Studie Doop in de Geest

Deze studie geeft aan wat de boeken van de Bijbel zeggen over het fenomeen dat onder andere in die boeken ‘de doop in de Geest’ is genoemd. De Bijbel gebruikt overigens ook andere uitdrukkingen om de doop in de Geest te beschrijven.

In de tijd na Pinksteren was er veel van de Geest, veel mensen kenden de teksten van het Oude Testament over de uitstorting van de Geest. En er was ook een grote verwachting om de doop in de Geest te ontvangen. Dat hielp natuurlijk.

Het is goed om te weten dat de doop in de Geest er in principe is voor alle mensen die ontzag en liefde hebben voor de God van Israël en zijn zoon Jezus de Messias. Het is een wonderbaarlijke ervaring om de doop in de Geest te ondergaan.

Deze studie geeft aan wat een leraar in een christelijke gemeente naar mijn mening zou moeten weten over dit onderwerp.

Eerst zullen we bekijken wat er staat in de boeken van het Oude Testament, daarna in die van het Nieuwe Testament. Tenslotte trek ik enkele conclusies.

In deze studie staan alle teksten, die ik over dit onderwerp heb kunnen vinden. Ze komen uit de NBV vertaling tenzij anders is aangegeven.

De Geest ontvangen in het Oude Testament.

Twee keer komt dopen in water voor in het Oude Testament. Ook dopen in bloed of dopen in olie komt voor en eenmaal gaat het om afwassen door de Geest. Een soort dopen zou je kunnen zeggen, maar dan minder heftig.

Wel komen de werkwoorden uitgieten, uitstorten, zweven over  en sprenkelen voor in verband met de Geest, die over ons komt. Hier onder staan alle uitdrukkingen.

Hebreeuws
woord
Soort
woord
Strong Opmerkingen
1שָׁפַךְ
shaphak
Werkwoord H8210 Uitgieten.
Komt 115 keer voor, vier keer in combinatie met
de Geest Strong H7307.
2יָצַק
yatsaq
Werkwoord H3332 Uitgieten.
Komt 53 keer voor. Eenmaal in combinatie
met de Geest nl. in
Jesaja 44:1.
3נָבַע
naba`
Werkwoord H5042 Uitstorten.
Komt 11 keer voor. Eenmaal in combinatie
met de Geest nl. in
Spreuken 1:23.
4רָחַף
rachaph
Werkwoord H7363 Zweven.
Komt 3 keer voor in 3 verzen waarvan
eenmaal in combinatie
met de Geest. Genesis 1:2
5רָחַף
rachats
Werkwoord H7364 Wassen of dopen.
Komt 72 keer voor. Eenmaal wordt geduid
op de doop in de Geest.
6זָרַק
zaraq
Werkwoord H2236 Sprenkelen.
Komt 35 keer voor in 33 verzen.
Geen enkele combinatie met het woord Geest maar wel een duiding die er op lijkt.

Per werkwoord hier meer informatie.

1. De Geest uitgieten שָׁפַךְ shaphak
Deze combinatie van uitgieten met de Geest komt vier keer voor. Er zijn ook vertalingen die met uitstorten vertalen of met vervullen.

Ezechiël 39:29. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen zo spreekt God, de HEER.

Joël 3:1-2. Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. [NBG Joël 2:28-29. Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten]

Zacharia 12:9-11. Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon. [NBG vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden;

2. De Geest uitgieten יָצַק yatsaq
Eenmaal is er een tekst van dit werkwoord in combinatie met de Geest.
Jesaja 44:3. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.

Het werkwoord yatsaq wordt 13 keer gebruikt in combinatie met olie. Olie is een beeld van de  Geest. Twee voorbeelden van zalven met olie bij Aäron:
Exodus 29:7. Zalf Aäron door de zalfolie over zijn hoofd uit te gieten.
Leviticus 8:12. Hij goot een deel van de olie over het hoofd van Aäron en zo, door hem te zalven, heiligde hij hem.

3. De Geest uitstorten נָבַע naba`
Eenmaal is er een tekst van dit werkwoord in combinatie met de Geest.
Spreuken 1:23. Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. [NBG]

Het gevolg van de uitstorting zijn de gaven, vruchten, bedieningen en werkingen van de Geest, die we in het Nieuwe Testament tegenkomen.  

Er is nog een tekst in Spreuken, die doet denken aan woorden van Jezus stromen van levend water uit ons binnenste. Dit gebeurt door de kracht van de Geest.
Spreuken 18:4. De woorden van de mond van een man zijn diepe wateren; en de springader der wijsheid is een zich uitstortende beek. [SV]

4. De Geest zweeft over רָחַף rachaph

Het werkwoord rachaph komt eenmaal voor in combinatie met de Geest.
Genesis 1:2. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

De andere twee keer dat het woord rachaph is gebruikt geeft wel de werking van de Geest weer, maar hij wordt niet met name genoemd. Hij zweeft boven ons en hij laat ons lichaam zweven. De NBV maakt er ‘beven’ van, hoewel er wel getuigenissen zijn dat er ook van zweven spraken kan zijn.

Deuteronomium 32:11-12. Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid, hij alleen: geen andere god stond hem bij.

Jeremia 23:9. Gebroken ben ik, heel mijn lichaam beeft, ik lijk wel dronken, beneveld door wijn door toedoen van de HEER, door zijn heilige woorden.

De heilige woorden van de HEER hebben grote invloed gehad op Jeremia.

5. Wassen of dopen רָחַף rachats

Wassen of dopen  in relatie tot de Geest komt eenmaal voor. Hier in twee vertalingen.

Jesaja 4:4. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek van de dochters van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit zijn midden, door de Geest des oordeels, en door de Geest der uitbranding. [SV. Zou hier de uitdrukking in het Nieuwe Testament van komen waar gesproken wordt over dopen in de Geest en in vuur?]
Jesaja 4:4. Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur. [De NBV laat hier twee keer het woord Geest weg]

De doop in de Geest heeft net als de doop in water een reinigende werking.

De heftige tekst hierboven heeft een heftig vervolg. Dat wil ik u niet onthouden.
Jesaja 4:5-6. .. dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen.

6. Sprenkelen זָרַק zaraq

De combinatie met de Geest komt niet voor. Wel onderstaande tekst, die met andere woorden wel het geheimenis van de doop in de Geest weergeeft.

Ezechiël 36:25. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.

Waarom vertaalt de NBV niet met sprenkelen? In de Anglicaanse kerk is het besprenkelen met heilig water een gebruikelijke gang van zaken.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De belofte van de vervulling met de Geest is er al in het Oude Testament voor al wat leeft, over het volk Israël zelf en over hun slaven en slavinnen.

De doop in de Geest brengt reiniging, profetieën, dromen, visioenen, mededogen, inkeer, genade en gebeden.

De Geest ontvangen in het Nieuwe Testament

Er worden meer dan tien verschillende uitdrukkingen gebruikt om de vervulling met de Geest aan te geven. Het meest komt het ontvangen van de Geest voor (16x), daarna drie verschillende woorden voor vullen, vervullen of vervuld zijn (16x). Dan dopen in de Geest (8x) en uitgieten van de Geest (5x)

Er worden diverse woorden gebruikt, meest werkwoorden om de doop in de Geest mee aan te duiden. Er zijn verschillende voorzetsels aan gekoppeld.

