Studie ONtwerp van de Mens

De mens heeft vele bouwstenen. Je kunt ook zeggen verschillende kanten, zoals facetten bij een diamant.

De vraag is dan in welke volgorde ga je ze behandelen. Van de meest zichtbare tot de meest ongrijpbare of juist andersom. Deze studie begint met de meest onzichtbare.

<<deze studie is nog in bewerking>>

1. De menselijk geest

De woorden, die je met geest kunt vertalen komen zowel in het Oude als het Nieuwe Testament veel voor. In 700 verzen.

Het lastige is dat het over de Geest van God gaan, maar ook over een kwade of goede geest en ook over de menselijke geest. Dat is alleen uit de context te bepalen. Het Hebreeuwse woord kan zelfs ook nog worden gebruikt om de wind aan te geven.

Voor alle duidelijkheid, het Hebreeuws kent alleen letters en niet hoofd en kleine letters. De geest van God wordt met letters geschreven evenals de geest van de mens.

In de tabel hieronder kun je zien welke vertaal keuzen de KJV vertaling heeft gemaakt.

Woord Soort woord Strong Betekenis en voorkomen.
1.רוּחַ ruwach Zelfstandig naamwoord vrouwelijkH7307 Geest, geest of wind.
Komt 378 keer in 348 verzen voor. KJV : Spirit or spirit (232x), wind (92x), breath (27x).
2.πνεῦμα pneuma Zelfstandig naamwoord onzijdig   G4151 Geest of geest.
Het woord komt 385 keer voor in 350 verzen.
KJV: Spirit (111x), Holy Ghost (89x), Spirit (of God) (13x), Spirit (of the Lord) (5x), (My) Spirit (3x), Spirit (of truth) (3x), Spirit (of Christ) (2x), human (spirit) (49x), (evil) spirit (47x), spirit (general) (26x), spirit (8x), (Jesus’ own) spirit (6x), (Jesus’ own) ghost (2x), miscellaneous (21x).

Van de 700 teksten teksten, die spreken over de geest, is het zoeken om er tussen uit te halen die over de menselijke geest gaan. Bij ‘mijn geest” of ‘onze geest’ en bij de ‘geest van de mens’ moet het wel om de geest van de mens gaan. Of in de eerst gevallen als God spreekt, zou het om Zijn Geest gaan.

Mijn geest
‘Mijn geest’ komt in 15 teksten van het Oude Testament voor
Job 6:4. De ​pijlen​ van de Ontzagwekkende steken in mij, mijn geest wordt door hun gif vergiftigd. Voor mij staat de ​slagorde​ van Gods verschrikkingen.
Job 7:11. Ik echter zal mijn mond niet houden. Ik zal spreken in de benauwdheid van mijn geest. Ik zal klagen in de bitterheid van mijn ziel. [HSV]
Job 10:12. Leven en ​genade​ hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. [NBG]
Job 21:4. Wat mij betreft, is mijn klacht tot een mens gericht? Maar al zou het zo zijn, waarom zou mijn geest niet verdrietig zijn? [HSV; NBV en NBG hebben ongeduldig in plaats van verdrietig. KJV heeft ‘why should not my spirit be troubled?’]

Psalm 31:6. In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, HEERE, getrouwe God! [HSV]

Psalm 77:3. Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ruach (ziel) laat zich niet troosten. [Ook NBG, SV en HSV hebben ziel, maar KJV my spirit]
Psalm 77:7-8. .. bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, mijn ​hart​ zoekt, mijn geest vraagt: Zou de Heer voor eeuwig verstoten, zou hij niet langer ​liefhebben?

Psalm 142:4. Toen mijn geest in mij bezweek, kende Ú mijn pad. [HSV, andere vertalingen hebben i.p.v. bezwijken: ten einde raad, versmacht, overstelpt]

Psalm 143:4. Daarom is mijn geest in mij bezweken, mijn ​hart​ is ontzet in mijn binnenste. [HSV, zie verder vorige tekst]
Psalm 143:7. Antwoord mij haastelijk, Here, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, opdat ik niet worde als wie in de groeve neerdalen. [NBG]

Jesaja 26:9. Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat ​gerechtigheid​ is.
Jesaja 38:16. Maar mijn Heer zei: ‘Tijd om te leven!’ Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven.

Ezechiel 3:14. En de Geest hief mij op en nam mij weg, en ik ging heen, ontdaan door de beroering van mijn geest, met de hand des Heren zwaar op mij. [NBG, als enige die ruach met geest vertaalt]

Daniel 2:3. De ​koning​ zei tegen hen: Ik heb een ​droom​ gehad, en mijn geest is zo verontrust dat ik die ​droom​ wil weten. [HSV]
Daniel 7:15. De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste, en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij. [NBG]

“Mijn geest” komt zeven keer voor in het Nieuwe Testament.
Lucas 1:46-47. En ​Maria​ zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. [HSV]

Handelingen 7:59. Terwijl ​Stefanus​ gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer​ ​Jezus, ontvang mijn geest.’

