Les Heiligen

Het Hebreeuwse woord voor heilig is kadosh. Misschien dat u dit woord kent van een lied uit de bundel Opwekking. Het is opwekking nummer 496.

Hier de volledige tekst. De eerste twee coupletten in het Hebreeuws en de twee coupletten daarna de vertaling in het Nederlands.

Kadosh, kadosh, kadosh
Kadosh, kadosh, kadosh.
Kadosh, kadosh, kadosh.
Adonai Elohim, tz’ vaoth,
Adonai Elohim, tz’ vaoth.

Asher hayah v’ hoveh v’ yavo!
Asher hayah v’ hoveh v’ yavo!

Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig, heilig
is de Heer onze God,
de Almachtige,
is de Heer onze God,
de Almachtige,

die was en die is
en die komen zal,
die was en die is
en die komen zal.
die was en die is
en die komen zal,
die was en die is
en die komen zal.

Kadosh is het woord dat beschrijft hoe het is bij God. Het is bij God kadosh oftewel heilig. God is kadosh, heilig.

Als wij in Gods omgeving willen komen, dan is het goed je eerst te reinigen. Dat is ook wat Johannes de Doper deed bij de Jordaan waar mensen werden ondergedompeld in het water na hun zonden te hebben erkend.

We lezen van het reinigen ook van de apostel Paulus. Hij nam een periode van reiniging toen hij deel wilde nemen aan het Pinksterfeest in Jeruzalem. Er was toen een periode van zeven dagen voor reiniging. Zie Handelingen 21.
Handelingen 21:27. Toen de zeven dagen van de ​reiniging​ bijna verstreken waren, zagen ​Joden​ uit Asia ​Paulus​ in de ​tempel. 

Hoe ging de heiliging
Alle stappen, die de hogepriester moest nemen bij de tabernakel en later de tempel om het heilige van het heilige te komen geven de fasen van reiniging en heiliging aan.


1. Door de poort gaan. In het schema rechts bij de pijl. Je komt in de voorhof.
2. Je verbind je aan het offer van Jezus.
3. Reinig je in het wasvat.
4. Ga het Heilige binnen. De lamp met de olie. Onderga de doop/vervulling met de Geest.
5. Neem het brood, het woord van God, dat krachtig wordt als je daarvan eet.
6. Doe het reukoffer,  de plaats van aanbidding en voorbede.
7. Ga het heilige van het heilige binnen. Dit was vroeger eenmaal per jaar voor de hogepriester.Kom in God aanwezigheid, dit is de plaats waar God is. De tabernakel met het deksel. De deksel was de troon van genade. Rond deze troon staan twee Cherubs.
8.En in de tabernakel allerlei aandenken aan onze pijnlijke kwesties met elkaar.
– Bij Israël waren dat de tafels met geboden. God ging toch verder met hen ook na de aanbidding door hen van het gouden kalf.
– Het manna. Gods wonderlijke voorziening ondanks het mopperen van het volk.
– de staf van Aäron. Gods wonderlijke autoriteit en kracht ondanks de rebellie.

De troon is een genadetroon. Prijs God. Hij schenkt leven, hoewel we de dood verdiend hadden.

In het heilige van het heilige is een licht. Men noemde dat de shechina. Het was een ruimte zonder ramen. Er kon geen zonlicht of licht van een kandelaar binnenkomen. Maar toch was er dit licht.

Door al die stappen wordt je zelf steeds meer kadosh, oftewel heilig,

Dichtbij God komt het er op aan.
Hoe dichter bij God des te prachtiger, mooier, aantrekkelijker en overweldigender.

Ook hoe dichter bij God des te belangrijker is het dat je zuiver bent. Wat niet zuiver is, zal steeds krachtiger worden uitgezuiverd. En dat uitzuiveren dichtbij God kan je leven kosten.

Er zijn verschillende voorbeelden uit de Bijbel van. Het spande er om juist in die perioden in de geschiedenis dat God dichtbij was.
De periode van het volk Israël in de woestijn. Mirjam, die melaats werd bij het rebellie tegen Mozes. De straf toen het volk het gouden kalf gingen aanbidden. De dood van Korach en zijn gezin, bij de rebellie tegen Mozes en Aäron.
En na dat bijzondere Pinksterfeest kwamen Annanias en Saffira om toen ze de waarheid niet vertelden.

Heiligen is apart zetten
Men noemt heiligen ook wel apart zetten. Het is maar van welke kant je het beziet. Destijds waren Adam en Eva in Gods wereld. Maar door de zondeval kwamen ze apart te staan van Gods wereld. Nu is het apart als je bij de wereld van God gaat horen.

Mensen die heiligen zijn
Er zijn mensen, die zo in Gods wereld leven dat je ze heiligen kunt noemen. Zie ook de studie heiligen bij het onderwerp Nieuwe Mens,

Heiligen doen wat op hun pad komt en waartoe God hen leidt. Dat kan heel verschillend zijn. Sommigen gingen eindeloos vasten en bidden. Anderen verzorgden pestleiders in hun laatste fase. Weer anderen trokken er op uit om mensen te bekeren en gingen kerken stichten om hen te helpen te groeien in geloof. Ook waren er die onderwijs aan kinderen gingen geven. Of voor wezen en weduwen gingen zorgen.

Hoe kun je heilig omschrijven?
Een voorbeeld uit een Psalm met een omschrijving van heilig.
Psalm 96:6. Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen zijn heiligdom.

Het woordenboek Van Dale heeft een beperkte omschrijving van van het woord heilig: “zonder zonde, rein, volmaakt”. De eerste stappen zijn inderdaad rein worden zonder zonde zijn. Dat leidt tot iets als volmaakt zijn. Maar die dingen leiden tot een leven zoals de Heere God dat meemaakt.

Opdracht voor ons mensen
Vijf keer staat in de Bijbel de oproep “Wees heilig want ik ben heilig” Leviticus 11:44 , 11:45, 19:2 en 20:26 en 1 Petrus 1:16.

God wil dat we deelnemen aan zijn leven. Daar hoort van alles bij. Grenzeloze liefde bijvoorbeeld, maar ook majesteit en luister. En kracht.

Heilig worden, je kunt het met het werkwoord heiligen aanduiden. Het betekent het afleggen van onze liefdeloze daden, maar ook het afleggen van onze zwakheid en onze dwaasheid.

Gaat dat gemakkelijk? Nee. Alleen door toe te passen wat Jezus heeft gezegd, zie de stappen hierboven. Die stappen kunnen we zetten met als voorbeeld het volk, de priesters en de hogepriesters, die vroeger naar de tempel gingen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.