Grieks
woord
Soort
woord
Strong Opmerkingen
1λαμβάνω
lambano
Werkwoord G2983
SB2657
Ontvangen of nemen.
Komt 272 keer voor in 248 verzen.
KJV: receive (133x),
take (106x), have (3x),
catch (3x), not
translated (1x),
miscellaneous (17x).
Zestien keer in combinatie met de Geest G4151.
2πίμπλημι
pimplemi
Werkwoord G4130
SB3596
Vol maken, vullen.
Het woord komt 27 keer
voor in 24 verzen.
KJV: fill (18x), accomplish
(4x), furnish (1x), full …
come (1x).
Het woord komt acht
keer voor in combinatie
met de Geest G4151
3 πληρόω
pleroo
Werkwoord G4137
SB3603
Vervullen of volmaken.
Komt 95 keer voor in 90 verzen.
KJV: fulfil (51x), fill (19x),
be full (7x), complete
(2x), end (2x),
miscellaneous (9x).
Drie keer in combinatie met de Geest G4151.
4πλήρης
pleres
Bijvoeglijk
naamwoord
G4134
SB3600
Gevuld, volledig.
Komt 17 keer in 17 verzen voor.
KJV: full (17x).
Vijf keer in combinatie met de Geest G4151.
5βαπτίζω
baptizoo
Werkwoord G907
SB823
Dopen.
Komt 86 keer voor in 65 verzen. Meestal in relatie tot water.
KJV: baptize (76), wash (2x), baptist (1x), baptized
(with G2258) (1x).
De combinatie dopen en de Geest komt acht keer voor.
6ἐκχέω
ekcheo
Werkwoord G1632
SB1476
Uitgieten.
Het woord komt 28 keer
voor in 28 verzen.
KJV: pour out (12x), shed (4x), shed forth (1x), spill (1x), run out (1x), shed (5x), run greedily (1x),
shed abroad (1x), gush out
(1x), spill (1x).
Vijf keer in combinatie met
de Geest G4151.
7 τίθημι
tithemi
Werkwoord G5087
SB4449
Plaatsen of leggen.
Komt 104 keer voor in 94 verzen.
KJV: lay (28x), put (18x),
lay down (12x), make (10x), appoint (6x), kneel down (with G1119) (with G3588) (5x), miscellaneous (17x).
Tweemaal in combinatie
met de Geest G4151.
8aκατα-
βαίνω
katabaino
Werkwoord G2597
SB2302
Neerdalen.
Komt 86 keer voor
in 80 verzen.
KJV: come down (41x),
descend (18x), go down
(17x), fall down (1x),
step down (1x), get down
(1x), fall (1x), vr come
down (1x).
Vier maal in combinatie met
de Geest G4151.
8bἐπιπίπτω
epipipto
Werkwoord G1968
SB1789
Vallen op.
Het woord komt 13 keer
voor in 13 verzen.
Drie keer in combinatie met
de Geest.
8cἐπέρχομαι
eper-
chomai
Werkwoord G1904
SB1726
Overkomen.
Het woord komt 10 keer
voor in 10 verzen.
Twee keer in combinatie
met de Geest.
8dἔρχομαι
erchomai
ἐπί
epi
Werkwoord
en
voorzetsel
G2064
G1909
SB1881
Kwam op.
Komt in 74 verzen voor.
Twee keer in combinatie
met de Geest G4151.
9ἐπαγγελία
epaggelia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G1860
SB1685
Belofte.
Komt 53 keer voor in 51 verzen.
KJV: promise (52x),
message (1x).
10δωρεά
dorea
Zelfstandig
naamwoord
onzijdig
G1431
SB1287
Een immaterieel geschenk.
Komt 11 keer voor in 11 verzen.
KJV: gift (11x)
δώρημα
dorema
IdemG1434
SB1290
Idem.
Komt twee voor in twee verzen.
KJV: gift (2x).
11ἀγαλλιάω
agalliao
WerkwoordG21
SB12
Jubelen of juichen.
Komt 11 keer voor in 11 verzen.
KJV: rejoice (7x), be
exceeding glad (1x), be glad (1x), greatly rejoice (1x), with exceeding joy (1x). Twee keer in combinatie met de Geest

Hier een toelichting per woord uit de tabel.

1. Je kunt de Geest ontvangen
De uitdrukking de Geest ontvangen, in het Grieks lambano, komt het meest voor in de Bijbel als het gaat om de vervulling met de Geest.

De eerste keer dat het gaat over het ontvangen van een geest, gaat het om het ontvangen van een nare geest, zie Lukas 9:39. Dat kan dus ook. Zo zie je dat er overeenkomst is tussen wat de werkingen en de verschijnselen van het geestelijk rijk van  de duisternis zijn en die van het licht.

Hier de zestien teksten waarbij het gaat over het ontvangen van de Heilige Geest.

Johannes 7:39. Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Johannes 14:16-17. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Johannes 20:20-22. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de heilige Geest’.

Handelingen 2:33. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen (of uitgieten, zie ook de volgende paragraaf) en dat is wat u ziet en hoort.

Handelingen 2:38. Petrus antwoordde: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, [NBG: en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.]

Handelingen 8:15-19. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de ​heilige​ Geest​ mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen ​gedoopt​ in de naam van de ​Heer​ ​Jezus. Na het ​gebed​ legden ​Petrus​ en ​Johannes​ hun de handen op, en zo ontvingen ze de ​heilige​ Geest. Toen ​Simon​ zag dat de mensen door de handoplegging van de ​apostelen​ vervuld raakten van de Geest, bood hij ​Petrus​ en ​Johannes​ ​geld​ aan en zei: ‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen ​opleg​ de ​heilige​ Geest​ ontvangt.

Handelingen 19:1-6. Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam ​Paulus​ na zijn ​reis​ door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele ​leerlingen, aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de ​heilige​ Geest​ ontvangen toen jullie het geloof aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een ​heilige​ Geest.’ Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan ​gedoopt?’ ‘Met de ​doop​ van Johannes,’ antwoordden ze. Daarop zei ​Paulus: ‘Johannes ​doopte​ de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in ​Jezus.’ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich ​dopen​ in de naam van de ​Heer​ ​Jezus, en toen ​Paulus​ hun de handen had ​opgelegd​ daalde de ​heilige​ Geest​ op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

Romeinen 8:15. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader.

1 Korintiërs 2:12. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.

2 Korintiërs 11:4. U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt.

Galaten 3:2. Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?

Galaten 3:14. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Openbaringen 22:17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet. [NBG. In de Griekse tekst staat: ontvange het water des levens om niet]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De Geest kon ontvangen worden nadat Jezus tot majesteit was verheven (Johannes 7). Hij heeft toen namelijk de Geest ontvangen en vervolgens dan neerdalen (Handelingen 2)
De wereld kan de Geest niet ontvangen (Johannes 14)
De woorden van Jezus mogen wij ook gebruiken: Ontvang de Geest (Johannes 10)

We ontvangen kracht als de Geest over ons komt en je ontvangt de Geest na doop en vergeving van zonden (Handelingen 2).
De Geest werd ontvangen door handoplegging (Handelingen 8).