Romeinen 1:9. Want God, die ik met mijn geest dien in het ​evangelie​ van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn ​gebeden​ uwer gedenk,

1 Korintiërs 5:3-5. Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere ​Jezus​ ​Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere ​Jezus​ ​Christus, over te geven aan de ​satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere ​Jezus. [HSV; de NBG heeft bij het laatste mijn geest. Is dat correct of niet?]
1 Korintiërs 14:14. Wanneer ik namelijk in klanktaal ​bid, ​bid​ ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand.
1 Korintiërs 16:18. Want zij hebben mijn geest verkwikt, en ook de uwe. Erkent dan de zodanigen. [SV; het gaat om medearbeiders die dat hebben gedaan]

2 Korintiërs 2:12-13. Toen ik nu in Troas kwam om het ​Evangelie​ van ​Christus​ te prediken, en daar een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. [HSV]

Onze geest
Eenmaal komt ‘onze geest’ in de Bijbel voor.
Romeinen 8:16-17. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

Geest van de mens
De geest van een mens heb ik vier keer gevonden:
Spreuken 18:14. De geest van een man zal zijn krankheid ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal die opheffen? [SV; NBV, HSV en NBG geestkracht]

Prediker 3:21. Wie zal ooit weten of de ruach (adem) van een mens naar boven opstijgt en ruach (die) van een dier afdaalt naar de aarde?

Zacharia 12:1. De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt.

Spreuken
Spreuken 29:23. De hoogmoed van de mens zal hem vernederen; maar een nederige van geest zal ​eer​ ontvangen. [tot “;” SV, daarna NBG].

Psalm 51
In Psalm 51 drie unieke aspecten van onze geest.
In vers 11 gaat het om de heilige geest. Daarna worden er drie dingen over de geest gezegd, die nergens anders staan, dan in de Bijbel.

In vers 12 gaat het om een vaste geest, in het Hebreeuws כּוּן kuwn, Strong nummer H3559. Een vaste, stabiele, stevige geest. Deze komt alleen op deze plek voor in de Bijbel voor.

In vers 14 gaat het om een edelen, vrije geest, in het Hebreeuws נָדִיב nadiyb, Strong nummer H5081. Een edele geest komt ook alleen op deze plek in de Bijbel voor.

In vers 19 een gebroken geest, in het Hebreeuws שָׁבַר shabar Strong nummer H7665. Ook dit begrip is uniek in de Bijbel. In Psalm 34:18 en Jesaja 61:1 gaat het om een gebroken hart. (Het woord shabar is gebruikt voor een opleiding voor hun aan mensen met een gebroken geest).

Wat kunnen we van deze teksten leren?
Er worden in deze teksten verschillende dingen over de geest van een mens gezegd:
– de geest kan bezwijken, kan zonder rust zijn, ongeduldig, verslagen, verontrust en verdrietig zijn,
– de geest van een mens kan verkwikt zijn en verheugd ,
– de geest van een mens kan ontroerd zijn of beroerd worden.

Een sterke geest heeft positieve invloed op de gezondheid van het lichaam, andersom juist niet. Spreuken 18:14.
De geest van de mens kan nederig zijn, dan zul je eer ontvangen. Spreuken 29.

Prediker vraag zich af (3:21) waar de geest van een mens en van een dier blijft. Bij een dier denken we dat deze geen geest heeft. Hier kan adem zijn bedoeld. Hoewel, die stopt toch als het dier dood gaat?

In de Psalmen wordt een vast, een vrije en een gebroken geest genoemd.

Mijn geest zal in leven blijven. Jesaja 38.

De geest van de mens is geschapen door God. Zacharia.

Iemand kan de geest geven, zie bij Stefanus in Handelingen.

God dienen met je geest. Romeinen 1.
De Geest van God en onze geest communiceren met elkaar. Romeinen 8

Paulus was afwezig naar het lichaam maar aanwezig met de geest. U en mijn geest bijeenkomen De geest kan worden behouden, zie 1 Korintiërs 5.
Klanktaal is bidden in je geest. 1 Korintiërs 14.

1.2 De Neshama van de mens.

Er komt een onderdeel van de mens voor in de Bijbel waar geen Nederlands woord voor is. Daarom hanteren we maar gewoon het Hebreeuwse woord.

Pastorale werkers, die mensen helpen, die geprogrammeerd zijn, hebben ontdekt hoe dit onderdeel van de Geest essentieel is om weer vrij te komen.

Ik heb nog niet dit onderdeel van de geest gevonden in het Nieuwe Testament.

Woord Soort woord Strong Betekenis en voorkomen.
1.נְשָׁמָה
nĕshamah
Zelfstandig
naamwoord vrouwelijk
H5397Neshama
Het woord komt 29 keer voor in 24 verzen.
KJV: breath (17x), blast (3x), spirit (2x), inspiration (1x), souls (1x).
    CombinatieH7307 H5397De combinatie ruach geest en neshamah komt tien keer voor.
2.אַף aphZelfstandig
naamwoord
mannelijk
H639Neusgaten (in combinatie met neshama)
Komt 276 keer voor in 269 verzen.
KJV: anger (172x), wrath (42x), face (22x), nostrils (13x), nose (12x), angry (4x), longsuffering (with H750) (4x), before (2x), countenance (1x), forbearing (1x), forehead (1x), snout (1x), worthy (1x).
Combinatie H5397
H639
De combinatie aph neusgaten en neshamah komt zeven keer voor
Combinatie H7307
H5397
H639
De combinatie ruach geest, aph neusgaten en neshamah komt vijf keer voor.

