Studie Werkingen en Krachten

De term ‘goede werken’ is onder de protestanten niet geliefd. Men vind dat nogal Rooms en het gaat toch niet om goede werken maar om geloof. Dit lijkt mij een valse tegenstelling.

Deze studie is nog heel beperkt in omvang.

Studievragen

Hoe komt het dat het zo’n onbekend onderwerp is in de christelijke wereld?

Wat is het verschil tussen werkingen en krachten?

Oude Testament

In het Oude Testament heb ik twee woorden gevonden, die met werk of werken vertaald kunnen worden. Er zullen meer woorden zijn.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1מְלָאכָה mĕla’ka,Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
H4399Werk, business
Komt 167 keer voor in 149 verzen
KJV: work (129x), business (12x), workmen (with H6213) (7x), workmanship (5x), goods (2x), cattle (1x), stuff (1x), thing (1x), miscellaneous (9x).
2עָבַד
`abad
WerkwoordH5647Werken, dienen.
Komt 293 keer voor in 263 verzen.
KJV: serve (227x), do (15x), till (9x), servant (5x), work (5x), worshippers (5x), service (4x), dress (2x), labour (2x), ear (2x), miscellaneous (14x).

Het boek Genesis
In het boek Genesis komt in 5 keer in 4 verzen het zelfstandig naamwoord werk voor en 23 keer in 22 verzen het werkwoord werken voor.

Hieronder alle teksten uit Genesis 2 tot en met 4. Daarna komt het woord werk of werken pas weer voor in Genesis 14:4.

Genesis 2:1-5. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen. In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkel gewas opgeschoten, want de HEER God had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken.

Genesis 2:15. De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

Genesis 3:23. Daarom stuurde Hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken.

Genesis 4:2. En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. [HSV]

Opmerking 1: een letterlijke vertaling zou kunnen zijn ‘en Kaïn werkte op het land’ daarmee zie je de relatie met wat de taak van de mens in Genesis 2 en 3 was.
Opmerking 2: de NBV21 vertaalt ‘bewerker van de aardbodem’ met ‘landbouwer’.

Genesis 4:12. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’

Het boek Exodus
In het boek Exodus komt 33 keer in 27 verzen het zelfstandig naamwoord werk voor en 31 keer in 29 verzen het werkwoord werken voor.

In het begin van het boek komt dat steeds voor om het slavenarbeid van het volk Israël te beschrijven. En daarna komt dat bevrijdende gebod: zes dagen zult gij werken maar de zevende dag is de rustdag.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Er is wat wij gewoon werk noemen maar je kunt ook spreken van geestelijk werk. Het scheppen van de Heere God in Genesis 2 en 3 is een geestelijke activiteit geweest met een zichtbaar resultaat hier op aarde.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament worden werkingen als een bijzonder werk van de Geest genoemd. Ook het woord krachten komt regelmatig voor.

Werkingen

Woorden rond werkingen of werken komen zowel in gewone aardse zin voor als in geestelijke zin. Hieronder een overzicht.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἐνέργεια energeiaZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G1753 SB1579Energieën.
Komt 8 keer voor in 8 verzen
KJV: working (4x), effectual working (2x), operation (1x), strong (1x).
2ἐνεργέω energeōWerkwoordG1754 SB1580Werken
Komt 22 keer voor in 19 verzen
KJV: work (12x), show forth (one’s) self (2x), wrought (1x), be effectual (1x), effectually work (1x), effectual fervent (1x), work effectually in (1x), be might in (1x), to do (1x).
3ἐνέργημα energēmaZelfstandig naamwoord
onzijdig
G1755 SB1581Het woord komt twee maal voor. 1 Korintiërs 12:6 en 10.
4ἐνεργής energē,Bijvoeglijk naamwoordG1756 SB1582Werkzaam in iemand of iets. Het woord komt drie keer voor in drie verzen. Zie
5ἐργάζομαι ergazomaiWerkwoordG2038 SB1857Werken. Het woord komt 39 keer voor in 37 verzen.
6ἐργασία ergasiaZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G2039 SB1858Werk, winstgevend bedrijf. Het woord komt zes kee voor in zes verzen.
7ἐργάτης  ergatēsZelfstandig naamwoord
mannelijk
G2040 SB1859Werker, arbeider. Het woord komt 16 keer voor in 15 verzen.  
8ἔργον  ergonZelfstandig naamwoord onzijdigG2041 SB1860Werk en werken. Het woord komt 176 keer voor in 161 verzen.
9καλός kalos ἔργον  ergonBijvoeglijk naamwoordG2570 G2041Het woord betekent ‘goed’. De combinatie ‘goede werken’ komt 15 keer voor.

Werkingen energeia (ad1)
Het gaat bij energeia om een innerlijke werkzaamheid of een innerlijke activiteit of werking. In de New Age hoek noemt men dit energieën.

