Studie Talen

Het ‘spreken in tongen’ is een geestelijk verschijnsel dat in het Nieuwe Testament voor het eerst voorkomt op dat bijzondere  Pinksterfeest na de opstanding van Jezus. Daarna kwam en komt dit verschijnsel ook voor bij mensen en gemeenschappen, die in Jezus gingen of gaan geloven.

De apostel Paulus besteedt in zijn eerste brief aan de Korintiërs een flink aantal zinnen aan onderwijs over dit ‘spreken in tongen’. Het is één van die verschijnselen, die ontstaat als de hemel de aarde raakt.

Glijdende schaal over gebruik van je tong.

Er is een glijdende schaal in te ontdekken in het gebruik van je tong. Sommige mensen zijn wat betreft het gebruik van hun tong niet of nauwelijks in staat om hun tong te gebruiken en kunnen dus ook geen taal produceren. Dat is een ernstige handicap.

In de evangeliën lezen we van iemand met zo’n handicap, die wordt genezen. Het is de geschiedenis van de stomme man in Marcus 7 zie verderop in deze studie.

Anderen kunnen normaal spreken in een taal. Weer anderen in nog een taal of zelfs meer talen. Maar het is ook mogelijk dat mensen spreken in tongen.

Ook bij het spreken in tongen is er ontwikkeling. Sommige spreken gebrekkig in tongen. Ik ken iemand, die had steeds slechts één woord. Dat bleek trouwens een mooi Hebreeuws woord te zijn. Andere spreken uitgebreider in tongen of zelfs vloeiend. Trouwens je kunt ook in tongen zingen. En je kunt ook van die onverstaanbare woorden of klanken vertolken.

Spreken in tongen is communicatie geleid door de Heilige Geest. Maar ook als je in een gewone taal spreekt kan dat in de Geest zijn. Wat een overvloed aan mogelijkheden om te communiceren!!

Wat hier steeds ‘spreken in tongen’ is genoemd, kun je ook anders verwoorden. Van de 21 keer dat het over spreken in tongen gaat vertaalt de NBV 20 keer met ‘in klanktaal spreken’ en eenmaal met ‘in onbekende talen spreken’.

Als het gaat om in tongen spreken is het wel duidelijk dat je daar daar geen taalstudie voor hoeft te doen. Er is wel een en ander in je houding nodig.

Talen en tongen in het Hebreeuws

Het gaat in het Oude Testament zelden om zoiets als de tongentaal, maar het wel tientallen keren over gewone taal.

Er zijn twee woorden in het Hebreeuws, die met taal kunnen worden vertaald.

NrHebreeuws woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1.לָשׁוֹן  lashownZelfstandig naamwoord mannelijkH3956Tong of taal.
Komt 117 keer voor in 115 verzen.
KJV:
2.שָׂפָה saphahZelfstandig naamwoord vrouwelijkH8193Lip of taal.
Komt 176 keer voor in 164 verzen.


De Hebreeuwse woorden voor taal, tong en lip hebben overlappende betekenissen.

Een opmerkelijke zaak is het woordgebruik m.b.t. dit onderwerp in Genesis 10 en Genesis 11. Genesis 10 is een overzicht van de nakomelingen van Noach, daar komt het woord לָשׁוֹן  lashown, tong of taal, drie keer voor en verder komt het woord in Genesis niet voor. Maar in Genesis 11, de geschiedenis over de toren van Babel daar komt het woord שָׂפָה saphah vier keer voor, dat kun je vertalen met lip of taal In het Nederlands vertaalt de NBV beide keren met ’talen’ zodat het lijkt alsof het in hoofdstuk 10 over hetzelfde begrip gaat als in hoofdstuk 11.

In het Nederlands hebben we de uitdrukking met dezelfde mond spreken. Nog weer een variatie op de tong en lip in de Hebreeuwse taal.

