Omgaan met God

Wat is leven met God en hoe kun je leren leven met God. Daar gaat het in deze les over.

De les bestaat uit de volgende delen.
1. Een schets van wat mogelijk is in het leven met God.
2. Leren spreken tot God.
3. Leren luisteren naar God.
4. Stil zijn voor God.

Een volgende stap zou zijn leven met God of God leeft in mij. We leven dan als engelen in de hemel. Dit komt bij het onderwerp ‘#29 Bidden en spreken door de Geest’ aan de orde.

<<deze les in nog in klad>>

Schets van de mogelijkheden

Je kunt leven met God. In direct contact zijn. Je hele dagelijkse leven. Iedere dag. Ieder moment.

Daarbij kan de communicatie er op verschillende manieren uitzien. Ik heb de indruk dat sommige mensen vooral of alleen praten tegen God. Je kunt standaard gebeden uitspreken zoals het Onze Vader, je kunt praten over wat je bezig houdt. Dat kan van alles zijn, zoals je noden bekend maken, klagen, noem maar op.

Je hebt ook zoiets als luisteren naar Gods stem. Gewoon, zonder dat je een vraag stelt, benieuwd naar wat God tegen je te zeggen hebt. Je kunt ook vragen stellen en daar antwoorden op krijgen. Sommigen krijgen altijd antwoord op vragen.

En dan is er nog dat je stil bent bij God en met God. Dat is tot rust komen. Levert daarna nieuwe kracht op. Moed. Volharding. Nieuwe inspiratie.

Als Jezus een eenzame plek zocht om te bidden, Marcus 1:35, Lucas 5:16, hoe zou dat bidden van Hem er dan hebben uitgezien? Ik denk, vooral stil zijn, en dan ook weer geïnspireerd worden.

Hieronder aandacht voor alle drie genoemde soorten van communicatie of beter gezegd ontmoeting. We beginnen bij het beste begin, stil zijn met of bij God.

Leren te spreken tot God

De meest bekende vorm is het uitspreken van een gebed. Jezus leerde zijn leerlingen het Onze Vader. Hieronder de versie van Matteüs 6:9-13 uit de NBG vertaling.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.

Dit is spreken tot God, maar wel met de woorden, die Jezus zelf aan de mensen heeft gegeven. Er zit ook een element van luisteren in.

Je kunt ook je eigen dingen delen door ze uit te spreken tot God. Waar je blij mee bent, waar je dankbaar voor ben. Maar ook wat je moeilijk vindt of waar je je zorgen over maakt.

Je kunt ook dingen vragen. Als je dit doet, leer dan ook te luisteren naar God, zodat je de antwoorden kunt horen.

Je kunt ook je hart luchten door je klachten, noden, zorgen en vragen aan God bekend te maken. Er staan veel van dit soort gebeden in de Bijbel. Dat geeft toch wel de indruk dat het legitiem is.

Hier een paar voorbeelden.

<>

In het gebed kun je ook God vragen om op te treden in geval van onrecht. Dit is een voorbeeld uit de Bijbel.

<>

Leren luisteren naar Gods stem

Het is wel heel belangrijk dat je Gods stem kunt horen. Natuurlijk de woorden van de Bijbel kun je veel richting voor het leven geven, maar zonder de woorden van God voor jou persoonlijk is het moeilijk om het leven te begrijpen en maak je verkeerde keuzes in je leven.

Het beeld dat Jezus geeft van de herder met zijn schapen.
Het beeld dat Jezus geeft van de herder en zijn schapen is opgeschreven in het evangelie van Johannes. Als je geen ‘schaap’ bent van Jezus, dan begrijp je de dingen niet en daardoor geloof je ook niet.

Johannes 10:25-30. Jezus​ antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Volgens Jezus is er een wederzijdse relatie. Hij kent ons. Hij spreekt tot ons persoonlijk. En wij nemen tot ons wat Jezus zegt. Iets om te weten of iets om te doen.

In deze tekst staat ook: Jezus geeft je eeuwig leven. Het eeuwige leven is het echte leven. Dat is voor jou vanaf het moment dat je tot de kudde bent toegetreden. En het is iets wat heel lang duurt: eeuwen.

En verder staat er. Jezus niet verloren gaan en Hij beschermt je. Hij laat je niet roven uit zijn hand.

En voor alle duidelijkheid. Je bent aan Jezus gegeven door God de Vader. Dat verzegelt natuurlijk alles.

Hoe gaat dat luisteren naar de stem van Jezus?
Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat er ‘stem’ staat. Stem kan anders zijn dan woorden. Het Hebreeuwse woord voor stem kan duiden op woorden, maar ook op een geluid en wellicht is er ook een beeld bij. Zelfs onweerslagen duidt men in het Hebreeuws aan met dit woord.