In de NBG is dit woord vijf keer met ‘werking’ vertaald, maar ook eenmaal met ‘bewerkt’ en twee keer met ‘kracht’. Als de Geest van God in je werkt, dan heeft dat een kracht tot gevolg. Zie ook de studie kracht Gods.

De acht keer dat het woord voorkomt zijn alle keren in de brieven van Paulus. Hij is wellicht degene, die de naam voor dit verschijnsel heeft uitgevonden.

Energeia geeft een werkzaamheid of een activiteit, die in iemand is te bespeuren. Passie voor God bij een mens geeft energeia. God, door de Heilige Geest geeft ons energeia. Ook een zonde kan een energeia zijn namelijk om kwade dingen te bewerken, zie de laatste tekst.

Efeziërs 1:19. .. en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. [vers 20 staat onder het volgende kopje en sluit hier op aan]

Efeziërs 3:6-7. .. (dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. [NBG]

Efeziërs 4:16. Uit Wie het gehele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot opbouwing van zichzelf in de liefde. [SV]

Filippenzen 3:21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen. [SV]

Kolossenzen 1:29. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht. [SV, deze tekst komt ook onder het volgende kopje voor]
Kolossenzen 2:12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. [HSV]

2 Tessalonicenzen 2:9-11. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven. [NBG]

..

Kolossenzen 2:12. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem ​begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft ​opgewekt. [de werking van God in Jezus zorgde voor de opstanding]

2 Tessalonicenzen 2:9-11. De komst van de wetteloze mens is het werk van ​Satan​ en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de ​liefde​ voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. [1ste de Satan werk in de wetteloze mens. 2de treft God hen, er staat letterlijk ‘werkt God in hen’

Werken energeo (ad2)

Het woord energeo betekent in iemand of iets werkzaam zijn. Het woord komt 22 keer voor in 19 verzen. Hieronder staan ze allemaal. Er zijn hier drie teksten, die gaan over de negatieve uitwerking.

Matteus 14:1b-2. In die tijd hoorde ook Herodes, de tetrarch, over Jezus vertellen, en hij zei tegen zijn hovelingen: ‘Dat moet Johannes de Doper zijn; hij is opgestaan uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten.’ [Zelfde uitspraak in Markus 6:14]

Romeinen 7:5. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. [deze negatieve manier kan ook]

1 Korintiërs 12:6. … en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. De NBV vertaalt: er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

2 Korintiërs 1:6. Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewerkt wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. [SV]
2 Korintiërs 4:12. Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.

Galaten 2:8. Want Hij Die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen.) [HSV]
Galaten 3:5. Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? [NBG, voor het laatste deel heeft de NBV “Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?” dit is een juiste vertaling, er wordt in het Grieks niet gesproken over “prediking” ]
Galaten 5:6. Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende. [NBG]

Efeziërs 1:11. .. in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. [NBG]
Efeziërs 1:20. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand.
Efeziërs 2:2. .. waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
Efeziërs 3:20. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.

Filippenzen 2:13. .. want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. [HSV] De NBV geeft wel een mooie betekenis aan deze tekst: “…want het is God, die zowel het werken als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.

Kolossenzen 1:28-29. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. [NBG]

1 Tessalonicenzen 2:13. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 

2 Tessalonicenzen 2:7. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen.

Jakobus 5:16. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. [HSV, eigenlijk het onder Gods Geest werkende gebed vermag veel].

Krachten

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1δύναμις dynamisZelfstandig naamwoord vrouwelijkG1411Kracht
Komt 120 keer voor in 116 verzen
KJV: power (77x), mighty work (11x), strength (7x), miracle (7x), might (4x), virtue (3x), mighty (2x), miscellaneous (9x).

In zes teksten worden wonderen, tekenen en krachten, Strong G4592 G5059 G1411, in één tekst genoemd, hieronder staan de alle zes. <<deze tekst hoort elders>>

Het evangelie van Matteüs
In het evangelie van Matteüs komt in dertien verzen het woord dynamis voor. Hieronder staan de teksten.

Dit is het laatste deel van het Onze Vader.
Matteüs 6:13. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Matteüs 7:22. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?”

Matteüs 11:20-21. Daarop maakte Hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen: ‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer gekomen zijn.

Matteüs 11:23. En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan.

Opmerking: de KJV vertaalt in Matteüs 11 en 13 steeds met ‘mighty works’.

Matteüs 13:54. Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de inwoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt Hij aan die wijsheid en hoe kan Hij die wonderen doen?

Matteüs 13:58. En Hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Matteüs 14:1-2. In die tijd hoorde ook Herodes, de tetrarch, over Jezus vertellen, en hij zei tegen zijn hovelingen: ‘Dat moet Johannes de Doper zijn; hij is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten.’
Opmerking: welk woord staat hier?

