Les Profeteren

Kunnen profeteren is een gave van God. Het is iets moois wat door God speciaal voor de mensen is gemaakt. Om ze te genezen, om ze te bevrijden en ook om ze sterker te maken zodat ze een mooie bijdrage kunnen leveren in de maatschappij.

Maar zowel buiten de kerk als in het algemeen binnen de kerk is profeteren onbekend wat het is. Men denkt aan de toekomst voorspellen, maar dat is slechts beperkt waar. Het is een speciale manier van de toekomst voorspellen en dan ook nog veel meer.

Wat is profeteren dan wel, daar gaat het in deze les over.

Deze les wil je een beetje op weg helpen.

Inleiding

Voor mensen uit de christelijke wereld voor wie weinig weten over profeteren een kleine inleiding.

Profeteren is uitspreken en doen wat op God hart voor een mens, voor een groep of voor een heel land of zelfs de hele wereld.

De apostel Paulus wilde wel dat iedereen zou gaan profeteren. Iedereen is een mooi doel. Er zullen altijd wel mensen blijken te zijn, die weinig of niet van God kunnen ontvangen of er zijn andere belemmeringen.

Als je deze les kunt lezen, zul je ook toch wel kunnen leren profeteren. Verschuil je niet, maar kom tevoorschijn.

Om te kunnen profeteren twee kanten belangrijk. De ontvangst kant en de zendkant.

Het goed ontvangen kun je stimuleren door dicht bij God te zijn. Ga een minuut spreken in tongen bijvoorbeeld. Wees daarna stil om te ontvangen.

De andere kant is uitspreken wat je ontvangen hebt. Dat kan een beschrijving van een beeld zijn, van een woord of een tekst uit de Bijbel. Doe dat zo concreet specifiek en krachtig mogelijk. Het is goed om al sprekende nog toe te voegen wat de Heilige Geest nog meer geeft.

De teneur van de profetie

Alle profetische woorden van de hele wereld hebben een bepaalde richting, een teneur of motto of hoe je dat ook maar noemt.

Deze tekst uit de Bijbel geeft dat weer.
Openbaring 19:10. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. [HSV]

De geest van de profetie kun je in dit verband begrijpen als de sfeer, de insteek waarbinnen het profeteren moet plaats vinden.

Wat is de insteek van profeteren? De insteek is het getuigenis van Jezus. Wat is een getuigenis? Dat is iets wat in het verleden heeft plaats gevonden en wat spreekt over de toekomst. Zoals het kruis als gedenkteken en getuigenis aangeeft dat wij nu vrij zijn.

Wat Jezus heeft gedaan is een getuigenis, wat hij ons heeft voorgedaan is een getuigenis om na te volgen.

Hoe kun je samenvatten van wat hij heeft gedaan? Dat kun je doen met verschillende teksten uit de Bijbel. Ik heb voor deze gekozen.

Matteüs 28:18-20. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

Als zijn volgelingen hebben wij ook macht. Wij onderwijzen net zoals hij. Wij dopen in de naam van de Vader. Wij dopen in de naam van de Zoon. Wij dopen in de Heilige Geest. Wij leren ook al wat hij ons geboden heeft. En wij weten dat we nu de taak hebben om te praten en te doen als Jezus. en dat tot de wereld tot zijn bestemming is gekomen.

Wat profeteren niet is, en wat je toch tegenkomt, is zomaar allerlei toekomst voorspellingen doen. Of mensen voorspiegelen dat wat ze graag wensen ook gaat gebeuren. Of allerlei zorg veroorzakende overtuigingen naar voren brengen.

Iedereen een profeet

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe.

1 Korintiërs 14:1. Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren. [NBG]

1 Korintiërs 14:5. Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat het opbouwend is voor de gemeente.

Paulus brengt woorden van Mozes in herinnering. Mozes drukte zich overigens nog sterker uit. Niet dat ieder mens profeteert maar dat ieder mens een profeet is.
Numeri 11:30. ‘Och, waren allen van het volk van de HEERE maar profeten, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf! [HSV]

Voor profeten is het noodzaak dat je al het andere van God ook kent. Een profeet van God moet breed van het onderwijs dat in de Bijbel staat op de hoogte zijn. Stelling: wat je niet kent daarover kun je ook niet profeteren.

Als er nog leemten in je kennis van het onderwijs van de Bijbel zijn, dan kun je trouwens al best wel profeteren. Alleen het is krachtiger en beter als je meer van de Bijbel weet.

Deze site, hetgajegoed.com probeert bij te dragen aan de opleiding van profeten.

