Les Onze Zonden

Het begrip zonden in de Bijbel is een algemeen en breed begrip. Het Griekse woord dat in onze Bijbel te vinden is komt van een begrip dat ‘je doel missen’ betekent.

Er worden in de Bijbel diverse woorden gebruikt voor soorten zonden. Er is een woord dat je het best met overtreding zou kunnen vertalen. Het gaat dan om bewust uitgevoerde zonden.

Daarnaast is er een woord dat in de vertalingen wel met ongerechtigheden is genoemd. Dan gaan we tegen de bedoeling van God in zonder dat te weten.

Er zijn ook mensen of zaken, die ons misleiden of verleiden om te zondigen. Goed om daar alert op te zijn.

Is er bij misleiden of verleiden iets van buitenaf dat op ons afkomt. De omstandigheden van het leven kunnen hard zijn waardoor we een verkeerde weg gaan kiezen. De Bijbel spreekt dan van beproevingen of verzoekingen.

Overtredingen

Bij overtredingen doe je bewust iets verkeerd. Dat heeft consequenties. Het woord komt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament voor.

Als voorbeeld het voetbalspel. Bij het voetbalspel zijn er spelregels. Die zijn er om het spel goed te laten verlopen. De scheidsrechter let op overtreding van de regels. Hij corrigeert en deelt straffen uit. Er kan discussie ontstaan of de regel nu wel of niet is overtreden. En ook of de straf wel past bij de grootte van de overtreding.

Zo is het ook in het leven. De regels zijn gemaakt door onze Schepper, met het doel om de aarde leefbaar te houden. Als we ze overtreden dan vraagt hij ook van ons om te corrigeren en straffen uit te delen. Hier speelt ook nog een geestelijke achtergrond. Er is een geestelijke aanklager die voor straf pleit bij de hemelse rechter.

Het zijn overtredingen tegen de regels, de geboden van God. Maar het gaat ook verder dan de geboden. Als God zijn evangelie aanbiedt aan het volk Israël en niet het hele volk gaat daar op in, dan ziet God dat ook als een overtreding.

In Romeinen 5 geeft Paulus bericht van de moeder van alle overtredingen. Die van Adam en Eva. Er was toen nog maar één gebod. En dat was dat God bepaalt wat goed en kwaad is en niet de mens. Trouwens als je God stem kunt verstaan kun je bij wijze van spreken al het andere vergeten. Dan kun je gewoon weer als Adam en Eva leven als voor de val.

Ongerechtigheden

Bij overtredingen overtreed je bewust de geboden. Als je onbewust dezelfde dingen doet, die niet goed zijn, dan heeft dat dezelfde negatieve gevolgen.

Natuurlijk is het wel zo dat je bij ernstige dingen wel weet dat het niet goed is, dat maakt je geweten wel duidelijk. Zo weet iedereen wel dat een moord niet goed is. Of vreemd gaan. Of onder invloed rijden.

Maar bij andere dingen geldt dat minder zoals niet helemaal eerlijk zijn met geld, roddelen. En ook wat Jezus van ons als kerk vraagt om dat dan ook te doen.

Het begrip kom je zowel in het Oude als het Nieuwe Testament tegen.

Leviticus 5:17. En wanneer een persoon zondigt en één van alle geboden van de HEERE overtreedt, wat niet gedaan mag worden, ook al wist hij het niet, dan is hij toch schuldig en moet hij zijn ongerechtigheid dragen.

Het dragen van een ongerechtigheid is de gevolgen van de ongerechtigheid dragen, zoals het gebrek aan zegen of een vloek in de geestelijke wereld.

Het mooie is dat als we Jezus volgen dat onze ongerechtigheden zeker minder zijn, maar wat we dan nog fout doen niet gezien zal worden. Het is verwoord in deze tekst.

Johannes 7:18. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem.

Opmerking: dit gaat over Jezus, vandaar de hoofdletters. Het geldt echtr ook voor mensen.

Zonden

Zonden is een algemeen woord over wat we niet goed hebben gedaan als we zijn afgeweken van de richting, die God ons gegeven heeft.

De woorden, die we met zonden kunnen vertalen komen zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor.

Het Griekse woord dat in de Bijbel wordt gebruikt is ‘hamartia’. Het is helemaal geen geestelijk woord. De term komt uit de boogschutterij. Het betekent ‘missen van het doel, misslag.