Soms staat er in de tekst van het Oude Testament een woord dat we met profeteren vertalen, maar uit het verband met de tekst lijkt het om spreken in tongen te gaan. Je kunt denken aan de geschiedenis van het volk Israël bij de berg Horeb en als koning Saul de profeten in Bethel bezoekt.

Numeri 11:25-26. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren.
1 Samuel 10:11. Saul werd gegrepen door de geest van God en raakte net als zij in vervoering.  

Er is ook een uitleg, die de diverse talen bij de torenbouw van Babel vergelijkt met dit wonder. Het spreken in verschillende talen bij de toren van Babel was dan niet alleen een straf, zoals het dikwijls alleen maar wordt uitgelegd, maar het is ook een zegen om de aarde te bevolken.

Talen en tongen in het Grieks

Er worden vier verschillende Griekse woorden gebruikt rond spreken in tongen of klanktaal.

NrGrieks woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1.γλῶσσα  glōssa  Zelfstandig naamwoord vrouwelijkG1100 SB975Tong of taal.
Komt 50 keer voor in 47 verzen.
KJV:
2.λαλέω γλῶσσα laleō glōssaWerkwoordG2980 (G1100)Laleo betekent spreken. In 18 verzen gaat het over spreken in tongen, waarvan 11 keer in 1 Korintiërs 14.
3.ἕτερος γλῶσσα heteros glōssaBijvoeglijk naamwoordG2087 (G1100)Heteros betekent andere. Het woord komt tweemaal voor namelijk in Handelingen 2:4. 1 Korintiërs 12:10
6.καινός γλῶσσα kainos glōssaBijvoeglijk naamwoordG2537 (G1100)Kainos betekent nieuw. Het woord komt eenmaal voor namelijk in Marcus 16:17.

Glossa tong of taal

Het Griekse woord glossa betekent tong of taal. In de boeken van de Bijbel is het ook in de zin van tong of taal gebruikt. Bijvoorbeeld: Jezus raakte de tong aan van de stomme man in Marcus 7:33 en 35. En in Handelingen 2:11 merkten de omstanders van het Pinkstergebeuren op dat ze in hun eigen “tong” oftewel taal spraken.

En dan is er ook nog de betekenis van een vorm van een tong. In Handelingen 2:3 gaat het over verdeelde tongen als van vuur.

En dan heb je een aantal plaatsen in de Bijbel dat het nog een andere betekenis heeft. Het spreken in tongen na de handoplegging om de doop in de Geest. Of er staat dat mensen met “andere” tongen gaan spreken of met “nieuwe” tongen gaan spreken. Het gaat hier om een apart fenomeen, dat pas vanaf de Pinksterdag de wereld ingekomen is.

Spreken in tongen

Dat je spreekt in een taal zou je een pleonasme kunnen noemen. Natuurlijk spreek je in een taal. Waarin zou je anders spreken?

Maar hier zijn woorden proberen te vinden voor een verschijnsel waar geen woorden voor waren.

Ook de vertalers van de Bijbel hebben moeite om dit met goede woorden te vertalen. Zeven keer vertaalt de NBG vertaling met spreken in tongen. De SV en de HSV vertalen het steeds weer anders. De NBV vertaalt  het vrij consequent met een nieuw verzonnen woord “klanktaal”. Het komt 21 keer in de NBV voor in 20 verzen. Alleen in Marcus 16:17 wordt het vertaald met “spreken in onbekende talen“. Daarmee is het Pinksterfenomeen het meest zichtbaar in de NBV vertaling. Handig als je nog eens een studie over spreken in tongen moet maken.

In wat oudere boeken wordt ook wel het woord “glossalalie” gebruikt. Naar het Griekse woord “glossa”. Men noemt spreken in tongen ook wel “geestelijke taal” of “hemelse taal”, de taal van de hemel. Bij het Pinksterfeest bleek het ook een bestaande aardse taal te kunnen zijn, die onbekend was voor degene, die het uitsprak. Dat blijkt in de praktijk meer voor te komen.

