wegbleven en het finale oordeel de verbanning van het land nog wel zes eeuwen.

7. Waarschuwing aan de leiders.
Hieronder een stukje uit een preek van Johannes de Doper voor de leiders van die dagen. De Heilige Geest en het vuur zullen ervoor zorgen dat er onderscheid komt tussen het graan en het kaf. Een wan, vers 12, is een vork of een schop waarmee je in de wind het lichte kaf van het zware koren scheidde.

Matteüs 3:7-12. Toen hij zag dat veel ​farizeeën​ en ​sadduceeën​ op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben ​Abraham​ als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen ​kinderen​ van ​Abraham​ verwekken! De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik ​doop​ jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn ​sandalen​ voor hem te dragen. Hij zal jullie ​dopen​ met de ​heilige​ Geest en met vuur; hij houdt de ​wan​ in zijn hand, hij zal zijn ​dorsvloer​ ​reinigen​ en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’

Het goede graan komt in de schuur.
Als je geen goede vrucht draag wordt je verwijderd en in het vuur geworpen. Het kaf in het vuur zal verdwijnen.

8. Help je naasten, volken.
Hier een paar teksten uit Matteüs 25. In de HSV staat er als titel “Het laatste oordeel” boven.

Matteüs 25:31-37. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de ​heilige​ ​engelen​ met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de ​herder​ de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal de ​Koning​ zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een ​vreemdeling​ en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ​ziek​ geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de ​gevangenis​ en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? [HSV]

Dit gaat over de tijd van het eindoordeel. Als Jezus terugkomt op de wolken. Hebben wij als land de koning geholpen toen hij ziek was en gevangen of de mensen waarvan hij hield? Zo ja, dan beërf je mede het Koninkrijk van God.

Zo nee, dan staat er:
Matteüs 25:41. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de ​duivel​ en zijn ​engelen​ bestemd is.
Matteüs 25:46. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Dit is de tekst van de waarschuwing. De meest ernstige, die ik heb kunnen vinden. Als het uiteindelijk mee zal vallen, dan is het genade.

9. De kern om rechtvaardig voor God en gered te worden
Romeinen 10:9-10. Als uw mond belijdt dat ​Jezus​ de ​Heer​ is en uw ​hart​ gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw ​hart​ gelooft, zult u ​rechtvaardig​ worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Hier staan twee voorwaarden:
1. Met je mond belijden.
2. Met je hart geloven.

Twee gevolgen of resultaten:
1. Je wordt rechtvaardig verklaard. Dat is voor de hemelse rechtbank. Als je wordt aangeklaagd, heeft dat geen nare gevolgen. 2. Je wordt gered. Dat is herstel van ellende: bevrijding, genezing, waar dan ook van.

Samenvatting
Als je een getalenteerd mens bent, een leider, iemand met bezittingen, dan ben je verantwoordelijk voor anderen, die dat niet hebben. Wees je bewust van die kritische plek in het leven. Doe niet af van de ernstige teksten, die hierboven staan.

Maar als het om de geringen gaat. Ook zo iemand als Lazarus, weet dan dat Gods hart naar hen uitgaat. Hij wil goed voor hen zijn. Daarom spreekt God ook zo streng tegen die eerste groep.

De waarschuwingen gaan over dit leven en soms ook voor het leven na de dood.

Over het leven na de dood wordt met allerlei woorden beschreven. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat ‘zielen; verdwijnen zoals kaf in het vuur. Of dat zielen hun plaatsen dichtbij Jezus krijgen, of verder weg of heel ver weg. Zoals planeten dichtbij de zon staan, verder weg of nog verder weg. Slechte leiders bevinden zich in de diepte wellicht of soms op die nare plek, die voor de demonen is bestemd.

Dus?
Neem deze woorden van Jezus en God serieus. Maak er zelfs zoveel ernst mee als hieronder beschreven.

Matteüs 18:8-9. En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de ​Gehenna​ geworpen worden.

Herkent u de inhoud van deze pagina?
Het is wel heel anders dan de kerk waarin ben opgevoed. Daar was de opvatting dat het leven er niet zoveel toe deed. Het ging er om of je in de hemel of in de hel terecht zou komen na dit leven. Er waren alleen deze twee mogelijkheden.

Er was discussie. Wat is er minimaal nodig om in de hemel te komen en om aan de hel te ontsnappen? Dat was een belangrijke vraag. Het ging als het ware om de goedkoopste toegangskaartje voor de hemel. Alsof Gods geboden op zich al niet mooi zijn om daar gehoorzaam aan te zijn.

Het beeld dat de Bijbel schetst is nogal anders. Gods geboden gehoorzamen is ook goed voor dit leven. En op de vraag waar je ziel terecht komt zijn allerlei mogelijkheden. Het is niet nul of één. Mijn vroegere kerk dacht aardig digitaal. Maar het is veel meer analoog.

De rechter van hemel en aarde, die beslist. Hij is soms heel genadig. En Hij is goed. En soms vraagt hij zijn kinderen wat zij hun oordeel is.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.