Studie Schaamte

Je kunt je om allerlei redenen schamen. Over iets van je lichaam, over wat je hebt gedaan, over een keus, die je hebt gemaakt of wat je is overkomen. Over je afkomst of opleiding. Over iets wat je niet kunt.

Soms hebben de mensen om je heen ervoor gezorgd dat jij je schaamt. Soms is het vooral bij jezelf ontstaan.

Wat zegt de Bijbel over schaamte? Daar gaat het in deze studie over.

En dan is er nog iets dat een stap verder gaat namelijk schande. Dan is ook sprake van iets wat onbehoorlijk is. We hebben er nog andere woorden voor: onbetamelijk, onoirbaar. Wat je hebt gedaan kan ook wel strafbaar zijn.

De geciteerde teksten komen uit de NBV of NBV21 vertaling tenzij anders aangegeven.

Studievragen

Wat zegt de Bijbel over schamen en schaamte. Geeft de Bijbel ook aanwijzingen over hoe je met schaamte om kunt gaan?

Oude Testament

Er zijn vierwoorden in het Hebreeuws, die met schamen of schaamte kunt vertalen.

Hebreeuws woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1בּוּשׁ 
buwsh
WerkwoordH954Schamen.
Komt 109 keer voor in 100 verzen.
KJV: ashamed (72x), confounded (21x), shame (9x), all 2 (inf. for emphasis), confusion (1x), delayed (1x), dry (1x), long (1x), shamed (1x).
בּשֶׁת boshethZelfstandig naamwoord vrouwelijkH1322Schaamte.
Komt 30 voor in 29 verzen. KJV: shame (20x), confusion (7x), ashamed (1x), greatly (1x), shameful thing (1x).
2חָפֵר  chapherWerkwoordH2659Beschaamd worden.
Komt 17 keer voor in 17 verzen.
KJV: confounded (6x), ashamed (4x), shame (4x), confusion (2x), reproach (1x).
3כָּלַם
kālam
WerkwoordH3637Beschaamd worden
Komt 38 keer voor in 38 verzen.
KJV: ashamed (12x), confounded (11x), shame (7x), blush (3x), hurt (2x), reproach (2x), confusion (1x).
4שִׁמְצָה shimtsahZelfstandig naamwoord vrouwelijkH8103Leedvermaak, spot
Komt maar eenmaal voor in Exodus 32:25.

Er staan hier drie verschillende woorden, die je met schamen kunt vertalen. Die onderling net weer iets anders betekenen veronderstel ik, maar dat weet ik niet.

In het Hebreeuws is er een werkwoordsvorm, die de betekenis intensiveert. <<>>

Deze woorden worden ook gebruikt als iemand je teleurstelt. Iemand beschaamd je. Je vindt dat die persoon zich zou moeten schamen. Maar dat doen ze natuurlijk lang niet altijd.

Het schamen werkt dus twee kanten op. Of je schaamt je zelf omdat je niet voldoet aan je eigen normen, of je iemand anders voldoet niet aan de normen. Wat zou het meest in de Bijbel voorkomen de ene of de andere vorm?

Sjimtsah leedvermaak

We beginnen met de laatste tekst, nummer 4 van de tabel. Dat is een bijzondere tekst.

Terwijl er een bijzonder periode was, dichtbij God, ging het volk een andere god vereren. Het verhaal van het gouden kalf in de woestijn. Hier de analyse, de conclusie van een van de meest dramatische gebeurtenissen van het volk Israël.
Exodus 32:25. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was – want Aäron had het losgelaten – tot leedvermaak van hun tegenstanders. [HSV]

Twee keer komt in de tekst het woord פָּרַע para Strong G6544 voor. Dat betekent losmaken, loslaten. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt aks Mozes aan de farao vraagt om zijn volk los te laten. Het kan ook gaan over kleren loslaten, naakt worden dus.