Hou er dus rekening mee dat Jezus op vele manieren kan ‘spreken’ en ook met verschillende intensiteiten. Van heel zacht tot overdonderend. En ook tot onze geest, onze ziel en ons lichaam. Hieronder wat voorbeelden.

Spreek tegen God dit verzoek uit: ‘Open mijn oren voor U, net als U dat destijds deed bij koning David’. Deze David constateerde.
Psalm 40:7. ‘U hebt mijn oren voor u geopend’>>

Spreken van God.
We kunnen God iets vragen en dan antwoord van God krijgen. Het kan zijn dat God tot ons spreekt. Dat kan ’s nachts in een droom bijvoorbeeld. Overdag als we mensen ontmoeten. In allerlei vormen.

Er gaat ineens een woord door ons heen: ”Spreek die man aan”. “Geef die persoon en dat wat je moet geven“. “Let op, dit moet je onthouden voor later”. Om een paar voorbeelden te geven.

Alles vragen?
Mooi als we God bij alle situaties in ons leven betrekken. Hij inspireert ons door zijn stem en zijn woorden bijvoorbeeld.

In sommige gevallen geeft God ons zelf de keus. Het antwoord kan dus zijn: ‘Kies zelf maar’. En dat kan heel goed omdat we al heel veel weten over het leven vanuit de Bijbel.

En we hoeven ook niet naar de bekende weg te vragen. We hoeven niet te vragen: Heer mogen we gebruik maken van andere goden? Mag ik mijn naast geweld aan doen? Mag ik dit of dat stelen? Vanuit de Bijbel weten we wat de antwoorden daarop zijn.

En we weten ook zelf wat onze voorkeuren zijn. Zal ik naar klassieke muziek luisteren of gospel? Kies zelf maar wat je leuk vindt.

God is een Vader en geeft ons eigen verantwoordelijkheid. Hij is geen kindermeisje.

Niet twijfelen
Als je een antwoord krijgt op een vraag, dan is het niet goed om te gaan twijfelen en het nog een keer te vragen. Hoop je dan dat God een ander antwoord gaat geven? Dat zal Hij niet doen. Of is het onzekerheid of het wel echt de stem van God was?

Als God tot je spreekt kun je natuurlijk ook twijfelen: “Was het wel de stem van God”. Dan is het goed om je gave van onderscheid te gebruiken.

Of gewoon nuchter nadenken. Was de boodschap wat je graag wilde of wat een ander graag wilde. Dat maakt het minder zeker dat het de stem van God was. Een bekende in dit verband is als iemand graag zwanger wordt. Iemand gaat voor haar bidden en leeft mee dan is het lastig om je eigen stem te onderscheiden van de stem van God.

Als het een beetje vreemde boodschap is, dan klinkt dat meer als de stem van God. Of de duisternis wil je een hak zetten.

Je kunt ook een ander vragen om te bidden of je de stem van God wel goed het wel een goed bericht is.

Mensen, die al langer met de Heer leven zullen dikwijls beter weten of het de stem van God was. Het wordt heel natuurlijk. Soms een zachte stem, soms een duidelijk signaal. Soms op een vraag van mijzelf, soms ‘out of the blue’ terwijl ik er helemaal geen rekening mee hield. 

God vraagt je iets te doen wat moeilijk is
Maak je geen zorgen. Doe je best en dat is genoeg. Schiet je tekort dan vult de hemel dat wel aan.

Het net als bij dat kleine jongetje, die zijn vader in de tuin hielp. Hij deed zijn best maar stopte de plantjes verkeerd in de grond. Geen ramp zijn vader kwam er achter aan en herstelde het tuinwerk zodat alles nog goed kwam.

Spreken tegen het lichaam.
Voor hen die bereid zijn om in de dienst van genezing te staan spreekt God soms via het lichaam. Degene krijgt bijvoorbeeld een rare pijn in zijn knie terwijl hij met iemand spreekt. Hij kan dan vragen: Heb je soms last van je knie? Ja? Zal ik voor genezing bidden?

Luistert God als wij spreken?
Er is ook een omgekeerde richting: wij spreken en God antwoord. Dat kan ook.

Soms is dat lastig. We krijgen geen antwoord. Of we denken dat we geen antwoord kregen. De schrijvers van de Psalmen hadden ook al dat probleem. Heer, luistert U wel naar mij?

Als we ‘spreken’, opdracht geven, tegen onze materiële dingen, dan doen ze in het algemeen wat wij willen. Als God spreekt tegen dingen in de natuur dan gebeurt het ook. Maar in het contact van God met de mensen en andersom is er geen wetmatigheid. We hebben allebei onze eigen wil en dat is soms passen en meten.