Vooraf is goed om te bedenken dat bij een ieder die de Heilige Geest toelaat in zijn leven profetische indrukken kunnen ontstaan. Als je zo nu en dan orgel speelt ben je nog geen organist. Dikwijls moet je eerst gevraagd en benoemd worden om organist te zijn.

Zo is het ook met profeteren. Als je wel eens profeteert ben je nog geen profeet. Je moet door de Heer gevraagd en benoemd worden om een profeet te zijn. (een belangrijke leider kan ook iemand tot profeet benoemen)

Zoals iedereen toch eerst moet leren orgel spelen om daarmee verder te komen is het voor ons ook een zaak dat we voor profeteren ons inwerken en gaan oefenen door zo nu en dan te profeteren. En wellicht om ooit profeet te zijn. Trouwens het is de wil van God dat iedereen een profeet is.

Een profeet is iemand die naast God staat

Een profeet is iemand, die naast God staat. Die denkt zoals God denkt. Die doet zoals God zou doen.

In de hemel is er een hechte samenwerking. Voor mensen is het mogelijk om daar bij aan te sluiten. In de Rooms Katholieke kerk hebben het woord de heilige familie. Profeten hebben een plek in die hemelse familie.

God wil dat de mensen de aarde beheren en ontwikkelen. Zie het scheppingsverhaal. Wat God dan doet is de mensen helpen.

Voor iemand als Mozes ging dat helpen van God heel ver, namelijk hij maakt hem als een god.
Exodus 7:1. Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de farao staat, en je broer Aäron zal je profeet zijn.

Grote profeten namen zelf een bepaalde ruimte om uit te stappen, zoals dat ook tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. Denk bijvoorbeeld aan Elia. De apostel Jakobus geeft daar een voorbeeld van.

Jakobus 5:17. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land.
Opmerking: er staat namelijk nergens dat Elia een opdracht van God had gekregen voor deze actie. Maar Elia wist dat het initiatief paste in het plan van God.

In deze tekst staat het nog een keer duidelijk dat God mensen in het bijzonder profeten inschakelt.
Amos 3:7. Zo doet God, de HEER, niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.

Zieners en wachters

Hoewel de woorden, die met ziener zijn vertaald later in de Bijbel voorkomen, zegt het woord van God dat het woord profeet juist van later datum is.

Eerst waren er dus mensen, die op een bijzondere manier zagen in de geestelijke wereld zagen. Het woord zien komt meer dan 1300 keer voor in de Bijbel, daarvan gat het 40 keer over iemand die ziet, een ziener. Later ging men daar een apart woord voor gebruiken: profeet.

In deze tekst wordt Amos zowel een ziener als een profeet genoemd. Amos 7:12-17. Daarna zei Amasja tegen Amos: ‘Ziener, verdwijn! Ga terug naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar profeteren. Hier in Betel mag je niet langer profeteren, want dit is het heiligdom van de koning, dit is de koninklijke tempel.’ 

Naast zieners komen er ook wachters voor. Het woord waken komt 600 keer in de Bijbel voor. Degene, die waken, wachters kun je ze noemen, komt 60 keer voor.

Hier een mooie tekst over een iemand, die waakt, een wachter.
Ezechiël 33:6-7. Wat de wachter betreft: als hij het zwaard ziet komen maar niet op de ramshoorn blaast om het volk te waarschuwen, en als het zwaard dan komt en iemand doodt, dan sterft die mens doordat hij zelf schuld heeft, maar de wachter zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen.” Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens mij waarschuwen.

Wat ik tot nu toe heb meegemaakt is dat mensen van de kerk de wereld waarschuwen. Klopt dat wel? In Israël waren de waarschuwingen juist ook voor het volk Israël zelf.

De keerzijde: de haat

Het is goed om te beseffen dat veel mensen een hekel hebben aan God en aan zijn doelen en zijn plannen. En daarom hebben ze ook haat voor iedereen, die met God is verbonden.

Met die haat hebben de joden in het algemeen en ook de staat Israël te maken. Met die haat hebben ook profeten te maken gehad, zelfs onder hun eigen volk. Onderstaande tekst als voorbeeld.

Matteüs 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

Je zou kunnen zeggen als je deze tekst omdraait, dat daar waar profeteren een plek heeft, dan is dat een mooi teken dat daar geen haat is tegen God. Ik schrijf niet dat daar waar het profeteren wel wordt belemmerd of niet toegestaan er haat is tegen God. Het is wel een goede vraag dan: waarom is het zo? De schijn is tegen je.

Als jij je met God identificeert zal die aversie of zelfs haat tegen God ook jou treffen. Maar Jezus geeft dan een bemoediging.
Matteüs 5:12. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Is profeteren de toekomst voorspellen?

