Studie de Geestelijke Wereld

Naast de normale wereld is er ook nog een andere wereld. Je kunt dat de geestelijke wereld noemen, de bovennatuurlijk wereld of de onzichtbare wereld. In het Engels taalgebied spreekt men wel over ’the supernatural world’ of kortweg ’the supernatural’.

Hoe wordt die andere wereld in de Bijbel genoemd? Daar gaat deze studie over en ook wat er dan over die wereld wordt geschreven.

Overzicht van woorden en uitdrukkingen

Er zijn verschillende woorden en uitdrukkingen die voor die geestelijke wereld worden gebruikt. Het geestelijke, het natuurlijke en ook het al dan niet zien of niet zien en het zichtbaar of onzichtbaar zijn.

Hieronder een overzicht.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1πνευματικός pneumatikosBijvoeglijk
naamwoord
G4152
SB3619
Het geestelijke
Komt 26 keer voor in 21 verzen
KJV: spiritual (26x).
2φύσις
physis
Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G9449
SB4770
Natuur
Komt 14 keer voor in 11 verzen
KJV: nature (10x), natural (with G2596) (2x), kind (1x), mankind (with G442) (1x).
3βλέπω
blepō
WerkwoordG1063
SB885
Komt 135 keer voor in 119 verzen
KJV: see (90x), take heed (12x), behold (10x), beware (4x), look on (4x), look (3x), beware of (3x), miscellaneous (9x).
4ὁρατός
horatos
Bijvoeglijk
naamwoord
G3707
SB3190
Het zichtbare.
Komt eenmaal voor.
KJV: visible (1x).
ἀόρατος aoratosBijvoeglijk
naamwoord
G517
SB473
Het onzichtbare.
Komt vijf keer voor in vijf verzen.
KJV: invisible (4x), invisible things (1x).

De woorden bij ad 4 zijn afgeleid van het werkwoord zien. Hieronder komen alle vijf uitdrukkingen aan de orde.

Het geestelijke

Het bijvoeglijk naamwoord pneumatikos wat je met geestelijk zou kunnen vertalen is in het Nieuwe Testament met allerlei begrippen verbonden: gaven, dingen, de wet, goederen, de mens, voedsel, drank, rots, uitingen, lichaam, liederen, zegen, inzicht en huis.

In ieder van die 21 teksten waar het woord pneumatikos in voorkomt heeft het betrekking op die andere wereld. Er is een geestelijke vorm van al die materiële of menselijke zaken die in deze opsomming worden genoemd. Het geeft dus aan wat er zoal in de geestelijke wereld voorkomt.

Het begrip ‘geestelijke wereld’ komt in het Nieuwe Testament niet voor. Het geestelijke huis komt daar nog het meest bij in de buurt, zie de tekst in de tweede brief van Petrus.

1 Petrus 2:4-5. Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

Het bovennatuurlijke

Het zelfstandig naamwoord physis, komt overeen moet ons woord ‘fysiek’ dat je met ‘natuur’ kunt vertalen, maar het Grieks hanteert dit woord ook als het gaat om natuur van de geestelijke wereld.

Hieronder die teksten waarbij dat met name het geval is.

Romeinen 2:14. Wanneer namelijk mensen uit volken die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet.
Opmerking: er moet wel iets van die geestelijke wereld in je zijn als je de wet onbewust naleeft.

Romeinen 2:27. En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die mét de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? [HSV]
Opmerking: het gaat hier om mensen, die niet bij het uitverkoren volk horen geestelijk gezien.

In Romeinen 11 staat het beeld van de olijfboom en de takken. Het Joodse volk zijn de natuurlijke takken en de gelovigen uit de volken zijn de wilde takken, die kunnen worden geënt.

Romeinen 11:21. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.

Romeinen 11:24. Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen zij die er van nature bij horen dan niet op hun eigen boom worden geënt!

Opmerking: geestelijk gezien ben ik, en jullie wellicht ook, wilde takken. De edele takken horen er geestelijk zondermeer bij.

Galaten 4:8. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn; en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? [HSV]

Uitleg: wat men eerst diende waren geestelijk gezien onderdeurtjes, nu dienen we God met een hoofdletter. Dit geeft ook aan dat er geestelijk gezien verschillenden werelden zijn.

Dit schrijft Paulus.
Efeziërs 2:3.  … en wij waren van nature kinderen des toorns [HSV]
Uitleg: de Joodse mensen moesten de wet houden op straffe van de toorn van God, maar door Jezus is de genade gekomen en is God barmhartig voor hen, die geloven.

2 Petrus 1:4. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.

De ‘goddelijke natuur’ heeft te maken met die andere wereld, in dit geval met de wereld van God. De geestelijke wereld van God.