De Geest ontvangen, daardoor zeg je Vader tegen God en ben je Gods kind (Romeinen 8).
De Geest helpt ons om te weten wat God in zijn goedheid ons heeft geschonken  (1 Korintiërs 2).
Wees er scherp op dat uw wel de juiste geest ontvangt, dat de bron goed is (2 Korintiërs 11).
De Geest ontvang je door te luisteren, dat is gehoorzamen, en te geloven (Galaten 3)

Je kunt Gods Geest gratis ontvangen als je komt (Openbaringen 22)

2. Vervuld worden van de Geest
Acht keer komt vullen, in het Grieks pimplemi, van de Geest voor. Zoals hieronder te zien is, gebruikt alleen de evangelist Lukas, de schrijver van de boeken Lucas en Handelingen deze uitdrukking.

Het vervuld worden van de Geest gebeurt bij Johannes de Doper en bij zijn vader Zacharia al ruim voor Pinksteren, zelfs al voordat Jezus is geboren.

In de vertalingen komt zowel het voorzetsel ‘van’ als ‘met’ de Geest voor. Het vervuld worden is, denk ik, zowel van de Geest als met de Geest.

Lukas 1:15. Hij zal vervuld worden van de ​heilige​ Geest​ terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is [gaat over Johannes de Doper]

Lukas 1:41. Toen ​Elisabet​ de groet van ​Maria​ hoorde, sprong het ​kind​ op in haar schoot; ze werd vervuld van de ​heilige​ Geest.​

Lukas 1:67. Zijn vader ​Zacharias​ werd vervuld van de ​heilige​ Geest​ en sprak deze ​profetie: …

Handelingen 2:4. … en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en begonnen op luide toon te spreken in ​vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. [dit gebeurde tijdens het Pinksterfeest]

Handelingen 4:8-9. Petrus​ antwoordde, vervuld van de ​heilige​ Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen [Petrus wanneer hij voor de Joodse leiders stond] 

Handelingen 4:31. Toen ze hun ​gebed​ beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. [als ze met de leerlingen bijeen zijn]

Handelingen 9:17-19. Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij ​Saulus​ de handen ​oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de ​Heer, door ​Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de ​heilige​ Geest.’ Meteen was het alsof er schellen van ​Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich ​dopen, en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

In deze tekst gaat het over Elymas een magiër, die zich als tegenstander van Paulus opstelde.
Handelingen 13:9-11. Daarop keek ​Saulus​ (die ook bekendstond als ​Paulus) hem strak aan, en vervuld van de ​heilige​ Geest​ zei hij: ‘U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een ​kind​ van de ​duivel​ en een vijand van elke vorm van ​gerechtigheid. Hoe durft u de rechte ​wegen​ van de ​Heer​ te veranderen in kronkelpaden? Let op: de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
In deze teksten gaat het vooral over de gevolgen van het vervuld zijn van en met de Heilige Geest. Een baby beweegt in de moederschoot (Lukas), een priester spreekt een profetie uit (Lukas), luide toon vreemde talen (Handelingen 2), een vrijmoedig weerwoord van Petrus en een plaats die beweegt (Handelingen 4), Saulus kan weer zien en Elymas kan juist helemaal niet meer zien (Handelingen 9 en 13).

3. Vervullen van  de Geest
Drie keer komt het werkwoord vervullen, in het Grieks πληρόω  plēroo, voor in combinatie met de Heilige Geest.

Handelingen 13:52. De achterblijvende ​leerlingen​ waren vervuld van vreugde en van de ​heilige​ Geest. [het gaat om de achterblijvende leerlingen in Antiochië in Pisidië]

Romeinen 15:13. Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en ​vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de ​heilige​ Geest.

Efeziërs 5:18. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen

Het kan ook dat Satan je hart vervult:
Handelingen 5:3. Maar ​Petrus​ zeide: Ananias, waarom heeft de ​satan​ uw ​hart​ vervuld om de ​heilige​ Geest​ te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? [NBG]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Vervulling met vreugde en de Heilige Geest zijn in Handelingen 13 twee zaken die bij elkaar horen.
In Romeinen 15 zijn vreugde, vrede en hoop gevolgen van de aanwezigheid van de Geest.
En in Efeziërs 5 een oproep om je te laten vervullen.
In Handelingen 5 een waarschuwing om je juist niet door de satan te laten vullen.

4. Vol van de Geest
Vijf keer komt vol of vervuld in het Grieks πλήρης plērēs van de Geest voor. De HSV en de NBG gebruiken het woord ‘vol’ dat ik mooier vind dan het woord ‘vervuld’ waarmee de NBV dit woord vertaalt.

Lucas 4:1.  Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. [HSV, ook de teksten hieronder in deze paragraaf]

Handelingen 6:3. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen.

Handelingen 6:5. En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië.  

Handelingen 7:55. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. [Het gaat hier over Stefanus]

Handelingen 11:24. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. [Het gaat hier over Barnabas]

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Het gaat hier over Jezus en mensen in de vroege kerk, waarvan is beschreven dat ze vol zijn van de Heilige Geest zijn. Die kwalificatie is dus mogelijk.

5. Dopen in de Geest
Acht keer komt dopen, in het Grieks βαπτίζω baptizo, in de Geest voor.

Het dopen ‘met’ in plaats van dopen ‘in’ is zowel taalkundig als letterlijk onjuist, het moet natuurlijk ‘dopen in’ zijn. De vertalingen zullen het wel gebruikt hebben omdat het nu eenmaal ingeburgerd is. Het lijkt mij correct als we alleen spreken over ‘dopen in’.

Volgens de Studiebijbel kan het Griekse voorzetsel ἐν en, alleen met ons voorzetsel ‘in’ worden vertaald en niet met ons voorzetsel ‘met’.

NrGrieks
woord
Soort
woord
Strong Opmerkingen
1.ἐν enVoorzetselG1722
SB1548
In.
Het woord komt 2.799 keer
voor in 2.127 verzen.
KJV : in (1,902x), by (163x),
with (140x), among (117x),
at (113x), on (62x), through
(39x), miscellaneous (=diversen)
(264x).
Het woord komt in alle teksten
hieronder op één na voor.
2.εἰς eisVoorzetselG1519
SB1363
Naar, in de richting van, tot.
Het woord komt 1775 keer
voor in 1513 verzen.
KJV: into (573x), to (281x),
unto (207x), for (140x), in (138x),
on (58x), toward (29x),
against (26x), miscellaneous
(=diversen) (322x).
Komt in één tekst hieronder
voor, Matteüs 28.

Hieronder de teksten waar de uitdrukking dopen in de Geest voorkomt.

Matteüs 3:11. Ik doop jullie in water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen in de heilige Geest en met vuur.  [NBV hanteert twee keer ‘met’ als voorzetsel]

Wat het vuur betreft, in de tekst er na is aangegeven waarop het vuur duidt:
Matteüs 3: 12. .. hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.