De apostel Paulus geeft in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinte een omschrijving van spreken in tongen.
1 Korinte 14:2 Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal.

Het hoeft niet altijd onbegrijpelijk te zijn. Soms is het een bestaande taal op de aarde. Er kan ook een uitleg komen. Dat is weer een andere geestelijke gave, namelijk “vertolking van tongen”.

Vertolking van tongen

In de christelijke wereld is deze gave bekend onder ‘vertolking van tongen’. Je zou het ook het ook kunnen noemen: uitleggen of interpreteren van klanktaal.

Het spreken in tongen en de vertolking van tongen, hoe je het ook noemt, lijken samen op profetie. Ze hebben samen dezelfde bedoeling namelijk iets van God of wat God wil openbaren naar voren brengen.

Het vertolken van tongen heb ik zelf nog nooit gedaan. Andere, die het wel deden heb ik navraag gedaan. Ze vertelden mij het volgende. Als ze iemand in tongen horen spreken in een samenkomst dan kregen ze een innerlijke drang om te vertalen. Alleen weten ze nog niet wat ze moeten zeggen. Maar op het moment dat ze in geloof hun mond openen komen de woorden vanzelf.

Als je in een samenkomst hardop in tongen gaat spreken, zodat iedereen in de samenkomst er naar luistert, dan moet je dat pas doen als je ook het geloof hebt, dat er een vertaling zal komen. Of van jezelf of van een ander. Dat is het advies dat de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente van Korinthe geeft.

Dit zijn de gegevens over de Griekse woorden, die worden gebruikt in de teksten.

WoordSoort WoordStrongOpmerkingen:
1διερμηνεύω
diermēneuō
WerkwoordG1329Uitleggen, interpreteren
Komt zes keer voor.
KJV: interpret (4x), by interpretation (1x), expound (1x).
2ἑρμηνεία
hermēneia
Zelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G2058Uitleg, interpretatie
Komt 2 keer voor.
KJV: interpretation (2x).

Er zijn zes teksten in de Bijbel waar het uitleggen, vertolken, interpreteren of vertalen van klanktaal aan de orde komt. Hieronder staan ze.

1 Korintiërs 12:8-10. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.
Opmerking: er staat een zelfstandig naamwoord het gaat dus om de uitleg van de klanktaal.

1 Korintiërs 12:30. Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?

1 Korintiërs 14:5b. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de ​gemeente​ er baat bij heeft.
1 Korintiërs 14:13. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt ​bidden​ om de gave die te kunnen uitleggen.

1 Korintiërs 14:26-27. Hoe is het dan, broeders? Telkens wanneer u samenkomt, heeft iedereen een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg. Laat alles gebeuren tot opbouw. En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. [HSV]

En dan zijn er nog twee teksten, die over iets anders gaan dan een uitleg van een klanktaal. Het gaat over wat Mozes en de profeten hebben geschreven en als tweede over een naam met een betekenis, die mogelijk niet alle lezers begrijpen. Hieronder deze teksten.

Dit doet en zegt Jezus tegen de Emmaüsgangers.
Lukas 24: 27. En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. [HSV]

Handelingen 9:36. En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorkas betekent. [HSV]

Wat is het belang van spreken in tongen?

Het is een gave van God. God geeft deze gave aan de leden van de christelijke gemeente voor het werk in het Koninkrijk van God.

Het belang is te lezen op zes plaatsen in Gods Woord.

Het is het cadeau van God op het Pinksterfeest, zie Handelingen 2:4.
Zou God iets geven wat nutteloos of van weinig waarde is? Natuurlijk niet. Opmerkelijk: allen gingen in voor hen onbekende talen spreken.  Dat het op de Pinksterdag niet om een eenmalig spreken in tongen ging is op te merken omdat in de gemeenten waar aan Paulus schreef, tientallen jaren na Pinksteren, het nog steeds belangrijk is. Ook Marcus schrijft jaren na Pinksteren dat spreken in tongen een kenmerk is van de gelovigen.

