Studie Werkingen en Krachten

De term ‘goede werken’ is onder de protestanten niet geliefd. Men vind dat nogal Rooms en het gaat toch niet om goede werken maar om geloof. Wellicht is dit een valse tegenstelling.

<studie is nog onaf>>

Werkingen

Woorden rond werkingen of werken komen zowel in gewone aardse zin voor als in geestelijke zin. Hieronder een overzicht.

WoordSoort woordStrongOpmerkingen:
1ἐνέργεια energeiaZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G1753 SB1579Energiën.
Komt 8 keer voor in 8 verzen
KJV: working (4x), effectual working (2x), operation (1x), strong (1x).
2ἐνεργέω energeōWerkwoordG1754 SB 1580Werken
Komt 22 keer voor in 19 verzen
KJV: work (12x), show forth (one’s) self (2x), wrought (1x), be effectual (1x), effectually work (1x), effectual fervent (1x), work effectually in (1x), be might in (1x), to do (1x).
3ἐνέργημα energēmaZelfstandig naamwoord
onzijdig
G1755 SB1581Het woord komt twee maal voor. 1 Korintiërs 12:6 en 10.
4ἐνεργής energē,Bijvoeglijk naamwoordG1756 SB1582Werkzaam in iemand of iets. Het woord komt drie keer voor in drie verzen. Zie
5ἐργάζομαι ergazomaiWerkwoordG2038 SB1857Werken. Het woord komt 39 keer voor in 37 verzen.
6ἐργασία ergasiaZelfstandig naamwoord
vrouwelijk
G2039 SB1858Werk, winstgevend bedrijf. Het woord komt zes kee voor in zes verzen.
7ἐργάτης  ergatēsZelfstandig naamwoord
mannelijk
G2040 SB1859Werker, arbeider. Het woord komt 16 keer voor in 15 verzen.  
8ἔργον  ergonZelfstandig naamwoord onzijdigG2041 SB1860Werk en werken. Het woord komt 176 keer voor in 161 verzen.
9καλός kalos ἔργον  ergonBijvoeglijk naamwoordG2570 (G2041)Het woord betekent ‘goed’. De combinatie ‘goede werken’ komt 15 keer voor.

Werkingen energeia (ad1)

Het gaat bij energeia om een innerlijke werkzaamheid of een innerlijke activiteit of werking. In de New Age hoek noemt men dit energieën.

In de NBG is dit woord vijf keer met ‘werking’ vertaald, maar ook eenmaal met ‘bewerkt’ en twee keer met ‘kracht’. Als de Geest van God in je werkt, dan heeft dat een kracht tot gevolg. Zie ook de studie kracht Gods.

De acht keer dat het woord voorkomt zijn alle keren in de brieven van Paulus. Hij is wellicht degene, die de naam voor dit verschijnsel heeft uitgevonden.

Energeia geeft een werkzaamheid of een activiteit, die in iemand is te bespeuren. Passie voor God bij een mens geeft energeia. God, door de Heilige Geest geeft ons energeia. Ook een zonde kan een energeia zijn namelijk om kwade dingen te bewerken, zie de laatste tekst.

Efeziërs 1:19. .. en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. [vers 20 staat onder het volgende kopje en sluit hier op aan]

Efeziërs 3:6-7. .. (dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. [NBG]

Efeziërs 4:16. Uit Wie het gehele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot opbouwing van zichzelf in de liefde. [SV]

Filippenzen 3:21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen. [SV]

Kolossenzen 1:29. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht. [SV, deze tekst komt ook onder het volgende kopje voor]
Kolossenzen 2:12. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. [HSV]

2 Tessalonicenzen 2:9-11. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven. [NBG]

..