Matteüs 28:19. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest [traditioneel verbindt men deze tekst met dopen in water. Het lijkt mij meer voor de hand te liggen dat het over de doop in de Geest gaat. Je hoeft alleen maar wat woorden weg te laten tussen ‘dopen’ en ‘Geest’ en dan staat het er. Hier is in de Griekse tekst het woord εἰς eis G1519 gebruikt, wat je met voor of om kunt vertalen.

Marcus 1:8. Ik heb jullie gedoopt in water, maar hij zal jullie dopen in de heilige Geest. [NBV hanteert twee keer ‘met’ als voorzetsel]

Lucas 3:16. .. maar Johannes zei tegen hen: Ik doop jullie in water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen in de heilige Geest en in vuur. [NBV hanteert twee keer ‘met’ als voorzetsel, bij het woord vuur staat in het Grieks geen voorzetsel, de NBV gebruikt hier ook met vuur]

Johannes 1:32-34. En Johannes getuigde: ‘Ik heb de ​Geest​ als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om in water te ​dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de ​Geest​ op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt in de ​heilige​ ​Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de ​Zoon van God​ is.’ [NBV hanteert twee keer ‘met’ als voorzetsel]

Hieronder wat Jezus zegt bij de hemelvaart.
Handelingen 1:5. Johannes ​doopte​ in water, maar binnenkort worden jullie ​gedoopt​ in de ​heilige​ Geest.’ [NBV hanteert twee keer ‘met’ als voorzetsel]

In de tekst hieronder legt Petrus verantwoording af van zijn werk bij de centurio Cornelius die als eerste onder de mensen uit de volken de doop in de Geest ontving.
Handelingen 11:16. Ik herinnerde me dat de ​Heer​ tegen ons zei: “Johannes ​doopte​ in water, maar jullie zullen ​gedoopt​ worden in de ​heilige​ Geest.” [zowel bij het water als bij de Geest hanteert de NBV het woord ‘met’]

1 Korintiërs 12:13.Wij zijn allen ​gedoopt​ in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu ​Joden​ of Grieken zijn, of we nu ​slaven​ of vrije mensen zijn. [In de NBV vertaling staat hier nu wel het woord “in” in plaats van het woord “met”]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
Het dopen in de Geest wordt steeds vergeleken met dopen in water. Johannes de doper doopte in water. Jezus doopt in de Geest. En dat heeft veel meer betekenis (Lukas 3). De doop in water was al een teken van nieuw leven (Matteüs 3). De doop in de Geest is dat nog veel meer. Hier wordt ook het woord doop in vuur gebruikt (Matteüs 3). Water is reinigend, vuur is louterend, dat gaat veel dieper. En heeft daarom ook een veel grotere werking.

6. Uitgieten van de Geest
Het uitgieten, in het Grieks ἐκχέω ekcheō, van de Geest wordt in de Bijbel vijf keer vermeld. Het is een uitdrukking, die ook in Oude Testament wordt gebruikt.

In het boek Handelingen wordt een tekst over het uitgieten van het boek Joel geciteerd.
Handelingen 2:17-18. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.  Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 

Handelingen 2:33. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. [de andere vertalingen vertalen met uitstorten]

Handelingen 10:45. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen. [de andere vertalingen vertalen met uitstorten]

Romeinen 5:5. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

7. Plaatsen of leggen van de Geest op iemand
De Geest werd geplaatst of gelegd op iemand, in het Grieks τίθημι
tithemi. Deze uitdrukking komt twee keer voor.

Wat kunnen we leren van deze teksten?
De uitstorting van de Geest zorgt ervoor dat mensen dromen en visioenen zien en gaan profeteren (Handelingen 2).
De uitstorting van de Geest was te zien en te horen (Handelingen 2).
Verbazingwekkend dat de Heilige Geest ook op de gelovigen uit de volken is uitgestort (Handelingen 10).
Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest. Hoe mooi is dat. (Romeinen 5)

Matteüs 12:17-18. … opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. [HSV, het laatste deel van de tekst vind ik van de NBV beter: aan alle volken zal hij het recht verkondigen.]

Met de tweede tekst hebben de vertalers moeite om die goed te vertalen. Hier in de Statenvertaling.
Handelingen 19:21. En toen deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de Geest, Macedonië en Achaje doorgegaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggende: Nadat ik aldaar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. [SV]

Het gaat hier om een cruciaal moment in de roeping van Paulus. De tekst ‘nam zich voor in de Geest’ is vaag. Je kunt beter denken aan de Heilige Geest, die Paulus inspireert. De Geest plaatste als het ware plannen in het hart van Paulus. Met het woord ‘plaatsen’ nemen we het Griekse woord van de Bijbel serieus.

Andere vertalingen laten de werking van de Geest helemaal weg. NBG: ‘Paulus nam zich voor’. NBV en Willibrord: ‘Paulus vatte het plan op’. HSV idem als SV.

Als we het levensverhaal van Paulus verder lezen, dan zien we ook dat Paulus zich niet meer van het door de Geest gegeven plan liet afhouden. Deze bijzonder genadevolle oorzaak raken we kwijt als we de NBG en NBV vertaling lezen.

8. De Geest daalde neer, viel op, kwam over en kwam op.
Dat de Geest neerdaalt, in het Grieks καταβαίνω katabaino, komt vier keer voor. Alle keren verwijzen ze naar de vervulling van en met de Geest van Jezus na zijn doop in de Jordaan.

Dat de Geest op iemand komt, in het Grieks ἔρχομαι ἐπί erchomai epi, dat komt twee keer voor in de teksten van het Nieuwe Testament.

In één tekst staan beide uitdrukkingen namelijk in het boek van Matteüs.
Matteüs 3:16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. [HSV. De NBV vertaalt komen op niet en spreekt alleen van neerdalen]

In de parallelle teksten van de andere evangeliën komt alleen de uitdrukking neerdalen voor.
Marcus 1:10. Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.
Lukas 3:22. … en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.
Johannes 1:32-33. En Johannes getuigde: Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.

Het vallen op, in het Grieks ἐπιπίπτω epipipto, van de Geest komt in de volgende teksten voor:
Handelingen 8:16. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus.
Handelingen 10:44. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde.
Handelingen 11:15. En toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons.

Het komen over van de Geest, in het Grieks ἐπέρχομαι eperchomai, komt in de volgende twee teksten voor:
Lukas 1:34-35. Maria vroeg aan de engel: Hoe zal dat gebeuren. Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
Handelingen 1:8. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. [NBG maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt,]

Er zijn twee teksten waarin de uitdrukking ‘de Geest komt op’, voorkomt. Er is hierboven al één genoemd. Dit is de tweede.
Handelingen 19:6. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. [In het Grieks staat: kwam op hen]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Jezus zag de Geest als een duif neerdalen op hemzelf (Matteüs, Marcus en Lukas). Ook Johannes de Doper zag het gebeuren. Voor hem was het dit teken dat hij wist dat Jezus in de Geest zou dopen. (Johannes 1).
Toen Paulus de discipelen in Efeze de handen oplegden, kwam de Geest ook op hen (Handelingen)

9. De doop in de Geest als belofte
Er wordt in de Griekse tekst 53 keer in 51 verzen over een belofte gesproken. In zes teksten gaat het zeker om de belofte van de vervulling, doop of uitstorting van de Heilige Geest, in het Grieks ἐπαγγελία epaggelia. Dit zijn de zes teksten.