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, 1 Korintiërs 14:2 “Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat” (NBV). Andere vertalingen geven er meer inhoud aan: “bouwt zichzelf op” (HSV) “sticht zichzelf” (SV en NBG)

Verder in vers 5 schrijft Paulus “Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken” (NBV).

De apostel is zelf ook een fervent beoefenaar van het spreken in tongen vers 18 “Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek” (NBG) “Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken” (NBV).
Opmerkelijk is dat de SV en de HSV spreken van andere en vreemde talen. Alsof het om een gewone taal zou gaan. Dat is helemaal het onderwerp niet in 1 Korintiërs 14. Het lijkt erop dat deze vertalingen het spreken in tongen proberen weg te vertalen.

Het is het eerste wat Paulus doet in de gemeente van Efeze toen bleek dat ze de Heilige Geest nog niet kende.
Handelingen 19:6 “en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden”.

In het evangelie van Marcus in hoofdstuk 16 vers 17 staat spreken in tongen in het rijtje van dingen waar de gelovigen aan te herkennen zullen zijn.

Paulus geeft advies over het gebruik

Die adviezen van Paulus gaan vooral over het gebruik van spreken in tongen in de gemeente.

Gebruik het niet als spreker als een soort van preek in de samenkomst, want niemand begrijpt er anders iets van. Heel praktisch. Tenzij er uitleg is. Maar beperk het dan tot ten hoogst drie mensen (vers 29).

Ga niet spreken in tongen als er buitenstaanders zijn, want die zullen denken dat de gemeenteleden krankzinnig zijn geworden (vers 23).

Profetie heeft trouwens voorrang, want dat is meer tot opbouw van de gemeente. Dat zijn voor de mensen begrijpelijke woorden en ze komen ook nog eens van de HEER. Als het spreken in tongen ook wordt uitgelegd dan heeft het dezelfde waarde.

Andere bronnen

Herman Boon geeft het volgende rijtje wat je aan spreken in tongen hebt:

Het bouwt je geloof op.
Het geeft nieuwe energie.
Het geeft kracht om te getuigen.
Het verfrist (een geestelijke douche).
Geeft nieuwe moed.
Machtig wapen in de geestelijke strijd.
Je kunt zo leiding ontvangen.
Je kan de Heer meer prijzen en aanbidden.
Voorbede doen voor andere mensen Romeinen 8: 26 en 27. De Geest pleit voor ons met woordloze zuchten.
Aandacht trekken van buitenstaanders, zie Handelingen 2.
Het kruisigt je vlees.

Hoe kan je het spreken in tongen ontvangen?

Kenmerkend van spreken in tongen is dat het spreken is wat buiten je verstand om gaat. Je laat je tong bewegen zoals je het gevoel hebt dat de Heilige Geest dat van je vraagt. Een beetje zoals bij  jazz de muzikant speelt aan de hand van zijn intuïtie.

Spreken in tongen gaat niet buiten je wil om. Je kan Gods nabijheid zoeken om te gaan spreken in tongen. Als je spreekt in tongen kun je ook besluiten om ermee op te houden. Je kan het luid doen of zachtjes voor jezelf.

We hebben hier te maken met een familie aan verschijnselen. Net zoals de Heere God een variëteit aan een bepaalde plantenfamilie heeft geschapen zo is het ook met deze gave. Je kan spreken of zingen, stamelen of roepen, kan complex of simpel klinken, om maar wat te noemen. IK heb ook wel gehoord van mensen, die ongemerkt in een taal spraken, die ze niet konden kennen, bijvoorbeeld Hebreeuws. Zo was het ook op de Pinksterdag. Buitenlanders hoorden de Jezus volgelingen in hun eigen taal spreken.

Hoe kan je het spreken in tongen ontvangen?
Om te spreken in tongen is overgave is belangrijk. Het niet erg vinden om dwaas voor jezelf en anderen te zijn.