Het zien of niet zien van die andere wereld

Net als in het Nederlands kan het woord blepo duiden op wat je met je ogen kan zien, maar ook wat je mentaal kan zien of zelfs in het geestelijke kan zien.

Interessant voor dit onderwerp zijn de teksten waarbij het gaat om geestelijk zien.

Dit zijn de teksten waar het gaat over ‘niet zien’.

Lukas 8:9-10. Zijn leerlingen vroegen Hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde: ‘Het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van God te kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen.

Johannes 9:35-41. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer. Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ Een paar farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.

Opmerking: als je de geestelijke werkelijkheid niet kan zien is dat niet erg, er is dan genade voor die persoon, maar als je de geestelijke werkelijkheid niet wil zien, dan heb je een probleem.

In deze tekst gaat het over de apostel Paulus na het ingrijpen van God toen hij op weg naar Damascus was.
Handelingen 9:8-9. Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

Hetzelfde gebeurde met Elymas een Joodse magiër.
Handelingen 13:9-11. Daarop keek Saulus (die ook bekendstond als Paulus) hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest zei hij: ‘U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.’ Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden.

Romeinen 11:7-10. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt: Laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien en maak hun rug voor altijd krom. [HSV]

2 Korintiërs 4:18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

2 Korintiërs 4:18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. [HSV]

Het zichtbare en het onzichtbare

Het bijvoeglijk naamwoorden horatus, het zichtbare, komt alleen in de brief aan de Kolossenzen voor. In deze tekst komt ook het bijvoeglijk naamwoorden oaratu, het onzichtbare voor.

Kolossenzen 1:12-16. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.

En het bijvoeglijk naamwoorden oaratus komt verder nog in deze drie teksten voor.

Romeinen 1:20. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.

1 Timoteüs 1:15-17. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Onder hen neem ik de eerste plaats in. Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

Hebreeën 11:27. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke.

Het onzichtbare wordt zichtbaar

Er zijn verschillende teksten in het Nieuwe Testament die er over gaan dat het onzichtbare in deze wereld zichtbaar wordt. In het Grieks staan hier woorden die je met manifesteren kunt vertalen. Vanuit die andere wereld is er een verandering in onze normale wereld. Dat kan groot zijn zoals de schepping of de opstanding van Jezus, het kan ook klein zijn, maar toch een onverklaarbare verandering.

Zie ook de studie Geestelijke manifestaties.

1 Korintiërs 12:7. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

2 Korintiërs 4:10-11. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Voortdurend worden wij levenden omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.

Hebreeën 9:8. Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienstdoet.
Opmerking: het gaat hier over de tempel als tent. De tempel, die in de tijd van Jezus op aarde en toen nog er nog steeds was. Inmiddels is die tempel er niet meer, de tempel is verwoest.

Hebreeën 11:3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Het werk van de Geest is gewoon voor iedereen met het verstand te zien. Sommigen hebben moeite om het te zien. 1 Korintiërs 12.

Het leven van Jezus wordt in ons leven zichtbaar. 2 Korintiërs 14

De eerste tent is er niet meer, daardoor is de weg naar het hemelse heiligdom zichtbaar. Hebreeën 9

Dat de wereld tot stand is gebracht door woorden van God is door het geloof zichtbaar. Hebreeën 11.

Andere bronnen

Er zijn heel wat spannende romans over ‘bovennatuurlijk’ of op zijn Engels ‘supernatural’ geschreven en er zijn ook wel non-fictie boeken met dit als onderwerp zoals Leren zien in het bovennatuurlijke van Jonathan Welton.

Derek Prince gebruikt op zijn site over ‘bovennatuurlijk’ deze tekst.
Handelingen 19:11-12. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen: zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten.
Opmerking: je kunt diverse andere teksten vinden met deze strekking. Deze tekst is dus niet onderscheidend.

Overwegingen en conclusies

De Bijbel schrijft enorm veel over hoe de wereld van God en de wereld van de duisternis onze zichtbare wereld beïnvloeden. De samenvattende of overkoepelende begrippen ‘geestelijke wereld’ en ‘het bovennatuurlijke’ of in het Engels ‘supernatural’ komen in het Nieuwe Testament niet voor.

Er zijn wel een tweetal teksten, die over het overkoepelende begrip gaan, maar die gaan over wat we zien en wat we niet zien. De één zegt dat wat we niet zien belangrijk is, want dat is eeuwig en de ander dat ook het onzichtbare is geschapen. Hier staan de teksten.

2 Korintiërs 4:18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. [HSV]

Kolossenzen 1:16. … in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.