Lucas 24: 49. En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. [NBG]
Hier wordt de doop in de Geest kracht uit de hoge genoemd. Deze typering komt slechts eenmaal voor, maar is wel mooi.

Handelingen 1:4-5. ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest’.

Handelingen 2:33. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort.

Handelingen 2:38-39. Petrus antwoordde: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.
De belofte is nadrukkelijk, zoals Petrus zegt, ook voor volgende generaties. Petrus verwijst naar de profetie van de profeet Joël.

Galaten 3:14. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. [NBG]

Efeziërs 1:13. In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte. [NBG]

Wat kunnen we leren van deze teksten?
De uitstorting van de Geest is de belofte van de Vader (Lukas 24 en Handelingen 1).
Eén van de beloften is, dat ons de Heilige Geest zou geschonken worden (Handelingen 2).

De doop in de Geest is het gevolg van de zegen van Abraham. Door het geloof in Jezus kunnen wij die doop ontvangen (Galaten)
Door de vervulling met de Geest zijn wij verzegeld (Efeziërs).   

10. De doop in de Geest als geschenk
Het Griekse woord δωρεά dorea komt elf keer voor in elf verzen. Alle elf keer heeft het wel met de doop in de Geest te maken. In de vertalingen komt naast het woord geschenk ook wel de woorden gave of gift voor.

Twee keer komt het Griekse woord δώρημα dorema voor. Het woord betekent ook geschenk. Het woord komt in Romeinen 5:16 en Jakobus 1:17 voor. Ik haal hieronder alle teksten aan.

Johannes 4:10. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zou u levend water gegeven hebben. [SV]

Handelingen 2:38. En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 8:20. Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt! [SV]

Handelingen 10:44-45. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen.

Handelingen 11:16-17. Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de heilige Geest. Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden

Romeinen 5:15. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.
Romeinen 5:16a. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven .
Romeinen 5:17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. [HSV, je kunt ook vertalen: het geschenk van de rechtvaardigheid i.p.v. gave van gerechtigheid]

2 Korintiërs 9:14-15. In hun (degenen voor wie de collecte was) gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

Efeziërs 3:7. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.
Efeziërs 4:7. Maar aan elk van ons is de genade gegeven, naar de maat van de gave van Christus. [SV]

Hebreeën 6:4-6. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt.

Jakobus 1:16-17. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
Hét geschenk is de vervulling met de Heilige Geest (Johannes en Handelingen 2).
Het geschenk is niet te koop, je kunt het alleen krijgen (Handelingen 8).
De joodse gelovigen ontdekten dat ook mensen van de volken de Heilige Geest hadden ontvangen omdat ze in klanktal spraken en God loofden (Handelingen 10).
God wilde de mensen, die tot het huis van Cornelius behoorden, vanwege hun geloof de doop in de Geest als geschenk geven (Handelingen 11).

De doop in de Geest is veel meer dan de straf dat alle mensen moesten sterven (Romeinen 5)
Ze ontvangen ook het geschenk van rechtvaardigheid, dat is dat je kunt leven zoals God graag wilt (Romeinen 5).

God had de gemeente in Korinte door de doop in de Geest vrijgevig gemaakt (2 Korintiërs).
Paulus is een dienaar geworden toen hij werd vervuld met de Heilige Geest (Efeziërs 3)
We krijgen zoveel als Christus ons geven wil (Efeziërs 4)

Als je de Heilig Geest hebt ontvangen en daarna afvallig wordt kun je niet voor een tweede keer worden bekeerd (Hebreeën).

11. Jubelen in de Geest
Het jubelen, het Griekse woord ἀγαλλιάω agalliao, is een bijzonder manier van in de Geest zijn.

Lukas 1:46-49. Maria zei: Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.

Lucas 10:21. Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 

We lezen het jubelen of juichen in de Geest alleen van Maria en van Jezus. Maria omdat zij een belangrijke plek kreeg in het werk van God. En Jezus omdat het lukte dat zijn discipelen dezelfde dingen deden als hijzelf.

De doop in de Geest in het Nieuwe Testament

Men gebruikt veel verschillende woorden voor de doop in de Geest. Sommigen beschrijven vooral wat God doet en anderen wat het met de mensen doet. De mate van verandering bij de mens kan heel verschillend zijn zowel qua soort als qua intensiteit. Gedoopt worden in de Geest geeft de meest heftige ervaring aan. Daarom heb ik deze studie ook die titel gegeven. Waarom minder als meer mogelijk is.

Er zijn diverse beschrijvingen over de oorzaak van de doop in de Geest. De Geest zweeft over. De Geest wordt uitgestort of uitgegoten of gelegd of geplaatst op iemand.

Het zweven, gieten, storten, plaatsen, leggen kan tot de ervaring leiden dat je in de Geest wordt gedoopt. Dat gedoopt worden leidt tot vol worden van de Geest.

Het vol worden van de Geest leidt bij mensen tot een verandering. Van de mens zelf, dat noemen we de vrucht van de Geest. Maar ook zijn plek in de samenleving. Hij kan ineens meer dan eerst: de gaven van de Geest. Of hij krijgt een bijzondere plek in de samenleving: een bediening van de Geest. En er gebeuren ineens allerlei wonderen om hem of haar heen: werkingen van de Geest.

De doop in de Geest is op diverse plekken in de Oude Testament beschreven. Door de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Joël en Zacharia bijvoorbeeld. Zij kondigen aan dat de Geest in de toekomst zal worden uitgestort en bijzondere dingen zal teweeg brengen.

In de nieuwe tijd gaat Johannes de Doper na Jezus te hebben gedoopt, Hem aankondigen als dé doper met de Geest. Voor deze Johannes is dat wat Jezus vooral zal kenmerken: Jezus de doper met de Geest. De evangelisten Matteüs en Lukas vullen de woorden van Johannes de Doper nog aan met dopen in vuur.

Het vuur zou wel eens kunnen duiden op de passie van God, die over de mensen komt als ze worden gedoopt in de Geest. De Geest en het vuur hebben een reinigende en louterende werking. Pittige uitwerking heeft deze doop dus.

De prediking van Johannes de Doper doet ons beseffen dat de doop in de Geest van een andere orde is dan de doop in water. Zie de studie doop in  water.

Ook Jezus kondigt de doop in de Geest aan. Hij doet dat op de dag en vlak voor zijn afscheid met de Hemelvaart. Hier wordt de doop in de Geest de belofte van de Vader genoemd en kracht uit de hemel (in de NBG vertaling kracht uit de hoge).

De meeste vertalers vertalen het Griekse woord ‘en’ in het woord ‘met’, het wordt dan ‘dopen met de Geest’. Dat geldt voor de NBV, SV en NBG vertaling bijvoorbeeld. De Willibrord vertaling uitgave 1995 vertaalt met ‘in’ de Geest. Net als enkele Engelse vertalingen zoals the Complete Jewish Bible.

De NBV, SV en NBG hanteren ook het woord ‘met’ als het om de waterdoop gaat. De mensen worden gedoopt met water zo vertaalt men. Maar Johannes dompelde de mensen onder in het water net zoals dat bij de joden gebruikelijk was bij het reinigingsbad.