Het woord קוּם quwm Strong 6964 is hier met ’tegenstanders’ vertaalt. Het woord duidt op opstaan. Opponenten van het volk. Wie waren de tegenstanders van de Israëlieten op dat moment in die uithoek in de woestijn? Geen mensen in ieder geval. Dan rest alleen de geestelijke wereld. En die hadden plezier, die zagen het mooie glorierijke, wat daar gebeurde, in duigen vallen. Tot leedvermaak.

Sjimsja, een woord dat maar eenmaal in het Hebreeuws voorkomt. Een kleurrijk woord. Spekkie voor het bekkie van de kwade geesten, zou ik zeggen.

Buwsh en Bosjet schamen en schaamte

Het zelfstandig naamwoord bosjeth heeft als wortel het werkwoord buwsh. Beide woorden komen samen bijna 140 keer voor. Er wordt dus heel wat afgeschaamd in de Bijbel.

Buwsh, schamen
Het woord buwsh komt vooral in de Psalmen, Jesaja en Jeremia voor.

Het woord buwsh komt twee keer in de eerste vijf boeken van Mozes voor. Hier staan ze.

Genesis 2:25. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

Toelichting: Dit is het plaatje uit de ideale tijd. “Ze schaamden zich niet voor elkaar”. De gebruikelijke toelichting richt zich op het gemis aan kleren en dat we ons nu schamen als we naakt zijn (hoewel dat zeker niet voor iedereen geldt).

Maar het is veel breder. Men kon open en eerlijk zijn tegenover elkaar, zonder je te schamen. Zonder gevaar om afgeschoten te worden om een persoonlijke issue. Dat is ook de ideale situatie zoals we het in de nieuwe gemeente, met de nieuwe mens ook weer willen. Je kan transparant zijn en de omgeving blijft van je houden.

Exodus 32:1. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.’ 

Opmerking: hier gaat het dus er om dat Mozes zijn volk hevig teleurstelde door zo lang weg te blijven.

Psalmen
Het woord buwsh komt 34 keer in het boek van de Psalmen voor. Hier de eerste zeven teksten waarin het woord voorkomt.

Psalm 6:10-11. De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden worden zeer beschaamd en door schrik overmand; zij deinzen terug, zij worden in een ogenblik beschaamd.
Opmerking: het gebed is dat de vijanden zullen worden teleurgesteld.

Psalm 14:10. Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige,
maar de HEERE is zijn toevlucht. [HSV]
Opmerking: als een zwakke, arme of ellendige iets zegt kun je dat belachelijk maken. Maar let op: de HEER neemt het voor hem op.

Psalm 22:4-5. Op u hebben onze voorouders vertrouwd; zij hebben vertrouwd en u verloste hen, tot u geroepen en zij ontkwamen, op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.
Opmerking: die voorouders werden niet teleurgesteld door God.

Psalm 25:1-3. Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. [HSV]

Psalm 35:4. Laat beschaamd en te schande [H3637] worden wie mij naar het leven staan; laat terugwijken en rood van schaamte [H2659] worden wie kwaad tegen mij bedenken. [HSV]
Psalm 35:26. Dat beschaamd staan en vernederd [H2659] wie zich verheugen op mijn ondergang. Dat met schaamte [H1322] en schande [H3639] bedekt worden wie zich boven mij verheffen.

Opmerking 1: de dichter heeft hier alle Hebreeuwse synoniemen bij elkaar gezet om zijn gebed extra krachtig te maken.
Opmerking 2: het woord dat de NBV vertaalt met vernederd vertaalt de HSV met rood van schaamte.

Psalm 40:15. Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden wie mij naar het leven staan om dat te vernielen; laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil. [HSV]

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Dit zijn deels gebeden tot God om een vijand zich te laten schamen. Is dat een goed gebed in tijden dat je wordt verdrukt? Lijkt mij wel.