Het is moeilijk om te ontvangen voor mensen, die gewend zijn vooral met hun verstand te geloven en minder met hun hart. Of voor hen, die graag controle willen houden.

Hoe kan je deze gave ontvangen? Onder handoplegging van een gelovige broeder of zuster. Eerst de doop in de Geest. Dan: laat je tong maar eens bewegen afgestemd op Gods Geest.

De gaven van de Geest mag je oefenen. Het mooie van de gave van spreken in tongen is, dat je jezelf en anderen er geen kwaad mee kan doen. Mits je natuurlijk de Geest van God binnen laat komen en geen geest, die niet van God is.

Een tong losmaak wonder


Er is een soort van glijdende schaal in. In Markus 7 is beschreven hoe Jezus de tong van iemand aanraakt waardoor belemmeringen los gaan en de man kan spreken. Er staat bij ‘normaal spreken’

Marcus 7:31-35. Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het ​Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.

Als we leren spreken in tongen, dan komt onze tong los en kunnen we in klanktaal spreken. Een nieuwe dimensie van spreken.

Spreken in tongen ook in de tijd van het Oude Testament?
Is spreken in tongen alleen terug te vinden in de gemeente van Jezus Christus in het Nieuwe Testament ? Nee. De apostel Petrus verwijst op de Pinksterdag naar een profetie van de profeet Joel  waar over de “geest uitgieten” en over “profeteren” wordt gesproken. Het spreken in tongen lijkt hier het zichtbare teken van de geest uitgieten. Wat Petrus zelf doet lijkt meer op profeteren.

Tegenwerking

Het rijk van de duisternis haat alle bovennatuurlijk gaven. Het zijn namelijk de wapenen van de christenen in de geestelijke strijd. Dat geldt ook voor het spreken in tongen.  Er zijn verschillende trucjes van het rijk van de duisternis om je tegen te houden:

De gedachte: je doet het zelf.

Of: het wordt toch niets.

Of: doe niet zo raar.

Of: je hebt er toch niets aan.

De teleurstelling van een vorige keer, dat het niet lukte.

De leugen dat de Bijbel er niet positief over is.

De leugen dat het alleen bedoeld was voor de begin tijd van de kerk.

Tegenstanders van spreken in tongen hebben soms de volgende methode. Ze citeren overtrokken uitspraken waarvan ze beweren dat voorstanders van spreken in tongen die gebruiken. Om ze vervolgens te proberen te ontkrachten. De teksten uit het Woord van God, hierboven, geven geen mogelijkheid voor onduidelijkheid.

Wat bovendien aan de orde is, is dat de praktijk spoort met het woord van God. Het spreken in tongen bouwt je op. Dat merk je. En maakt het gebed ook krachtiger. Dat merk je ook.

Soms komt het voor dat als mensen spreken in tongen dat het een bestaande taal blijkt te zijn. Heel opmerkelijk. Dat gebeurde ook op die bijzondere Pinksterdag. Wel helemaal een teken dat deze gave nog steeds functioneert.

In het rijk van de duisternis kom je een vergelijkbaar verschijnsel als spreken in tongen tegen. Men brengt zichzelf in trance en extase om zo in contact te komen met de duistere wereld zodat men daar woorden of macht ontvangt om die te gebruiken in de zichtbare wereld.

Overig
In het pastoraat is het niet verstandig om te spreken in tongen als hulpvragers er niet mee bekend zijn. Tijdens onze pastorale hulp spreken we niet hardop in tongen waar de hulpvragers bij zijn.

Opdracht:

Kun je al in tongen spreken?

Ja? Doe het dan ook regelmatig. Nee? nNeem deze studie door en vraag om handoplegging om in tongen te kunnen spreken.

In ieder geval: Streef naar beter.

Ben je al actief in Gods Koninkrijk? Nee? Ga dat dan wel doen. De gaven en dat geldt ook voor het spreken in tongen is bedoeld om te gebruiken in Gods Koninkrijk.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.