Neshama komt van een werkwoord dat vernietigen betekent. De Neshama in een mens kan niet of nauwelijks vernietigd kan worden.

Omdat er geen Nederlands woord voor Neshama is hanteren de vertalers van de Bijbel maar andere Nederlandse woorden. Dit zorgt er dan voor dat het begrip in ons taalgebied verborgen blijft.

De tekst, die het meest laat zien wat de Neshama is.
Spreuken 20:27. De geest van de mens is een ​lamp​ des Heren, doorzoekende al de schuilhoeken van het ​hart. [HSV; SV de ziel des mensen]

De teksten laten zien dat de neshama een zelfstandig iets is, los van de geest van de mens. De neshama komt door God, via zijn neusvleugels in de mens. Overigens is er ook de Neshama van God als hij via zijn neusgaten blaast heeft dat een enorm gevolg.

Soms staat er neshama chayim, dat vertalingen met levensadem vertalen, maar dat je ook met ‘neshama, die het leven geeft’ kunt vertalen.

Genesis 2:7. Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

Genesis 7:22. Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde, stierf. [HSV. Gaat over de zondvloed in de tijd van Noach. De HSV voegt nog toe dat ‘adem van levensgeest’ er letterlijk staat]

Bij de verovering van het land Kanaän mag niets wat de neshama heeft, in leven worden gelaten. Dat komt terug in totaal vijf teksten. De eerste in Deuteronomium, zie hieronder, verder drie teksten van het boek Jozua en één in het boek Koningen.
Deuteronomium 20:16. Maar van de steden van deze volken die de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft, in leven laten.

Zonder neshama kun je niet leven.
1 Koningen 17:17. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw des huizes, ​ziek​ werd. Zijn ​ziekte​ werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. [HSV. Het gaat over de zoon van de vrouw waar Elia verbleef]

Job 4:9. Door de adem van God komen zij om, en door het blazen van Zijn neus worden zij vernietigd.

In het boek Job staat de suggestie dat de neshama van God komt.
Job 26:4. En wie heeft jou je woorden ingefluisterd, wiens geest spreekt door jouw mond?

In vijf teksten komt zowel neshama als ruach als ‘aph’ voor. We ontvangen zowel de neshama als de geest (ruach) via onze neusgaten van de HEER.

Uit een danklied van David.
2 Samuel 16:22. De beddingen van de zee werden zichtbaar, de grondvesten van de wereld kwamen bloot onder de dreigende blik van de HEER, door de briesende adem uit zijn neus. [door de neshama wind/geest uit zijn neusgaten]

Psalm 18:15. Zelfde tekst.

Job 27:3. Voorzeker, zolang mijn adem (neshama) nog in mij is, en het blazen van God in mijn neus,

2. De ziel van de mens.’

Het gaat in zo’n 800 teksten van de Bijbel over de ziel van de mens. Het gaat meestal over de menselijke ziel, maar soms ook over de ziel van God. Het is een enorme schat aan informatie. Nog lang niet alle teksten zijn bekeken.

Woord Soort woord Strong Betekenis en voorkomen.
1.נֶפֶשׁ  nephesh Zelfstandig naamwoord vrouwelijk H5315 Ziel en leven.
Komt 753 keer voor in 683 verzen. KJV: soul (475x), life (117x), person (29x), mind (15x), heart (15x), creature (9x), body (8x), himself (8x), yourselves (6x), dead (5x), will (4x), desire (4x), man (3x), themselves (3x), any (3x), appetite (2x), miscellaneous (47x).
  נָפַשׁ  naphash Werkwoord H5314 Dit is de wortel van nephesh.
Het woord komt 3 keer voor 3 verzen. Exodus 23:12, 31:17 en 2 Sam 6:14.
3.     H7307 H5315 De combinatie ruach en nephesh komt acht keer voor.
4.ψυχή psychè Zelfstandig naamwoord vrouwelijk G5590 SB4902 Ziel, leven.
Komt 105 keer voor in 95 verzen. KJV: soul (58x), life (40x), mind (3x), heart (1x), heartily (with G1537) (1x), not translated (2x).
  ψύχω psychō Werkwoord G5594 SB4906 Dit is de wortel van het woord psychè. Komt eenmaal voor in Matteüs 24:12. Hier gaat het blazen zodat het kouder wordt.
5.     G4151 G5590 De combinatie pneuma geest en psychè komt zes keer voor.

God en onze geest

God is verbonden met onze geest.

Numeri 16:21-22. En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Zonder u af uit het midden van deze gemeenschap, want Ik zal hen in een ogenblik vernietigen! Maar zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: O God! God  van de geesten van alle vlees! Als één man zondigt, zult U dan zeer toornig worden op heel de gemeenschap?

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.