De Tijd van het Einde

Hoe zal het verder gaan met deze wereld? Komt er een einde aan deze wereld en hoe zal dat gaan bij het einde?

Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar, want dat kan betrekking op ons eigen leven of, als we er niet meer zijn, op het leven van ons nageslacht.

Er zijn heel wat boeken geschreven over wat ons nog te wachten staat. Er zijn ook sprekers, die er hun beroep van hebben gemaakt om over de onderwerpen van het einde te spreken.

Bij deze samenvatting en de onderliggende studies is gezocht naar wat er in de Bijbel staat over wat er nog moet komen. Dat zou wel eens behoorlijk anders kunnen zijn dan wat films, boeken of sprekers ons proberen te laten geloven.

Goed om te beseffen dat wat in deze studie staat over onze toekomst is gebaseerd op profetiën van profeten. Maar voor we per onderwerp gaan kijken wat die profetiën inhouden, is het goed om te beseffen wat het werk van het karakter van profetiën zijn.

De relatie van Genesis en Openbaringen

Er is een opvallende relatie tussen het het verhaal van het begin, de schepping en het verhaal over het einde in de Bijbel met name van het boek Openbaringen. Dit is ook de reden dat het op deze site om één onderwerp gaat: het begin en het einde.

Openbaring vormt een markant slotakkoord aan de goddelijke bibliotheek. Het laatste boek is de tegenhanger van het eerste boek. Allerlei elementen uit Genesis komen in Openbaring terug. (bron Christipedia)

Het gaat in de relatie om parallellen en tegenstellingen.

GenesisOpenbaring
1Wording van de eerste dingenVerdwijnen van de eerste dingen
2Schepping van de eerste hemel en de eerste aarde (vgl. Opb. 21:1)Verdwijnen van de oude schepping, schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
3Ontstaan van de zeeOp de nieuwe aarde geen zee meer (Opb. 21:1)
4Er was al licht vóór de zon en maan er warenHet licht van zon en maan is niet meer nodig (Opb. 21:23)[1]
5De hof van Eden met de boom des levens en rivierHet nieuwe Jeruzalem en rivier met geboomte des levens (Opb. 22:2)
6De bruiloft van de eerste AdamDe bruiloft van de Tweede Adam, Jezus het Lam.
7De eerste misleiding van de mens door SatanDe laatste misleiding van de mens door Satan
8De eerste ongehoorzaamheid, na misleidingDe laatste ongehoorzaamheid, na misleiding (Opb. 20:7v)
9Het ontstaan van verdriet, pijn en doodHet einde van verdriet, pijn en dood (Opb. 21:4)
10Het ontstaan van de (eerste) doodDe tweede dood (Opb. 21:8)
11God wandelde met de mens,maar de mens werd na de zondeval verdreven uit de hofGod woont bij de mensen (Opb. 21:3)
12De vervloeking na de zondevalEr is geen enkele vervloeking meer (Opb. 22:3)

De vergelijking van beide boeken maakt ook duidelijk dat er een grote omkeer komt voor hen die met God verzoend zijn.

Wat in Genesis misging, wordt in Openbaring rechtgezet. Het vindt een herstel met een heerlijker uitkomst: geen misleiding door de slang (satan) meer, maar leven met het Lam van God, die de Waarheid is; geen zonde meer, maar heiligheid; geen smart meer, maar geluk; geen verloren paradijs, geen geblokkeerde toegang tot de boom van het leven, maar “eten … van de boom van het leven die in het paradijs is” (Opb. 2:7); geen dood meer, maar eeuwig leven. (tot zover Christipedia).

Wat is het karakter van profetie

Er zijn natuurlijk in de loop van de afgelopen eeuwen, ook in onze tijd, allerlei toekomstvoorspellende uitspraken gedaan. Maar de meest actuele profetiën, die in de Bijbel staan, zijn inmiddels 2000 jaar oud. Welke profetische uitspraken zijn inmiddels al vervuld en welke zijn nog niet vervuld. Soms is dat gemakkelijk vast te stellen: Jeruzalem en de tempel zijn inmiddels verwoest.

Aan de andere kant: het eind van de tijd is nog niet gekomen en een nieuwe aarde is er ook nog niet.Of men doet uitspraken, waarbij men verwijst naar wat er in de Bijbel is opgeschreven.

Ik weet nog van die uitspraak dat ergens in 1967 het eind van de tijd zou zijn. Het was een profetische uitspraak waarvan men zei dat het was op grond van de Bijbel. Het was moeilijk vooraf te toetsen of het correct was, maar na 1967 wisten we dat het een valse profetie was. Hoewel in de kring van degenen, die de uitspraak hadden gedaan er een draai aan werd gegeven.

En dat gebeurt wel vaker met zo’n concrete uitspraak. Sommige bekennen schuld anderen geven er een draai aan.