Kolossenzen 2:12. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem ​begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft ​opgewekt. [de werking van God in Jezus zorgde voor de opstanding]

2 Tessalonicenzen 2:9-11. De komst van de wetteloze mens is het werk van ​Satan​ en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de ​liefde​ voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. [1ste de Satan werk in de wetteloze mens. 2de treft God hen, er staat letterlijk ‘werkt God in hen’

Werken energeo (ad2)

Het woord energeo betekent in iemand of iets werkzaam zijn. Het woord komt 22 keer voor in 19 verzen. Hieronder staan ze allemaal. Er zijn hier drie teksten, die gaan over de negatieve uitwerking.

Matteus 14:1b-2. In die tijd hoorde ook Herodes, de tetrarch, over Jezus vertellen, en hij zei tegen zijn hovelingen: ‘Dat moet Johannes de Doper zijn; hij is opgestaan uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten.’ [Zelfde uitspraak in Markus 6:14]

Romeinen 7:5. Want toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen. [deze negatieve manier kan ook]

1 Korintiërs 12:6. … en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. De NBV vertaalt: er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

2 Korintiërs 1:6. Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewerkt wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. [SV]
2 Korintiërs 4:12. Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het leven.

Galaten 2:8. Want Hij Die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte ook door mij met het oog op de heidenen.) [HSV]
Galaten 3:5. Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof? [NBG, voor het laatste deel heeft de NBV “Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?” dit is een juiste vertaling, er wordt in het Grieks niet gesproken over “prediking” ]
Galaten 5:6. Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende. [NBG]

Efeziërs 1:11. .. in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil. [NBG]
Efeziërs 1:20. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand.
Efeziërs 2:2. .. waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
Efeziërs 3:20. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.

Filippenzen 2:13. .. want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. [HSV] De NBV geeft wel een mooie betekenis aan deze tekst: “…want het is God, die zowel het werken als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.

Kolossenzen 1:28-29. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. [NBG]

1 Tessalonicenzen 2:13. Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft. 

2 Tessalonicenzen 2:7. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen.

Jakobus 5:16. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. [HSV, eigenlijk het onder Gods Geest werkende gebed vermag veel].

Oude Testament

WoordSoort woordStrongOpmerkingen
1מְלָאכָה mĕla’ka,Zelfstandig naamwoord
vrouwelijk
H4399Werk, business, Het woord komt 167 keer voor in 149 verzen. Genesis 2:2 voor het eerst.
2עָבַד `abad  WerkwoordH5647Werken, dienen. Het woord komt 293 keer voor in 263 verzen.
     

Krachten

HebreeuwsSoort woordStrongOpmerkingen
1δύναμις dynamisZelfstandig naamwoord vrouwelijkG1411Kracht
Komt 120 keer voor in 116 verzen
KJV: power (77x), mighty work (11x), strength (7x), miracle (7x), might (4x), virtue (3x), mighty (2x), miscellaneous (9x).

In zes teksten worden wonderen, tekenen en krachten, Strong G4592 G5059 G1411, in één tekst genoemd, hieronder staan de alle zes.

Hieronder is met wonder vertaald door de NBV maar er staat dynamis, dat krachten betekent. Althans bij de eerste tekst, de rest moet ik nog uitzoeken.

Matteüs 7:22. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?”

Matteüs 11:20-21. Daarop maakte Hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen: ‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer gekomen zijn.

Matteüs 11:23. En jij, Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan.

Matteüs 13:54. Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de inwoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt Hij aan die wijsheid en hoe kan Hij die wonderen doen?

Matteüs 13:58. En Hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

Matteüs 21:15. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden hoe de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ riepen, en ze waren hoogst verontwaardigd.

Marcus 6:2. Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!

Marcus 6:5. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas.

Marcus 9:39. Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van Mij spreken.

Lucas 10:13. Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden allang, gehuld in een boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen.

Lucas 23:8. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte hij Hem een wonder te zien doen.

Handelingen 4:16. Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat er door hun toedoen een wonder is verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.

Handelingen 8:6. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte:

Handelingen 8:13. Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

Handelingen 19:11-12. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen: zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de kwade geesten hen verlieten.

1 Korintiërs 1:22. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid,

1 Korintiërs 12:10. … en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.

1 Korintiërs 12:28-29. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten?

2 Korintiërs 11:14. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.