Spreuken

Spreuken 10:5. Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep slaapt, is een zoon die beschaamd maakt. [HSV]
Opmerking: de ouders zullen zich schamen voor zo’n zoon.

Joel 2:27. Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.
Opmerking: het kan zijn dat een heel volk zich gaat schamen.

Micha 3:5-8. Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken bedient de oorlog verklaren: Voor jullie zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder voorspellingen. Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag veranderen in duisternis. De zieners zullen beschaamd staan en de waarzeggers worden te schande gemaakt (H2659): ze zullen hun mond gesloten houden, want God geeft geen antwoord. Ik daarentegen ben vervuld van kracht, ik heb de geest van de HEER, ik ben rechtvaardig en ik heb de moed om aan Jakob zijn wandaden bekend te maken, en aan Israël zijn zonde.

Opmerking 1: er staan in deze tekst twee verschillende woorden, die je met schamen kunt vertalen. De NBV vindt het in Micha is bijzonder. God gaat geen antwoord geven.

Opmerking 2: dit gaat dus om profeten, die misleiden, maar die blijkbaar toch woorden van God ontvangen. Het zijn dus profeten die de woorden van God verdraaien en de oordeel van God is dan dat Hij tegen hen niet meer gaat spreken. Dat kan dus bij profeten, deels de boodschap van God en deels de eigen woorden met een of ander belang.

1b. Bosheth

Hier twee verzen waar meer van bovenstaande woorden in één tekst te vinden zijn.

2 Kronieken 32:21. Toen zond de HEERE een engel, die alle strijdbare helden, leiders en bevelhebbers in het legerkamp van de koning van Assyrië uitroeide. Zo is hij in openlijke schande naar zijn eigen land teruggekeerd. Toen hij het huis van zijn god binnengegaan was, velden zij die uit zijn lichaam voortgekomen waren, hem daar met het zwaard neer.

Psalm 44: 15-16. … u hebt ons bij de volken gemaakt, ze schudden meewarig het hoofd. Heel de dag moet ik mijn schande (4) dragen, het schaamrood (2) bedekt mijn gezicht.

Chapher schaamrood worden

Dit is het woord nummer 2 uit de tabel.

De HSV vertaalt soms dit woord met ‘rood van schaamte worden’.

Wat kunnen wij van deze teksten leren?
De oorzaken van schaamte:
– dat er iets is mislukt
– dat je afgoden hebt gediend

En hoe je van de schaamte kunt afkomen:

Dat je kunt bidden om verlost te worden van de schaamte en schande.

Koning David

1 Samuel 11:2. Maar Nahas, de Ammoniet, zei tegen hen: Op deze voorwaarde zal ik een verbond met u sluiten, dat ik bij u allen het rechteroog uitsteek. Zo zal ik schande over heel Israël brengen.

1 Samuel 17:26. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: ‘Wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande [H2781] bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen!’

1 Samuel 20:30. Toen ontstak Saul in woede tegen Jonathan, en hij zei tegen hem: Jij zoon van een ontaarde en opstandige vrouw , wist ik het niet dat jij voor de zoon van Isaï gekozen hebt, tot je eigen schande [H1322] en tot schande van de naaktheid van je moeder?

1 Samuel 20:32-34. Toen antwoordde Jonathan Saul, zijn vader, en zei tegen hem: Waarom moet hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan?
Toen wierp Saul de speer naar hem om hem te doden. Zo merkte Jonathan dat zijn vader vastbesloten was David te doden.
Daarom stond Jonathan op van de tafel, heet van woede. Hij at op de tweede dag van de nieuwemaan geen brood, want hij was bedroefd om David, omdat zijn vader hem schandelijk [H3637] bejegend had.

2 Samuel 10:5. Toen men dit aan David vertelde, stuurde hij hun boden tegemoet, want deze mannen waren zeer te schande [H3637] gemaakt. De koning zei: Blijf in Jericho tot uw baard weer aangegroeid is en kom dan terug.