Een profeet kan iets zeggen over de toekomst, maar het is veel meer dan dat. Het kan van allerlei zijn wat in het hart van God leeft. Voor ons kunnen dat ook inzichten zijn. Omdat een profeet dichtbij God leeft kan die profeet ook zomaar uitbarsten in lofprijzing tot God.

Het is wel goed om te bedenken dat een mens heel behoorlijk een eigen wil heeft. Daardoor is voorspellen, wat mensen gaan doen, niet goed mogelijk.

Maar aan de andere kant: God heeft doelen en plannen voor de toekomst, dat gaat ook gebeuren. Daar moet vanuit de hemel als het ware moeite voor gedaan worden.

Omdat het doel voor een aantal zaken wel duidelijk is, maar de weg dikwijls niet veel profetieën voor de toekomst niet concreet. Dat kom je bijvoorbeeld tegen bij profetieën, die over het einde van de tijd gaan.

Hieronder een tekst waarin duidelijk Gods bedoeling staat. Dit 2000 jaar geleden ook al begonnen. Het is uit de verkondiging van Petrus op de Pinksterdag.
Handelingen 2:17-18. Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.

Opmerking: de grote vraag is: wil je onderdeel zijn van deze profetie? Ik wel.

Deze tekst geeft een mooie bedoeling van God voor onze toekomst weer.
2 Petrus 3:13. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. [SV/NBG]

Dit is een voorbeeld van een profetie waar inzicht wordt weergegeven.
Mattheüs 15:7. Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. [HSV]

Opmerking 1: dit inzicht was een mooi moment geweest in de tijd van Jesaja en later ook in de tijd van Jezus om tot bezinning te komen.
Opmerking 2: wat zou Jezus in onze tijd zeggen over de gemeente waar we bij horen en over de hele christelijke wereld?

Dit is een voorbeeld van een profetie in de vorm van een lofprijzing. Het is uit de lofzang van Zacharias.
Lucas 1:67-79. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.

Profeteren in de gemeente Gods

In het begin ontstonden er christelijke gemeenten doordat de Heilige Geest neerdaalde en de mensen in tongen gingen spreken en gingen profeteren.

Een voorbeeld hiervan is de gemeente van Efeze.
Handelingen 19:6-7. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. De hele groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

Een volgende stap in die gemeenten in het begin was dat gemeenteleden zich geestelijk ontwikkelden en een bepaalde dienst kregen in de gemeente. Zoals we kunnen lezen in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe.

1 Korintiërs 12:28-29. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren.

Het was wel goed om in het oog te blijven houden dat de onderlinge liefde veel aandacht vraagt om in stand te houden.
1 Korintiërs 13:2. … al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. [HSV]

En ook om in de bijeenkomsten de taak van de profeten enigszins te structureren.
1 Korintiërs 14:29. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. [HSV]

Bij een gemeente kun je achteraf zien wie of wat de gemeente heeft veroorzaakt en wat er daarna leidend was. Dat is het fundament van de gemeenten. Hier staat waarop de gemeente van Efeze was gebouwd.

Efeziërs 2:19-22. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.

Een goede vraag om jezelf te stellen is: wat is het fundament waarop mijn gemeente is gebouwd?

Voor de gemeente van Christus, die in Gouda is, is het fundament de katholieke kerk van 11de en 12de eeuw. Ingrijpende aanpassingen ontstonden in de 16de en 17 de eeuw als gevolg van de reformatie. En in de 20ste eeuw als gevolg van de wereldwijde evangelische beweging. Er was lange tijd verdeeldheid en de laatste tijd is er een beweging om weer meer één te zijn. Maar de hele kerk in Gouda lijkt weinig meer op zoals het in Handelingen was. Er is herstel nodig. Er zijn wel moedgevende ontwikkelingen.

Hoe ga je met profeteren om?

Zoals in het vorige hoofdstuk stond dat je beter niet kunt profeteren als je elkaar niet liefhebt.

Hieronder een tekst dat gehoorzamen belangrijker is dan profeteren.
Matteüs 7:21-23. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! [HSV]

Opmerking: dit is de eerste tekst met het werkwoord profeteren in de Bijbel. Het is door Jezus uitgesproken bij de Bergrede .

Profeteren is niet voor eigen gebruik en ook niet voor banale vragen, zoals bij de kruisiging van Jezus gebeurde.
Matteüs 26:68. … en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die Je geslagen heeft?’