Schilderijen uit vroegere tijden suggereren dat Jezus met een grote schelp met water werd begoten terwijl de dopeling alleen met zijn voeten in het water stond.

Overigens kun je het Griekse woord ‘en’ ook alleen met ‘in’ vertalen. Aan de Griekse tekst mankeert niets.

De doop in de Geest bij de apostel Johannes.

In het evangelie dat geschreven is door de apostel Johannes wordt in de hoofdstukken Johannes 14, 15 en 16 een viertal keren over de komst van de pleitbezorger geschreven. De NBG vertaalt met dat met Trooster.

Jezus legt in deze hoofdstukken andere dingen uit en maakt tot drie keer toe een uitstapje naar de pleitbezorger, die komen zal en de discipelen zal helpen. En dat is ook gebeurd.

Johannes 14:15-17. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Johannes 14:26. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb

Johannes 15:26-27. Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.

Johannes 16:7-14. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De pleitbezorger, waarvan Jezus beloofde dat de Vader die zou zenden, die pleitbezorger zou altijd bij de discipelen zijn. Hij is de Geest van de waarheid. En Hij zal alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen (Johannes 14).

Die pleitbezorger zal over Jezus getuigen (Johannes 15).

De pleitbezorger gaat de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16). Jezus geeft hier ook voorbeelden van. Je kunt moeilijk tot je doel komen zonder Jezus. Dat is zonde. Jezus ging naar de Vader na zijn volbrachte werk. Dat is inderdaad gerechtigheid. De duivel blijkt bij de kruisiging en de opstanding verloren te hebben. Dit was zijn veroordeling. 

De Geest zal de discipelen leiden naar de volle waarheid (Johannes 16). Als je er om bidt gaat de Geest helpen om het te verstaan. Dit is een belofte, waarvan ik de ervaring heb, dat die waar is. Dat heb ik gemerkt bij het maken van deze studies. Op sommige vragen kreeg ik direct antwoord, anderen duurden soms dagen. En bij een enkele vraag, maar dan had ik de vraag nog niet helder, duurde het jaren.

De doop in de Geest in het boek Handelingen

Het boek Handelingen is het boek van het begin van de kerk. Mensen gedoopt in de Geest zorgden voor de verdieping en de uitbreiding van de gemeente. Lees het voorgaande hoofdstuk nog even na op de citaten uit het boek Handelingen en lees vervolgens ook de tekst hieronder.

Handelingen 6:8-10. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen op van hen, die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, der Cyreneeërs en der Alexandrijnen en van de Joden uit Cilicië en Asia en redetwistten met Stefanus, en zij waren niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan.

Handelingen 8:4-8. Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote blijdschap in die stad.

Handelingen 11:12-18. En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen moest medegaan zonder bezwaar te maken. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn het huis van die man (Cornelius) binnengegaan; en hij heeft ons medegedeeld, hoe hij een engel in zijn huis had zien staan, die tot hem zeide: Zend iemand naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus; deze zal woorden tot u spreken, waardoor gij en uw gehele huis behouden zult worden. En toen ik begonnen was te spreken, viel de heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken.

Handelingen 11:27-28. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië; en één uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest te kennen, dat een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius.

Wat kunnen we van de teksten van het boek Handelingen leren?
De vervulling met de Geest wordt op diverse manieren beschreven. Blijkbaar waren de uitingen en de belevingen verschillend, hoewel ook intens.

Het resultaat van de vervulling met de Geest wordt steeds opgemerkt en niet verondersteld. Iets veronderstellen, zoals dat in de kerk wel gebeurt met de ‘veronderstelde wedergeboorte’ bijvoorbeeld heb ik nog niet in de Bijbel kunnen vinden.

De doop van bekering in water voor de reiniging van de zonden is iets anders is dan de doop in de Geest. Dikwijls komt de doop in de Geest na de doop in water. Soms is te zien dat iemand is gedoopt in de Geest, dan wordt de doop in water er nog aan toegevoegd. Om het compleet te maken.

Wat ik het meest bijzonder vind. De weg waartoe de Geest leidde was bepalend voor de theologie van de apostelen. De uitstorting van de Geest bij de Romeinse Cornelius leidde tot een volledige omkeer in de theologie van de kerk. Wat een prachtig voorbeeld ter navolging.

Als je in de kerkgeschiedenis kijkt is wat machtshebbers goed uitkwam dikwijls het uitgangspunt geweest voor de theologie. Of waarvan men dacht dat het ketterijen zou helpen voorkomen. Of aan leerstellingen waar een kerk of gemeente zich nu eenmaal heeft geconformeerd. Of een bepaalde mode in de wetenschap waarmee theologische wetenschappers niet willen breken. In de Handelingen echter was de Geest leidend. Halleluja.

Door de doop in de Geest tenslotte gebeurden er ook allerlei voor ons vreemde dingen. In deze studie komt dat niet naar voren maar: een gevangenis brak open, Filippus was ineens ergens anders, Paulus overleefde een steniging, diezelfde Paulus onderging met ieder op het schip een schipbreuk waarbij niemand bij omkwam etc.

De doop in de Geest in de brieven

In de brieven staat bijzonder veel over wat de doop in de Geest uitwerkt. En dat is een grote diversiteit, die in studies na deze studie verder aan de orde zal komen.

Over de Geest, die ons karakter verandert.
Galaten 5:22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Over de uitingen, die de Geest geeft.
1 Korintiërs 12:4-7. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

Over de eenheid waarvoor de Geest zorgt.
1 Korintiërs 12:13. … want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

Over het leven dat de Geest geeft.
2 Korintiërs 3: selectie 5-9 de Geest maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van een nieuw verbond van de Geest, die levend maakt en overvloedig is in heerlijkheid.

Over de heerlijkheid, die de Geest geeft.
2 Korintiërs 3:18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Is het Pinksterfeest een vervolg op de wetgeving bij de berg Horeb/Sinaï

Al voor het Pinksterfeest werden er mensen gedoopt in de Geest. De evangeliën geven dat aan voor zowel Maria, Zacharia, Elisabeth, Johannes de Doper en Jezus.

Dat eerste Pinksterfeest na de opstanding van Jezus, dat is wel de grote start van de doop in de Geest waarna grote groepen mensen die doop ontvingen. Jezus werd door de Heilige Geest de grote doper van de Geest. Zoals Johannes de Doper dat al had voorzegd.

Vanuit de hoek van de messiaanse joden is naar voren gebracht dat het Pinksterfeest een vervolg is op de wetgeving bij de berg Horeb/Sinaï.

Er zijn de volgende vier argumenten voor:
1. Het is dezelfde periode in het jaar. Bij de wetgeving wordt in de Bijbel geen datum genoemd, maar het moet ongeveer in dezelfde tijd zijn.

2. In beide gevallen natuurverschijnselen.  
Handelingen 2:2-4 geeft het aan: een hevige windvlaag, vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en vervuld van de Geest ging men op luide toon vreemde talen spreken.