Maar nu is het juist zo dat een profetie geen voorspelling is. Het maakt hooguit onze HEER in de hemel voor ons voorspelbaarder. Het is namelijk zo dat een goede profetie laat zien wat er in het hart van God is.

Dat kan trouwens over van alles en nog wat gaan. Over een manier van leven in een land of een volk. Of een boodschap aan een groep of een persoon. De Heere God heeft het goed met ons voor. Een oordeel of een oproep tot verandering is er op gericht ons te bewegen ons leven te veranderen. Een profetie kan voor ons een waarschuwing zijn, als jullie dit doen, dan zal er dat gebeuren. Bijvoorbeeld als jullie afwijken van mijn geboden komen jullie in de verdrukking.

Een profetie kan voor ons inzicht opleveren zoals ‘als je dit ziet weet dan dat ….’.

Een profetie kan ook iets moois zijn wat God wil gaan doen. Eens komt Jezus terug en dan als koning. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

De profetieën zijn geen draaiboek voor wat komen gaat. Wat in de toekomst gebeurt is namelijk ook afhankelijk van wat wij als mensen gaan doen.

Het is ook goed om te beseffen dat de geschiedenis zich kan herhalen. God zei tegen Mozes dat als het volk zich niet zou houden aan de geboden, dat ze dan zouden worden verdrukt. En dat gebeurde ook. Ze werden zelfs uit hun land verbannen.

In de tijd van Jezus was het volk weer voor een groot deel kunnen terugkeren. Maar toen ontstond het probleem dat het volk Jezus niet als hun messias wilde erkennen. Dat had opnieuw dramatische gevolgen. Jeruzalem werd opnieuw verwoest, de mensen moesten vluchten en mochten later ook niet terugkeren.

In onze tijd is weer een deel van de Joodse mensen, die de grote verdrukking van de holocaust hebben overleefd, teruggekeerd.

Nog onvervulde profetiën? Zeker. Als het om beloften van God gaat dan hebben we die nog te verwachten. Als het om een oordeel gaat bijvoorbeeld over een stad, die verwoest zou worden, dan is blijkbaar God genadig geweest voor die stad. Het kan ook zijn dat het nooit gaat gebeuren.

Wat zegt de Bijbel?

Er komt een eind aan de tijd.

Het eind van de tijd is meer een moment. Maar omdat er dan allerlei dingen gebeuren zal dat ook wel een bepaalde korte periode zijn.

Het begrip voltooiing van de wereld komt zes keer voor in het Nieuwe Testament. In het Grieks staat er ‘synteleia aion’. Teleia is doel. Synteleia alle doelen oftewel voleinding, voltooiing of einde.

Het woord komt altijd voor in combinatie met het woord aion. In het woord aion zit een tijdbegrip: een eeuw, een tijdperk of een langdurig tijdperk. En dan is dat in combinatie met het woord synteleia zoiets als ‘de voltooiing van dit tijdperk’.

Wat zou het tijdperk zijn waar het om gaat? Zou het kunnen gaan om het tijdperk van Adam en Eva tot het eind?

We leven in de eindtijd

De aarde bestaat al bijzonder lang en ook zijn er al lange tijd mensen en dieren op de aarde.

Omdat de schepping een doel had komen we in deze tijd in de richting van de ontknoping, het einddoel. Maar dat is ook nog een hele periode

De apostel laat dat al ingaan in de tijd dat op Jezus op aarde was. En ook aartsvader Jacob profeteerde al over zijn zonen.

Eindtijdsignalen

<tekst toevoegen>

Het evangelie in de hele wereld

<tekst toevoegen>

De terugkeer van Israël

<tekst toevoegen>

De les van de vijgenboom

De olijfboom is een beeld voor Israël. Dat de vijgenboom een beeld van Israël zou zijn is niet terug te vinden in de Bijbel.

De vijgenboom lijkt meer bij de mensheid te horen. Zo gorden Adam en Eva zich met vijgenbladeren in het paradijs na de zondeval.

Waar de vijgenboom wel een teken van is, is van geloof. Daar gaat het over als Jezus de vijgenboom vervloekt en dat hij zegt dat een ieder die gelooft ook zo’n wonder als het verdorren van de vijgenboom zou kunnen volbrengen.

“Leer van de vijgenboom deze les” zegt Jezus. De les is dat als er geloof is bij de mensheid dat dan het moment is dat Jezus spoedig terugkomt.

Van de dag en het moment van Jezus terugkomst weet niemand dan alleen de Vader zegt Jezus. Het lijkt mij dat de Vader wacht totdat de volgelingen van Jezus in het geloof gaan uitstappen.

De 6000 jaar zijn voorbij?

Grote Verdrukking?