2 Samuel 13:13. Want ik, waar zou ik mijn schande [H2781] brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als een van de dwazen in Israël. Welnu, spreek toch met de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden.

Profeet Jesaja


Een belofte voor Israël.
Jesaja 41:8-11. Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jakob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend, jou die ik heb weggehaald van de einden der aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep –
jou zeg ik: Jij bent mijn dienaar, jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen. Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Allen die zich fel tegen je keerden
zullen gehoond worden [H954] en te schande staan. [H3637] Zij die jou bestreden worden minder dan niets en gaan te gronde.

Jesaja 42:17. Wie op ​afgodsbeelden​ vertrouwt, tegen een ​godenbeeld​ zegt: ‘U bent onze god,’ zal terugdeinzen en zich diep schamen [H954 en H1322].
Toelichting: Hier staat het werkwoord en het zelfstandig naamwoord achter elkaar om te benadrukken dat het om diep schamen gaat.

Dit gaat over makers van beelden van goden.
Jesaja 45:15-17. Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Zij allen zullen beschaamd [H954] en ook te schande worden [H3639], tezamen zullen zij met smaad weggaan,  de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd [H954] en niet te schande [H3637] worden, voor eeuwig niet, nooit! [HSV]

Jesaja 50:4-7. De Heere HEERE gaf Mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat Ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en Zelf ben Ik niet ongehoorzaam, Ik wijk niet terug. Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere HEERE helpt Mij. Daarom word Ik niet te schande [H3639]. Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd zal worden [H3637].

Dit gaat over de beloften voor Sion.
Jesaja 54:4. Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd [H954]; wees niet bedrukt [H3637]: je zult niet worden vernederd [H2659]. Je zult de schande [H1322] van je jeugd vergeten, je de smaad [H2781] van je weduwschap niet meer herinneren.

Dit is de belofte van glorie.
Jesaja 61:7. In plaats van uw dubbele schaamte [H1322] en schande [H3639] zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

Dit is een tekst als aanloop voor het gedeelte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er is een oordeel
Jesaja 65:12-13. U zult allen moeten neerbukken ter slachting, omdat Ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt, omdat Ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt, maar gedaan hebt wat slecht was in Mijn ogen, en gekozen hebt voor wat Mij niet behaagt. Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Mijn dienaren zullen eten, maar ú zult hongerlijden. Zie, Mijn dienaren zullen drinken, maar ú zult dorst hebben. Zie, Mijn dienaren zullen verblijd zijn, maar ú zult beschaamd worden [H954].

Nieuwe Testament.

In het Nieuwe Testament komen ook diverse woorden voor, die je met schamen kunt vertalen.

Grieks woordSoort woordStrongOpmerkingen:
1αἰσχύνη aischynēZelfstandig
naamwoord
vrouwelijk
G152
SB127
Schaamte
Komt 6 keer voor in 6 verzen
KJV: shame (5x), dishonesty (1x).
αἰσχύνω aischynōWerkwoordG153
SB128
Je schamen.
Komt 5 keer voor in 5 verzen.
KJV: be ashamed (5x)
2ἐντρέπω entrepōWerkwoordG1788
SB
KJV: reverence (4x), regard (2x), be ashamed (2x), shame (1x).
ἐπαισχύνομαι
epaischynomai
WerkwoordG1870Komt 11 keer voor in 9 verzen.
KJV:be ashamed (11x)

Er is ook nog een woord καταισχύνω kataischynō een sterke vorm van schamen. De teksten van dit woord heb ik bij de studie schande ondergebracht.

<<>>

Aischynē schaamte
Hier de zes verzen waar dit zelfstandig naamwoord in voorkomt.

Lukas 14:8-9. ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen.
Opmerking 1: als je ‘met schaamte’ zou vertalen dan doe je recht aan het feit dat het om een zelfstandig naamwoord gaat.
Opmerking 2: het is schaamtevol als je jezelf hoger waardeert dan anderen doen.