Het is jammer als je de roos op een schietschijf mist. Maar het wordt wel anders als je je laatste pijl verspeelt als je wordt aangevallen door een wild dier. Dan zit je behoorlijk in de problemen.

Oorspronkelijk zijn we allemaal zondige mensen, maar door geloof en vertrouwen in Jezus zijn we geen zondige mensen meer maar zijn we een nieuwe mens geworden een kind van God.

Het goed is goed om op te merken dat de Bijbel niet spreekt van zondaars, zelfstandig naamwoord, maar van zondige mensen, bijvoeglijk naamwoord. Als het woord zondaar in een vertaling voorkomt is dat geen correcte vertaling.

Overigens zijn mensen, die het onderwijs van God, in de Bijbel ook wel de wet genoemd, niet serieus nemen zijn zondige mensen.

De Joodse mensen waren als ze het onderwijs van God, de wet onvoldoende naleefden zondige mensen. De mensen uit de volken kenden van oudsher het onderwijs van God sowieso niet, dus die waren zeker zondige mensen.

Dit zegt Jezus enkele momenten voor hij door de Romeinen gevangen zal worden genomen.
Matteüs 26:45. Het ogenblik is nabij waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 

Galaten 2:17. Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wijzelf zondaars zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar als ik weer aanneem wat ik had verworpen, laat ik zien dat ik een overtreder ben.

Het tegenovergestelde van zondige mensen zijn rechtvaardige mensen. Rechtvaardige mensen kun je zeker geen zondaars noemen, maar ook die zondigen soms.

Dat de zonde in de wereld kwam, dus dat we afweken van wat God met ons voorhad, had enorme gevolgen.

Romeinen 5:12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd … 

Romeinen 5:15-16. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid.

Romeinen 5:19. Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Misleiding en Verleiding

Er is een groepje van wel zes Griekse woorden, die je kunt vertalen met misleiden en verleiden. Het Grieks maakt geen onderscheid tussen die twee. Het moet dus uit de omgeving van de tekst blijken, de context, wat het in het Nederlands is.

Misleiden is als het op basis is van een leugen. Verleiden als een begeerte is. In het Grieks zijn dat dezelfde woorden.

Er komt meer misleiden in de Bijbel voor, dan verleiden. Terwijl de focus bij ons ligt op verleiden. (Dat is op zich al een misleiding. Voor wie het begrijpen kan).

In vertalingen van de Bijbel zijn de Griekse woorden soms vertaalt met het gevolg van misleiden of verleiden namelijk dat je dan afdwaalt. Een voorbeeld zijn de woorden van Jezus hieronder.

Matteüs 18:12-13. Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren.

De schapen zijn dus misleidt of verleidt en Jezus gaat de misleide of verleide schapen zoeken. Dat is ook een taak voor de gelovigen. Het terugbrengen van mensen bij de waarheid. En het terugbrengen van de mensen naar een goed leven.

Testen en Beproeven.

In de vertalingen van de Bijbel komen we het woord verzoeken tegen. Denk maar aan de zin van het Onze Vader gebed: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Er staat ook in de vertalingen dat Jezus verzocht werd in de woestijn.

Het woord verzoeken heeft bij mij de kleur van verleiden. Maar als ik het goed heb begrepen zit in de Griekse woorden, pareizo en parasmos, juist het begrip beproefd. Of nog eigentijdser gezegd: getest of uitgetest.

Als Jezus ‘verzocht’ wordt in de woestijn door de duivel, dan staat er dat hij op de proef wordt gesteld door de duivel, wordt uitgetest. Met het doel natuurlijk om hem te misleiden of te verleiden iets verkeerds te doen.

Opdracht

Denk je nog dat God je verleidt tot het kwaad? Neem daar afstand van.

Schrijf eens iets op over de tijden dat je werd getest. Hoe was dat? Wat was je reactie? Ging je mopperen, schelden, kwaadspreken over mensen, die je het aandeden. Of bleef je rustig, in de dankbaarheid of in de liefde. Werk cijfers zou je jezelf geven over deze test?

Maak een lijstje van zaken waar je toe werd misleid. Wat leer je er van?

Ook een lijstje van zaken waar je toe werd verleid. Wat leer je er van?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.