Een goede communicatie tussen God en ons is niet vanzelfsprekend. Voor ons is het een vaardigheid, die we kunnen ontwikkelen.

Leren stil te zijn met God

Stil zijn met God is voor iedereen aan te raden. Je ontvangt er rust en vrede door. Nieuwe energie voor het leven.

Je kunt ook stil proberen te worden via wegen als yoga, zen, NLP etc. Er is veel op de markt. Deze wegen hebben diverse nadelen.

Ze besteden over het algemeen te weinig aandacht aan de voorbereiding. Veel westerse mensen moeten eerst nog anderen dingen leren voordat dit lukt.

Als je op deze weg gaat, kom je mensen tegen voor wie het gewoon “business” is. Stilte met God kun je leren van onbaatzuchtige gelovigen.
Bij dit omgaan met God kom je in contact met de geestelijke wereld. Daar zijn ook machten en invloedssferen, die niet het beste met je voor hebben.

Je kunt beter kiezen voor stilte met God, waar je van kunt lezen in de Bijbel, de goede Vader in de hemel. Voor de meeste mensen is er nog wel een weg af te leggen voordat dit gaat lukken. Niet omdat God niet zou willen, maar omdat er aan onze mensenkant er allerlei belemmeringen zijn.

Weet waar je aan begint

Wellicht goed om voordat we het over de weg naar ‘stil met God’ het te hebben over mijn ervaringen met ‘stil bij God’. Ik zoek ook nog naar ervaringen van anderen, maar ik heb vreemd genoeg, nog weinig ervaringen kunnen vinden van anderen.

‘Stil met God’ is een plek van rust en vrede. Zoiets als in het oog van een orkaan dat je leven kan zijn. Ik neem aan dat martelaren van de vroege kerk ‘stil waren met God’ terwijl ze de arena werden ingegooid om daar te sterven.

Dit niveau van ‘stil met God’ heb ik nog lang niet bereikt, maar ik kan me dit nu wel voorstellen.

‘Stil met God’ geeft na rust in je gedachten, rust in je ziel en in je lichaam. En door die rust zal het je frisse ideeën geven, nieuwe moed en een uitgerust lichaam.

Tijdens ‘stil met God’ beweegt er wel eens iets door me heen. Beweging en ontspanning. Wat is dat? Een aanraking van God? Ik weet ook wel van enkele anderen, die deze ervaring hebben.

Op weg naar ‘stil met God’

Goed om te weten, dat je niet eerst allerlei moeilijke dingen moet doen om ‘stil te zijn met God’. Hij is er voor, ik neem toch aan, iedereen die Hem zoekt. In dit geval zoek je Hem in de stilte.

Lid worden van een kerk, een zondaarsgebed, je laten dopen, belijdenis doen, vormsel, communie, allemaal mooie dingen maar voor de ‘stilte met God’ niet noodzakelijk.

Wat moet je doen? Ga ontspannen ergens zitten of liggen. Sluit je af voor de buitenwereld. Ogen dicht helpt. Richt je op je innerlijk, zo ongeveer in je borst. Zet je gedachten stil. Zeg of denk: God van de vrede bij U wil ik zijn. En voordat ik het weet is er een half uur of een uur voorbij. Wellicht kan dat bij anderen veel langer zijn.

Er is niet vanuit te gaan dat dit bij iedereen gelijk goed gaat. Maar, als er problemen zijn dan liggen die, voor zover ik weet, alleen aan onze kant. Er kan ons mensen van alles in de weg zitten.

Vooraf wist ik niet goed wat mijn belemmeringen waren. Ik wist wel dat er zoiets als ‘stil zijn met God’ met God bestond, maar ik had geen idee hoe dat was.

Ik wist ook vooraf totaal niet wat mijn belemmeringen waren. Achteraf weet ik ook niet zo goed of ik het beeld van de belemmeringen compleet heb en of dat wat ik ervaarde algemeen is of specifiek voor mij.

Een belemmering kan zijn: ‘Mijn hoofd staat nooit stil. Je blijft maar denken. Je noemt jezelf een denker. Op zich niets mis mee, maar wel als het continue doorgaat. Het is een vorm van controle willen hebben op het leven. Sommige mensen durven nauwelijks te gaan slapen omdat ze dan de controle voor een paar uur uit handen moeten geven.

Weinig met God. Bang voor God. Als je de stilte wil zoeken bij God, dan is lastig dat je voor je gevoel weinig hebt met God. Zelfs bang bent voor hem.

Je durft niet naar binnen te kijken. De westerse mens heeft in het algemeen weinig met zijn innerlijk. Hij voelt wellicht: ik ben blij, ik ben verdrietig, ik ben somber, ik ben bang. Sommigen merken dat zelfs bij zichzelf niet op.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.