2 Korintiërs 4:2. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God. [HSV]
Opmerking 1: als je ook hier met schaamte zou vertalen dan doe je ook hier recht aan het feit dat het om een zelfstandig naamwoord gaat.
Opmerking 2: de apostel schaamt zich voor die verborgen praktijken en voor bedrog en voor vervalsen van het woord van God.

Filippenzen 3:17-19. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.
Opmerking: vreselijk als je trots bent op slecht gedrag.

Hebreeën 12:2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Opmerking: de dood aan een kruis is wel iets om voor te schamen.

Het gaat hier over mensen, die niet in de gemeente passen.
Judas 1:12-13. Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden : ze doen zich schaamteloos tegoed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind, bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld, wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht.
Opmerking: er staat een rots onder water’, de NBV21 vertaalt met ‘schandvlek’. Er staat ‘zonder angst’, de NBV vertaalt met schaamteloos.

Openbaring 3:18. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. [HSV]
Opmerking: als je iets te verbergen hebt, dan zul je je schamen als dat te voorschijn komt.

Aischynō schamen
Hier de vijf verzen waar het werkwoord schamen in voorkomt.

Lucas 16:3. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me.

2 Korintiërs 10:8. Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heere ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak, dan zou ik nog niet beschaamd worden. [HSV]

Filippenzen 1:20. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.

1 Petrus 4:16. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.
Opmerking: draag de naam christen tot eer van God.

1 Johannes 2:28. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.

Anepaischyntos schaamtelijk
Het bijvoeglijk naamwoord ἀνεπαίσχυντος (anepaischyntos) komt eenmaal voor. Het is Strong G422 en SB384. Staat niet in de tabel.

2 Timoteüs 2:15. Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.

Eerbied hebben voor

<<G1788>>
Dit woord betekent ook ‘eerbied hebben voor’. Je schaamt je dus eigenlijk voor zo’n groot iemand. Een andere kant van de zaak

Dit zijn teksten met eerbied hebben voor:
Mat 21:37
Mar 12:6
Luk 18:2, 4
Luk 20:13
Heb 12:9.

1 Korintiërs 4:14. Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen.

2 Tessalonicenzen 3:14. en wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen.

Titus 2:8. … en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen.

<<G1791>>
1 Korintiërs 6:5. U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen?

1 Korintiërs 15:34. Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.

<<G1870>>

Mar 8:38
Luk 9:26

Romeinen 1:16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Rom 6:21

2 Timotheüs 1:8. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.

2 Timotheüs 1:12. … daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.

2 Timotheüs 1:16
Heb 2:11
Heb 11:16

Andere bronnen

Een boek dat over schaamte gaat is van Lewis B. Smedes “Nooit goed genoeg?” “Hoe genade je van schaamte geneest”. Vertaald in het Nederlands in 2011. Schaamte kan ook een barrière zijn om in Christus te leven.

Overwegingen

In het Nederlands deze twee woorden om ons uit te drukken namelijk schaamte en schande. In het Hebreeuws zijn er wel zes verschillende woorden, waardoor ze deze dingen precieser kunnen aangeven.

Wat in de teksten dikwijls aan de hand is, is dat er verschillende woorden in één tekst staan. Men wenst iemand bijvoorbeeld dat hij of zij zich ervoor gaat schamen en dat ze tevens ook te schande worden gemaakt.

Lessen

In de Bijbel komen er rond schaamte ook andere onderwerpen aan de orde.

We hadden verwacht dat God ons wel even zou helpen, maar dat gebeurde niet. Daardoor zijn we teleurgesteld. Ons wellicht niet terechte vertrouwen is beschaamd.

Je kunt in navolging van koning David bidden dat mensen, die zich kwaad gedragen zich zullen gaan schamen. Dat een heel volk dat op de verkeerde weg is, zich zelfs zullen schamen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.