In Exodus 19 en 20 staat hoe God de geboden geeft aan Israël. Ook hier een ingrijpende gebeurtenis met natuurverschijnselen als rook, vuur, donder en bliksem en geluid van bazuinen.

3. Er zijn woorden van God, de tien geboden o.a. en op het Pinksterfeest de vreemde talen.

4. Trouwens na de gebeurtenissen bij de berg Horeb, is er sprake van profeteren, zie Numeri 11, maar de omschrijving lijkt meer een vorm van spreken in tongen.

Numeri 11: 25-29. Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!. Zeg dat ze daarmee ophouden, heer! zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes rechterhand was geweest. Maar Mozes zei: Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!

Wat kunnen we hiervan leren?
We kunnen nog duidelijker beleven hoe God werkt. De heilsgeschiedenis lijkt op het bouwen van een gebouw. De Heer voegt aan het bestaande nieuwe dingen toe. Soms met een kleine wijziging van wat er al was. De wet op de Sinaï gegeven is nu onderdeel van onszelf geworden. Tenminste van hen, die de doop in de Geest ontvingen.

Doop jezelf in de Geest

De Vader heeft ons de Doop en de vervulling met de Heilige Geest beloofd. Jezus heeft voor ons onderwijs gegeven over de Geest en heeft de doop in de Geest gebracht. De doop in de Geest brengt ons dichtbij God, verandert ons karakter en geeft ons bovennatuurlijke kracht en wijsheid om zo onze taak in de wereld te kunnen doen.

Om de doop in de Geest te ontvangen is het nodig om je tot God te keren, naar Hem te verlangen en je hart open te stellen voor Hem. Het is ook heel behulpzaam als een broeder of zuster je de handen oplegt om de doop in de Geest te ontvangen.

Wat gaat er met ons na deze doop gebeuren? Dat is niet te zeggen. De Geest waait waarheen Hij wil. Het leven met God is een romantisch avontuur. De doop in de Geest wordt dikwijls als een moment van vrede ervaren, van vrijheid en van blijdschap. Maar misschien gaat het dieper: kun je niet meer rechtop staan, voel je je zweverig, kun je jezelf niet meer tegenhouden om te spreken of te zingen. Laat het gewoon gebeuren. Het is het beste wat een mens kan overkomen.

In het onderwijs van Jezus spreekt Hij over de komst van de Trooster. Hij noemt de Doop in de Geest ook de belofte van de Vader. Later wordt gesproken over de ‘gave van de Geest’.

‘Doop in de Geest’ als begrip gebruiken voor iemand, die voor de eerste keer wordt vervuld met Geest vind ik het mooist. Als je daarna vol bent met de Geest kun je dat ook zo noemen.

Wat gebeurt er met je als je gedoopt wordt met de Heilige Geest? Hoe kun je deze doop ontvangen? En is het wel voor iedereen die volgeling van Jezus wil zijn? Dat staat vooral in Handelingen en in de brieven.

Hoe kun je nog meer van de Geest ontvangen? Door luisteren en geloven.

Hoe kun je nog meer van de Geest ontvangen? Verlangen, verwachten, je hart openen en ook deze nog: door te luisteren en te geloven.

Ik zag het ineens staan in de brief van Paulus aan de Galaten in de NBV vertaling: “door te luisteren en te geloven”.
Galaten 3:2-5. Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?

De Geest ontvangen door te gehoorzamen? Ja. Zo ging dat ook bij die geloofshelden, die in Hebreeën 11 worden genoemd. Noach ging een ark bouwen. Abraham trok naar het beloofde land. Mozes ging op weg naar de Farao om zijn volk vrij te krijgen. En omdat ze luisterden en geloofden ontvingen ze de Geest! Zoals we dit ook hier in de brief van Paulus lezen.

Waarom heb ik dit niet eerder in de Bijbel ontdekt vroeg ik me af?  Ik denk dat het aan de vertalingen ligt. De Statenvertaling heeft op de plek van “luisteren en te geloven” een heel andere tekst namelijk  “de prediking des geloofs”. Van “horen” of “luisteren” hebben de Statenvertalers “prediken” gemaakt. De NBG en de HSV vertalingen doen hetzelfde.

Trouwens de NBV is niet de enige die met het woord luisteren vertaalt. De King James Version vertaalt twee maal met “or by the hearing of faith”. En de Complete Jewish Bible (CJB) vertaalt twee maal met “by trusting in what you heard and being faithful to it”.

Luisteren is in de Bijbel een belangrijk gegeven. Paulus gebruikt het woord ἀκοή akoè, wat letterlijk horen betekent, maar dat naar de bedoeling van Paulus beter met “luisteren naar” zou kunnen vertalen en dat voor ons richting gehoorzamen gaat. Merk het woord “hoor” op in het woord gehoorzamen.

Het Hebreeuwse, hieraan verwante woord is shama (Strong H8085). Dat woord komen we tegen in wat voor Israël de belangrijkste tekst is:
Deuteronomium 6:4. Hoor (sjama), Israël: de Here is onze God; de Here is één! [NBG51]

Een ander verwant woord is shamar (Strong H8104) wat in de gaten houden betekent . De Heer in de gaten houden naar waar Hij heengaat en wat Hij doet. Daar gaat het om.

Hoe kun je voorkomen dat vervulling van de Geest minder wordt?

Sommige mensen hoor ik wel eens zeggen: “Ik ben lek, ik raak de vervulling steeds weer kwijt”.

Ik heb de indruk dat het normaliter niet het geval is dat je lek bent. Want: ‘De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan (Romeinen 11:25). Het kan wel zijn dat je er minder van merkt, maar daarmee hoeft het nog niet weg te zijn.

Het is wel goed dat je de Heilige Geest niet bedroefd maakt. Dat kan gebeuren door een onverstandig leven, zie hieronder de tekst aan de Efeziërs. Wat in deze tekst niet staat is weinig tijd voor God hebben, maar wat wel een reden voor ‘lek’ zijn kan zijn.

Efeziërs 4:25-32. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de ​duivel​ geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het ​genade​ geeft aan hen die het horen. En bedroef de ​Heilige​ ​Geest​ van God​ niet, door Wie u ​verzegeld​ bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en ​barmhartig, en ​vergeef​ elkaar, zoals ook God in ​Christus​ u ​vergeven​ heeft.

Misvattingen.

De vervulling met de Heilige Geest zie ik als de motor voor je eigen geestelijk leven. Maar het is zeker ook de motor voor het schip van de kerk.

Als je in het eigen of kerkelijk leven de invloed van de Geest beperkt, dan komt het scheepje een beetje stil te liggen. En dat zie je gebeuren met veel mensen en met de kerk in Nederland.

Het is ook niet eenvoudig om de Geest toe te laten in je leven. Je bent misschien teleurgesteld dat het niet lukt, of het lijkt je sowieso niet fijn om de leiding van je leven uit handen te geven.

Dat geldt ook voor bestuurders van de kerk. Je weet niet waar de kerk onder leiding van de Geest naar toe gaat. Je kunt de gemeente niet onder controle houden.

Het is dan ook begrijpelijk dat er redenen zijn ontstaan om de vervulling van de Geest tegen te gaan.

