Les Hemel

Deze les is bedoeld als pastorale hulp voor jezelf en ook om anderen daarbij te helpen. Deze informatie over de hemel kan je hoop geven voor de toekomst. En wat nog meer is. Het kan je helpen om de zegeningen van de hemel te ontvangen voor je hudige leven.

De les is gebaseerd op de studie van wat er in de Bijbel staat over de hemel. De studie kun je lezen bij dit onderwerp op deze site. In de studie staan nog meer dingen, die je voor je eigen leven of dat voor anderen kan gebruiken.

Twee dingen vooraf om te weten

Er zijn als eerste twee dingen, die belangrijk zijn om te weten over de hemel.

Ten eerste: er zijn hemelen. Meervoud. Je kunt drie hemelen onderscheiden in de Bijbel. Dat wat je met je blote oog ziet. Als je omhoog kijkt. Dan wat je niet kunt zien, maar wat er wel is, een hemel met engelen, machten, krachten en nare geesten. De NBG vertaling heeft dit als eerste ‘hemelse gewesten’ genoemd. En er is nog een hemel daarboven. Daar is rust en vrede en daar is God. Paulus noemt dat de derde hemel. Er is ook nog een aanduiding ‘ver boven de hemelen’. Hoe we dat moeten zien weet ik niet.

Ten tweede is het goed om te weten dat als het in het Nieuwe Testament over de hemel gaat is, dat het vooral gaat, meer dan 90%, over wat dit voor ons huidige leven betekent. Misschien is dit in het Oude Testament ook zo, maar dat heb ik nog niet uitgezocht. Een klein aantal gevallen gaat over de hemel wat dit voor ons in de toekomst betekent.

Omdat de meeste mensen over de hemel denken in de zin van dat het alleen voor de toekomst, bekijken we dat nu als eerste.

De hemel voor onze toekomst

Als we sterven krijgen we een woning in de hemel.
2 Korintiërs 5:1-3. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn.

We hoeven niet bezorgd te zijn dat we er niet meer bij passen, want Jezus zegt:
Johannes 14:2. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden. [NBG]

Destijds bij het begin van de schepping van mens was de hemel ook op aarde. In de hof van Eden. Wat wij nu het paradijs noemen.
Jezus zegt tegen de moordenaar, die naast hem hing aan het kruis.
Lucas 23:43. “Heden zul je met mij in het paradijs zijn”.
Dat gaf de moordenaar, die spoedig zou sterven perspectief voor de toekomst.

In de toekomst zijn we in de opstanding en dan zijn we als?
Mattheüs 22:30. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.

En in de toekomst komt het oude plan weer terug.
2 Petrus 3:13. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. [NBG]

De betekenis van de hemel voor ons leven

Meer dan negentig keer spreekt de Bijbel over het huis van God hier op aarde in het Oude Testament. Het gaat dan over de tabernakel en later de tempel in Jeruzalem. Daar woonde God. De hemel op aarde.

Aartsvader Jacob in Bethel, het huis van God, zie Genesis 28, ontdekte daarvoor ook al dat soms de HEER op een plek hier op aarde is.

Ook Mozes maakte dat mee bij de brandende braambos.
Exodus 3:5. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.

En hier een tekst over hoe een oprechte gelovige verlangde om op die plaats van God, dichtbij de HEER te zijn.
Psalm 27:4. Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het ​huis​ van de HEER alle dagen van mijn leven, om de ​liefde​ van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.

De dienst in de tempel leek ook op hoe het er in de hemel aan toeging en ik neem aan ook toegaat.
Hebreeën 8:5.

Wat we als mensen uit de hemel kregen

Er worden in de Bijbel tientallen zaken genoemd, die we uit de hemel hebben gekregen. Zo’n 3/4 van teksten in het Nieuwe Testament over de hemel gaan wel over iets wat uit de hemel of hemelen komt. Wat ooit uit de hemel kwam, kan vandaag of morgen ook weer uit de hemel komen.

Vanuit de hemel komt een veelsoortigheid van hulp. Engelen. Wonderen. Inspiratie. Onderscheid. Creativiteit. Vakmanschap. Maar ook voldoende voedsel, rijkdom, gezondheid. Soms ook uitredding als er gevaar is. De hemel kun je ook een plek of plekken geven in de gemeenschap waar je lid van bent. Dat je tot je bestemming kan komen.

De hemel kan je ook nabijheid van God geven, vrede, rust, blijdschap. De hemel kan je ook kracht geven om bijzondere dingen te doen, die in de wereld nodig zijn. Anderen helpen. Inspirator te zijn voor velen. Om groepen uit ‘een gevangenis’ te leiden.

Hier een voorbeeld uit het evangelie van Matteüs.
Mattheüs 3:16-17. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

En hier een ander voorbeeld, waarbij het om autoriteit gaat, die we uit de hemel krijgen.
Mattheüs 16:19. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.

Wat we nu al in de hemel hebben

Er is ook een bijdrage van ons naar de hemel toe. Hier twee teksten als voorbeelden. Hopelijk motiveert het ons om in de hemel te investeren.

Matteüs 6:20. … maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen.

De hemel is voor de gelovigen het vaderland en we hebben voor dat land ook burgerrechten.

Hebreeën11:14-16. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Filippenzen 3:20-21. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. 

Meestrijden in de hemelse gewesten

De hemelse gewesten zou je de tweede hemel kunnen noemen. De hemel, die je kunt zien, de eerste hemel en de hemel waar alleen God is en de engelen de derde hemel.

De apostel Paulus in zijn brief aan de Efeziërs vertelt ons hoe de situatie in de hemelse gewesten is en wat we kunnen doen.

Als we in Christus zijn, dan is er ook allerlei zegen voor ons in die hemelse gewesten.
Efeziërs 1:3. Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. [NBG]

Jezus heeft daar naast God de Vader de macht en als we in Christus zijn dan delen we ook in die macht.
Efeziërs 1:20. … die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. [NBG]
Efeziërs 2:6. … en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. [NBG]

Je kunt over onze rol als gemeente van Christus twee dingen zeggen. We kunnen aan de geestelijke persoonlijkheden vertellen hoe het is.
Efeziërs 3:10. …  opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. [NBG]

En, in die gewesten bezig zijn, is ook de geestelijke strijd, die we in ons leven ervaren. 
Efeziërs 6:12. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. [NBG]

Spreekt de hemel je aan?

Als de hemel je aanspreekt, dan zul je ook wel de behoefte hebben om op de weg van de hemel te gaan leven.

Advies: Leef met God en met de woorden van God, die in de Bijbel staan. Leef met mensen, die ook op die weg zijn.

Gaat het moeizaam? Is het lastig om op die weg te komen? Zoek dan hulp. Dat kan bij een Healing Rooms of op allerlei andere plaatsen.

Lastige vragen

Hoe weet ik dat ik later in de hemel kom?

Als je nu met de hemel leeft dan lijkt het mij op grond van deze studie van de Bijbel dat het doorgaat als je lichaam sterft. De Bijbel spreekt er meer over dat je een woning bij God krijgt. Een verheerlijkt lichaam. Eerst in de hemel en daarna op de nieuwe aarde.

Ik leef met de hemel, maar mijn leven is helemaal geen hemel op aarde. Hoe komt dat?

We leven inderdaad in een gebroken wereld. We zijn zelf ook nog onderweg naar een volmaakt leven. Als je met de hemel leeft kan dat wel een ongelooflijke steun geven.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.