Er wordt heel wat bericht in de Bijbel over verdrukking. Ik heb slechts eenmaal in het Oude Testament een tekst gevonden, die gaat over een grote verdrukking. In die staat in Nehemia 9. Die tekst die verwijst niet naar de toekomst maar alleen naar de eigen tijd.

Het gaat vier keer in het Nieuwe Testament over ‘grote verdrukking’. Dit zijn de teksten. <nog aanvullen>

Opname van de gemeente?

<tekst toevoegen>

Beesten, 666, Armageddon, Gog in Magog

<<nog uitwerken>>

De komst van Jezus

De grote dag

De opstanding uit de doden

Het eind van de tijd en daarna

Het zou wel eens in twee stappen kunnen gaan. Eerst een duizend jarig rijk en dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

<<tekst toevoegen>>

Andere bronnen

Boeken

Ik heb drie bekende lijvige boeken, die qua inhoud ver uit elkaar liggen, maar die ook ieder hun eigen sterkte kant hebben.

Het boek Wake Up van Arno Lamm en Emile-Andre Vanbeckevoort. Dit boek gaat over de feesten, ook die in de toekomst hun vervulling krijgen. Geeft goed inzicht over het huwelijk in verband met Christus de bruidegom en de gemeente als de bruid. De toon van het boek is nogal belerend. Past debattrucjes toe. Zo stelt men voor: ‘De ‘ideeën van dit boek zijn nieuw omdat de kerk het Oude Testament niet waardeert of geen oog heeft voor Israël’. Maar als dat juist wel het geval is, kun je nog steeds oneens zijn met opmerkingen in dit boek. Als het over zaken van de eindtijd gaat, komt men met allerlei ideeën, die waar of niet waar zouden kunnen zijn. Er wordt als bron verwezen naar boeken, die niet de bron zijn maar ook slechts hopelijk naar de bronnen verwijzen.

Het boek Het verloren paradijs van Peter Chilton.

Het boek Hoop op God met als ondertitel Eschatologische verwachting. van Dr. Jan Hoek. Dit is het meest gedegen boek. Goed onderbouwd. Logisch ingericht.

Stromingen

In de kerk leven verschillende visies en die hebben ook een naam gekregen. Zo zegt het futorisme dat (bijna) alles moet nog gebeuren. En het pretisme (= verleden) dat (bijna) alles al is gebeurd. Het gedeeltelijk pretisme kiest een middenweg, er zijn dingen, die zijn gebeurd, maar anderen moeten nog in vervulling gaan.

Er zijn ook uitleggers, die zich er vooral op toeleggen een verband te zien tussen profetische uitspraken en gebeurtenissen in het heden of in de geschiedenis. Zo was voor sommige protestanten de paus de AntiChrist zijn en voor Katholieke kerk was dat bijvoorbeeld Nero, een heidense Romeinse keizer. Deze stroming noemt met het historicisme.

En dan is er nog de idealistische verklaring. De voorzeggingen gaan niet over gebeurtenissen in de tijd, maar vertegenwoordigen grotere idealen en beginselen. Ze spreken van krachten van licht en duisternis die onderling strijden.

Cijfers over rampen

Verder kunnen we via de media ons informeren hoe het met de wereld gaat. Maar let op, deze zorgen vooral voor nieuws over incidenten en weinig over samnvattende gegevens.

Je kunt natuurlijk afgaan op berichten van de media, maar die helpen slechts beperkt. ‘Het milieu vervuilt’, berichtten de media. Maar toen gingen we daar iets aan doen. ‘Honger in de wereld’ , maar dat is vooral een financieel probleem. ‘Energie gaat op termijn opraken’ maar toen zagen we nieuwe energiebronnen. Water is een probleem, maar toen gingen we zoet uit zout water halen. De aarde warmt op. Is dat erg? Misschien wel. Grondstoffen raken op, maar nu gaan we naar een circulaire economie. Lossen onze oplossingen alles op? Zeker niet. Dus waar gaat het naar toe?

Samenvatting

Dit is de samenvatting van de samenvatting.

Er zijn twee boodschappen. De ene is: is staat ons nog veel goeds te wachten. God komt tot zijn doel. Koning Jezus is er al en komt. Het vrederijk komt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.

En de tweede boodschap is. Bereid je voor. Zorg dat je in Christus bent. Werk, treed op zoals ook Jezus deed.

En dan nog een praktische tip. Laat je niet bang maken door films, boeken of spekers.

GebeurtenisGevolgen
1Jezus brengt het Koninkrijk van God. Het komt en is er alReddingen, genezingen, bevrijdingen, wonderen.
2Een engel uit de hemel bindt de duivel duizend jaarwij als priester heersen
3Na vrijlating van de duivel komt er strijdstrijd
4nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zalna het eind van de tijd

Werkvorm

Wat ga jij doen om de wereld de goede kant uit te helpen?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.