STUDIE VRUCHT VAN DE GEEST

De invloed, die wij als mensen hebben op onze omgeving, heet in de taal van de Bijbel ‘vrucht dragen’. Je kunt slechte vrucht dragen, maar ook goede vrucht. Als je goede vrucht draagt, dan komt het door de Geest van God.

Als de Geest in ons is, zal het op ons karakter uitwerken. Ook mede als gevolg daarvan heeft dat uitwerking op de mensen om ons heen. We kunnen ze helpen en misschien wel redden.

Het Griekse woord καρπός (karpos), dat wij met vrucht vertalen, komt in het Nieuwe Testament 66 keer voor in 56 verzen. Van die 56 verzen gaat het bijna altijd om de vrucht van de Geest. De Geest van God, die we ook wel de Heilige Geest noemen.

Een enkele keer staat het er letterlijk bij dat het om de vrucht van de Geest gaat. Meestal blijkt uit de context dat het om de vrucht van de Geest gaat. Soms is de gedachte van de vrucht van de Geest enigszins verborgen, zoals bij het verhaal van de vijgenboom, die geen vrucht gaf. Er was geen vrucht van de Geest, zou je kunnen zeggen.

  Grieks woord Soort woordStrong Opmerkingen:
1.καρπός karpos Zelfstandig naamwoord
mannelijk
G2590 Vrucht
Komt 66 keer voor in 56 verzen.
KJV: fruit (66x).

De uitdrukking ‘vrucht van de Geest’.
De woorden ‘vrucht van de Geest’ komt in twee teksten voor in het Nieuwe Testament. Dit is de meest bekende tekst.
Galaten 5:22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

De vrucht van de Geest is compleet anders dan wat uit de wil van de mens kan voortkomen. Dit staat in de verzen voor Galaten 5:22.
Galaten 5:19-21. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

De uitdrukking ‘vrucht van de Geest’ komt nog een keer voor, tenminste in de handschriften, die de SV en de HSV gebruiken voor de vertaling. Anderen hebben het begrip ‘vrucht van het licht’.
Efeziërs 5:8-10. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaaglijk is. [HSV]

De Heilige Geest heeft invloed op ons innerlijk, zodat wat van ons uit naar buiten komt op de houding van God lijkt.

Vrucht dragen
De inwoning van de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij worden als een goede boom. Hieronder twee tekstgedeelten uit het onderwijs van Jezus.

Matteüs 3:8-10. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. [HSV]

Matteüs 7:15-20. Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Meer over de vrucht van de Geest.
Hieronder een selectie van vier teksten, die nog meer over de vrucht van de Geest vertellen. Gelijk een voorbeeld over de Hebreeuwse manier van onderwijs. Die schildert meer dan die redeneert.

Let op de stappen, die hier worden geschetst in de tweede zin: vrij van de zonde, God dienen en dan vrucht. En die leidt tot heiliging, dat is leven in een houding, die op de houding van God lijkt. En waartoe dat uiteindelijk leidt staat in de tekst hieronder.
Romeinen 6:21-22. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.[HSV]

Hier een oproep. Ons leven moet vrucht dragen voor God.
Romeinen 7:4-5. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood.

En dan twee teksten over de vruchten van de gerechtigheid. Wat kun je verstaan onder de vruchten van gerechtigheid, een term uit de rechtsspraak? Ik denk aan vrij van schuld en schuldgevoel, dat je ook anderen niet schuldig houdt, hen vergeeft en de schuld van kwijt scheldt. 

Filippenzen 1:10-11. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Jacobus 3:17-18. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Vrucht van de Geest in het werk.
De Geest zorgt niet alleen voor een ander innerlijk, maar kan mede daardoor ook in onze omgeving tot vrucht leiden. Als je ergens werkt, dan heeft het extra gevolg.

De apostel Paulus wilde graag naar de gemeente van Rome om ook daar ‘enige vrucht te hebben’, werk tot opbouw van de gemeente.
Romeinen 1:13. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. [HSV]

Zo spreekt de apostel ook tegen de gemeente van Filippi. Paulus kan vruchtbaar werk doen. Daarom zou hij nog wel langer willen blijven leven.
Filippenzen 1:21-24. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk (letterlijk: vrucht van werk) doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven.

En zo spreekt de apostel ook tegen de gemeente van Kolosse. Ook in deze gemeente draagt het evangelie vrucht.
Kolossenzen 1:6. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. [HSV]

Werk dat vrucht draagt komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er is een voorbereiding nodig: weten wat God wil, wijsheid en inzicht opdoen, leven op een voor de Heer waardige manier.
Kolossenzen 1:9-10. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, [HSV]

Nog veel meer over de vrucht van de Geest.
Er wordt over al die aspecten van de vrucht van de Geest zoals die in Galaten 5:22 staan, liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, uitgebreid in de Bijbel geschreven.

Dat er zoveel over in de Bijbel is geschreven, is, denk ik, om verschillende redenen. Je kunt er daardoor meer van begrijpen, er meer naar te verlangen en het is ook ter bemoediging.

Heb je ineens meer liefde voor een ander? Kun je ineens iets geloven wat eerst niet lukte? Blijkbaar werkt de Geest dat uit in jou!

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.