Bestuurders van kerken hebben bedacht dat de gaven van de Geest vooral was voor de begintijd van de kerk (Ziezo dan hebben wij er geen last van). Het dan zijn dat er andere zaken naar voren worden geschoven, die beter te controleren zijn. De Schriften, de prediking, de eredienst, het belijden van de kerk etc.

Allemaal belangrijke dingen, maar de vervulling met de Geest is aan de gemeente gegeven als onderdeel van het Nieuwe Verbond.

Mensen kunnen denken: “De vervulling van de Geest is één van de dingen van de kerk. Het is optioneel en ik hoef er niet voor te kiezen”. Of je kunt de overtuiging hebben dat het iets is voor gevoelige of emotionele mensen en dat je dat niet bent.

De vervulling met de Geest is echter een geestelijke zaak voor je geest. Natuurlijk zal de vervulling met de Geest je wil, verstand en je gevoelens beïnvloeden evenals je lichaam.

Boeken en liederen.

Allereerst de boeken. Er zijn heel wat boeken over de doop in en de vervulling van de Heilige Geest geschreven.

Willem Ouweneel heeft een boek gemaakt: “Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest”. Dit boek vind ik meest geschikt als dit je vraag is.

Heb je er nog vragen over? Er is een boek dat in 37 vragen de doop in de Geest behandeld. Het heet:  ‘De doop in de Heilige Geest’. Ondertitel ‘Gods krachtbron voor leven en bediening’. Auteur: Dom Basham uitgegeven in 2014 door Arrows.

Dan is er een boek over de gevaren en de risico’s van de doop in de Geest. Het boek heeft de titel ‘De Oorlog tegen de Heiligen’ van Jessie Penn-Lewis. Hoofdstuk XII  bladzijden 249-268 gaat over de doop in de Geest. Het geeft aan wat het is, waarom en wat er mis kan gaan. De doop in de Geest kan geroofd worden door vooral  gericht te zijn op bepaalde ervaringen voor eigen gebruik. Het vlees krijgt te veel de ruimte en dan kun je open komen te staan voor invloeden van de duisternis. Nog erger is als je het gaat misbruiken voor eigen gewin.

Boek met titel ‘De Heilige Geest’, ondertitel ‘Zijn aard en werking’ van R.A. Torrey. De hoofdstukken 5 t/m 8 gaan over de doop met de Heilige Geest.

Boek met titel ‘De Geest van God’ van Willem Ouweneel. De paragrafen 8.4 en 8.5 gaan over de doop in de Geest. Hoofdstuk 11 over de volheid van de Geest.
Boek met titel ‘Doop en Vervulling met de Heilige Geest’ van John Stott. Het middendeel van het boek gaat over de volheid van de Geest.

Bekende boeken zijn verder nog van Ds. D.G. Molenaar ‘De Doop met de Heilige Geest’ en van Dr. L. Floor ‘De Doop met de Heilige Geest’. Let op de naamgeving. De meer kerkelijke schrijvers spreken over de doop met de Geest waarschijnlijk in aansluiting op de doop met water. Dit is wat mij betreft incorrect taalgebruik.

Tenslotte noem ik het boek van Dennis Bennet ‘Het negende uur’. Hij beschrijft wat er in zijn gemeente veranderde toen de Heilige Geest in de gemeente weer centraal kwam te staan.

Liederen:
Een heel oud kerklied Veni Creator Spiritus (9de eeuw). Is als opgenomen in het Liedboek van de kerken als nummer 237. In de bundel van Opwekking als nummer 319.

Een ander oud kerklied is Veni Sancte Spiritus (rond jaar 1200). Liedboek van de kerken nummer 238.

Een moderner kerklied is Geest van hierboven. Liedboek 477. Opwekking 383.

Lied ‘Vrede zij U’ met als derde couplet: Ontvang mijn Geest. Opwekking 58.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Lied ‘Heilige Geest van God’ Opwekking 343.
Tekst: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Lied ‘Kom o Heilige Geest van God’  Lied 754.
Heilige Geest van God
Adem in ons midden
Dan zullen wij aanbidden
De Vader en de Zoon (2x)

Kom, o heilige Geest
Wij wachten op U
Vervul ons met uw kracht
Heilige Geest kom nu

Hoe je deze studie zelf kunt geven

Spreek vanuit werkelijk gebeurde geschiedenissen uit het verleden. Pinksteren. Opwekkingsverhalen. De doop in de Geest kwam steeds weer in de geschiedenis terug.

Laat de woorden zien die worden gebruikt in de Bijbel. In de volgorde dat het steeds dichterbij komt. ‘Zweven’ zoals in Genesis 1.
De beloften: God zal zijn Geest uitgieten of uitstorten nog heftiger. Ook het besprenkelen komt voor.
Daarmee: Vervullen, vervuld zijn.
De Doop in de Geest en zelfs Jubelen in de Geest.

De vraag is dan:
Mag je het? Er staan geen voorwaarden in de Bijbel.
Kan je het? Zeker voor hen die het willen.  Bij de één gaat het gemakkelijker en dieper dan bij een ander.
Wil je het? Dat is de vraag. De Geest is een gentleman geen inbreker. In tegenstelling tot de boze geesten.

En dan de praktijk:
Leg uit wat je gaat doen. Dat als je de handen hebt opgelegd dat je dan een minuut ongeveer stil blijft. Sta open voor wat de Heilige Geest jou laat zien of meemaken.

Let op de leiding van de Heilige Geest en doe wat de Geest aangeeft. Let op de mate van verwachting die er is bij de mensen die komen. Maak nog een grapje of een ontspannende opmerking als het nog niet zover is. Vraag de anderen om mee te bidden.

Leg een hand op het voorhoofd van degene, die de Geest wil ontvangen.
Als er gelegenheid is, dan is het ook wel mooi om te vragen: “Wil je de vervulling/doop met de Geest van God ontvangen?”

Kort dankgebed. Dank U Heer in de hemel dat U de Geest wil geven aan wie er om bidden. Je kunt nog zeggen open je hart of open de deuren van je hart voor de Heilige Geest.

En dan: ontvang de Geest. Of Jezus ik doop <naam> met de Heilige Geest of met Uw Geest.

Wees dan ongeveer een minuut stil, stem de tijd af op de leiding van de Geest.

En vraag dan: wat maakte je mee. Dat kunnen woorden, beelden, emoties of geestelijke dingen zijn zoals vrede en vreugde. Etc.

Nadat de persoon dat heeft geuit, kun je ook de anderen vragen of die ook ergens aan moesten denken.

Een alternatief
Een praktijk, die er op is gericht om mensen te laten spreken in tongen, kun je als volgt doen (dit is de aanpak van de Hunters).
Ga naast de persoon staan om in zijn of haar oor te kunnen spreken. Leg je hand op de schouder van de persoon.
Zeg: “Jezus, doop <naam persoon> met de Heilige Geest. Wacht een moment, ga dan zelf in tongen bidden en moedig de persoon aan om dat ook te doen. Geef de mensen een teken vanaf wanneer ze mee kunnen bidden in tongen. Laat ze hun handen opheffen. Breng ze in een houding van lofprijzing. Hou het spreken in tongen een paar minuten vol. Door elkaar heen spreken dus.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.