Het is tot opbouw van de gemeente.
1 Korintiërs 14:4-6. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.
Opmerking: je moet natuurlijk wel weten wat ‘opbouw van de gemeente’ wordt bedoeld. Zie bij studie onderwijs.

Iemand die profeteert is verantwoordelijk voor wat hij zegt en doet.
1 Korintiërs 14:32-33. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. 

Het belang van een profetie geldt voor een bepaalde tijd.
1 Korintiërs 13:8-9. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

Neem profetieën serieus.
1 Tessalonicenzen 5:19-20. Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.

Hoe ga je met profetieën om?

Wat doe je als je een profetie ontvangt van iemand voor jou persoonlijk. In de eerste plaats is het goed om af te wegen of de profetie van God is of niet en in de tweede plaats, als de profetie goed is, de profetie serieus te nemen.

Bij de afweging of de profetie nu wel of niet goed is, kun je bedenken, past het bij God zoals ik hem ken. Dan zou het van God kunnen zijn. En verder past het bij wie jij bent en wat je mogelijk al eerder hebt ontvangen. En de meest lastige is het als het niet past bij wie je denkt te zijn en wat je denkt te kunnen. Als het je blij maakt dan zou het wel een goede profetie kunnen zijn. Of als je weet dat je niet houdt van nieuwe uitdagingen maar het spreekt je toch aan.

Hier een oproep van Paulus om de profetie serieus te nemen.
1 Timoteüs 4:14. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. [HSV]

Een mooi voorbeeld van een profetie, die aan de apostel Paulus werd gegeven. Serieus nemen, maar toch er verder over nadenken.

Handelingen 21:9-10. Na enkele dagen kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette. Hij zocht ons op, pakte Paulus’ gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: ‘Dit zegt de heilige Geest: “Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren.”’

Let er op dat ook niet gelovigen soms goede profetieën uitspreken. Johannes 11:49-51. Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets, en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, en niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen. [HSV]

Uit het Oude Testament is de magiër Bileam bekend om zijn profetieën, die van God bleken te zijn.

Verkeerde profetieën

Er zijn onder de mensen die profeteren en die profeten worden genoemd mensen met goede bedoelingen en er zijn ook mensen kwade bedoelingen. Voor hen kan het aantrekkelijk voor mensen zijn. Je kunt er mensen bang mee maken. Je kunt ermee imponeren en je kunt mensen voor je karretje spannen.

Hier een tekst over wat ik denk goed bedoelende profeten en hoe je daar dan mee om moet gaan.
Deuteronomium 18:21-22. Misschien vraagt u zich af: Is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de HEER komt? Die is er inderdaad: als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt.

Er zijn ook profeten met geen goede bedoelingen. Het is voor hen aantrekkelijk. De HEER zegt: “Kom in mijn kerk en als je dat niet doet dan ga je tegen de wil van God in”.

Er waren profeten, ik denk goedbedoelende profeten, in de USA die uitspraken dat Trump begin 2021 opnieuw president zou worden. En dat na 6 januari 2021 nog maanden volhielden. Het was niet zo. Hun profetieën brachten veel mensen er toe om verkeerde keuze te maken.

In ons land waren er mensen, ze noemden zich geen profeten, maar ze riepen wel op met profetische uitspraken, dat als je het vaccin voor Covid zou gebruiken dat het tegen de wil van God was.

Hoe kun je een valse profeet ontdekken? Het ontbreekt ze aan liefde. Dikwijls ongehoorzaam aan wettig gezag. Heel erg overtuigd van het eigen gelijk.

De opleiding tot een profeet

Het is goed dat je je allereerst afvraagt: wil ik wel gaan profeteren.

De kosten zijn: een lange weg, veel leren, de waarden van God omarmen, er kunnen mensen zijn, die je haten.

De baten zijn het leven met God. (trouwens de lange weg, het vele leren en de waarden van God omarmen vind ik persoonlijk mooi om te doen)

Meld je aan bij de hemelse vader en ga op weg. Ga uitstappen. Ga een opleiding doen bijvoorbeeld de profetenschool van Living in your destiny”.

Als je woorden gaat spreken, dan zal dit het sluitstuk zijn van meestal een heel traject. Je hebt dromen gehad of visioenen, of op een andere manier heb je iets gezien, gehoord, geproefd of geroken. En je hebt wellicht de druk ervaren van God om woorden te spreken of bepaalde dingen te doen.

Hoe dichter een profeet bij God is, des te preciezer zijn de woorden, des te groter de wonderen. Als mensen woorden spreken, die meest dicht in de buurt komen van de woorden, die God uitspreekt, dan hebben die woorden van mensen ook de meeste kracht.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.