Matteüs 22:29. Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, u kent de Schriften niet, en de macht van God evenmin!

Matteüs 24:29-30. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 

Matteüs 25:15. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij.
Opmerking: NBG vertaalt met ‘een ieder naar zijn bekwaamheid’. Je kunt toch ook vertalen ‘een ieder naar zijn kracht’.

Matteüs 26:64. Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar Ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op de wolken van de hemel.’

De NBV vertaalt dynamis, dat kracht betekent, regelmatig met wonder of met macht. Hetgeen beide niet trefzeker is.

Het evangelie van Marcus
In het evangelie van Marcus komt in tien verzen het woord dynamis voor. Hieronder staan de teksten. Hieronder alleen de teksten van de eerste vier verzen.

Marcus 5:30. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van Hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’

Marcus 6:2. Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!

Marcus 6:5. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas.

Marcus 9:39. Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken.

Het boek Handelingen
In het boek Handelingen komt in tien verzen het woord dynamis voor. Hieronder staan de teksten van al deze tien verzen.

Handelingen 1:8. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Handelingen 2:22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.

Handelingen 3:12. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: ‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? 

Handelingen 4:7. Ze lieten Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?
Opmerking: Petrus geeft als antwoord

33

Handelingen 6:8

Handelingen 8:10.

Handelingen 8:13. Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

Handelingen 10:38

Handelingen 19:11-12. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen: zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten.

De tweede brief aan de Korintiërs.
De apostel Paulus gebruikt in 19 teksten het woord dynamis. Hieronder alle teksten uit deze brief.

1 Korintiërs 1:18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.

1 Korintiërs 1:22-24. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid.

1 Korintiërs 2:1-5. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.

1 Korintiërs 4:19-20. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik te weten komen of die opscheppers alleen maar praten of werkelijk kracht bezitten. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht

1 Korintiërs 5:3-4. Ikzelf heb, in persoon afwezig, maar in de geest aanwezig, de man die dit doet al veroordeeld in de naam van onze Heer Jezus, alsof ik bij u was. Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn, en de kracht van onze Heer Jezus bij ons is, ….
Opmerking: in de geest bij elkaar zijn en de kracht van de Heer bij ons is.

1 Korintiërs 6:14. God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal Hij ook ons opwekken.
Opmerking: waarom de NBV21 hier nu ineens dynamis met macht vertaald is mij onbekend. 

1 Korintiërs 12:10. … en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.

1 Korintiërs 12:28-29. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten?
Opmerking: de NBV21 gaat tot twee keer toe het woord dynamis omschrijven. De NBG vertaalt twee keer met ‘krachten’.

1 Korintiërs 14:10-12. Er zijn, al naar het voorvalt, zoveel soorten geluiden in de wereld, en niet één daarvan is zonder eigen klank. Als ik dan de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een buitenlander zijn en zal hij die spreekt voor mij een buitenlander zijn. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. [HSV]
Opmerking: het gaat hier om de kracht van een stem of geluid. Deze vertaling van de HSV vertaalt niet goed denk ik, de vertaling van de NBV21 is nog onduidelijker.

1 Korintiërs 15:24. En dan komt het einde en draagt Hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft.

1 Korintiërs15:42-43. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt

1 Korintiërs 15:56. De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.
Opmerking: wat zegt deze tekst? <>> HSV: De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

Wat kunnen we van deze teksten leren?
De booschap over het kruis is de kracht van God. 1 Korintiërs 1:18. Christus is de kracht van God. 1 Korintiërs 1:22-24.

De boodschap bewees zich door de kracht van de Geest. Steunde op de kracht van God. Korintiërs 2:1-5.

Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden maar uit kracht. 1 Korintiërs 4:20.

De kracht van Jezus is er of niet. 1 Korintiërs 5:4.

De kracht van God zal ons opwekken. 1 Korintiërs 6:14

God geeft kracht om wonderen te verrichten. 1 Korintiërs 12:10

Naast apostelen, profeten en leraren heb je krachten. Het lijkt iets van een andere orde, maar dat is het dus niet. 1 Korintiërs 12:28-29.

De kracht komt blijkbaar via een geluid of een stem. 1 Korintiërs 14:10-12.

Andere bronnen

Het heeft lange tijd geduurd voor er een boek over werkingen verscheen in de christelijke wereld. En dan gelijk een trilogie van Christian Schwarz. En opmerkelijk genoeg, je kunt die alleen als e-book aanschaffen en het is van deze Duitse schrijver alleen in het Engels verkrijgbaar.

Lessen

Het onderwerp werkingen is een belangrijk maar bijna totaal vergeten onderwerp in de christelijke wereld. Alleen in de Rooms Katholieke kerk komt het onderwerp voor als ‘goede werken’.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.